Carregant...
 

Decret d’aprovació del Reglament de funcionament i gestió dels vedats de caça


Exposició de motius

Vista la Llei del Govern, del 15 de desembre del 2000;

Vista la Llei dels vedats de caça, del 13 d’abril del 2000;
LesLleis.com

Vist el Decret d’aprovació del Reglament sobre la detecció de triquines en les carns fresques de porcs domèstics engreixats i sacrificats per a l’autoconsum familiar i porcs senglars obtinguts en l’exercici de l’art de la caça, del 28 de setembre del 2005;

Vist el Decret d’aprovació del Reglament d’aplicació de la Llei de caça, del 5 de juny del 2013;

Vist el Decret d’aprovació del Reglament de funcionament i gestió dels vedats de caça, del 25 de juliol del 2012;

S’ha constatat a la pràctica la conveniència de fer-hi certes modificacions de caràcter tècnic perquè el Reglament de funcionament i gestió dels vedats de caça sigui més operatiu i adequat a la realitat actual. Aquestes modificacions afecten alguns articles del capítol quart. Per aquests motius es considera necessari aprovar el Reglament de funcionament i gestió dels vedats de caça.

Les modificacions realitzades al capítol quart comporten que per a la regulació de les espècies caçables regulables, i en concret de la població de porcs senglars que causin danys, es podran autoritzar tirs nocturns amb acompanyament o sense per part del personal de l’Administració. Per altra banda, i pel canvi de modalitat mencionat, se suprimeixen els articles que fan referència a la necessitat de disposar d’una llicència especial de caça nocturna del porc senglar i al sorteig per a les autoritzacions de tirs nocturns.

Aquest Reglament deroga el Reglament de funcionament i gestió dels vedats de caça, del 25 de juliol del 2012, i s’aprova íntegrament per motius de seguretat jurídica.

A proposta del ministre de Turisme i Medi Ambient, el Govern, en la sessió del dia 5 de juny del 2013, decreta:
Article únic

S’aprova el Reglament de funcionament i gestió dels vedats de caça, que entrarà en vigor l’endemà de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Disposició derogatòria

Queda derogat el Reglament de funcionament i gestió dels vedats de caça, del 25 de juliol del 2012, i qualsevol disposició de rang igual o inferior que s’oposi al que estableix aquest Reglament.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.