Carregant...
 

Decret


El dia 5 de desembre del 2007 es va aprovar el Reglament d’accés i de promoció interna dels membres del Cos de Policia, amb la finalitat, segons es desprèn de l’exposició de motius, de regular els aspectes bàsics i específics relatius a l’accés i la promoció dins el Cos de Policia, en el marc d’una nova etapa orientada a la professionalització que prioritzés l’eficàcia, el rigor, la transparència i l’objectivitat en la gestió de la carrera professional dels membres del Cos esmentat. En efecte, aquest Reglament tenia com a finalitat principal reformar les normes relatives a la promoció interna que es contenien en el primer Reglament aprovat el 20 d’abril del 2005, per fomentar-ne l’efectivitat. Així, es va introduir un sistema de provisió de les places mitjançant promoció interna basat en un concurs o un concurs-oposició, i es va eliminar en termes generals el requisit que consistia en assolir una posició retributiva determinada per poder optar a la promoció interna.
LesLleis.com

Des d’ençà, el Reglament vigent s’ha modificat en tres ocasions, en concret el 19 de desembre del 2007, l’1 d’abril del 2009 i el 18 de setembre del 2013: en primer lloc, per flexibilitzar transitòriament els requisits en matèria d’antiguitat dels sotsoficials reconeguts amb el nivell de classificació B3 que volien esdevenir oficials; posteriorment, per adaptar la norma reglamentària a la Llei 31/2008, del 18 de desembre, de mesures per a la reactivació econòmica; i en darrera instància, per acomplir el pronunciament d’una sentència ferma recaiguda en el marc de la impugnació d’un concurs intern i, al mateix temps, millorar la regulació relativa a la composició del Comitè Tècnic de Selecció.

L’article 51 de la Llei 8/2004, del 27 de maig, qualificada del Cos de Policia, preveu que a banda de les proves específiques per a cada lloc de treball, les convocatòries de promoció interna han d’incloure les valoracions dels mèrits que consisteixen en l’antiguitat; l’experiència i la capacitació adquirides en les places ocupades amb anterioritat, ja sigui en cursos de formació que siguin d’interès per a la plaça que s’ha de cobrir, ja sigui per d’altres conceptes, i els resultats de l’avaluació de l’acompliment. Paral·lelament, l’apartat 4 de l’article 16 del Reglament d’accés i de promoció interna dels membres del Cos de Policia, que detalla els sistemes en virtut dels quals es proveeixen les places vacants o de nova creació de membre del Cos de Policia per promoció interna, estableix concretament que els llocs de treball de l’escala intermèdia, corresponents al grau de caporal i al nivell de classificació professional B4, només es proveeixen pel sistema d’oposició.

Per tant, en ressurt una contradicció, atès que la disposició legal esmentada anteriorment exigeix que totes les convocatòries de places vacants o de nova creació que es facin per promoció interna incloguin una fase de concurs, on s’han de valorar com a mínim els mèrits que s’hi relacionen. La qual cosa requereix modificar l’apartat 4 de l’article 16 del Reglament a l’efecte de concordar-lo amb l’article 51 de la Llei 8/2004. En aquest sentit, s’opta per establir que els llocs de treball corresponents al grau de caporal es proveeixin també pel sistema de concurs-oposició, en què les fases de concurs i d’oposició tenen una ponderació del 10% i el 90% respectivament. A més, també es modifica l’apartat 1 de l’article 16 en què es feia referència als sistemes de concurs i d’oposició, atès la provisió de totes les places vacants o nova creació per promoció interna es faran a partir d’ara pel mateix sistema de concurs-oposició, per bé que la ponderació de cadascuna de les fases variï en funció del grau i del nivell de classificació assignats a la plaça que es pretén proveir. I també s’aprofita per corregir o esmenar alguns errors tipogràfics o de contingut que s’han constatat en la redacció de l’article que ens ocupa.

Finalment, cal assenyalar que d’acord amb la sentència de la Secció Administrativa del Tribunal de Batlles del 21 de setembre del 2009, dictada en el marc dels autes AD-0164-3/2008, la qual fou confirmada en virtut de la sentència de la Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justícia del 12 d’abril del 2010, i que va anul·lar la lletra d) de l’apartat 3 de l’article 16, es procedeix a eliminar les disposicions que en feien l’objecte, segons les quals els membres del Cos en situació de baixa mèdica, llevat que ho fossin per maternitat o adopció, no podien optar a la convocatòria per a la provisió d’una plaça vacant o de nova creació per promoció interna.

Ateses les consideracions esmentades, a proposta del ministre de Justícia i Interior, el Govern, en la sessió del 15 de juliol del 2015, aprova aquest Decret amb el contingut següent:
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.