LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Llei 27/2008, del 20 de novembre, d’impostos especials (Text refós per LesLleis.com)


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 20 de novembre del 2008 ha aprovat la següent:

llei 27/2008, del 20 de novembre, d’impostos especials

Exposició de motius

Als països del nostre entorn, i en especial als que són membres de la Unió Europea, els impostos especials constitueixen, conjuntament amb l’impost sobre el valor afegit, les figures bàsiques de la imposició indirecta i es configuren com a impostos sobre consums específics que graven el consum de determinats productes com l’alcohol, el tabac i els hidrocarburs.

Actualment al Principat d’Andorra les figures fiscals indirectes vigents que graven la importació de les mercaderies són l’impost de mercaderies indirecte i l’impost indirecte sobre les activitats comercials. Aquests impostos graven de manera general la importació de qualsevol producte, però no afecten d’una manera concreta els productes mencionats en el paràgraf anterior.

Per tant, per harmonitzar la imposició fiscal indirecta en la importació amb els països del nostre entorn, per homologar aquestes figures impositives, cal establir un impost que gravi de la mateixa manera que els impostos especials determinats productes, com ara l’alcohol, el tabac i els hidrocarburs, que generen uns costos socials, com ara costos sanitaris, mediambientals i despeses en infraestructures, que són en bona part assumits per l’Estat i, per tant i en últim terme, pel conjunt de la societat.

La introducció d’aquest impost suposa necessàriament un ajust i una harmonització amb les diverses figures de la tributació indirecta que recauen sobre els productes esmentats, per no incrementar excessivament la pressió fiscal que actualment recau sobre aquests productes, i en conseqüència per evitar una pèrdua de competitivitat del comerç nacional.

Aquesta Llei estableix el conjunt de principis i de normes bàsiques de funcionament i de regulació dels impostos especials que graven la importació i la fabricació de l’alcohol, el tabac i els hidrocarburs.

En el disseny dels impostos especials es parteix, en primer lloc, de la realitat econòmica d’Andorra. També s’ha tingut en compte la normativa comunitària en la matèria, ja que d’aquesta manera es poden evitar desequilibris excessius i perjudicials en l’estructura dels preus dels productes objecte de tributació.

La Llei d’impostos especials consta de trenta-nou articles distribuïts en nou capítols, sis disposicions addicionals, una disposició derogatòria, tres disposicions finals i sis annexos.

Capítol primer. Disposicions generals

Article 1. Naturalesa jurídica Image Image

1. Els impostos especials són tributs de naturalesa indirecta i de caràcter estatal que graven la fabricació destinada al mercat intern i la importació de determinats béns dins del territori del Principat d’Andorra, d’acord amb les normes establertes per aquesta Llei.

2. Els impostos especials es troben constituïts per:

L’impost especial sobre el tabac
L’impost especial sobre l’alcohol
L’impost especial sobre els hidrocarburs que incorpora també un element que grava les emissions equivalents de diòxid de carboni.


3. Aquests impostos es regeixen per les disposicions establertes en aquesta Llei, pels reglaments i altres disposicions que la desenvolupin, i per la Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari.

Mostra redacció anterior, vigent de l’01/01/2015 al 17/08/2021
Article 1. Naturalesa jurídica

1. Els impostos especials són tributs de naturalesa indirecta i de caràcter estatal que graven la fabricació destinada al mercat intern i la importació de determinats béns dins del territori del Principat d’Andorra, d’acord amb les normes establertes per aquesta Llei.

2. Aquests impostos es regeixen per les disposicions establertes en aquesta Llei, pels reglaments i altres disposicions que la desenvolupin, i per la Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari.

Modificat per l’article 1 de la Llei 19/2021, del 8 de juliol, de modificació de la Llei 27/2008, del 20 de novembre, d’impostos especials.


Mostra redacció anterior, vigent del 10/02/2009 al 31/12/2014
Article 1. Naturalesa jurídica

1. Els impostos especials són tributs de naturalesa indirecta i de caràcter estatal que graven la fabricació destinada al mercat intern i la importació de determinats béns dins del territori del Principat d’Andorra, d’acord amb les normes establertes per aquesta Llei.

2. Aquests impostos es regeixen per les disposicions establertes en aquesta Llei, pels reglaments i altres disposicions que la desenvolupin, i per la Llei de bases de l’ordenament tributari, del 19 de desembre de 1996.

Modificada la remissió a la Llei de bases de l’ordenament tributari d’acord amb l’apartat 1 de la disposició addicional primera de la Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari.


Article 2. Àmbit territorial

Aquests impostos s’apliquen a tot el territori andorrà.
Article 3. Definicions Image Image

Segons la Llei s’entén per:

Impostos especials: l’impost especial sobre el tabac, l’impost especial sobre l’alcohol i l’impost especial sobre els hidrocarburs.

Productes subjectes a impostos especials: els productes compresos als codis de la Nomenclatura general de productes esmentats als articles 8, 16 i 24.

Primeres matèries: matèries obtingudes al territori del Principat d’Andorra o importades, no subjectes a impostos especials, a partir de les quals s’obtenen productes subjectes a impostos especials, mitjançant fermentació seguida o no de destil·lació, refinatge o altres processos industrials.

Importador: la persona que importa productes subjectes a impostos especials.

Destil·lador: la persona que mitjançant fermentació, seguida o no de destil·lació de primeres matèries, obté dins del territori del Principat d’Andorra els productes alcohòlics que es defineixen a l’article 16.

Refinador: la persona que mitjançant refinatge o altres procediments industrials de primeres matèries obté dins del territori del Principat d’Andorra els hidrocarburs que es defineixen a l’article 24.

Importació: l’entrada de béns al territori duaner del Principat d’Andorra, qualsevulla que sigui la finalitat a la qual es destinin o la condició de l’importador, amb l’excepció dels béns introduïts sota l’empara dels règims especials de trànsit, dipòsit, perfeccionament actiu, sistema de la suspensió, i d’admissió temporal, per als quals es considera efectuada la importació en el moment de la posada al consum dels béns introduïts sota aquests règims.

Adquirent: la persona que adquireix tabac en brut cultivat al Principat d’Andorra.

Posada sota subjecció de l’impost:

- la importació de productes subjectes a impostos especials;
- l’obtenció d’una mercaderia subjecta a impostos especials, per part d’un destil·lador o d’un refinador;
- l’adquisició de tabac en brut cultivat al territori del Principat d’Andorra que es destini a la fabricació dins del territori nacional de productes catalogats dins els codis 2401, 2402 i 2403 de la Nomenclatura general de productes.


Posada al consum: la introducció definitiva d’una mercaderia, sigui quina sigui la seva procedència, al mercat interior nacional, d’acord amb l’article 237 de la Llei 5/2004, del 14 d’abril, del Codi de Duana.

Destinació: les operacions definides a l’article 16, apartat 16, de la Llei 5/2004, del 14 d’abril, del Codi de Duana.
LesLleis.com

Destinacions particulars: operacions regulades al capítol 3 del Reglament d’aplicació de la Llei 5/2004, del 14 d’abril, del Codi de Duana, -Altres destinacions duaneres i les operacions privilegiades, del 2 de març del 2005.

Fons verd: és el fons previst per l’article 9 de la Llei 21/2018, del 13 de setembre, d’impuls de la transició energètica i del canvi climàtic (Litecc).

Mostra redacció anterior, vigent del 03/06/2010 al 17/08/2021
Article 3. Definicions

Segons la Llei s’entén per:

Impostos especials: l’impost especial sobre el tabac, l’impost especial sobre l’alcohol i l’impost especial sobre els hidrocarburs.

Productes subjectes a impostos especials: els productes compresos als codis de la Nomenclatura general de productes esmentats als articles 8, 16 i 24.

Primeres matèries: matèries obtingudes al territori del Principat d’Andorra o importades, no subjectes a impostos especials, a partir de les quals s’obtenen productes subjectes a impostos especials, mitjançant fermentació seguida o no de destil·lació, refinatge o altres processos industrials.

Importador: la persona que importa productes subjectes a impostos especials.

Destil·lador: la persona que mitjançant fermentació, seguida o no de destil·lació de primeres matèries, obté dins del territori del Principat d’Andorra els productes alcohòlics que es defineixen a l’article 16.

Refinador: la persona que mitjançant refinatge o altres procediments industrials de primeres matèries obté dins del territori del Principat d’Andorra els hidrocarburs que es defineixen a l’article 24.

Importació: l’entrada de béns al territori duaner del Principat d’Andorra, qualsevulla que sigui la finalitat a la qual es destinin o la condició de l’importador, amb l’excepció dels béns introduïts sota l’empara dels règims especials de trànsit, dipòsit, perfeccionament actiu, sistema de la suspensió, i d’admissió temporal, per als quals es considera efectuada la importació en el moment de la posada al consum dels béns introduïts sota aquests règims.

Adquirent: la persona que adquireix tabac en brut cultivat al Principat d’Andorra.

Posada sota subjecció de l’impost:

- la importació de productes subjectes a impostos especials;
- l’obtenció d’una mercaderia subjecta a impostos especials, per part d’un destil·lador o d’un refinador;
- l’adquisició de tabac en brut cultivat al territori del Principat d’Andorra que es destini a la fabricació dins del territori nacional de productes catalogats dins els codis 2401, 2402 i 2403 de la Nomenclatura general de productes.


Posada al consum: la introducció definitiva d’una mercaderia, sigui quina sigui la seva procedència, al mercat interior nacional, d’acord amb l’article 237 de la Llei 5/2004, del 14 d’abril, del Codi de Duana.

Destinació: les operacions definides a l’article 16, apartat 16, de la Llei 5/2004, del 14 d’abril, del Codi de Duana.

Destinacions particulars: operacions regulades al capítol 3 del Reglament d’aplicació de la Llei 5/2004, del 14 d’abril, del Codi de Duana, -Altres destinacions duaneres i les operacions privilegiades, del 2 de març del 2005.

Addicionada una nova definició per l’article 2 de la Llei 19/2021, del 8 de juliol, de modificació de la Llei 27/2008, del 20 de novembre, d’impostos especials.


Mostra redacció anterior, vigent del 10/02/2009 al 02/06/2010
Article 3. Definicions

Als efectes d’aquesta Llei s’entén per:

Impostos especials: l’impost especial sobre el tabac, l’impost especial sobre l’alcohol i l’impost especial sobre els hidrocarburs.

Productes subjectes a impostos especials: els productes compresos als codis de la Nomenclatura General de Productes esmentats als articles 8, 16 i 24.

Primeres matèries: matèries obtingudes al territori del Principat d’Andorra o importades, no subjectes a impostos especials, a partir de les quals s’obtenen productes subjectes a impostos especials, mitjançant fermentació seguida o no de destil·lació, refinatge o altres processos industrials.

Importador: la persona que importa productes subjectes a impostos especials.

Destil·lador: la persona que mitjançant fermentació, seguida o no de destil·lació de primeres matèries, obté dins del territori del Principat d’Andorra productes alcohòlics represos a l’article 16.

Refinador: la persona que mitjançant refinatge o altres procediments industrials de primeres matèries obté dins del territori del Principat d’Andorra hidrocarburs dels represos a l’article 24.

Importació: l’entrada de béns en el territori duaner del Principat d’Andorra, qualsevulla que sigui la seva finalitat a la qual es destinin o la condició de l’importador, amb l’excepció dels béns introduïts sota l’empara dels règims especials de trànsit, dipòsit, perfeccionament actiu, sistema de la suspensió, i d’admissió temporal, per als quals es considera realitzada la importació en el moment de la posada al consum dels béns introduïts sota aquests règims.

Posada sota subjecció de l’impost:

- la importació de productes subjectes a impostos especials;
- l’obtenció d’una mercaderia subjecta a impostos especials, per part d’un destil·lador o d’un refinador.


Posada al consum: la introducció definitiva d’una mercaderia, sigui quina sigui la seva procedència, al mercat interior nacional, d’acord amb l’article 237 de la Llei 5/2004, del Codi de Duana, del 14 d’abril.

Destinació: les operacions definides a l’article 16, apartat 16, de la Llei 5/2004, del Codi de Duana, del 14 d’abril.

Destinacions particulars: operacions regulades al capítol 3 del Reglament d’aplicació de la Llei 5/2004, del Codi de Duana, del 14 d’abril -Altres destinacions duaneres i les operacions privilegiades, del 2 de març del 2005.

Modificat per l’article 1 de la Llei 11/2010, del 22 d’abril, de modificació de la Llei 27/2008, del 20 de novembre, d’impostos especials.


Capítol segon. Elements essencials

Article 4. Elements essencials

Cada impost defineix els seus elements essencials.
Article 5. Operacions no subjectes Image

No estan subjectes a aquests impostos les posades sota subjecció de l’impost de béns que es realitzin a l’empara dels règims especials de trànsit, dipòsit, perfeccionament actiu, i d’admissió temporal, en la forma i amb els requisits que reglamentàriament s’estableixin.

Mostra redacció anterior, vigent del 10/02/2009 al 17/08/2021
Article 5. Operacions no subjectes

No estan subjectes a aquests impostos les posades sota subjecció de l’impost de béns que es realitzin a l’empara dels règims especials de trànsit, dipòsit, perfeccionament actiu, sistema de la suspensió, i d’admissió temporal, en la forma i amb els requisits que reglamentàriament s’estableixin.

Modificat per l’article 3 de la Llei 19/2021, del 8 de juliol, de modificació de la Llei 27/2008, del 20 de novembre, d’impostos especials.


Article 6. Exempcions

Les exempcions previstes en les disposicions legals duaneres i fiscals a la importació s’apliquen de la mateixa manera i en les mateixes condicions als productes objecte dels impostos especials.

Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.