LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Llei 18/2021, del 8 de juliol, d’aprovació d’un pressupost extraordinari i d’actualització del Pla d’equilibri financer del pressupost extraordinari, destinat al finançament de les despeses i als menyscaptes derivats de la situació d’emergència sanitària causada pel nou coronavirus SARS-CoV-2


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 8 de juliol del 2021 ha aprovat la següent:
LesLleis.com

Llei 18/2021, del 8 de juliol, d’aprovació d’un pressupost extraordinari i d’actualització del Pla d’equilibri financer del pressupost extraordinari, destinat al finançament de les despeses i als menyscaptes derivats de la situació d’emergència sanitària causada pel nou coronavirus SARS-CoV-2

Exposició de motius

Es posa de manifest que, d’una banda, les mesures econòmiques per fer front a la crisi causada per la situació d’emergència ocasionada pel nou coronavirus SARS-CoV-2 i, de l’altra, els menyscaptes corresponents per a l’Estat a causa de l’aturada de l’activitat econòmica provoquen un risc d’incompliment de les obligacions que estableix la Llei 32/2014, del 27 de novembre, de sostenibilitat de les finances públiques i d’estabilitat pressupostària i fiscal i les seves modificacions posteriors. Per aquest motiu, el Consell General va aprovar -mitjançant la Llei 3/2020, del 23 de març; la Llei 5/2020, del 18 d’abril, i la Llei 18/2020, del 17 de desembre- un pressupost extraordinari, i les seves actualitzacions, que supera els límits de deute i de despesa permesa, destinat al finançament de les despeses derivades de la situació d’emergència sanitària causada pel nou coronavirus SARS-CoV-2.

Aquest pressupost extraordinari -i les seves actualitzacions- aprovat pel Consell General s’acompanya d’un pla d’equilibri financer per tornar a la situació d’estabilitat pressupostària abans de la finalització de l’exercici pressupostari del 2025, arran de la desviació pressupostària i la superació d’alguns paràmetres del marc pressupostari de l’Administració general de l’Estat per al temps corresponent al mandat 2020-2023, provocades per l’aprovació del pressupost extraordinari per fer front a la crisi causada pel coronavirus SARS-CoV-2.

Enguany, atesa la persistència de la crisi sanitària i econòmica, el Consell General ha aprovat, mitjançant la disposició final segona de la Llei 1/2021, del 28 de gener, un crèdit extraordinari i un suplement de crèdit destinats a finançar les despeses derivades de la situació d’emergència sanitària causada per la pandèmia del SARS-CoV-2. Aquesta mateixa disposició estableix que el ministeri competent en matèria de finances ha de presentar al Consell General una actualització del Pla d’equilibri financer del pressupost extraordinari destinat a finançar les despeses derivades de la situació d’emergència sanitària causada pel nou coronavirus SARS-CoV-2 i del Marc pressupostari de l’Administració general de l’Estat per al temps corresponent al mandat 2020-2023 quan la situació de la crisi sanitària permeti estabilitzar les previsions.

Tot i no poder considerar que estem en una situació normalitzada, amb el temps transcorregut es disposa de xifres més acurades. Per tant, aquesta Llei pretén donar compliment al mandat de la Llei 1/2021 i aprova un pressupost extraordinari i l’actualització del Pla d’equilibri financer del pressupost extraordinari, d’acord amb l’impacte que té aquesta crisi en les finances públiques de l’Estat i les previsions efectuades fins a finals d’any.

Aquesta Llei està estructurada en un article, una disposició derogatòria i dos disposicions finals.

L’article únic de la Llei xifra l’import del pressupost extraordinari en un màxim total de 53.500.000 euros i en concreta el finançament amb la tresoreria disponible provinent de l’endeutament autoritzat en l’exercici del 2020. També aprova el Pla d’equilibri financer, d’acord amb els articles 17, apartat 2, i 14, apartat 3, de la Llei 32/2014, del 27 de novembre, de sostenibilitat de les finances públiques i d’estabilitat pressupostària i fiscal i les seves modificacions, que s’annexa a aquesta Llei.

La disposició final primera d’aquesta Llei modifica l’article 23 de la Llei 18/2020, del 17 de desembre, del pressupost per a l’exercici del 2021. En primer lloc, confereix el caràcter d’ampliable al subconcepte que finança el Programa de finançament preferent per al foment de la rehabilitació del parc immobiliari, la millora de l’eficiència energètica dels edificis i l’ús de les energies renovables; i en segon lloc, modifica l’article 23, “Operacions d’endeutament”.

Respecte a la modificació de l’article 23, “Operacions d’endeutament”: d’una banda, clarifica que el dèficit de caixa previst per a l’exercici del 2021 es finança amb la tresoreria disponible provinent de l’endeutament autoritzat en l’exercici del 2020 i que s’inclou en l’endeutament autoritzat en l’exercici del 2021; i de l’altra, autoritza l’emissió de deute públic per un import màxim de 300 milions d’euros destinat a refinançar el deute vigent que venç durant l’exercici del 2022 i estableix que els fons provinents d’aquest nou endeutament es poden destinar a finançar operacions de tresoreria mentre no es cancel·li el deute que s’ha de refinançar o amortitzar.

Aquest nou endeutament, que permet d’aprofitar les millors condicions de mercat per captar fons, s’inclou en el còmput de l’endeutament a efectes del càlcul del deute públic de l’Administració general i del Principat d’Andorra mentre no es cancel·la el deute que s’ha de refinançar o amortitzar, i comporta un augment transitori i puntual de l’objectiu de deute de l’Administració general i, al seu torn, de l’objectiu de deute del Principat per a l’exercici del 2021, d’acord amb l’actualització del Pla d’equilibri financer del pressupost extraordinari destinat a finançar les despeses derivades de la situació d’emergència sanitària causada pel nou coronavirus SARS-CoV-2 i del Marc pressupostari de l’Administració general de l’Estat per al temps corresponent al mandat del període 2020-2023.
Article únic. Aprovació d’un pressupost extraordinari destinat al finançament de les despeses i als menyscaptes derivats de la situació d’emergència sanitària causada pel nou coronavirus SARS-CoV-2

1. S’aprova un crèdit extraordinari per respondre a les despeses no incloses en el pressupost derivades de la situació d’emergència sanitària causada per la pandèmia del SARS-CoV-2. S’autoritza el Govern a habilitar les partides pressupostàries escaients pel que fa al subconcepte i als projectes de despesa necessaris referents al crèdit extraordinari.

2. S’aprova un suplement de crèdit per respondre a les despeses la dotació de les quals no sigui suficient per fer front a la situació d’emergència sanitària causada per la pandèmia del SARS-CoV-2. S’autoritza el Govern a suplementar les partides pressupostàries escaients pel que fa al subconcepte i als projectes de despesa necessaris.

3. S’autoritza el Servei Andorrà d’Atenció Sanitària a habilitar o suplementar els crèdits necessaris amb càrrec al seu pressupost de despesa que es financen mitjançant la dotació pressupostària extraordinària o suplementària del Govern provinent del crèdit extraordinari o del suplement de crèdit esmentats als apartats 1 i 2 d’aquest article.

4. L’import total del crèdit extraordinari i del suplement de crèdit és d’un màxim de 53.500.000 euros i es finança amb la tresoreria disponible que estableix l’apartat 2 de l’article 23 de la Llei 18/2020, del 17 de desembre, del pressupost per a l’exercici del 2021 modificat per la disposició final primera d’aquesta Llei.

5. S’aprova el Pla d’equilibri financer, d’acord amb els articles 17, apartat 2, i 14, apartat 3, de la Llei 32/2014, del 27 de novembre, de sostenibilitat de les finances públiques i d’estabilitat pressupostària i fiscal i les seves modificacions, que s’annexa a aquesta Llei.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.