Carregant...
 

Consulta vinculant en relació amb la consideració de fusió als efectes del règim fiscal de les operacions de reestructuració empresarial.

Número de consulta CV0289-2023
Data d’emissió 21/09/2023
Normativa Decret legislatiu de publicació del text refós de la Llei 17/2017, del 20 d’octubre, de règim fiscal de les operacions de reorganització empresarial i de modificació de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats; de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques; de la Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari; de la Llei 20/2007, del 18 d’octubre, de societats anònimes i de responsabilitat limitada, i de la Llei 21/2006, del 14 de desembre, de l’impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries

Consulta
En aquest apartat es reprodueix la consulta sense les dades de la persona o l’entitat que la formula

En relació a la resolució a la consulta tributària escrita emesa en data 28 de juny del 2023 i publicada amb el número CV0288-2023, en la qual es plantejaven dos escenaris, s’exposa a continuació el procediment que finalment es seguirà per tal de sol·licitar de manera precisa les seves implicacions fiscals, i en concret per confirmar si és possible emmarcar l’operació dintre del règim fiscal de les operacions de reorganització empresarial.

D’acord amb el que disposa l’article 65 de la Llei 21/2014 de Bases de l’Ordenament Tributari de 16 d’octubre de 2014, el Sr. A en representació de la mercantil andorrana B, formula la següent Consulta Tributària, en relació a l’aplicació de la Llei 17/2017, del 20 d’octubre, de règim fiscal de les operacions de reorganització empresarial i de modificació de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats; de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques; de la Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari; de la Llei 20/2007, del 18 d’octubre, de societats anònimes i de responsabilitat limitada, i de la Llei 21/2006, del 14 de desembre, de l’impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries (en endavant Llei 17/2017 de règim fiscal de les operacions de reorganització empresarial), els efectes de la qual seran aplicables a l’exercici 2023 i subsegüents.

Es manifesta expressament que en el moment de presentació de la present consulta, la Consultant no té coneixement de què s’estigui tramitant un procediment o recurs administratiu relacionat amb el règim, la classificació o la qualificació tributària de la consulta plantejada.

ANTECEDENTS:

La societat B és la matriu d’un grup empresarial format per les entitats que figuren en l’organigrama exposat a continuació:

SOCIETAT B

100% 100%
SOCIETAT C SOCIETAT D
100% 100%
SOCIETAT E SOCIETAT F
25% 50%
Bé immoble

Els socis de la societat B són persones físiques, algunes d’entre elles residents fiscals al Principat d’Andorra i d’altres no residents.

Totes les societats que configuren el grup empresarial tenen per objecte social l’administració de béns immobles.

Els socis de la societat B tenen per intenció realitzar dues fusions successives per absorció de les respectives societats filials amb la intenció de poder gestionar directament la part proporcional (75%) del bé immoble que detenen actualment de manera indirecta.

Aquesta opció presenta nombrosos avantatges ja que permet simplificar i optimitzar l’estructura societària actual. En efecte, s’evitarà haver de multiplicar per 5 les obligacions administratives, mercantils, comptables i fiscals de totes les societats, reduint-ne així de manera significativa els costos operatius globals. D’aquesta manera, l’activitat immobiliària quedarà agrupada en una única entitat jurídica (B).

Els accionistes projecten la fusió per absorció de la societat C i la societat D per part de la societat B per, posteriorment, realitzar una segona fusió per absorció de la societat E i la societat F, per part igualment de la societat matriu B.El contingut d’aquest text
és d'accés exclusiu per a usuaris subscrits

La subscripció a LesLleis.com inclou:
  • Accés il·limitat als textos refosos de lleis i reglaments
  • Lectura de textos legals vigents anteriors al BOPA
  • Inclusió de texts a demanda
  • Sense publicitat