Carregant...
 

Llei 16/2019, del 15 de febrer, de regulació de l’establiment de preus mínims de venda dels productes del tabac


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 15 de febrer del 2019 ha aprovat la següent:

Llei 16/2019, del 15 de febrer, de regulació de l’establiment de preus mínims de venda dels productes del tabac

Exposició de motius

Els darrers anys el Principat d’Andorra ha impulsat un conjunt de reformes amb la voluntat d’augmentar l’obertura i la transparència de la seva economia, així com d’acostar-se a la Unió Europea (UE).

Aquestes reformes pretenen una transició estructurada del model econòmic mitjançant la diversificació del teixit econòmic. Aquesta diversificació de l’economia ha de permetre el desenvolupament de nous sectors d’activitat i la millora de la competitivitat de determinats sectors ja existents.

La transformació econòmica ha d’anar acompanyada d’un desenvolupament estable dels ingressos de caràcter fiscal, fruit de les reformes ja implantades els últims anys, i de la situació social i econòmica, tenint en compte especialment l’ocupació.

En aquest context, una de les prioritats del Principat d’Andorra és continuar reforçant les polítiques en matèria de salut pública i de lluita contra el frau dels productes del tabac. Un element clau de la política de salut pública és la prevenció i la lluita contra el frau i el contraban dels productes del tabac tot preservant el comerç responsable d’aquests productes.

En aquest sentit destaca l’aprovació, el 22 de març del 2018, de la Llei 2/2018, de control de les mercaderies sensibles, que modifica i substitueix la Llei del control de mercaderies sensibles, del 4 de març de 1999, que ja va establir els requisits i les obligacions que han de complir les persones que desenvolupen operacions amb mercaderies sensibles. Amb la nova Llei, el Principat d’Andorra pretén reforçar els requisits i les obligacions per garantir un nivell adequat de control i donar la màxima transparència a les operacions vinculades a mercaderies sensibles.

D’altra banda, també cal tenir en compte que el Principat d’Andorra s’ha compromès a no augmentar el diferencial actual del preu (impostos inclosos) dels productes del tabac entre Andorra i els seus països veïns de la UE, respecte de l’estat membre veí menys-dient.

La Llei 12/2013, del 13 de juny, del comerç preveu a l’article 46 que el Govern pugui fixar els preus de productes per fer possible el desenvolupament equilibrat de la societat i el benestar general, de conformitat amb l’article 32 de la Constitució.

La lliure competència no és un principi absolut. La Llei 13/2013, del 13 de juny, de competència efectiva i protecció del consumidor admet en l’apartat 2 de l’article 7 que per mitjà d’una altra llei es puguin establir limitacions a la lliure competència.

D’aquesta manera, esdevé necessària l’adopció de mesures que garanteixin l’interès general, tot assegurant que es mantingui un diferencial de preus que contribueixi a la subsistència d’un dels sectors tradicionals de l’economia andorrana.

Aquesta Llei s’estructura en deu articles, una disposició addicional, una disposició transitòria i dos disposicions finals.

La Llei, que s’aplica al comerç minorista, prohibeix tota conducta que permeti vendre productes del tabac per sota dels preus mínims de venda al públic aprovats pel Govern i preveu les sancions corresponents.
Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació

1. Aquesta Llei té com a objecte l’establiment dels preus mínims de venda al públic dels productes del tabac, en el comerç al detall, amb la finalitat principal d’evitar-ne el tràfic il·lícit i garantir la competència lleial entre tots els comerciants del Principat d’Andorra.
LesLleis.com

2. Igualment, aquesta Llei prohibeix la realització de pràctiques comercials que permetin vendre productes del tabac per sota dels preus mínims de venda al públic aprovats pel Govern.

3. A l’efecte d’aquesta Llei, es consideren productes del tabac els que s’inclouen en les subposicions de la Nomenclatura general de productes següents:

- 24 02 10 - Cigars, fins i tot despuntats, i cigars petits, elaborats amb tabac.
- 24 02 20 - Cigarrets elaborats amb tabac.
- 24 03 19 - Altre tabac per fumar.
- 24 03 99 – Altres.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.