LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Consulta vinculant en relació amb la consideració de fusió als efectes del règim fiscal de les operacions de reestructuració empresarial.

Número de consulta CV0289-2023
Data d’emissió 21/09/2023
Normativa Decret legislatiu de publicació del text refós de la Llei 17/2017, del 20 d’octubre, de règim fiscal de les operacions de reorganització empresarial i de modificació de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats; de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques; de la Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari; de la Llei 20/2007, del 18 d’octubre, de societats anònimes i de responsabilitat limitada, i de la Llei 21/2006, del 14 de desembre, de l’impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries

Consulta
En aquest apartat es reprodueix la consulta sense les dades de la persona o l’entitat que la formula

En relació a la resolució a la consulta tributària escrita emesa en data 28 de juny del 2023 i publicada amb el número CV0288-2023, en la qual es plantejaven dos escenaris, s’exposa a continuació el procediment que finalment es seguirà per tal de sol·licitar de manera precisa les seves implicacions fiscals, i en concret per confirmar si és possible emmarcar l’operació dintre del règim fiscal de les operacions de reorganització empresarial.

D’acord amb el que disposa l’article 65 de la Llei 21/2014 de Bases de l’Ordenament Tributari de 16 d’octubre de 2014, el Sr. A en representació de la mercantil andorrana B, formula la següent Consulta Tributària, en relació a l’aplicació de la Llei 17/2017, del 20 d’octubre, de règim fiscal de les operacions de reorganització empresarial i de modificació de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats; de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques; de la Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari; de la Llei 20/2007, del 18 d’octubre, de societats anònimes i de responsabilitat limitada, i de la Llei 21/2006, del 14 de desembre, de l’impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries (en endavant Llei 17/2017 de règim fiscal de les operacions de reorganització empresarial), els efectes de la qual seran aplicables a l’exercici 2023 i subsegüents.

Es manifesta expressament que en el moment de presentació de la present consulta, la Consultant no té coneixement de què s’estigui tramitant un procediment o recurs administratiu relacionat amb el règim, la classificació o la qualificació tributària de la consulta plantejada.

ANTECEDENTS:

La societat B és la matriu d’un grup empresarial format per les entitats que figuren en l’organigrama exposat a continuació:

SOCIETAT B

100% 100%
SOCIETAT C SOCIETAT D
100% 100%
SOCIETAT E SOCIETAT F
25% 50%
Bé immoble

Els socis de la societat B són persones físiques, algunes d’entre elles residents fiscals al Principat d’Andorra i d’altres no residents.

Totes les societats que configuren el grup empresarial tenen per objecte social l’administració de béns immobles.

Els socis de la societat B tenen per intenció realitzar dues fusions successives per absorció de les respectives societats filials amb la intenció de poder gestionar directament la part proporcional (75%) del bé immoble que detenen actualment de manera indirecta.

Aquesta opció presenta nombrosos avantatges ja que permet simplificar i optimitzar l’estructura societària actual. En efecte, s’evitarà haver de multiplicar per 5 les obligacions administratives, mercantils, comptables i fiscals de totes les societats, reduint-ne així de manera significativa els costos operatius globals. D’aquesta manera, l’activitat immobiliària quedarà agrupada en una única entitat jurídica (B).

Els accionistes projecten la fusió per absorció de la societat C i la societat D per part de la societat B per, posteriorment, realitzar una segona fusió per absorció de la societat E i la societat F, per part igualment de la societat matriu B.El contingut d’aquest text
és d'accés exclusiu per a usuaris subscrits

La subscripció a LesLleis.com inclou:
  • Accés il·limitat als textos refosos de lleis i reglaments
  • Lectura de textos legals vigents anteriors al BOPA
  • Inclusió de texts a demanda
  • Sense publicitat