LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Llei 22/2023, del 15 de novembre, de modificació de la Llei 17/2013, del 10 d’octubre, sobre la introducció de l’euro en el marc de l’Acord monetari signat entre el Principat d’Andorra i la Unió Europea


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 15 de novembre del 2023 ha aprovat la següent:

Llei 22/2023, del 15 de novembre, de modificació de la Llei 17/2013, del 10 d’octubre, sobre la introducció de l’euro en el marc de l’Acord monetari signat entre el Principat d’Andorra i la Unió Europea

Exposició de motius

La signatura de l’Acord monetari entre el Principat d’Andorra i la Unió Europea (UE) el 30 de juny del 2011 dona el dret a Andorra d’utilitzar l’euro com a moneda oficial i d’encunyar una certa quantitat d’euros andorrans. De conformitat amb el citat Acord monetari, Andorra es compromet a incorporar al marc jurídic andorrà el cabal de la UE relatiu a, entre d’altres, la prevenció del frau i de la falsificació, així com normes sobre els bitllets i les monedes d’euro. La normativa en qüestió s’implementa a Andorra d’acord amb els terminis acordats entre Andorra i la UE en el marc del Comitè mixt existents a aquest efecte. Aquest comitè celebra amb caràcter anual una reunió entre membres de la delegació andorrana i l’europea, la finalitat de la qual és supervisar l’estat de transposició dels diferents actes normatius que conformen l’Annex de l’Acord monetari, així com l’aprovació dels terminis de transposició i l’adequació dels nous actes que s’hi van integrant.

Aquesta Llei de modificació de la Llei 17/2013, del 10 d’octubre, sobre la introducció de l’euro en el marc de l’Acord monetari signat entre el Principat d’Andorra i la Unió Europea, que va ser modificada per la Llei 26/2022, del 14 de juliol, de modificació de la Llei 17/2013, del 10 d’octubre, té com a finalitat adaptar l’ordenament jurídic andorrà als canvis normatius que s’imposen en l’àmbit de la Unió Europea fruit dels acords adoptats en el marc del Comitè mixt de l’Acord monetari. En concret, les modificacions són conseqüència de la transposició, d’una banda, de la Decisió (UE) 2020/2090 del Banc Central Europeu, del 4 de desembre de 2020, de modificació de la Decisió (UE) BCE/2013/10 sobre les denominacions, especificacions, reproducció, bescanvi i retirada dels bitllets de banc denominats en euros (BCE/2020/60); i, d’altra banda, de l’Orientació (UE) 2020/2091 del Banc Central Europeu, del 4 de desembre de 2020, de modificació de l’Orientació BCE/2003/5 sobre l’aplicació de mesures contra la reproducció irregular de bitllets en euros i sobre el bescanvi i la retirada de bitllets en euros (BCE/2020/61).

Aquestes adaptacions són necessàries atès que s’ha produït un augment del nombre de reproduccions de bitllets en euros retirats de la circulació que el públic general corre el risc de confondre amb els autèntics bitllets en euros, malgrat que algunes d’aquestes reproduccions contenen indicacions petites o difícils de detectar que són “còpies”, “no són de curs legal” o s’han “d’utilitzar únicament per a pel·lícules o com a attrezzo”, ja que tenen l’aparença visual dels bitllets en euros i imiten determinats elements de seguretat dels bitllets. Aquestes reproduccions s’ofereixen i es compren principalment en mercats en línia o pàgines web. Les reproduccions que el públic en general pot confondre amb bitllets autèntics són il·lícites i, per tant, és important adoptar mesures per reduir-ne i, en última instància, aturar-ne la difusió, complementant les mesures existents, inclosos els procediments d’infracció que puguin donar lloc a sancions de conformitat amb aquesta Llei.

Aquesta Llei de modificació consta de tres articles i de dues disposicions finals.

Els articles 1, 2 i 3 inclouen modificacions que afecten el redactat dels articles 2, 44 i 45. En concret, la modificació de l’article 2 modifica la definició de “reproducció irregular” i incorpora una nova definició, “activitat irregular”;
LesLleis.com

Les modificacions als articles 44 i 45, referents a les normes de reproducció dels bitllets d’euro i a l’aplicació de mesures per combatre les activitats irregulars, respectivament, doten de més concreció el contingut d’ambdós preceptes.

La disposició final primera incorpora contempla la modificació de l’article 12 de la Llei 10/2013, del 23 de maig, de l’Autoritat Financera Andorrana. En aquest sentit, es proposa la eliminació de la lletra g de l’apartat 1 de l’article 12, que estableix com a causa de separació del càrrec de president, de vicepresident i de vocal del Consell d’Administració de l’AFA el fet d’arribar a l’edat de 76 anys. Es fa necessària aquesta adaptació per coherència amb la Llei 7/2021, del 29 d’abril, de recuperació i de resolució de les entitats bancàries i d’empreses d’inversió, on no existeix aquesta limitació.

La disposició final segona recull el manament de consolidació del text legal en virtut del principi de seguretat jurídica.

Per acabar, la disposició final tercera estableix l’entrada en vigor d’aquesta Llei.
Article 1. Modificació de l’article 2 de la Llei 17/2013

S’afegeix alfabèticament una nova definició d’activitat irregular i se substitueix la definició de reproducció irregular a l’article 2 de la Llei 17/2013, que queden redactades de la manera següent:

“- Activitat irregular: la producció, la possessió, el transport, la difusió, la venda, la promoció, la importació i l’ús o intent d’utilització en operacions de reproduccions irregulars.”
(…)
“- Reproducció irregular: qualsevol reproducció que:
a) és il·legal conforme a les disposicions establertes en aquesta Llei i al Reglament que la desenvolupa i no hagi sigut eximida en virtut de l’apartat 2 i 3 de l’article 44; o que
b) vulnera els drets d’autor del BCE sobre bitllets d’euro; per exemple, afecta negativament el prestigi dels bitllets d’euro.”

Article 2. Modificació de l’article 44 de la Llei 17/2013

Es modifica de l’article 44 de la Llei 17/2013, el qual queda redactat de la manera següent:

Article 44. Normes de reproducció dels bitllets d’euro

1. Llevat que s’acordi l’exempció prevista a l’apartat 2 i d’acord amb el previst a l’apartat 3, les reproduccions de bitllet d’euro que no compleixin els criteris establerts reglamentàriament es consideren il·lícites i prohibides la seva producció, possessió, transport, difusió, venda, promoció, importació i el seu ús o intent d’utilització per a operacions.

2. Excepcionalment, prèvia petició escrita a l’AFA, aquest organisme pot acceptar que una reproducció que no compleixi els criteris previstos reglamentàriament, quedi exempta de la prohibició establerta al paràgraf anterior, si considera que no és susceptible de ser confosa pel públic amb bitllets d’euro autèntics.

3. Tota sol·licitud d’exempció ha de ser tractada per l’AFA, en nom del BCE, quan la reproducció ha estat o està produïda a Andorra.

En la resta de casos se segueix el procediment establert a l’apart 5 de l’article 2 de la Decisió 2020/2090 del BCE.

4. Si l’AFA rep una sol·licitud d’exempció d’un nou tipus, informa el BCE de la dita sol·licitud així com de la resposta corresponent.”
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.