Carregant...
 


Decret


Exposició de motius

El Govern, en la sessió del 2 d’agost del 2017 (BOPA núm. 52, any 2017, del 9 d’agost del 2017), va aprovar mitjançant decret el Reglament de desenvolupament de la Llei 19/2016, del 30 de novembre, d’intercanvi automàtic d’informació en matèria fiscal, amb la finalitat de desenvolupar la Llei 19/2016, del 30 de novembre, d’intercanvi automàtic d’informació en matèria fiscal, d’acord amb les habilitacions normatives contingudes en l’articulat. En particular, aquest Reglament desenvolupa determinades obligacions de diligència deguda i de comunicació d’informació a què estan sotmeses les institucions financeres andorranes. La Llei 19/2016, del 30 de novembre, d’intercanvi automàtic d’informació en matèria fiscal (BOPA núm. 77, any 2016, del 22 de desembre del 2016) va entrar en vigor l’1 de gener del 2017.
LesLleis.com

Posteriorment, aquesta Llei va ser modificada per la Llei 29/2017, del 30 de novembre, de modificació de la Llei 19/2016, del 30 de novembre, d’intercanvi automàtic d’informació en matèria fiscal (BOPA núm. 81, any 2017, 29 del desembre del 2017), que incorpora la llista de les 41 jurisdiccions amb les quals l’any 2018 s’intercanviarà automàticament informació de comptes financers, referent a l’any 2017, en el marc de l’Acord multilateral d’intercanvi automàtic d’informació en matèria tributària entre autoritats competents (Multilateral Competent Authority Agreement, d’ara endavant “MCAA”).

Addicionalment, la Llei 30/2017, del 30 de novembre, de modificació de la Llei 19/2016, del 30 de novembre, d’intercanvi automàtic informació en matèria fiscal (BOPA núm. 81, any 2017, 29 de desembre del 2017) incorpora la llista de les 32 jurisdiccions amb les quals l’any 2019 s’intercanviarà automàticament informació de comptes financers referent a l’any 2018, en el marc de l’MCAA.

Finalment, la Llei 19/2018, de 26 de juliol, de modificació de la Llei 19/2016, del 30 de novembre, d’intercanvi automàtic d’informació en matèria fiscal (BOPA núm. 49, any 2018, de 22 d’agost) incorpora la llista de les 22 jurisdiccions amb les quals l’any 2020 s’intercanviarà automàticament informació de comptes financers referent a l’any 2019, en el marc de l’MCAA.

Aquesta modificació recull la necessitat d’introduir certs ajustos a la regulació existent, ja sigui per adaptar els aspectes introduïts per les successives modificacions de la Llei 19/2016, del 30 de novembre, d’intercanvi automàtic d’informació en matèria fiscal, per aclarir aspectes tècnics de la norma o bé per adaptar-la a l’estàndard comú de l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) de les normes de comunicació i diligència deguda relatives a la informació sobre comptes financers (Common Reporting Standard OECD -CRS).

Formalment, aquesta modificació actualitza el contingut de dos articles i tres annexos.

Ateses les consideracions esmentades, a proposta del ministre encarregat de les finances, el Govern, en la sessió del 3 d’octubre del 2018, aprova aquest Decret amb el contingut següent:
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.