Carregant...
 

Decret legislatiu del 22-4-2015 de publicació del text refós de la Llei qualificada de modificació del Codi de procediment penal, del 10 de desembre de 1998


Vist l’article 59 de la Constitució andorrana, segons el qual, mitjançant llei, el Consell General pot delegar l’exercici de la funció legislativa en el Govern;

Vista la delegació legislativa a favor del Govern establerta en la disposició final segona de la Llei 17/2014, del 24 de juliol, qualificada de modificació de la Llei qualificada de modificació del Codi de procediment penal, del 10 de desembre de 1998, i en la disposició final tercera de la Llei 40/2014, de l’11 de desembre, qualificada de modificació de la Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi Penal, segons les quals s’encomana al Govern que publiqui en el Butlletí Oficial del Principat d’Andorra el text consolidat de la Llei qualificada de modificació del Codi de procediment penal, del 10 de desembre de 1998;

Vist que en compliment del que preveu la disposició final segona de la Llei 17/2014 i la disposició final tercera de la Llei 40/2014, es refon en aquest Decret legislatiu, en primer lloc, el contingut de la Llei qualificada de modificació del Codi de procediment penal, del 10 de desembre de 1998, on s’inclouen les modificacions que dimanen de la Llei de cooperació penal internacional i de lluita contra el blanqueig de diners o valors producte de la delinqüència internacional, del 29 de desembre del 2000, així com de les Lleis 10/2005, 16/2008, 87/2010, 19/2012, 19/2013, 17/2014 i 40/2014;

Vist que, d’altra banda, es reprenen de forma ordenada les disposicions transitòries i final de la Llei qualificada de modificació del Codi de procediment penal, del 10 de desembre de 1998, i les disposicions finals de les Lleis 10/2005, 16/2008, 87/2010, 19/2012, 19/2013 i 17/2014; i, al mateix temps, per tal de garantir la claredat en la consulta d’aquest Decret legislatiu i preservar la seguretat jurídica, es fa constar per a cadascuna d’aquestes disposicions de quina de les lleis esmentades porta causa;

Ateses les consideracions esmentades, a proposta del ministre de Justícia i Interior, el Govern, en la sessió del 22 d’abril del 2015, aprova aquest Decret legislatiu amb el contingut següent:

Decret
Article únic

S’aprova la publicació al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra del text refós de Llei qualificada de modificació del Codi de procediment penal, del 10 de desembre de 1998, que entrarà en vigor l’endemà de ser-hi publicat.

Disposició derogatòria

Es deroga el Decret legislatiu del 17-12-2008 de publicació del text refós del Codi de procediment penal.

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

Andorra la Vella, 22 d’abril del 2015

Antoni Martí Petit
Cap de Govern

Text refós de la Llei qualificada de modificació del Codi de procediment penal, del 10 de desembre de 1998

Títol preliminar. L’Administració de la justícia penal

Capítol I. Disposicions preliminars

Article 1

1. Ningú no pot ser condemnat per una infracció penal si no és de conformitat amb les disposicions del present Codi o les lleis especials i mitjançant sentència dictada pel tribunal competent.

2. En tot tipus de procediment s’han de respectar les regles de la bona fe. No produeixen efecte les proves obtingudes, directament o indirectament, violant els drets o les llibertats fonamentals.

3. Els batlles i els tribunals han de resoldre sempre, i amb l’exposició de fets i la fonamentació en dret, sobre les pretensions que siguin formulades. La desestimació per motius formals només es pot produir per les causes previstes a la llei.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.