Carregant...
 

Llei 19/2016, del 30 de novembre, d’intercanvi automàtic d’informació en matèria fiscal (Text refós per LesLleis.com)


Llei 19/2016, del 30 de novembre, d’intercanvi automàtic d’informació en matèria fiscal

Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 30 de novembre del 2016 ha aprovat la següent:

llei 19/2016, del 30 de novembre, d’intercanvi automàtic d’informació en matèria fiscal

Exposició de motius

El 12 de febrer del 2016 el ministre de Finances va signar el Protocol modificatiu de l’Acord entre la Comunitat Europea i el Principat d’Andorra relatiu a l’establiment de mesures equivalents a les previstes en la Directiva 2003/48/CE del Consell en matèria de fiscalitat dels rendiments de l’estalvi en forma de pagament d’interessos.
LesLleis.com

La modificació de l’Acord comporta l’intercanvi automàtic d’informació entre els estats membres de la Unió Europea i el Principat d’Andorra amb aplicació de l’estàndard comú de l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) de les normes de comunicació i diligència deguda relatives a la informació sobre comptes financers (Common Reporting Standard OECD - CRS).

Es desitja així millorar el compliment fiscal internacional sobre la base de l’intercanvi automàtic recíproc d’informació subjecte a una certa confidencialitat i altres proteccions, incloent-hi disposicions que limiten l’ús de la informació intercanviada i aplicant les lleis i pràctiques respectives de protecció de dades en el tractament de les dades personals intercanviades i seguint el que estipula la normativa en matèria de protecció de dades personals.

En compliment de l’Acord, el Principat d’Andorra i els estats membres de la Unió Europea han de disposar (i) de salvaguardes adequades per garantir que la informació intercanviada es mantingui confidencial i s’empri únicament per a les finalitats i per les persones o autoritats implicades en la determinació, la recaptació o el cobrament dels impostos, en els procediments declaratius o executius en matèria fiscal, en la resolució de recursos en matèria fiscal, o la seva supervisió, així com per a altres finalitats autoritzades: i (ii) de la infraestructura per a un intercanvi d’informació efectiu. Aquesta Llei regula el marc jurídic necessari per acomplir aquests compromisos i deroga la Llei 11/2005, del 13 de juny, d’aplicació de l’Acord entre el Principat d’Andorra i la Comunitat Europea relatiu a l’establiment de mesures equivalents a les previstes a la Directiva 2003/48/CE del Consell, en matèria de fiscalitat dels rendiments de l’estalvi en forma de pagament d’interessos.

Amb data 5 de novembre del 2013, l’ambaixadora d’Andorra a França va signar l’adhesió al Conveni multilateral del Consell d’Europa i de l’OCDE relatiu a l’assistència administrativa mútua en matèria fiscal (Conveni multilateral OCDE). Aquesta adhesió va ser ratificada per unanimitat pel Consell General d’Andorra amb data 28 de juliol de 2016.

L’article 6 del Conveni multilateral OCDE estableix la possibilitat d’efectuar intercanvi automàtic d’informació amb altres estats part amb aplicació de l’estàndard comú de l’OCDE de les normes de comunicació i diligència deguda relatives a la informació sobre comptes financers. Aquest intercanvi automàtic d’informació requereix necessàriament un acord previ de caràcter bilateral o multilateral entre autoritats competents, sobre el procediment a seguir i l’objecte de l’intercanvi.

L’Acord multilateral d’intercanvi automàtic d’informació en matèria tributària entre autoritats competents (Multilateral Competent Autorithy Agreement - MCAA), signat per la secretària d’Estat d’Afers Financers Internacionals en data 3 de desembre del 2015, constitueix l’instrument multilateral per al possible intercanvi automàtic d’informació amb els estats part del Conveni multilateral OCDE en aplicació del seu article 6. L’intercanvi d’informació automàtica amb aquests estats requereix que els estats compleixin els requisits que preveu el mateix MCAA i que reprodueix la disposició final primera d’aquesta Llei. Es necessita igualment una valoració de les relacions bilaterals amb el Principat d’Andorra i de l’estabilitat política del país, del respecte pels drets humans i dels principis de l’Estat de dret.

Addicionalment, el Consell General pot concloure acords bilaterals amb altres estats part del Conveni multilateral OCDE, al marge de l’instrument multilateral que constitueix l’MCAA. L’intercanvi d’informació automàtica amb aplicació d’acords bilaterals requereix igualment que els estats compleixin els requisits exigits per aquesta Llei.

La Llei es compon de deu articles, una disposició transitòria, una disposició derogatòria, dues disposicions finals, l’annex I –que conté les normes de comunicació i diligència deguda relatives a la informació sobre comptes financers– i l’annex II –que conté normes complementàries.

A fi de garantir el compliment dels compromisos assolits mitjançant la ratificació dels acords internacionals relatius a l’intercanvi automàtic d’informació, la Llei estableix que les obligacions de comunicació i diligència deguda relatives a la informació sobre comptes financers tenen la naturalesa d’obligacions tributàries. La comprovació del seu compliment està subjecta a les normes relatives al procediment d’inspecció de la Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari.

Es tipifica com a infracció tributària especial la conducta consistent a adoptar pràctiques dirigides a eludir els procediments de comunicació d’informació i de diligència deguda que estableix aquesta Llei. Mitjançant aquesta infracció s’acompleix la secció IX de les normes OCDE de comunicació i diligència deguda relatives a la informació sobre comptes financers, reforçant l’efecte dissuasiu de les normes que impedeixen l’adopció de pràctiques elusives al marge d’aquesta Llei.

Els terminis per a la primera comunicació automàtica d’informació relativa a comptes preexistents en aplicació de l’Acord amb la Unió Europea o en aplicació del Conveni multilateral OCDE es vinculen als terminis per a la identificació de comptes preexistents que regulen la secció III i la secció V de l’annex I d’aquesta Llei.

Capítol primer. Disposicions generals

Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació

Aquesta Llei regula l’intercanvi automàtic d’informació en matèria fiscal entre el Principat d’Andorra i altres estats en el marc dels acords i convenis internacionals següents:

a) Acord entre la Unió Europea i el Principat d’Andorra relatiu a l’intercanvi automàtic d’informació de comptes financers per millorar el compliment tributari internacional, signat el 12 de febrer del 2016.
b) Altres convenis o acords internacionals que estableixin un intercanvi automàtic d’informació de comptes financers entre altres estats i el Principat d’Andorra amb aplicació de l’estàndard comú OCDE de les normes de comunicació i diligència deguda relatives a la informació sobre comptes financers.

Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.