Carregant...
 

Llei 10/2018, del 17 de maig, qualificada de modificació de la Llei 9/2012, del 31 de maig, de modificació de la Llei qualificada d’immigració


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 17 de maig del 2018 ha aprovat la següent:

llei 10/2018, del 17 de maig, qualificada de modificació de la Llei 9/2012, del 31 de maig, de modificació de la Llei qualificada d’immigració

Exposició de motius

El 31 de maig del 2012, el Consell General va aprovar la Llei 9/2012, del 31 de maig, de modificació de la Llei qualificada d’immigració, per la qual es va integrar dins la Llei esmentada i es va modernitzar la regulació de les residències passives, que van passar a denominar-se “residències sense activitat lucrativa”. Al mateix temps es van crear dos noves tipologies d’autoritzacions d’immigració de residència sense treball, que són les autoritzacions de residència per a professionals amb projecció internacional i les autoritzacions de residència per raons d’interès científic, cultural i esportiu, amb la finalitat d’incrementar l’atractiu del Principat d’Andorra com a destinació de persones estrangeres que responen als perfils mencionats.

Posteriorment, en virtut de la Llei 16/2013, del 10 d’octubre, de modificació de la Llei 9/2012, del 31 de maig, de modificació de la Llei qualificada d’immigració, es va ampliar el ventall d’autoritzacions d’immigració existents, amb la creació de les autoritzacions de treball sense residència, perquè les empreses andorranes poguessin contractar personal que treballés i residís fora d’Andorra; les autoritzacions de treball per compte propi, vinculades al desenvolupament de la Llei 10/2012, del 21 de juny, d’inversió estrangera al Principat d’Andorra, i a la Llei 6/2008, del 15 de maig, d’exercici de professionals liberals i de col·legis i associacions professionals, tal com es va modificar mitjançant la Llei 26/2013, del 19 de desembre, i les autoritzacions de residència per ingrés en centres geriàtrics privats o per ingrés en centres de cures mèdiques o terapèutiques privats. De la mateixa manera, es van flexibilitzar els requisits i es va ampliar l’abast dels treballs de curta durada i de les autoritzacions d’immigració per estudis, en pràctiques formatives, per entrenaments esportius o per recerca. Pel que fa a aquestes darrers autoritzacions, la Llei 14/2016, del 28 de juliol, qualificada de modificació de la Llei 9/2012, del 31 de maig, de modificació de la Llei qualificada d’immigració, va reconduir la regulació corresponent a la finalitat per la qual se n’havia ampliat l’abast gairebé tres anys abans.

No obstant aquestes modificacions legals successives, esdevé necessari promoure una nova reforma de la Llei 9/2012, amb l’objectiu d’adaptar la regulació de diferents tipologies d’autoritzacions d’immigració vigents a la realitat econòmica i social actual. En efecte, en relació amb l’autorització de treball per compte propi, cal reforçar la justificació de la voluntat real de la persona que en sol·licita l’obtenció d’invertir i desenvolupar una activitat econòmica al nostre país, i reconduir, per tant, l’objecte d’aquesta autorització a la finalitat per a la qual va ser creada. És per aquest motiu que s’estableix la necessitat de fer efectiu un dipòsit de 15.000 euros, i al mateix temps, es redueix el període de temps durant el qual la persona titular d’una autorització de residència i treball per compte propi ha de residir a Andorra fins a 183 dies l’any, llevat que es tracti d’un professional liberal. Ara bé, per captar el talent empresarial i fomentar l’arribada d’emprenedors de la mà d’entitats reconegudes, no és necessari però fer efectiu ni dipositar l’import esmentat anteriorment si la societat andorrana constituïda en virtut de la qual se sol·licita l’autorització d’immigració ho ha estat amb la finalitat de portar a terme un projecte empresarial seleccionat per part d’una de les entitats reconegudes prèviament pel Govern a aquest efecte. D’altra banda, es crea una nova autorització d’immigració temporal per a joves amb opció de treball, per permetre residir i treballar temporalment a Andorra als joves nacionals o residents en països que han signat un acord amb el nostre país relatiu a l’establiment de programes de viatges formatius o de lleure amb possibilitat de treball.

També es modifiquen parcialment les condicions de concessió de l’autorització d’immigració per estudis per permetre que els seus titulars puguin treballar, com a norma general, com a màxim durant 20 hores en còmput setmanal i en el cas de treballs en el sector sanitari o sociosanitari que requereixin guàrdies d’atenció continuada, puguin treballar com a màxim durant vint-i-quatre hores en còmput setmanal, si es compleixen, en ambdós casos, determinats altres requisits, i promoure així l’atractivitat del nostre país per als estudiants estrangers, la qual cosa, d’altra banda, repercuteix positivament a l’hora de satisfer les necessitats conjunturals del mercat de treball nacional. Tanmateix, cal que aquests estudis es facin en un centre reconegut pel Govern que imparteixi formacions destinades a obtenir titulacions oficials o formacions pròpies que tinguin el vistiplau del ministeri encarregat de l’educació.

A més, es modifica puntualment la regulació de l’autorització d’immigració per raons d’interès científic, cultural i esportiu per puntualitzar perquè els seus titulars puguin desenvolupar les activitats necessàries per gestionar el seu patrimoni propi, tenint en compte que sovint es tracta de persones que tenen uns interessos econòmics propis que han de poder administrar. I es crea una nova autorització de residència per raons de reagrupament amb els caps de les missions diplomàtiques, els agents diplomàtics i el personal de l’Administració que estigui en actiu a l’exterior. Finalment, s’ha aprofitat per modificar altres disposicions de la Llei 9/2012 per clarificar alguns conceptes que s’hi contenen, millorar-ne la redacció i actualitzar l’import de les taxes en matèria d’immigració.

Així doncs, amb les finalitats ressenyades anteriorment, es promou aquesta Llei, que es divideix en divuit articles que modifiquen els articles 24, 27, 38 ter, 53, 58 ter, 96, 99, 100, 101, 109, 141 i 154, i afegeixen tres nous articles 26 bis, 31 bis i 144 bis, un nou apartat 7 a l’article 30, una nova lletra l a l’article 73 de la Llei 9/2012 i un nou apartat 31 a l’article 152, i en dos disposicions finals que encomanen al Govern la publicació del text consolidat de la Llei qualificada d’immigració i estableixen la data de l’entrada en vigor de la Llei.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.