Carregant...
 

Decret d’aprovació del Reglament de gestió i caça d’espècies sotmeses al Pla de caça en terreny cinegètic comú


Exposició de motius

Vista la Llei del Govern, del 15 de desembre del 2000;

Vista la Llei 13/2016, del 28 de juliol, de caça;

Vist el Decret d’aprovació del Reglament d’aplicació de la Llei de caça, del 28 de setembre del 2016;

Vist el Decret d’aprovació del Reglament regulador del carnet de caçador i del carnet de pescador, del 10 de febrer del 2016;

Vist el Decret d’aprovació del Reglament de gestió i caça d’espècies sotmeses al Pla de caça en terreny cinegètic comú, del 30 de setembre del 2015;

D’acord amb l’exposició de motius de la Llei 13/2016, del 28 de juliol, que especifica que l’activitat cinegètica, la seva gestió i les poblacions de les espècies caçables han evolucionat considerablement des de l’aprovació de la darrera Llei de caça, i els seus preceptes necessiten, també, adaptar-se a la nova realitat.

Aquest Reglament s’ha reestructurat en tres capítols per ordenar els preceptes i fer-lo, en general, més entenedor.

En el primer capítol, que inclou les disposicions generals, es determinen les espècies a les quals s’aplica aquest Reglament i les característiques dels plans de caça. A part, també s’estableix la cobertura de la pòlissa d’assegurances de responsabilitat civil.

El capítol segon estableix els documents que componen la llicència especial de caça, així com la participació i els procediments del sorteig de les llicències especials de caça no acompanyada.

En el tercer capítol es determina com es desenvolupa l’aplicació del Pla de caça, amb els procediments que han d’efectuar els caçadors en cas de captura.

A proposta de la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, el Govern, en la sessió del dia 28 de setembre del 2016, decreta:
Article únic

S’aprova el Reglament de gestió i caça d’espècies sotmeses al Pla de caça en terreny cinegètic comú, que entrarà en vigor el mateix dia de la publicació al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Reglament de gestió i caça d’espècies sotmeses al Pla de caça en terreny cinegètic comú

Capítol primer. Disposicions generals

Article 1. Espècies sotmeses al Pla de caça en terreny cinegètic comú

D’acord amb l’article 12 del Reglament d’aplicació de la Llei de caça, les espècies que poden ser sotmeses a un pla de caça són les següents:
LesLleis.com

- cabirol (Capreolus capreolus)
- mufló (Ovis musimon)

Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.