Carregant...
 

Llei 36/2021, del 16 de desembre, de les finances comunals (Text refós per LesLleis.com)


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 16 de desembre del 2021 ha aprovat la següent:

Llei 36/2021, del 16 de desembre, de les finances comunals

Exposició de motius
Títol I. Normes generals
Article 1. Objecte
Article 2. Àmbit d’aplicació
Article 3. Recursos econòmics de les finances comunals
Article 4. Competències
Article 5. Potestats
Article 6. Potestat tributària
Article 7. Potestat financera
Article 8. Potestat sancionadora
Article 9. Potestat normativa
Article 9 bis. Potestat executiva
Article 10. Potestat administrativa: de gestió i comprovadora
Article 11. Principis reguladors de les finances comunals
Títol II. Recursos de dret públic de naturalesa tributària
Capítol I. Exercici de les potestats en matèria tributària
Article 12. Exercici de la potestat normativa
Article 13. Definició i contingut de l’ordinació tributària comunal
Article 14. Bonificacions obligatòries i potestatives
Article 15. Exercici de la potestat administrativa: de gestió de recaptació i comprovadora
Article 16. Exercici de la potestat sancionadora
Article 17. Terminis i còmput per la prescripció
Article 18. Interrupció i efectes de la prescripció
Capítol II. Taxes
Article 19. Definició i fet generador
Article 20. Obligats tributaris
Article 21. Entitats totalment exemptes
Article 22. Quota de tributació
Article 23. Període impositiu i meritament
Article 24. Gestió i liquidació
Capítol III. Contribucions especials
Article 25. Definició i fet generador
Article 26. Obligats tributaris
Article 27. Entitats totalment exemptes
Article 28. Base de tributació
Article 29. Determinació de les quotes de tributació
Article 30. Meritament
Article 31. Aplicació i efectivitat
Article 32. Gestió i liquidació
Capítol IV. Impostos comunals
Article 33. Definició i tipus
Article 34. Entitats totalment exemptes
Article 35. L’impost tradicional del foc i lloc
Article 36. Impost sobre la propietat immobiliària
Article 37. Impost sobre els rendiments arrendataris
Article 38. Impost de radicació d’activitats comercials, empresarials i professionals
Article 39. Impost sobre la construcció
Capítol V. Impostos d’àmbit estatal compartits
Article 40. Definició
Article 41. Gravamen addicional de l’impost sobre les transmissions patrimonials immobiliàries
Capítol VI. Recàrrecs i interessos de demora
Article 42. Recàrrecs i interessos de demora
Capítol VII. Sancions tributàries
Article 43. Règim sancionador
Títol III. Recursos de dret públic de naturalesa no tributària
Capítol I. Transferències
Article 44. Definició
Capítol II. Preus públics
Article 45. Definició
Article 46. Fet generador
Article 47. Obligats al pagament
Article 48. Import
Article 49. Aplicació i gestió
Article 50. Prescripció
Capítol III. Endeutament
Article 51. Definició i modalitats
Article 52. Classificació
Article 53. Autorització de les operacions
Article 54. Avals
Article 55. Destinació
Article 56. Quantia màxima de l’endeutament
Capítol IV. Infraccions i Sancions no tributàries
Article 57. Infraccions i règim sancionador
Capítol V. Rendiments derivats de la cessió obligatòria de terrenys
Article 58. Definició
Títol IV. Recursos de dret privat
Article 59. Definició
Article 60. Destinació
Títol V. Pressupostos, despeses públiques i comptabilitat
Capítol I. Disposicions generals
Article 61. Nomes aplicables al règim de les finances comunals
Article 62. Societats públiques comunals
Capítol II. Drets i obligacions econòmics de les finances comunals
Secció primera. Drets econòmics de les finances comunals
Article 63. Drets econòmics
Article 64. Gestió
Secció segona. Obligacions econòmiques de les finances comunals
Article 65. Naixement de les obligacions
Article 66. Gestió
Article 67. Compliment
Article 68. Prescripció
Capítol III. Pressupost comunal
Secció primera. Principis pressupostaris
Article 69. Principi d’unitat
Article 70. Principi d’universalitat
Article 71. Principi d’anualitat
Article 72. Principi d’especialitat (qualitativa, quantitativa i temporal)
Article 73. Principi de no afectació dels ingressos
Secció segona. Estructura pressupostària
Article 74. Norma general
Article 75. Estat d’ingressos i despeses
Secció tercera. Elaboració i aprovació
Article 76. Formació del projecte. Documentació annexa
Article 77. Tramitació del projecte i aprovació de l’ordinació del pressupost comunal
Article 78. Pròrroga pressupostària
Secció quarta. Modificació i ampliació dels crèdits pressupostaris
Article 79. Modificació qualitativa: crèdits extraordinaris
Article 80. Modificació quantitativa: (I) suplements de crèdit
Article 81. Modificació quantitativa: (II) crèdits ampliables
Article 82. Modificació quantitativa: (II) transferències de crèdit
Article 83. Generació de crèdits
Article 84. Utilització anticipada de crèdits: avenços de fons
Article 85. Extensió temporal dels crèdits: despeses plurianuals
Secció cinquena. Execució de l’estat d’ingressos
Article 86. Procediment administratiu de l’execució dels drets econòmics: fases
Secció sisena. Execució de l’estat de despeses
Article 87. Procediment administratiu de l’execució de les despeses: fases
Article 88. Ordenació de despeses
Article 89. Ordenació de pagaments: pagaments en ferm i a justificar
Secció setena. Liquidació del pressupost comunal
Article 90. Liquidació pressupostària: forma i abast
Article 91. Liquidació del pressupost amb romanent de tresoreria negatiu
Article 92. Operacions de tancament
Secció vuitena. Control i fiscalització del pressupost
Article 93. Finalitat i modalitats
Article 94. Control de legalitat
Article 95. Fiscalització prèvia
Article 96. Control d’oportunitat econòmica
Article 97. Control financer
Article 98. Control d’eficàcia
Article 99. Exercici de les funcions de control
Article 100. Control polític
Capítol IV. Intervenció comunal
Article 101. Naturalesa i abast
Article 102. Organització
Article 103. Funcions
Capítol V. Comptabilitat pública
Article 104. Principi general
Article 105. Finalitats
Article 106. Organització
Article 107. Abast de la gestió comptable: comptes especials i comptes comunals
Article 108. Informació de la comptabilitat
Capítol VI. Tresoreria comunal
Article 109. Composició
Article 110. Organització i funcions
Capítol VII. Responsabilitats
Article 111. Classes de responsabilitat
Article 112. Accions i omissions productores d’especial responsabilitat civil i administrativa
Article 113. Expedient de responsabilitat
Article 114. Danys i perjudicis
Disposició addicional primera
Disposició addicional segona
Disposició addicional tercera
Disposició derogatòria única
Disposició final primera
Disposició final segona

Exposició de motius

La Llei 10/2003, del 27 de juny, de les finances comunals, ha estat objecte de successives modificacions en el decurs dels divuit anys transcorreguts d’ençà el moment de la seva promulgació. Es tracta, entre altres, de la Llei 6/2005, del 21 de febrer, de modificació de l’article 14 de la Llei general de les finances públiques i de l’article 63 de la Llei 10/2003, del 27 de juny, de les finances comunals; de la Llei 14/2007, del 20 de setembre, de modificació de la Llei 10/2003 de les finances comunals, del 27 de juny; i de la Llei 32/2012, del 22 de novembre, de modificació de la Llei 10/2003, del 27 de juny, de les finances comunals, que introduïen modificacions puntuals imposades per la necessitat d’actualitzar la norma, adaptant-la a les necessitats i exigències dels comuns, constatades en mèrits de l’experiència obtinguda arran de la seva aplicació.

Actualització que la publicació de diverses normes, d’un temps ençà, directament relacionades amb els àmbits de l’administració pública i, especialment, de les finances públiques, obliga a continuar realitzant en major mesura i de forma global.

Es tracta, principalment, del Decret legislatiu del 7-02-2018 de publicació del text refós de la Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari; de la Llei 32/2014, del 27 de novembre, de sostenibilitat de les finances públiques i d’estabilitat pressupostària i fiscal; del Decret legislatiu del 8-5-2019 pel qual es publica el Text refós del Codi de l’Administració, del 29 de març de 1989 i de la Llei 3/2019, del 17 de gener, de mesures urgents relatives a l’arrendament d’habitatges, que contenen canvis normatius als que s’ha d’adaptar la legislació existent en matèria de finances comunals, en ares a assegurar una total concordança i homogeneïtat del marc jurídic existent, mantenint les especificitats del marc tributari comunal.

És amb aquesta finalitat que s’introdueixen diferents canvis i modificacions a la normativa fins ara existent amb la finalitat de corregir disfuncions, precisar i aclarir conceptes i supòsits, adaptar l’aplicació dels diferents tributs a la realitat a dia d’avui existent i, en definitiva, millorar tant la seguretat jurídica de l’obligat tributari i dels propis comuns, com l’eficàcia i l’eficiència en la recaptació tributària.

En aquest sentit, amb relació als recursos de naturalesa tributària i als preus públics, de forma general, s’opta per diferenciar les bonificacions obligatòries de les potestatives, donant cobertura a les que recullen les actuals ordinacions, però limitant-les per tal d’evitar noves diferències tributàries; s’introdueix l’exempció de determinades taxes a determinades institucions per donar resposta als acords institucionals; i s’estableix, amb caràcter potestatiu, el prorrateig mensual del període impositiu en cas d’inici o finalització en el període impositiu dels fets imposables.

Pel que fa a les taxes, es procedeix a l’ajustament tècnic dels actuals preus públics d’aprofitament o ocupació de domini públic, tractant-los com a taxes, d’acord amb el Decret legislatiu del 7-02-2018 de publicació del text refós de la Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari. Amb caràcter general, els seus imports han d’estar emparats en una memòria econòmica que els acreditin, amb la limitació del seu cost. En determinats casos, poden establir-se com a referència preus de mercat. S’amplien els obligats tributaris incorporant figures com les societats civils, les herències jacents, les comunitats de béns i els patrimonis autònoms, que ja apareixen recollides a les ordinacions comunals.

Quant als impostos, es milloren les definicions per evitar ambigüitats; s’incorporen fets imposables o situacions de frau de llei (contractes de gestió, sotsarrendaments, lloguers d’habitatges d’ús turístic, etc.).

Pel que fa als recursos no tributaris, s’adeqüen les definicions dels preus públics, i s’assimilen, en la mesura del possible, els processos administratius i sancionadors als tributaris.

A l’ensems i amb la mateixa finalitat d’adaptació i actualització, s’introdueixen modificacions a la normativa fins avui existent, que afecten diferents àmbits de les finances comunals.

És el cas de l’endeutament, amb relació al qual es precisa quines operacions han d’entendre’s com a tal; s’estableix el règim d’autorització de les operacions; es vincula la seva quantia màxima als límits establerts per la normativa vigent en matèria de sostenibilitat financera; i s’elimina el sostre del 20% sobre els ingressos de la càrrega financera anual, amb el benentès que, en cas de superar-se la quantia màxima de l’endeutament, esdevé obligatori formular un Pla Econòmic Financer.

També del pressupost, establint-se l’obligatorietat d’elaborar, aprovar i liquidar un pressupost anual consolidat, atenent a les obligacions que prescriu la Llei 32/2014, del 27 de novembre, de sostenibilitat de les finances públiques i d’estabilitat pressupostària i fiscal; la necessitat d’ajustar el pressupost anual al marc pressupostari general del període de mandat, de conformitat amb la Llei 32/2014, del 27 de novembre, de sostenibilitat de les finances públiques i d’estabilitat pressupostària i fiscal, en situació d’equilibri o de superàvit; la substitució de la pròrroga pressupostària automàtica per dotzenes parts dels pressupostos de l’exercici anterior quant a llurs crèdits definitius de despeses corrents; si bé la pròrroga no afecta els crèdits per a despeses corresponents a atencions que han finalitzat durant l’exercici del pressupost prorrogat; la necessària relació de les despeses plurianuals atenent a la seva naturalesa; i l’ampliació del termini per a formalitzar la liquidació del pressupost, que s’amplia del 28 de febrer al 31 de març de l’any següent al de la liquidació.

Pel que respecta al control i fiscalització del pressupost, s’estableix que els plens dels comuns estableixin via ordinació les normes que han de seguir-se en les funcions de control, en la que han de figurar els procediments de control, la metodologia aplicable i els criteris d’actuació, entre d’altres. En aquest sentit, s’incorpora al text la disposició final segona, que estableix el mandat d’aprovar aquesta ordinació en el termini màxim de sis mesos des de l’entrada en vigor de la Llei. En matèria de control de legalitat, s’estableix que en cas d’existir discrepàncies han de formular-se per escrit i posar-se en coneixement de la secretaria comunal, així com que si s’entén que puguin existir fets constituïts de delicte, aquests hagin de ser objecte de denúncia.

Quant a la Intervenció comunal, es precisa la regulació de la seva organització i s’especifica que el nomenament de l’interventor es realitza per la durada del mandat comunal i fins a la realització d’un nou nomenament en el decurs del primer trimestre del mandat següent, en ares a assegurar una deguda transició.

S’introdueix també una disposició addicional tercera la qual preveu, amb l’objectiu d’agilitzar els tràmits administratius i evitar duplicitats, la realització a través d’un sol comú dels tràmits necessaris en les situacions de canvis de parròquia.

Atenent a l’elevat nombre de preceptes de la Llei actual que resulten modificats, els comuns han optat, per motius pràctics i en ares a assolir la màxima claredat possible, per proposar un nou text legislatiu que manté, en part, la normativa a dia d’avui existent i introdueix tots els canvis suara indicats.

La Llei es compon d’un títol I, integrat per dotze articles, on s’estableixen les normes generals; un títol II, compost per trenta-dos articles, on a més de regular l’exercici de les potestats en matèria tributària, es determinen els recursos de dret públic de naturalesa tributària com les taxes, les contribucions especials, els impostos comunals i els impostos d’àmbit estatal compartits, els recàrrecs i interessos de demora i les sancions tributàries; un títol III, amb quinze articles, on es recullen els recursos de dret públic de naturalesa no tributària com ara les transferències, els preus públics, l’endeutament, les infraccions i sancions no tributàries i els rendiments derivats de la cessió obligatòria de terrenys; un títol IV, on s’estableixen els recursos de dret privat, amb dos articles; i un títol V relatiu al règim de les finances comunals, principalment pel que fa als pressupostos, les despeses públiques, la comptabilitat, el control i la fiscalització, compost per cinquanta-quatre articles. També formen part de la Llei tres disposicions addicionals, una disposició derogatòria i dues disposicions finals.

Títol I. Normes generals

Article 1. Objecte

L’objecte d’aquesta Llei és determinar les competències financeres i tributàries dels comuns i establir-ne les modalitats d’exercici.
Article 2. Àmbit d’aplicació

Aquesta Llei és aplicable als comuns, com a òrgans de representació i administració de les parròquies.
Article 3. Recursos econòmics de les finances comunals

Les finances comunals es constitueixen amb els recursos econòmics següents:

A) Recursos de dret públic de naturalesa tributària:

a) Taxes.
b) Contribucions especials.
c) Impostos comunals.
d) Impostos d’àmbit estatal compartits.
e) Recàrrecs i interessos de demora.
f) Sancions tributàries.


B) Recursos de dret públic de naturalesa no tributària:

a) Transferències.
b) Preus públics.
c) Endeutament.
d) Sancions no tributàries.
e) Rendiments derivats de la cessió obligatòria de terrenys.


C) Recursos de dret privat:

a) Rendes i productes dineraris procedents del patrimoni propi.
b) Resta d’ingressos de dret privat, en què s’inclou la incorporació de béns o drets adquirits per herència, llegat, donació o qualsevol altre títol juridicoprivat.

Article 4. Competències

Els comuns exerceixen les competències que els hi són pròpies d’acord amb la Constitució, la Llei qualificada de delimitació de competències dels comuns i amb la resta de l’ordenament jurídic.
Article 5. Potestats

1. Les potestats atribuïdes als comuns en el marc d’aquesta Llei, poden ser exclusives o compartides, i són les següents:

A) Potestats materials:

a) Potestat tributària.
b) Potestat financera.
c) Potestat executiva.
d) Potestat sancionadora.


B) Potestats formals:

a) Potestat normativa.
b) Potestat administrativa: de gestió i comprovadora.


2. L’exercici d’aquestes potestats correspon als comuns.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.