Carregant...
 

Decret legislatiu del 29-4-2015 de publicació del text refós de la Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi penal


Vist l’article 59 de la Constitució andorrana, segons el qual, mitjançant llei, el Consell General pot delegar l’exercici de la funció legislativa en el Govern;
LesLleis.com

Vista la delegació legislativa a favor del Govern establerta en la disposició final tercera de la Llei 40/2014, de l’11 de desembre, qualificada de modificació de la Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi penal, segons la qual s’encomana al Govern que publiqui en el Butlletí Oficial del Principat d’Andorra el text consolidat de la Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi penal;

Vist que en compliment del que preveu la disposició final tercera de la Llei 40/2014, es refon en aquest Decret legislatiu, en primer lloc, el contingut de la Llei 9/2005, on s’inclouen les modificacions que dimanen de les Lleis 17/2007, 15/2008, 87/2010, 91/2010, 18/2012, 18/2013, 19/2014 i 40/2014;

Vist que, d’altra banda, es reprenen de forma ordenada les disposicions addicionals, transitòries, derogatòries i finals de la Llei 9/2005, així com la disposició transitòria i les disposicions derogatòries i finals de la Llei 15/2008, la disposició derogatòria i les disposicions finals de la Llei 18/2013, i les disposicions finals de les Lleis 17/2007, 87/2010, 91/2010, 18/2012 i 40/2014; i, al mateix temps, per tal de garantir la claredat en la consulta d’aquest Decret legislatiu i preservar la seguretat jurídica, es fa constar per a cadascuna d’aquestes disposicions de quina de les lleis esmentades porta causa;

Ateses les consideracions esmentades, a proposta del ministre de Justícia i Interior, el Govern, en la sessió del 29 d’abril del 2015, aprova aquest Decret legislatiu amb el contingut següent:

Decret
Article únic

S’aprova la publicació al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra del text refós de la Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi penal, que entrarà en vigor l’endemà de ser-hi publicat.

Disposició derogatòria

Es deroga el Decret legislatiu del 26 de març del 2014, de publicació del text refós de la Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi penal.

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

Andorra la Vella, 29 d’abril del 2015

Antoni Martí Petit
Cap de Govern

Text refós de la Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi penal

Títol preliminar. Les garanties penals i l’aplicació de la llei penal

Article 1
Garantia criminal
1. Només constitueixen infracció penal les accions i les omissions previstes expressament com a delicte o contravenció penal per una llei anterior a la seva comissió.

2. Les mesures de seguretat només poden aplicar-se quan concorren els pressupòsits establerts prèviament per la llei.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.