Carregant...
 

Reglament d’aplicació de la Llei 10/2012, del 21 de juny, d’inversió estrangera al Principat d’Andorra (Text refós per LesLleis.com)


Capítol primer. Disposicions generals

Article 1. Objecte

L’objecte d’aquest Reglament és establir els procediments aplicables a la tramitació de l’autorització administrativa prèvia, la inscripció i la liquidació de la declaració d’inversió al Registre d’Inversions Estrangeres pel que fa a les operacions relatives a les inversions estrangeres regulades en la Llei 10/2012, del 21 de juny, d’inversió estrangera al Principat d’Andorra.
Article 2. Models oficials

1. Els models oficials que s’han d’utilitzar per formalitzar la declaració d’inversions estrangeres al Principat d’Andorra, la seva liquidació al Registre d’Inversions Estrangeres, i també per obtenir l’autorització administrativa prèvia que correspongui, són els següents:

Sol·licitud d’autorització d’inversió estrangera directa
Sol·licitud d’autorització d’inversió estrangera en participacions d’organismes d’inversió col·lectiva de dret andorrà
Sol·licitud d’autorització d’inversió estrangera en immobles
Sol·licitud d’autorització d’altres formes d’inversió estrangera
Declaració d’inversió estrangera
Liquidació d’inversió estrangera
Sol·licitud de certificat de silenci administratiu positiu d’una inversió estrangera


2. La sol·licitud d’autorització de les inversions per a les quals no hi hagi model oficial específic s’ha d’efectuar mitjançant el model oficial de “Sol·licitud d’autorització d’altres formes d’inversió estrangera”.
Article 3. Procediment d’autorització Image Image

1. El procediment per tramitar els expedients d’autorització d’inversió estrangera es regeix per aquest Reglament, en tot el que no estigui especialment previst per la Llei 10/2012, del 21 de juny, d’inversió estrangera al Principat d’Andorra i pel Codi de l’Administració.

2. Les sol·licituds d’autorització prèvia d’inversió estrangera s’han de presentar al Servei de Tràmits del Govern, que retorna a la persona interessada un document de recepció/ingrés i eleva la sol·licitud al ministeri competent en matèria d’inversió estrangera. La sol·licitud s’ha de presentar degudament signada, juntament amb tots els documents que en cada cas s’especifiquen com a exigibles en la mateixa sol·licitud.
LesLleis.com

3. Un cop s’ha presentat la sol·licitud d’autorització en forma, el servei competent en matèria d’inversió estrangera ha d’emetre un informe motivat en el qual es proposi la resolució. L’informe sobre la inversió estrangera projectada ha de contenir:

a) La confirmació que no es donen les circumstàncies que estableix l’apartat 1 de l’article 2 de la Llei 10/2012, del 21 de juny, d’inversió estrangera al Principat d’Andorra.
b) En funció de la inversió que es proposa, el servei competent en matèria d’inversió estrangera ha d’avaluar si la inversió pot perjudicar l’exercici del poder públic, la sobirania i la seguretat nacional, l’ordre públic i econòmic, el medi ambient, la salut pública o l’interès general, i en el cas d’inversions directes relacionades amb mercaderies sensibles, definides en la Llei de control de mercaderies sensibles, del 4 de març de 1999, s’han de tenir en compte els efectes que la inversió pot tenir sobre la lliure competència, el mercat de treball i l’equilibri dels recursos públics, tenint en compte els següents factors objectius, entre d’altres:
a. naturalesa de l’activitat
b. experiència de l’inversor
c. valor i planificació de la inversió
d. vinculacions econòmiques i socis estratègics
e. orientació als mercats nacional i internacional
f. nivell de compromís amb el Principat d’Andorra


4. Per elaborar l’informe el servei que avaluï la inversió pot requerir la col·laboració d’altres serveis i departaments de l’Administració general. Així, en els processos d’autorització prèvia d’inversió estrangera associats a la participació en entitats bancàries o financeres andorranes i en organismes d’inversió col·lectiva de dret andorrà, el ministeri competent en matèria d’inversió estrangera ha de requerir un informe preceptiu a l’AFA, que l’ha d’elaborar i trametre al dit ministeri en el termini de set (7) dies hàbils des de la data del requeriment.

5. El ministeri competent en matèria d’inversió estrangera disposa d’un termini màxim d’un mes, a comptar de l’endemà de la data de presentació de la sol·licitud al Servei de Tràmits, per resoldre motivadament la sol·licitud, llevat que decideixi prorrogar la decisió, per un termini que no pot excedir quinze dies, i comunicar-ho expressament a la persona interessada a través d’un mitjà fefaent. Es considera com a mitjà fefaent de la notificació als efectes d’aquest Reglament la comunicació a través d’un correu electrònic dirigit a l’adreça electrònica que figura en la sol·licitud d’autorització amb l’acord de la persona sol·licitant.

6. Transcorregut el termini de resolució indicat anteriorment, inclòs el de la pròrroga, sense que s’hagi adoptat una resolució expressa, l’autorització s’entén en tot cas concedida.

7. Les inversions estrangeres sotmeses a autorització administrativa prèvia s’han d’efectuar dins del termini que específicament assenyali l’autorització o, si no n’hi ha, en el de sis (6) mesos a comptar de la data de la notificació de l’autorització, llevat que la persona interessada hagi obtingut una pròrroga sol·licitada mitjançant un imprès de sol·licitud d’autorització d’altres formes d’inversió estrangera acompanyat de la còpia de l’autorització atorgada. Transcorregut el termini mencionat, inclòs el de la pròrroga, si escau, sense que s’hagi efectuat la inversió, l’autorització s’entén caducada.

Mostra redacció anterior, vigent del 05/07/2018 al 06/09/2018
Article 3. Procediment d’autorització

1. El procediment per tramitar els expedients d’autorització d’inversió estrangera es regeix per aquest Reglament, en tot el que no estigui especialment previst per la Llei 10/2012, del 21 de juny, d’inversió estrangera al Principat d’Andorra i pel Codi de l’Administració.

2. Les sol·licituds d’autorització prèvia d’inversió estrangera s’han de presentar al Servei de Tràmits del Govern, que retorna a la persona interessada un document de recepció/ingrés i eleva la sol·licitud al ministeri competent en matèria d’inversió estrangera. La sol·licitud s’ha de presentar degudament signada, juntament amb tots els documents que en cada cas s’especifiquen com a exigibles en la mateixa sol·licitud.

3. Un cop s’ha presentat la sol·licitud d’autorització en forma, el servei competent en matèria d’inversió estrangera ha d’emetre un informe motivat en el qual es proposi la resolució. L’informe sobre la inversió estrangera projectada ha de contenir:

a) El pronunciament dels organismes encarregats de la prevenció del blanqueig i del finançament del terrorisme, d’acord amb les disposicions de l’article 2.1 de la Llei 10/2012, del 21 de juny, d’inversió estrangera al Principat d’Andorra.
b) En funció de la inversió que es proposa, i atenent els factors objectius establerts en l’article 2.2 de la Llei 10/2012, del 21 de juny, d’inversió estrangera al Principat d’Andorra, el servei competent en matèria d’inversió estrangera ha d’avaluar si la inversió pot perjudicar l’exercici del poder públic, la sobirania i la seguretat nacional, l’ordre públic i econòmic, el medi ambient, la salut pública o l’interès general, o en el cas d’inversions directes relacionades amb mercaderies sensibles, definides a la Llei de control de mercaderies sensibles, del 4 de març de 1999, tenint en compte els efectes que la inversió pot tenir sobre la lliure competència, el mercat de treball i l’equilibri dels recursos públics.


4. Per elaborar l’informe el servei que avaluï la inversió pot requerir la col·laboració d’altres serveis i departaments de l’Administració general. Així, en els processos d’autorització prèvia d’inversió estrangera associats a la participació en entitats bancàries o financeres andorranes i en organismes d’inversió col·lectiva de dret andorrà, el ministeri competent en matèria d’inversió estrangera ha de requerir un informe preceptiu a l’AFA, que l’ha d’elaborar i trametre al dit ministeri en el termini de set (7) dies hàbils des de la data del requeriment.

5. El ministeri competent en matèria d’inversió estrangera disposa d’un termini màxim d’un mes, a comptar de l’endemà de la data de presentació de la sol·licitud al Servei de Tràmits, per resoldre motivadament la sol·licitud, llevat que decideixi prorrogar la decisió, per un termini que no pot excedir quinze dies, i comunicar-ho expressament a la persona interessada a través d’un mitjà fefaent. Es considera com a mitjà fefaent de la notificació als efectes d’aquest Reglament la comunicació a través d’un correu electrònic dirigit a l’adreça electrònica que figura en la sol·licitud d’autorització amb l’acord de la persona sol·licitant.

6. Transcorregut el termini de resolució indicat anteriorment, inclòs el de la pròrroga, sense que s’hagi adoptat una resolució expressa, l’autorització s’entén en tot cas concedida.

7. Les inversions estrangeres sotmeses a autorització administrativa prèvia s’han d’efectuar dins del termini que específicament assenyali l’autorització o, si no n’hi ha, en el de sis (6) mesos a comptar de la data de la notificació de l’autorització, llevat que la persona interessada hagi obtingut una pròrroga sol·licitada mitjançant un imprès de sol·licitud d’autorització d’altres formes d’inversió estrangera acompanyat de la còpia de l’autorització atorgada. Transcorregut el termini mencionat, inclòs el de la pròrroga, si escau, sense que s’hagi efectuat la inversió, l’autorització s’entén caducada.

Modificat l’apartat 3 per l’article únic del Decret, del 5 de setembre del 2018, pel qual es modifica l’article 3 del Reglament d’aplicació de la Llei 10/2012, del 21 de juny, d’inversió estrangera al Principat d’Andorra.


Mostra redacció anterior, vigent del 09/08/2012 al 04/07/2018
Article 3. Procediment d’autorització

1. El procediment per tramitar els expedients d’autorització d’inversió estrangera es regeix per aquest Reglament, en tot el que no estigui especialment previst per la Llei 10/2012, del 21 de juny, d’inversió estrangera al Principat d’Andorra i pel Codi de l’Administració.

2. Les sol·licituds d’autorització prèvia d’inversió estrangera s’han de presentar al Servei de Tràmits del Govern, que retorna a la persona interessada un document de recepció/ingrés i eleva la sol·licitud al ministeri competent en matèria d’inversió estrangera. La sol·licitud s’ha de presentar degudament signada, juntament amb tots els documents que en cada cas s’especifiquen com a exigibles en la mateixa sol·licitud.

3. Un cop s’ha presentat la sol·licitud d’autorització en forma, el servei competent en matèria d’inversió estrangera ha d’emetre un informe motivat en el qual es proposi la resolució. L’informe sobre la inversió estrangera projectada ha de contenir:

a) El pronunciament dels organismes encarregats de la prevenció del blanqueig i del finançament del terrorisme, d’acord amb les disposicions de l’article 2.1 de la Llei 10/2012, del 21 de juny, d’inversió estrangera al Principat d’Andorra.
b) En funció de la inversió que es proposa, i atenent els factors objectius establerts en l’article 2.2 de la Llei 10/2012, del 21 de juny, d’inversió estrangera al Principat d’Andorra, el servei competent en matèria d’inversió estrangera ha d’avaluar si la inversió pot perjudicar l’exercici del poder públic, la sobirania i la seguretat nacional, l’ordre públic i econòmic, el medi ambient, la salut pública o l’interès general, o en el cas d’inversions directes relacionades amb mercaderies sensibles, definides a la Llei de control de mercaderies sensibles, del 4 de març de 1999, tenint en compte els efectes que la inversió pot tenir sobre la lliure competència, el mercat de treball i l’equilibri dels recursos públics.


4. Per elaborar l’informe el servei que avaluï la inversió pot requerir la col·laboració d’altres serveis i departaments de l’Administració general. Així, en els processos d’autorització prèvia d’inversió estrangera associats a la participació en entitats bancàries o financeres andorranes i en organismes d’inversió col·lectiva de dret andorrà, el ministeri competent en matèria d’inversió estrangera ha de requerir un informe preceptiu a l’INAF, que l’ha d’elaborar i trametre al dit ministeri en el termini de set (7) dies hàbils des de la data del requeriment.

5. El ministeri competent en matèria d’inversió estrangera disposa d’un termini màxim d’un mes, a comptar de l’endemà de la data de presentació de la sol·licitud al Servei de Tràmits, per resoldre motivadament la sol·licitud, llevat que decideixi prorrogar la decisió, per un termini que no pot excedir quinze dies, i comunicar-ho expressament a la persona interessada a través d’un mitjà fefaent. Es considera com a mitjà fefaent de la notificació als efectes d’aquest Reglament la comunicació a través d’un correu electrònic dirigit a l’adreça electrònica que figura en la sol·licitud d’autorització amb l’acord de la persona sol·licitant.

6. Transcorregut el termini de resolució indicat anteriorment, inclòs el de la pròrroga, sense que s’hagi adoptat una resolució expressa, l’autorització s’entén en tot cas concedida.

7. Les inversions estrangeres sotmeses a autorització administrativa prèvia s’han d’efectuar dins del termini que específicament assenyali l’autorització o, si no n’hi ha, en el de sis (6) mesos a comptar de la data de la notificació de l’autorització, llevat que la persona interessada hagi obtingut una pròrroga sol·licitada mitjançant un imprès de sol·licitud d’autorització d’altres formes d’inversió estrangera acompanyat de la còpia de l’autorització atorgada. Transcorregut el termini mencionat, inclòs el de la pròrroga, si escau, sense que s’hagi efectuat la inversió, l’autorització s’entén caducada.

Modificades les referències a l’INAF per la disposició final primera de la Llei 12/2018, del 31 de maig, de modificació de la Llei 10/2013, del 23 de maig, de l’Institut Nacional Andorrà de Finances.


Article 4. Formalització

1. Les inversions directes, les inversions en immobles i les altres formes d’inversió s’han de formalitzar en document públic autoritzat per un notari andorrà, i s’hi ha d’aportar la documentació preceptiva que així s’estableix en aquest Reglament, així com en els models oficials de sol·licitud.

2. Per formalitzar la inversió estrangera de què es tracti, el notari que autoritzi el document públic ha d’exigir al titular adquirent els documents justificatius d’haver obtingut l’autorització necessària per efectuar la inversió, de conformitat amb la Llei 10/2012, del 21 de juny, d’inversió estrangera al Principat d’Andorra, i amb el que es disposa en aquest Reglament, i també la justificació del mitjà de pagament, segons l’article 4 de la mateixa Llei.

3. En el cas que el titular de la inversió no aporti la resolució favorable d’autorització d’inversió estrangera, el titular de la inversió ha de sol·licitar al Registre d’Inversions Estrangeres un certificat mitjançant el model oficial de “Sol·licitud de certificat de silenci administratiu positiu d’una inversió estrangera”.

El ministeri competent emet el certificat en el termini d’un (1) dia hàbil, a comptar de l’endemà de la presentació de la dita sol·licitud a Tràmits, al que adjunta una còpia conforme a l’original de la corresponent sol·licitud d’autorització sobre la que s’ha produït el silenci.

4. En el cas d’inversions estrangeres realitzades per societats andorranes amb participació estrangera en el seu capital o en els seus drets de vot en el percentatge que estableix l’article 1.1.c) de la Llei 10/2012, del 21 de juny, d’inversió estrangera al Principat d’Andorra, aquestes societats han de manifestar aquesta condició al notari autoritzant i aportar una certificació de la mateixa societat inversora justificativa de la participació estrangera en el seu capital.

5. Les sucursals o els altres tipus d’establiments permanents a Andorra de persones no residents que efectuïn inversions estrangeres han d’exhibir al notari autoritzant el document públic atorgat davant del notari andorrà en què constin les dades corresponents a la seva constitució o un certificat d’inscripció en el Registre de Societats Mercantils.
Article 5. Procediment de declaració d’inversió i de liquidació

1. Les inversions estrangeres altres que les inversions en cartera i la seva liquidació s’han de declarar al Registre d’Inversions Estrangeres, d’acord amb el procediment que per a cada cas s’estableix en aquest Reglament.

2. El model oficial de declaració al Registre d’Inversions Estrangeres l’ha de lliurar el declarant, omplert i signat, al notari autoritzant abans de formalitzar la inversió.

3. El model oficial de declaració al Registre d’Inversions Estrangeres s’ha de presentar en quatre (4) exemplars: 1. Per a l’Administració; 2. Per retornar al notari autoritzant; 3. Per retornar al titular de la inversió; 4. Còpia.

4. El notari autoritzant, una vegada formalitzada la inversió, ha de diligenciar el model oficial de declaració i ha de retenir l’exemplar 4, que ha d’incorporar al protocol. El notari autoritzant i el titular de la inversió estrangera han de remetre els tres exemplars restants al Registre d’Inversions Estrangeres, en el termini màxim de quinze dies (15) hàbils a comptar de la data de formalització de la inversió. El Registre d’Inversions Estrangeres ha de retornar al notari l’exemplar 2, diligenciat, com a constància de l’acte registral, i al titular de la inversió l’exemplar 3, també diligenciat, que serveix de prova que s’ha declarat i s’ha inscrit la inversió o la seva liquidació.

5. Quan es tracti d’una liquidació, el titular ha d’exhibir, com a requisit necessari per formalitzar la liquidació, l’exemplar que té del model oficial de la declaració corresponent a la inversió o bé la certificació acreditativa de la inscripció de la inversió al Registre d’Inversions Estrangeres, en cas d’haver extraviat el model oficial de declaració o que no hi hagi model oficial. El notari, un cop confrontades les dades relatives a la inversió i a la seva liquidació, ha de diligenciar el model oficial de “Liquidació d’inversió estrangera” i trametre’l al Registre d’Inversions Estrangeres d’acord amb el que estableix l’apartat anterior.

6. Cada inversió directa successiva que realitzi un mateix titular en la mateixa institució l’obliga a formular una nova declaració en els termes previstos en aquest Reglament. En cas de superar el llindar previst en l’article 10.1 de la Llei 10/2012, del 21 de juny, d’inversió estrangera al Principat d’Andorra, cal obtenir l’autorització prèvia que correspon.

7. En cas que la declaració de la inversió o de la seva liquidació s’efectuï per adquisició o pèrdua de la residència a Andorra, el titular ha d’omplir el model oficial corresponent, i lliurar-lo al Servei de Tràmits perquè sigui tramitat pel Registre d’Inversions Estrangeres, en el termini de quinze (15) dies a comptar de la data en què pugui acreditar la nova residència. L’acreditació de la nova residència ha d’anar acompanyada de la declaració d’inversió corresponent o de la seva liquidació.

Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.