Carregant...
 

Llei 9/2012, del 31 de maig, de modificació de la Llei qualificada d’immigració


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 31 de maig del 2012 ha aprovat la següent:

llei 9/2012, del 31 de maig, de modificació de la Llei qualificada d’immigració

Exposició de motius

L’aprovació d’una nova Llei qualificada d’immigració que substitueixi la fins ara vigent, aprovada i refosa pel Decret legislatiu del 25 de juny del 2008, i també la Llei 17/2006, del 30 de novembre, qualificada de residències passives, s’ha considerat una necessitat per tal d’assolir tres objectius fonamentals:

- En primer lloc, integrar la regulació de les residències passives, que fins ara es trobava emmarcada en una norma separada, dins del cos normatiu on s’estableix el règim legal de la immigració en el Principat d’Andorra.

- En segon lloc, crear noves tipologies d’autoritzacions d’immigració que completin el conjunt ja existent i que donin resposta a la necessitat d’incrementar l’atractiu del Principat d’Andorra com a destinació de persones estrangeres que responguin a certs perfils.
LesLleis.com
- En tercer lloc, incloure determinades correccions tècniques encaminades a precisar o aclarir algunes qüestions incloses en la normativa vigent, la interpretació i l’aplicació pràctica de les quals, en alguns casos, havia suscitat algun dubte.

Per raons d’urgència legislativa, la regulació de les residències passives, empresa per primera vegada l’any 1996, va ser objecte d’una llei específica, i es va mantenir des d’aleshores en un cos normatiu separat del comú en què es regula el règim jurídic de la immigració en territori andorrà. Quinze anys després d’aquella regulació inicial, s’ha estimat convenient, per motius de correcta sistemàtica legislativa, incorporar la regulació que fins ara es trobava continguda a la ja esmentada Llei 17/2006, en la norma general reguladora de la immigració. Per això, la regulació esmentada s’ha inclòs, amb les adaptacions necessàries encaminades a encaixar-la en aquesta Llei, com un capítol específic dins del nou títol IX d’aquesta última, segons s’exposarà més endavant.

La regulació tradicional de les autoritzacions d’immigració ha girat al voltant de la dicotomia existent entre les dues possibles situacions en les quals una persona estrangera podia accedir a la residència andorrana: d’una banda, la dels immigrants que entraven en territori andorrà amb l’objectiu d’exercir una activitat professional, assalariada o no, i s’incorporaven al mercat laboral i de serveis nacional i, d’altra banda, la dels que establien la seva residència a Andorra sense voluntat d’exercir cap activitat i que quedaven enquadrats en l’àmbit de les residències passives.

Deixant al marge altres situacions ja considerades normativament i que comptaven amb un component híbrid entre les dues situacions citades, com les dels estudiants i els investigadors, s’ha observat l’oportunitat de donar entrada en l’ordenament andorrà a noves tipologies de règims d’immigració que, sense encaixar pròpiament en cap de les situacions esmentades, és a dir, sense referir-se a persones amb voluntat d’integrar-se plenament en el mercat laboral i de serveis nacional, però tampoc de romandre en situació totalment passiva, tindria per objecte donar cobertura als estrangers que, gaudint d’un cert nivell de qualificació professional o d’un reconegut prestigi en els àmbits cultural, científic o esportiu, desitgessin accedir a la residència andorrana mantenint la seva activitat o treball professional en l’esfera corresponent, però amb una projecció eminentment internacional, és a dir, sense intervenir substancialment en el mercat andorrà.

Per donar cabuda a aquestes noves categories de residents, s’han creat dues noves tipologies d’autoritzacions: les autoritzacions de residència per a professionals amb projecció internacional i les autoritzacions de residència per raons d’interès científic, cultural i esportiu. Ambdós tipus d’autoritzacions han quedat emmarcats dins de les denominades autoritzacions d’immigració de residència sense treball, que és la nova rúbrica sota la qual també han estat anomenades les antigues autoritzacions de residència passiva.

Finalment, la reforma empresa per aquesta Llei introdueix certes modificacions en el règim de les fins ara anomenades residències passives. En primer lloc, han passat a denominar-se residències sense activitat lucrativa. En segon lloc, s’han revisat alguns dels requisits necessaris per obtenir l’autorització corresponent. Com a novetat més significativa en aquest punt, la nova regulació exigeix que els sol·licitants de l’autorització assumeixin el compromís, el compliment del qual hauran de justificar a posteriori, de dur a terme inversions en actius situats a Andorra d’un import mínim de 400.000 euros. La finalitat d’aquesta exigència, que no substitueix la necessitat de mantenir un dipòsit de garantia davant l’INAF per un import de 50.000 euros, és la necessitat de condicionar l’accés a la residència sense activitat lucrativa a una vertadera i decidida vocació de vinculació permanent amb el país, la qual estaria indubtablement garantida a través del requisit d’inversió en els esmentats actius de base andorrana. En aquest punt, a més, la regulació andorrana passa a alinear-se amb alguna de les principals jurisdiccions estrangeres en què s’estableixen règims d’índole similar, respecte als requisits, tant qualitatius com quantitatius, condicionants de l’accés a les corresponents autoritzacions d’immigració en els països respectius.

Pel que fa al contingut, aquesta Llei intenta respectar en tot el que ha estat possible l’estructura de la fins ara vigent Llei qualificada d’immigració i ha limitat les modificacions a les estrictament necessàries per assolir els objectius ja apuntats.
LesLleis.com
Els títols I (De l’àmbit d’aplicació de la Llei), II (Dels òrgans competents en matèria d’immigració i de llurs atribucions) i III (Del Registre Central d’Immigració), els quals s’han mantingut amb mínimes alteracions en el contingut, regulen aspectes generals que concerneixen l’aplicació de la Llei i la determinació dels òrgans amb competències en matèria d’immigració, tant pel que fa a la definició de les polítiques corresponents, com a la gestió dels expedients, i delimiten els aspectes generals del funcionament del Registre Central d’Immigració, la regulació detallada dels quals es remet a la normativa reglamentària.

Els títols IV (De l’entrada al Principat d’Andorra) i V (Del règim turístic), que també coincideixen pel que fa al contingut amb la normativa vigent fins ara, s’ocupen, pel que fa al primer, de regular determinades qüestions d’índole general que concerneixen les condicions per a l’entrada al territori andorrà per part de persones estrangeres i, pel que fa al segon, dels principis, les condicions i les limitacions que han d’observar els estrangers que accedeixin a territori andorrà en règim turístic.

El títol VI (De les autoritzacions d’immigració i de la seva concessió inicial) té com a finalitat regular la concessió inicial de les autoritzacions d’immigració i establir els principis generals que s’han de seguir, els criteris econòmics i socials que han d’orientar la política governamental en la matèria, els tipus d’autoritzacions que hi ha, els criteris de concessió de les autoritzacions i, finalment, allò relatiu a la denegació de les autoritzacions. En particular, el capítol tercer d’aquest títol VI, en el qual es delimiten els diversos tipus d’autoritzacions d’immigració, és el que ha estat objecte d’una revisió més profunda, encaminada a donar-hi entrada a les noves categories d’autoritzacions que aquesta Llei incorpora, a més de consagrar les noves denominacions de les que han estat objecte d’un canvi de rúbrica.

Els títols VII (De la renovació de les autoritzacions d’immigració) i VIII (De l’anul·lació i de la caducitat de les autoritzacions d’immigració) d’aquesta Llei han estat objecte de mínimes modificacions tècniques adreçades a assegurar-ne l’encaix amb les disposicions restants de la Llei que han estat revisades i, particularment, amb les categories de nova creació. El primer d’ambdós títols estableix els criteris generals, tant d’ordre substantiu com de caràcter formal o procedimental, que ha de verificar el resident per accedir a la renovació de la seva autorització, així com una sèrie de previsions específiques en la matèria per a determinades categories concretes d’autoritzacions. El títol VIII regula els motius, els procediments i els efectes de l’anul·lació de les autoritzacions, amb expedient o sense, així com tot el que té relació amb els supòsits de caducitat de les autoritzacions i la seva regularització.

El títol IX (De les autoritzacions d’immigració de residència sense treball) constitueix una novetat respecte de la normativa prèvia a aquesta Llei. S’hi dóna entrada, com un apartat específic i separat dins la norma general reguladora de la immigració, al règim de les denominades autoritzacions d’immigració de residència sense treball, les quals comprenen, d’una banda, les anteriorment conegudes com a residències passives, actualment residències sense activitat lucrativa i, d’altra banda, les noves residències per a professionals amb projecció internacional i residències per raons d’interès científic, cultural i esportiu, ja esmentades. La regulació continguda en aquest títol, respecte de la qual les disposicions restants de la Llei constitueixen normes d’aplicació subsidiària, pretén establir els requisits específics que haurà d’observar l’estranger que pretengui obtenir les preceptives autoritzacions.

El títol X (Del reagrupament familiar), que ha experimentat modificacions lleus, considera els principis generals aplicables respecte de les persones que sol·licitin la residència andorrana per motius de reagrupament familiar, i s’ocupa d’establir el catàleg de persones que es trobin legitimades per accedir-hi, els requisits necessaris a l’efecte i les regles corresponents a la concessió inicial i a la denegació de les autoritzacions corresponents.

El títol XI (De la situació irregular en matèria d’immigració) preveu les conseqüències que ocasiona la permanència en territori andorrà de les persones estrangeres que, per no tenir la preceptiva autorització d’immigració vigent, es troben en situació irregular. Per la seva part, el títol XII (De les mesures de policia administrativa destinades a fer cessar una situació irregular i dels seus procediments) preveu els mecanismes de què disposen les autoritats policials del Principat d’Andorra per posar fi a les situacions irregulars en matèria d’immigració en què pugui trobar-se una persona estrangera, i s’inclouen a aquest efecte les figures de la denegació d’accés, del foragitament i de l’expulsió administrativa.

El títol XIII (De les obligacions del patró o del beneficiari de la prestació de serveis) fa referència a les obligacions del patró o del beneficiari de la prestació de serveis, en relació amb la situació en matèria d’immigració de la persona estrangera que ha contractat en el marc d’una prestació de serveis, ja sigui en règim laboral, ja sigui com a autònom. Aquestes obligacions s’estenen des del moment de la contractació fins al moment del venciment de la relació, passant per tot el seu període de durada. Aquest títol només ha estat objecte de retocs tècnics menors adreçats a adaptar-lo tècnicament a les modificacions de més importància incorporades a la Llei.
LesLleis.com
El títol XIV (De les infraccions i de les sancions) s’estructura en tres capítols, que tenen com a objecte, respectivament, la definició de les tipologies d’infraccions en matèria d’immigració, l’establiment de les sancions associades a cada tipus infractor i, finalment, el procediment que s’ha de seguir per imposar aquestes sancions. Deixant al marge els canvis precisos necessaris per incloure dins d’aquest règim sancionador els nous supòsits de residència incorporats en aquesta Llei, cal destacar la reforma del procediment sancionador emprès per la Llei, la qual s’ha concretat en la modificació integral dels articles 150 i 151.

Les taxes aplicables al lliurament de les diverses categories d’autoritzacions, dels certificats i dels duplicats, de la regulació de les quals s’encarrega el títol XV (De les taxes en matèria d’immigració), han estat objecte de revisió pel que fa a l’import i en el que ha estat necessari per donar cabuda a les noves modalitats d’autoritzacions existents amb aquesta Llei.

Finalment, el títol XVI (Del procediment especial abreujat en matèria d’immigració) té com a objecte reglamentar el procediment que s’ha de seguir en matèria d’immigració, el qual resulta aplicable en tot el que afecta aquesta matèria concreta de les relacions entre l’Administració i l’administrat, a excepció del recurs contra les taxes anteriorment indicades, que es regirà per les normes generals del procediment administratiu. Aquest títol, que ha experimentat unes alteracions mínimes en aquesta Llei, estableix els recursos administratius que es poden interposar davant d’actes de l’Administració en matèria d’immigració, així com el procediment aplicable en primera i en segona instància.

Índex

Títol I. De l’àmbit d’aplicació de la Llei
Article 1. Àmbit d’aplicació general
Article 2. Tractats i acords internacionals
Article 3. Normes generals d’aplicació al personal d’una ambaixada, d’una oficina consular, d’una missió permanent o d’una delegació estrangera en un organisme intergovernamental, o d’una organització internacional o intergovernamental, amb seu a Andorra
Article 4. Personal d’una ambaixada, d’una oficina consular, d’una missió permanent o d’una delegació estrangera en un organisme intergovernamental, o d’una organització internacional o intergovernamental, amb seu a Andorra, que no hi treballa de forma exclusiva
Títol II. Dels òrgans competents en matèria d’immigració i de llurs atribucions
Article 5 Competències del Govern
Article 6. Competències del ministre encarregat d’Interior
Títol III. Del Registre Central d’Immigració
Article 7. Creació del Registre Central d’Immigració
Article 8. Inscripció al Registre Central d’Immigració
Article 9. Protecció de les dades del Registre Central d’Immigració
Article 10. Accés a les dades del Registre Central d’Immigració
Títol IV. De l’entrada al Principat d’Andorra
Article 11. Documents i visats
Article 12. Salut pública
Article 13. Seguretat i ordre públic
Article 14. Mitjans econòmics
Títol V. Del règim turístic
Article 15. Principi de lliure circulació
Article 16. Durada de l’estada
Article 17. Prohibició de treballar
Article 18. Ruptura del règim turístic
Títol VI. De les autoritzacions d’immigració i de la seva concessió inicial
Capítol primer. Principis generals
Article 19. Caràcter obligatori de l’autorització d’immigració
Article 20. Principi d’unicitat
Article 21. Principi d’adequació
Article 22. Definició dels conceptes de treball i de treballador
Capítol segon. Criteris econòmics i socials orientadors de la política del Govern en matèria d’immigració
Article 23. Política general en matèria d’immigració
Capítol tercer. Tipus d’autoritzacions d’immigració i condició de resident
Secció primera. Autoritzacions de treball per als treballadors fronterers
Article 24. Autorització de treball de fronterer
Article 25. Autorització de treball temporal de fronterer
Secció segona. Autoritzacions d’immigració per als actius residents
Article 26. Autorització d’immigració temporal
Article 27. Autorització d’immigració temporal per a treballadors d’empreses estrangeres
Article 28. Autorització de residència i treball
Article 29. Autorització de residència i treball del personal dels centres d’ensenyament
Secció tercera. Autoritzacions d’immigració de residència sense treball
Article 30. Autorització d’immigració per estudis, en pràctiques formatives o per recerca
Article 31. Autorització de residència per raons de reagrupament
Article 32. Autorització de residència sense activitat lucrativa
Article 33. Autorització de residència per a professionals amb projecció internacional i autorització de residència per raons d’interès científic, cultural i esportiu
Secció quarta. Condició de resident
Article 34. Definició
Capítol quart. Criteris de concessió de les autoritzacions d’immigració
Secció primera. Criteris de concessió generals
Article 35. Principi general de concessió per ordre cronològic
Article 36. Criteris de cohesió social
Article 37. Criteris per a la concessió de les autoritzacions d’immigració de tipus temporal
Article 38. Criteris per a la concessió de les autoritzacions d’immigració de residència i treball o de fronterer
Article 39. Condicions per a la concessió de les autoritzacions d’immigració per estudis, en pràctiques formatives, o per recerca
Article 40. Principi de prioritat en la concessió de les autoritzacions
Article 41. Excepcions al principi de prioritat en la concessió de les autoritzacions
Article 42. Derogació per reagrupament familiar
Secció segona. Criteris personals
Article 43. Seguretat i ordre públic
Article 44. Aptitud per residir i/o treballar
Article 45. Allotjament
Article 46. Edat
Secció tercera. Criteris laborals
Article 47. Reglament de treball i salari
Capítol cinquè. Denegació d’una autorització d’immigració inicial
Article 48. Autoritat competent
Article 49. Motius
Article 50. Autorització d’immigració de substitució
Article 51. Efectes de la denegació
Títol VII. De la renovació de les autoritzacions d’immigració
Capítol primer. Criteris de renovació de les autoritzacions d’immigració
Secció primera. Criteris generals
Article 52. Treball permanent i efectiu
Article 53. Residència permanent i efectiva
Article 54. Integració, seguretat i ordre públic
Article 55. Obligació de sol·licitar la renovació d’acord amb la situació del sol·licitant i abans del venciment de l’autorització
Secció segona. Criteris de renovació segons el tipus d’autorització d’immigració
Article 56. Renovació de l’autorització de treball de fronterer
Article 57. Renovació de l’autorització d’immigració de residència per raons de reagrupament
Article 58. Renovació de l’autorització de residència i treball
Secció tercera. Disposicions particulars
Article 59. Disposicions particulars per al titular d’una autorització de residència i treball que es pot acollir al benefici del reagrupament familiar
Article 60. Disposicions particulars per al titular d’una autorització de residència i treball que es jubila
Article 61. Disposicions particulars per al titular d’una autorització de residència per raons de reagrupament que estudia a l’estranger
Capítol segon. Renovació d’una autorització de residència i treball o de residència per raons de reagrupament concedida des de fa almenys set anys
Article 62. Renovació de l’autorització de residència i treball concedida fa almenys set anys
Article 63. Renovació de l’autorització de residència i treball, concedida fa almenys set anys, a una persona jubilada
Article 64. Renovació de l’autorització de residència i treball concedida a una persona que resideix legalment a Andorra fa almenys set anys i que es pot acollir al benefici del reagrupament familiar
Article 65. Renovació de l’autorització de residència i treball concedida després d’una autorització de residència per raons de reagrupament si el titular ha residit a Andorra fa almenys set anys
Article 66. Renovació d’una autorització de residència per raons de reagrupament concedida fa almenys set anys
Capítol tercer. Denegació de renovació d’una autorització d’immigració
Secció primera. Motius de denegació de renovació
Article 67. Supòsits
Secció segona. Procediment de denegació de renovació
Article 68. Procediment d’instrucció
Article 69. Resolució
Article 70. Principi de l’efecte suspensiu del recurs per a l’estranger resident
Article 71. Excepció al principi de l’efecte suspensiu per al titular d’una autorització de treball de fronterer
Secció tercera. Efectes de la denegació de renovació
Article 72. Situació irregular i notificació al patró
Títol VIII. De l’anul·lació i de la caducitat de les autoritzacions d’immigració
Capítol primer. Anul·lació d’una autorització d’immigració
Secció primera. Anul·lació per via d’expedient
Article 73. Motius
Article 74. Procediment d’instrucció
Article 75. Resolució
Article 76. Principi de l’efecte suspensiu del recurs per a l’estranger resident
Article 77. Excepció al principi de l’efecte suspensiu per al titular d’una autorització de treball de fronterer o de temporal de fronterer
Article 78. Efectes de l’anul·lació per via d’expedient
Secció segona. Anul·lació sense necessitat d’expedient
Article 79. Motius i inscripció de l’anul·lació
Article 80. Pèrdua de drets derivada de la baixa voluntària, de l’expulsió administrativa ferma o de la condemna ferma a una pena accessòria d’expulsió pronunciada per un tribunal penal
Capítol segon. Caducitat de l’autorització d’immigració
Article 81. Regularització d’una autorització renovable caducada
Article 82. Situació de l’estranger
Article 83. Motius de denegació de la regularització
Article 84. Procediment d’instrucció
Article 85. Resolució
Article 86. Principi de l’efecte suspensiu del recurs per a l’estranger resident
Article 87. Excepcions al principi de l’efecte suspensiu
Article 88. Efectes de la denegació de regularització
Títol IX. De les autoritzacions d’immigració de residència sense treball
Capítol primer. Disposicions comunes
Secció primera. Regles generals
Article 89. Àmbit d’aplicació
Article 90. Requisits generals
Secció segona. Autorització de residència de persones a càrrec
Article 91. Condició de resident a càrrec
Article 92. Concessió per reagrupament
Article 93. Extinció de l’autorització principal
Article 94. Extinció de la situació de dependència
Capítol segon. De les autoritzacions de residència sense activitat lucrativa
Article 95. Concepte de resident sense activitat lucrativa
Article 96. Inversió en actius andorrans
Article 97. Persones exemptes
Capítol tercer. De les autoritzacions de residència per a professionals amb projecció internacional
Article 98. Concepte de professional amb projecció internacional
Article 99. Règim aplicable
Capítol quart. De les autoritzacions de residència per raons d’interès científic, cultural i esportiu
Article 100. Concepte de resident per raons d’interès científic, cultural i esportiu
Article 101. Règim aplicable
Títol X. Del reagrupament familiar
Capítol primer. Principis generals
Article 102. Persones que poden sol·licitar el reagrupament familiar
Article 103. Persones que es poden reagrupar
Article 104. Requisits generals de seguretat i d’ordre públic per a l’atorgament de l’autorització
Article 105. Requisits per acreditar el matrimoni, la filiació o la tutela
Article 106. Requisits per al reagrupament
Capítol segon. Autoritzacions d’immigració concedides en el marc del reagrupament familiar
Secció primera. Reagrupament familiar amb una persona de nacionalitat andorrana
Article 107. Reagrupament familiar i accés al treball del cònjuge i dels fills estrangers d’una persona de nacionalitat andorrana i dels fills del seu cònjuge
Article 108. Reagrupament familiar i accés al treball d’altres persones que es reagrupen amb una persona de nacionalitat andorrana
Secció segona. Reagrupament familiar amb el titular d’una autorització de residència i treball
Article 109. Principi general de concessió d’una autorització d’immigració per raons de reagrupament
Article 110. Reagrupament familiar i accés al treball del cònjuge i dels fills estrangers del titular d’una autorització de residència i treball i dels fills del seu cònjuge
Article 111. Reagrupament familiar i accés al treball d’altres persones que es reagrupen amb el titular d’una autorització de residència i treball
Capítol tercer. Denegació de concessió d’una autorització d’immigració inicial en el marc del reagrupament familiar
Article 112. Condicions i motius de denegació
Article 113. Efectes de la denegació
Títol XI. De la situació irregular en matèria d’immigració
Article 114. Principi general d’abandó del territori
Article 115. Excepcions al principi general d’abandó del territori
Article 116. Desobediència a l’ordre d’abandó del territori
Títol XII. De les mesures de policia administrativa destinades a fer cessar una situació irregular i dels seus procediments
Capítol primer. Denegació d’accés
Article 117. Definició de la denegació d’accés
Article 118. Competència en matèria de denegació d’accés
Capítol segon. Foragitament
Article 119. Definició del foragitament
Article 120. Competència en matèria de foragitament
Capítol tercer. Expulsió administrativa
Secció primera. Principis generals
Article 121. Definició general de l’expulsió administrativa
Article 122. Expulsió administrativa com a mesura de prevenció d’ordre públic
Article 123. Expulsió administrativa com a mesura d’execució forçosa
Article 124. Limitacions a la mesura d’expulsió administrativa
Secció segona. Procediment d’expulsió administrativa
Article 125. Instrucció de l’expedient
Article 126. Competència en matèria d’expulsió administrativa
Article 127. Principi de l’efecte suspensiu del recurs per a l’estranger resident
Article 128. Excepció al principi de l’efecte suspensiu per a l’estranger no resident
Secció tercera. Efectes de la decisió d’expulsió administrativa
Article 129. Prohibició d’entrada al territori
Article 130. Desobediència a una mesura d’expulsió administrativa
Secció quarta. Suspensió temporal i revocació de l’expulsió
Article 131. Suspensió temporal sense necessitat d’autorització prèvia
Article 132. Autorització administrativa de suspensió temporal
Article 133. Revocació de l’expulsió administrativa
Secció cinquena. Advertència d’expulsió
Article 134. Definició, procediment i efectes
Títol XIII. De les obligacions del patró o del beneficiari de la prestació de serveis
Capítol primer. Obligacions del patró
Article 135. Definició del concepte de patró
Article 136. Obligacions del patró en el moment de la contractació laboral
Article 137. Obligacions del patró durant la relació laboral
Article 138. Obligacions del patró al venciment d’una autorització temporal
Capítol segon. Obligacions del beneficiari de serveis prestats pel titular d’una autorització d’immigració temporal per a treballadors d’empreses estrangeres
Article 139. Detall de les obligacions
Títol XIV. De les infraccions i de les sancions
Capítol primer. Infraccions
Article 140. Infraccions lleus
Article 141. Infraccions greus
Article 142. Infraccions molt greus
Article 143. Prescripció de les infraccions
Capítol segon. Sancions
Article 144. Principis generals
Article 145. Sancions corresponents a les infraccions lleus
Article 146. Sancions corresponents a les infraccions greus
Article 147. Sancions corresponents a les infraccions molt greus
Article 148. Prescripció de les sancions
Article 149. Reincidència
Capítol tercer. Procediment sancionador
Article 150. Instrucció de l’expedient
Article 151. Competència en matèria de sanció administrativa
Títol XV. De les taxes en matèria d’immigració
Article 152. Concepte i fet generador de les taxes
Article 153. Obligats tributaris
Article 154. Quota tributària i deute tributari
Article 155. Meritament
Article 156. Temps de pagament
Títol XVI. Del procediment especial abreujat en matèria d’immigració
Article 157. Àmbit d’aplicació del procediment especial abreujat
Article 158. Recursos administratius
Article 159. Procediment en primera instància
Article 160. Procediment en segona instància
Disposició addicional primera
Disposició addicional segona
Disposició transitòria primera
Disposició transitòria segona
Disposició transitòria tercera
Disposició derogatòria
Disposició final

Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.