Carregant...
 

Decret d’aprovació del Reglament de les autoritzacions d’immigració de residència sense treball


Exposició de motius

L’any 1996 es va fer palesa la necessitat de modificar la regulació existent fins llavors relativa a les autoritzacions per residir al Principat d’Andorra sense treballar-hi. Així doncs, el 28 de novembre d’aquell any es va aprovar la Llei qualificada de modificació de la Llei qualificada de residències passives, a la fi d’adequar el nombre de residents passius als paràmetres socioeconòmics del país en aquell moment, i per tal de permetre una integració efectiva d’aquests residents. Tanmateix, i un cop va entrar en vigor la Llei qualificada d’immigració, del 14 de maig del 2002, va ser convenient tornar a modificar alguns aspectes de la regulació relativa a les persones que pretenen residir al Principat d’Andorra sense integrar-se en el mercat de treball, per tal d’harmonitzar-la amb la regulació general en matèria d’immigració, i alhora remeiar problemes puntuals que havien sorgit en aplicar la norma legal adoptada l’any 1996. Per tant, és per aquest motiu que es va aprovar la Llei 17/2006, del 30 de novembre, qualificada de residències passives.

D’altra banda, i compte tingut que aquesta norma legal preveia el desenvolupament per la via reglamentària de diversos aspectes relatius a la concessió i la renovació de les autoritzacions de residències passives, el dia 7 de febrer del 2007 es va aprovar amb aquesta finalitat el Reglament de desenvolupament de la Llei qualificada de residències passives.

Nogensmenys, i atès que recentment s’ha aprovat la Llei 9/2012, del 31 de maig, de modificació de la Llei qualificada d’immigració, d’acord amb la qual s’ha derogat no només la Llei qualificada d’immigració, del 14 de maig del 2002, amb les seves successives modificacions, sinó també la Llei 17/2006, del 30 de novembre, qualificada de residències passives, per tal com s’ha integrat la regulació de les residències passives en el cos normatiu on es regula amb caràcter general i omnicomprensiu la matèria d’immigració, i al mateix temps s’han creat noves tipologies d’autoritzacions d’immigració sense treball, ha esdevingut necessari i escaient efectuar un nou desplegament reglamentari, per tal de substituir el Reglament del 7 de febrer del 2007 vigent fins ara. En efecte, el títol IX de la Llei 9/2012, del 31 de maig, de modificació de la Llei qualificada d’immigració, preveu el desenvolupament per la via reglamentària de diversos punts referits a la concessió, a la renovació i a l’extinció de les autoritzacions d’immigració de residència sense treball; concretament, i entre d’altres, pel que fa als requisits generals necessaris a aquest efecte, a l’acreditació de la inversió en actius andorrans per a l’atorgament de les autoritzacions de residència sense activitat lucrativa, a l’acreditació de la generació dels recursos econòmics suficients pel que fa al projecte del sol·licitant d’una autorització de residència per a professionals amb projecció internacional i a l’activitat del sol·licitant d’una autorització de residència per raons d’interès científic, cultural i esportiu, així com als requisits de qualificació i experiència professional del professional amb projecció internacional.

Aquest Reglament consta de dinou articles, agrupats en un capítol dedicat a les disposicions comunes, un altre capítol relatiu a les autoritzacions de residència sense activitat lucrativa, un altre capítol que fa referència a les autoritzacions de residència per a professionals amb projecció internacional, i un darrer capítol que tracta de les autoritzacions de residència per raons d’interès científic, cultural i esportiu, endemés de dos disposicions addicionals i una disposició derogatòria.

Ateses aquestes consideracions, a proposta del ministre de Justícia i Interior, el Govern, en la sessió del 18 de juliol del 2012, ha aprovat aquest Decret amb el contingut següent:
Article únic

S’aprova el Reglament de les autoritzacions d’immigració de residència sense treball, que entrarà en vigor el mateix dia de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.