Carregant...
 


Decret


Exposició de motius

En virtut de l’habilitació que conté la disposició final primera de la Llei 6/2014, de 24 d’abril, de serveis socials i sociosanitaris, el 18 de maig del 2016, el Govern, va aprovar el Reglament regulador de les prestacions econòmiques dels serveis socials i sociosanitaris, el qual regulava de forma agrupada i sistemàtica tot el que dimana de les prestacions econòmiques de serveis socials, com el llindar econòmic de cohesió social, el concepte i les aportacions dels familiars obligats, determinats requisits generals per accedir al sistema de serveis socials i sociosanitaris, els requisits específics per a cada prestació i els terminis màxims de resolució de les sol·licituds.

Per tal de garantir la seguretat jurídica, el present Reglament de les prestacions econòmiques de serveis socials i sociosanitaris incorpora les modificacions introduïdes pels Decrets de modificació del 25 de gener del 2017, el Decret del 26 d’abril del 2017, el Decret del 2 d’agost del 2017, i el Decret de l’11 d’octubre del 2017. Així mateix, també incorpora a la Cartera de serveis socials i sociosanitaris l’ajut econòmic ocasional per desocupació involuntària, de caràcter no contributiu i assistencial i n’actualitza el seu contingut.

D’altra banda, l’experiència en la gestió de les prestacions ha permès millorar el procediment d’atorgament, la gestió interna i la classificació. Així, els canvis introduïts a aquest Reglament responen principalment a una classificació més acurada de les tipologies d’ajuts econòmics ocasionals, per tal d’adequar les finalitats de cada ajut a les necessitats de la persona o família que se’n beneficia.

D’aquesta nova classificació dels ajuts econòmics ocasionals sorgeix la necessitat d’addicionar un article relatiu als ajuts per a la higiene i salubritat dels habitatges; un article d’ajuts per al suport als joves tutelats i extutelats; un d’ajuts per a joves en situació de vulnerabilitat; un article relatiu als ajuts per garantir el dret a la cobertura sanitària de menors tutelats o en situació de vulnerabilitat, i un article destinat als ajuts econòmics ocasionals específics.

Per tot el que s’ha esmentat, s’aprova el Reglament de les prestacions econòmiques dels serveis socials i sociosanitaris que es desglossa en quaranta-vuit articles, encabits en vuit capítols, dos disposicions addicionals, dos disposicions transitòries i una disposició derogatòria.

El capítol primer del Reglament, que es desglossa en els articles 1 a 8, fa referència a les disposicions generals i, en concret, regula o desenvolupa l’objecte de la norma i el tipus de prestacions econòmiques de serveis socials i sociosanitaris; els requisits generals, la naturalesa, l’efectivitat i l’abonament d’aquestes prestacions; els drets i els deures de les persones beneficiàries; els principis i les definicions que assenyala la Llei 6/2014, i la protecció i la comprovació de dades, la confidencialitat i el secret professional.

El capítol segon, que es divideix en els articles 9 a 12, incideix de forma específica en les prestacions econòmiques periòdiques, que són les pensions de solidaritat per a persones amb discapacitat, les pensions de solidaritat per a la gent gran i les prestacions familiars per fill a càrrec. En concret, regula els aspectes comuns de les pensions de solidaritat i tot el que es relaciona amb el concepte, l’afiliació i la cotització a la Caixa Andorra de Seguretat Social (CASS), les compatibilitats o la documentació que cal adjuntar a les sol·licituds de les pensions i les prestacions esmentades anteriorment.

El capítol tercer, que comprèn els articles 13 a 16, està dedicat als aspectes generals dels ajuts econòmics ocasionals. En regula i completa el concepte; els requisits generals, les compatibilitats i la documentació que cal adjuntar a les sol·licituds; les quanties màximes, i la durada, la revisió i l’extinció.

El capítol quart, que es desglossa en els articles 17 a 30, recull els ajuts econòmics ocasionals destinats a atendre necessitats bàsiques, prevenir situacions de marginació, evitar l’exclusió i fomentar l’autonomia.

El capítol cinquè, que es divideix en els articles 31 a 36, regula els ajuts econòmics ocasionals per accedir a serveis i programes de serveis socials i sociosanitaris.

El capítol sisè, que es desglossa en els articles 37 a 39, recull els ajuts econòmics ocasionals per adaptar l’habitatge i suprimir barreres arquitectòniques i de comunicació i per adquirir productes de suport no recuperables.

El capítol setè, que es divideix en els articles 40 a 42, reprèn la prestació que consisteix en l’afiliació i la cotització a la CASS de les persones amb discapacitat, a càrrec del Govern.

Finalment, el capítol vuitè, que es desglossa en els articles 43 a 48, regula els aspectes procedimentals i, en concret, incideix en les normes aplicables; les sol·licituds; l’informe i la proposta de resolució; la resolució; el procediment simplificat, i el procediment de constrenyiment i execució.

El Reglament es clou amb dos disposicions addicionals que plantegen el supòsit dels ajuts per a casos de necessitat i urgència extrema i l’atorgament de la compensació econòmica per acolliment familiar, dos disposicions transitòries que estableixen les normes aplicables a les sol·licituds presentades amb anterioritat a la data de l’entrada en vigor de la norma reglamentària, i a les prestacions de les persones que en aquesta data resideixin a l’estranger per tractar una discapacitat, un problema de salut mental o una malaltia crònica greu, i una disposició derogatòria de les normes vigents fins ara en matèria de prestacions econòmiques de serveis socials i sociosanitaris.

Ateses les consideracions esmentades, a proposta del ministre d’Afers Socials, Habitatge i Joventut, el Govern, en la sessió del 3 de juliol del 2019, aprova aquest Decret amb el contingut següent:
Article únic

S’aprova el Reglament de les prestacions econòmiques, dels serveis socials i sociosanitaris, que entrarà en vigor el primer dia del mes següent de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Reglament de les prestacions econòmiques dels serveis socials i sociosanitaris

Capítol primer. Disposicions generals

Article 1. Objecte del Reglament i tipus de prestacions econòmiques

1. Aquest Reglament té per objecte regular les prestacions econòmiques establertes a la secció tercera del capítol tercer del text refós de la Llei 6/2014, del 24 d’abril, de serveis socials i sociosanitaris (d’ara endavant, “la Llei 6/2014”).
LesLleis.com

2. Les prestacions econòmiques establertes a la Llei 6/2014 són les següents:

a) Pensions de solidaritat:
i. Per a persones amb discapacitat.
ii. Per a la gent gran.

b) Prestacions familiars per fill a càrrec.
c) Ajuts econòmics ocasionals.


3. Les prestacions esmentades a l’apartat anterior tenen una convocatòria oberta durant tot l’any natural, a excepció de la descrita a l’article 17 d’aquest Reglament. En aquest darrer cas se n’han de publicar les bases reguladores, els terminis, els criteris de concessió, les quanties màximes, el procediment i altres formalitats.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.