Carregant...
 

Decret legislatiu del 29-4-2015 de publicació del text refós de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques


Vist l’article 59 de la Constitució andorrana, segons el qual, mitjançant llei, el Consell General pot delegar l’exercici de la funció legislativa en el Govern;

Vist l’apartat 3 de l’article 8 de la Llei de 21/2014 del 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari que encomana al Govern que en el termini màxim de tres mesos a comptar de les modificacions normatives, publiqui al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra, mitjançant el decret legislatiu corresponent, el text refós de les normes tributàries, incloent-hi totes les modificacions aportades;

A proposta del ministre de Finances, el Govern, en la sessió del 29 d’abril del 2015, ha aprovat el Decret següent:
Article únic

S’ordena la publicació al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra del text refós de l’articulat de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques, modificada per Llei 42/2014, de l’11 de desembre, de modificació de la llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques, per la Llei 37/2014, de l’11 de desembre, de regulació dels jocs d’atzar i per la Llei 8/2015, del 2 d’abril, de mesures urgents per implantar mecanismes de reestructuració i resolució d’entitats bancàries.

Disposició final única

Aquest Decret entra en vigor el mateix dia de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Cosa que es fa pública per coneixement general.

Andorra la Vella, 29 d’abril del 2015

Antoni Martí Petit
Cap de Govern

Text refós de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques

Capítol I. Naturalesa i àmbit d’aplicació

Article 1
Naturalesa i àmbit d’aplicació de l’impost
L’impost sobre la renda de les persones físiques és un tribut de caràcter directe i naturalesa personal que grava, segons els principis de generalitat i de distribució equitativa de les càrregues fiscals, la renda obtinguda per les persones físiques en funció de la seva quantia i de les seves circumstàncies personals i familiars.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.