Carregant...
 

Decret d’aprovació del Reglament de gestió i caça de l’isard

Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.
Exposició de motius

Vista la Llei del Govern, del 15 de desembre del 2000;

Vista la Llei 13/2016, del 28 de juliol, de caça;

Vista la Llei dels vedats de caça, del 13 d’abril del 2000;

Vist el Decret d’aprovació del Reglament de gestió i caça de l’isard, del 13 d’agost del 2014;

Vist el Decret d’aprovació del Reglament regulador del carnet de caçador i del carnet de pescador, del 10 de febrer del 2016;

Vist el Decret d’aprovació del Reglament de modificació del capítol segon del Reglament de gestió i caça de l’isard, del 29 de juny del 2016;

D’acord amb l’exposició de motius de la Llei 13/2016, del 28 de juliol, que especifica que l’activitat cinegètica, la seva gestió i les poblacions de les espècies caçables han evolucionat considerablement des de l’aprovació de la darrera Llei de caça, i els seus preceptes necessiten també adaptar-se a la nova realitat.

Atenent l’exposició de motius de la Llei 13/2016, del 28 de juliol, de caça, segons la qual la riquesa faunística “requereix l’atenció de l’Estat, a fi de conservar-la i potenciar-la de forma equilibrada i ordenada”;

El present Reglament s’ha reestructurat en tres capítols per tal d’ordenar cronològicament els preceptes i fer-lo, en general, més entenedor.

El primer capítol inclou les disposicions generals, en què es defineixen conceptes com el Pla de gestió de l’isard, l’índex de captura i l’índex de creixement i el Pla de caça de l’isard i s’adeqüen als preceptes de la nova Llei 13/2016, del 28 de juliol, de caça. S’hi estableix també que els caçadors s’agrupen en colles de caça de l’isard per ser adjudicataris de les captures i es defineix el sistema de càlcul del nombre mínim de caçadors necessaris per obtenir una captura, la xifra d’adjudicació directa de captures de cada colla i el sistema d’adjudicació de les captures restants.

Finalment, en aquest capítol primer s’estableix la cobertura de la pòlissa d’assegurances de responsabilitat civil.

Atenent l’objectiu establert al Reglament regulador del carnet de caçador i del carnet de pescador de simplificar i d’agilitzar la tramitació de les llicències, en el capítol segon es determinen els documents que componen la llicència especial de caça de l’isard.

Atenent l’objectiu, de modernització, agilització i simplificació dels tràmits de caça, marcat a la Llei 13/2016, del 28 de juliol, de caça, s’estableixen també en el segon capítol tres períodes per a la sol·licitud i el pagament de la llicència especial de caça de l’isard, per a la constitució de colles i per a la recollida de les anelles de captura o els sistemes de marcatge. S’elimina la possibilitat de realitzar la sol·licitud i el pagament de la llicència als serveis de tràmits dels comuns i s’estableix que la constitució de les colles de caça de l’isard es realitza exclusivament mitjançant l’oficina virtual de l’Administració. La recollida de les anelles de captura o els sistemes de marcatge es realitza amb posterioritat al sorteig de les captures restants.

En aquest segon capítol també es determina que les anelles o els sistemes de marcatge són material necessari per a la caça de l’isard i s’hi estableixen les conseqüències de perdre, manipular, deteriorar o tancar indegudament aquestes anelles o sistemes de marcatge.

El capítol tercer explica el procediment en la caça de l’isard i les obligacions en cas de captura de la peça atribuïda quant a marcatge, registre i control de la peça capturada i retorn de les anelles, i quant a tinença, desplaçament i transport de la peça capturada.

Finalment, es determina que els incompliments de les disposicions d’aquest Reglament se sancionen d’acord amb el que estableix el títol IX de la Llei 13/2016, del 28 de juliol, de caça i s’elimina del reglament la tipificació de possibles infraccions, atès que queden recollides en la seva totalitat a la nova Llei.

En conseqüència, el Govern, en la sessió del 5 de setembre del 2016, a proposta de la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, aprova aquest Decret amb el contingut següent:
Article únic

S’aprova el Reglament de gestió i caça de l’isard, que entrarà en vigor el mateix dia de la publicació al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

REGLAMENT DE GESTIÓ I CAÇA DE L’ISARD

Capítol primer. Disposicions generals

Article 1. Pla de gestió de l’isard

El Pla de gestió de l’isard del Principat d’Andorra marca els objectius i les actuacions que s’han de dur a terme per desenvolupar i mantenir la població d’isards. Aquest Pla de gestió es complementa amb els plans de gestió dels vedats de caça.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.