LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Llei 9/2010, del 22 d’abril, de crèdit extraordinari i de suplement de crèdit per finançar les despeses derivades de l’aplicació de la legislació vigent en matèria de benestar


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 22 d’abril del 2010 ha aprovat la següent:
LesLleis.com

Llei 9/2010, del 22 d’abril, de crèdit extraordinari i de suplement de crèdit per finançar les despeses derivades de l’aplicació de la legislació vigent en matèria de benestar

Exposició de motius:

El Ministeri de Salut, Benestar i Treball ha de fer front, des de l’1 de gener fins al 28 de febrer del 2010, a diverses despeses en concepte de pensions i prestacions socials derivades de l’aplicació de la legislació vigent en matèria de benestar.

En primer lloc, la Llei 31/2008, del 18 de desembre del 2008, de mesures de reactivació econòmica, la qual preveu la pensió de solidaritat per a la gent gran com a prestació econòmica mensual de caràcter vitalici a la persona destinatària que compleixi els requisits establerts al Reglament pel qual es regula la pensió de solidaritat per a la gent gran, del 18 de febrer del 2009. Aquesta mesura comporta una despesa de 305.163,96 € no prevista en la partida corresponent del pressupost per a l’exercici 2009 i, per tant, no es disposa de la dotació pressupostària necessària a l’inici de l’exercici 2010 per fer front al pagament mitjançant les dotzenes parts de l’exercici 2009.

En segon lloc, el 16 de setembre del 2009 el Govern aprova el Reglament de modificació per addició al Reglament de les prestacions econòmiques d’atenció social, del 19 de novembre del 2008, i hi afegeix un capítol cinquè i un annex mitjançant els quals es crea i es regula una prestació econòmica per desocupació involuntària. Aquesta mesura comporta una despesa de 92.054,88 € no prevista en la partida corresponent del pressupost per a l’exercici 2009 i, per tant, no es disposa de la dotació pressupostària necessària a l’inici de l’exercici 2010 per fer front al pagament mitjançant les dotzenes parts de l’exercici 2009.

En tercer lloc, el 19 de novembre del 2008 el Govern va aprovar el Reglament regulador de les prestacions econòmiques d’atenció social, que va entrar en vigor l’1 de desembre del 2008. Aquest Reglament estableix els requisits econòmics i tècnics, concreta els criteris per accedir a les prestacions i en regula el procediment de tramitació. Aquesta mesura comporta una despesa de 82.103,39 €, i l’import corresponent a la dotzena part del pressupost per a l’exercici del 2009 en la partida pressupostària corresponent a aquesta despesa és insuficient per fer front a la totalitat de la despesa mensual prevista.
LesLleis.com

Les despeses de referència no es poden finançar mitjançant els crèdits corresponents a les dotzenes parts del pressupost per a l’exercici del 2009, perquè, o no es disposa de crèdits per finançar-les o no se’n disposa de manera suficient.

El caràcter de màxima urgència i necessitat de les despeses de referència queda justificat per la importància de fer front als compromisos contrets amb els beneficiaris d’aquestes prestacions i pensions socials en els terminis establerts; i pel fet que el Govern ha de disposar dels crèdits pressupostaris suficients per fer front als imports que es deriven de l’aplicació de la legislació vigent en matèria de benestar.

Vist que el Govern, per acord del 13 de gener del 2010, ha aprovat un avenç de fons per un import total de 479.322,23 € per fer front a les despeses durant el període comprès entre l’1 de gener i el 28 de febrer del 2010 i per a les partides pressupostàries següents:

630 Departament de Benestar i Família-632 Àrea d’Atenció Social Especialitzada-48290 A famílies-PROJ-0116 Gent gran, per un import de 305.163,96 €, per garantir la liquidació de les pensions de solidaritat de la gent gran.

600 Secretaria d’Estat de Salut, Benestar i Treball-601 Direcció de Desplegament Estratègic-48265 Ajudes inserció sociolaboral-PROJ-0148 Pla Estratègic de Salut i Benestar, per un import de 92.054,88 €, per garantir la liquidació de les prestacions per desocupació involuntària.
630 Departament de Benestar i Família-631 Àrea d’Atenció Social Primària-48290 A famílies-PROJ-0003 Atenció Primària Parròquies, per un import de 82.103,39 € per garantir la liquidació de les prestacions econòmiques de les pensions d’atenció social.
Vist l’informe de la Intervenció General;

Vist l’acord de Govern del 13 de gener del 2010;
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.