Carregant...
 

Decret d’aprovació del Reglament regulador de la declaració de transport transfronterer de diners en efectiu


Exposició de motius

La recent aprovació i entrada en vigor de la Llei 20/2013, del 10 d’octubre, de modificació de la Llei de cooperació penal internacional i de lluita contra el blanqueig de diners o valors producte de la delinqüència internacional, del 29 de desembre del 2000, introdueix un nou capítol en aquesta Llei relatiu a la declaració de transport transfronterer de diners en efectiu.

L’objectiu que es persegueix amb la introducció d’aquest nou capítol a la Llei de cooperació penal internacional i de lluita contra el blanqueig de diners o valors producte de la delinqüència internacional, és implementar el Reglament 2005/1889/CE del Parlament Europeu i del Consell, del 26 d’octubre del 2005, relatiu als controls dels diners en efectiu que entren o surten de la Comunitat, i l’Acord monetari entre el Principat d’Andorra i la Unió Europea.

Mitjançant aquest Reglament es desenvolupa el contingut de l’obligació de declarar davant la Duana el transport transfronterer de diners en efectiu i es determinen les formalitats necessàries per complir-la.

A proposta del ministre de Finances i Funció Pública i del ministre de Justícia i Interior, i d’acord amb el Govern en la sessió del 20 de novembre del 2013,

Decreto
Article únic

S’aprova el Reglament regulador de la declaració de transport transfronterer de diners en efectiu, que entrarà en vigor al cap de quinze dies de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Reglament regulador de la declaració de transport transfronterer de diners en efectiu

Article 1
Àmbit d’aplicació
Aquest Reglament desenvolupa l’obligació de declarar que estableix l’article 62 de la Llei de cooperació penal internacional i de lluita contra el blanqueig de diners o valors producte de la delinqüència internacional i contra el finançament del terrorisme, del 29 de desembre del 2000.
Article 2
Formulari de declaració
1. Tota persona física que entri o surti del Principat d’Andorra i sigui portadora d’una suma de diners en efectiu igual o superior a 10.000 euros o el seu contravalor en moneda estrangera ho ha de declarar a la Duana mitjançant el formulari de declaració que figura com a annex d’aquest Reglament.
LesLleis.com

2. El formulari de declaració s’obté a les dependències de la Duana i a la seva pàgina web. Aquest formulari consta d’un exemplar per a la Duana i d’un exemplar per al declarant.

3. El formulari de declaració és únic i vàlid per realitzar una única operació de transport transfronterer de diners en efectiu. Qualsevol variació en les dades contingudes en el formulari s’ha de comunicar a la Duana amb caràcter previ al transport dels diners en efectiu mitjançant la presentació d’un nou formulari.
Article 3
Lloc i forma de presentació de la declaració
1. El portador dels diners en efectiu ho ha de declarar, sense requeriment previ, al despatx de Duana.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.