Carregant...
 

Decret d’aprovació del Reglament de funcionament de la Comissió de Seguiment de la Caça, de les comissions tècniques dels vedats de caça, i de la Comissió de Seguiment de la Pesca


Exposició de motius

El títol VIII de la Llei 13/2016, del 28 de juliol, de caça crea la Comissió de Seguiment de la Caça com a òrgan consultiu, en fixa els membres, i estipula que el Govern n’ha d’establir reglamentàriament el funcionament. S’ha considerat la idoneïtat de dotar la Comissió de Seguiment de la Caça d’un reglament específic, en lloc d’encabir-lo en el Reglament d’aplicació de la Llei de caça com en l’anterior normativa.

L’article 3 de la Llei dels vedats de caça, del 13 d’abril del 2000, crea una comissió tècnica per a cada vedat de caça, i estableix que el Govern en determini per la via reglamentària l’estructura, el funcionament, la composició i la seva finalitat. La mateixa Llei va crear quatre vedats de caça: el vedat de caça d’Enclar, el vedat de caça de Xixerella, el vedat de caça de la vall de Ransol i el vedat de caça del parc natural de la Vall de Sorteny.

L’article 22 de la Llei de pesca i de gestió del medi aquàtic, de 28-06-2002, crea la Comissió de Seguiment de la Pesca, en fixa els membres, i estipula que el Govern ha d’establir-ne reglamentàriament el funcionament. S’ha considerat la idoneïtat de dotar la Comissió de Seguiment de la Pesca d’un reglament específic, en lloc d’encabir-lo en el Reglament de la pesca com en l’anterior normativa.

Aquest Reglament, estructurat en tres capítols d’acord amb cada tipus de comissió, estableix les bases i els preceptes de funcionament quant al procediment i el termini de les convocatòries, al tipus de sessió ordinària o extraordinària, al nomenament d’un secretari, i al procediment de validació de les actes.

El capítol primer, relatiu a la Comissió de Seguiment de la Caça, defineix les funcions i el funcionament de les sessions de la Comissió.

El capítol segon, relatiu a les comissions tècniques dels vedats de caça, defineix la composició i les funcions segons el seguiment de la gestió de la caça en els vedats de caça. S’amplia la composició de les comissions tècniques dels vedats, establerta pel Reglament de gestió i funcionament dels vedats de caça, del 30 de setembre del 2015, amb més membres del ministeri, atesa la funció tècnica de la Comissió. S’hi afegeix, igualment, un representant de les associacions protectores dels animals i de defensa de la natura per fomentar la participació ciutadana.

El capítol tercer, relatiu a la Comissió de Seguiment de la Pesca, defineix el funcionament de les sessions de la Comissió.

Aquest Reglament s’ha presentat i consensuat amb els membres de les comissions de seguiment de la Caça i de la Pesca i amb els comuns escaients.

Aquest Reglament deroga el capítol segon del Reglament de funcionament i gestió dels vedats de caça, del 30 de setembre del 2015, i l’article 23 del Reglament de la pesca, del 5 de març del 2008.

A proposta de la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, el Govern, en la sessió del dia 1 de març del 2017, decreta:
Article únic

S’aprova el Reglament de funcionament de la Comissió de Seguiment de la Caça, de les comissions tècniques dels vedats de caça, i de la Comissió de Seguiment de la Pesca, que entrarà en vigor l’endemà de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Reglament de funcionament de la Comissió de Seguiment de la Caça, de les comissions tècniques dels vedats de caça, i de la Comissió de Seguiment de la Pesca

Article 1. Objecte

Aquesta norma té per objecte regular el funcionament de la Comissió de Seguiment de la Caça, de les comissions tècniques dels vedats de caça, i de la Comissió de Seguiment de la Pesca.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.