Carregant...
 


Decret


El 17 de desembre del 2014, el Govern va aprovar el Reglament regulador del dret a la defensa i l’assistència tècnica lletrades, amb la finalitat de desenvolupar aquest dret en virtut dels torns de guàrdia davant el Cos de Policia i davant els batlles i tribunals, i en virtut dels torns d’ofici penal, civil i administratiu, com també el dret a la defensa i l’assistència tècnica lletrades gratuïtes. Tot plegat d’acord amb l’article 10, apartats 2 i 3, de la Constitució; l’article 99 de la Llei qualificada de la Justícia, del 3 de setembre de 1993; l’article 100 de la Llei transitòria de procediments judicials, del 21 de desembre de 1993; l’article 12 i l’article 24, apartat 1, lletra d), de la Llei qualificada de modificació del Codi de procediment penal, del 10 de desembre de 1998, i els articles 14, 15 i 22, apartat 3, de la Llei qualificada de la jurisdicció de menors, de modificació parcial del Codi penal i de la Llei qualificada de la Justícia, del 22 d’abril de 1999, tenint en compte que algunes d’aquestes disposicions legals havien estat reformades recentment per ampliar els drets i les garanties de les persones que fan l’objecte d’un procés penal. A més, aquest nou desplegament reglamentari també era necessari per configurar un sistema que permetés la continuïtat en la prestació de la defensa i l’assistència tècnica lletrades mitjançant el torn de guàrdia, per regular per primera vegada els requisits i les condicions per obtenir el benefici de la defensa i l’assistència tècnica lletrades gratuïtes, i per reconèixer explícitament el dret a la defensa i l’assistència tècnics lletrades en els àmbits civil i administratiu, amb independència de la situació econòmica de la persona que sol·licita aquest dret.

Posteriorment, el 3 de maig del 2015 es va aprovar la modificació de l’article 22 del Reglament esmentat, per adaptar-lo a les disposicions del Reglament regulador dels barems dels honoraris remuneradors dels serveis del saig.

El Reglament regulador del dret a la defensa i l’assistència tècnica lletrades ha permès regular aquest dret de manera satisfactòria i completa fins al dia d’avui, però esdevé necessari modificar-lo de nou per fer-ne concordar el contingut amb l’article 18, apartat 2, de la Llei 1/2015, del 15 de gener, per l’eradicació de la violència de gènere i de la violència domèstica. En concret, aquesta disposició estableix que s’ha de garantir el dret a l’assistència tècnica lletrada a qualsevol persona víctima de la violència de gènere o de la violència domèstica, amb la finalitat que pugui actuar davant els tribunals i en el marc de tots els processos judicials que portin causa, directament o indirectament, de la situació de violència de gènere o de violència domèstica. Fins ara, en els processos penals, aquest dret només es garantia quan la defensa i l’assistència tècnica lletrades eren preceptives d’acord amb la legislació aplicable, o bé en alguns casos molt concrets en què la persona concernida es constituïa com a acusació privada o particular.

Altrament, s’aprofita la reforma reglamentària que ens ocupa per canviar puntualment o completar algunes disposicions a l’efecte d’esvair dubtes interpretatius o proporcionar més claredat a la redacció d’aquestes disposicions, partint de l’experiència evidenciada durant els dos darrers anys. A tall d’exemple, es millora la regulació en relació amb la prestació de la defensa i l’assistència tècnica lletrades davant el Cos de Policia quan el detingut hi renuncia en el moment de la detenció, o davant els batlles i els tribunals quan la persona concernida ha renunciat a la defensa i l’assistència tècnica lletrades davant el Cos de Policia. També es perfeccionen les normes sobre les obligacions de comunicació entre la Policia i l’advocat, sobre les premisses de la intervenció de l’advocat que assumeix la guàrdia davant el Cos de Policia com a titular o com a suplent, i sobre les obligacions de compareixença de l’advocat que assumeix la guàrdia a les dependències de la Seu de la Justícia els dies laborables. D’altra banda, s’amplien les dades que cal fer constar al registre del Col·legi Oficial d’Advocats d’Andorra relatiu al control dels torns d’ofici, i es regula la possibilitat de rescabalar les despeses de desplaçament necessàries a l’estranger de l’advocat designat pel torn d’ofici. I també es fan canvis en el contingut dels barems remuneradors per completar-los i precisar-los d’acord amb la realitat pràctica.

En qualsevol cas, però, l’abast de les modificacions esmentades anteriorment i la facilitat per consultar la norma reglamentària d’ara endavant aconsella de no promoure una norma reglamentària en què s’estableixin només les disposicions que es reformen, sinó d’aprovar un nou Reglament regulador del dret a la defensa i l’assistència lletrades, per bé que la majoria de les disposicions romanguin invariades en relació amb les del Reglament del 17 de desembre del 2014.

Ateses les consideracions esmentades, a proposta del ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, el Govern, en la sessió del 12 de juliol del 2017, aprova aquest Decret amb el contingut següent:
Article únic

S’aprova el Reglament regulador del dret a la defensa i l’assistència tècnica lletrades, que entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Reglament regulador del dret a la defensa i l’assistència tècnica lletrades

Capítol primer. Disposicions generals

Article 1. Objecte

Aquest Reglament regula el dret a la defensa i l’assistència tècnica lletrades en els àmbits civil i administratiu davant els batlles i els tribunals, i en l’àmbit penal davant el Cos de Policia i davant els batlles i els tribunals, com també el benefici de la defensa i l’assistència lletrades gratuïtes.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.