Carregant...
 


Decret


La Llei 45/2014, del 18 de desembre, de modificació del Codi de l’Administració ha introduït una nova secció 5 dins el capítol VIII del Codi de l’Administració, que estableix els principis generals del procediment sancionador i els drets de les persones que hi són subjectes, i que regula els trets essencials d’aquest procediment. La nova secció esmentada ha motivat que el Reglament regulador del procediment sancionador, del 21 d’octubre de 1998, esdevingués obsolet, i fa necessària l’aprovació d’un nou text reglamentari que desenvolupi els preceptes del Codi de l’Administració en matèria sancionadora.
LesLleis.com

Aquest Reglament, que persegueix la finalitat esmentada anteriorment, desenvolupa els principis i les normes contingudes en el Codi de l’Administració, i s’estructura en quatre capítols.

El capítol primer estableix l’àmbit d’aplicació del Reglament que, d’acord amb la prescripció legal, abasta tots els procediments sancionadors que no disposen de normes pròpies establertes per una llei, o una ordinació en les matèries que són competència dels comuns, i també els procediments sancionadors en matèria tributària amb caràcter subsidiari; fixa criteris per determinar l’òrgan competent, quan aquest òrgan no està establert mitjançant la normativa sectorial corresponent; es refereix a les mesures cautelars que, d’acord amb la prescripció legal, es poden adoptar en qualsevol fase del procediment, i regula la preferència de la jurisdicció penal en els supòsits en què examina els mateixos fets en relació amb els mateixos subjectes. El Reglament no reprodueix, però, l’enumeració dels drets de les persones subjectes a un expedient sancionador que figura en el Codi de l’Administració, perquè la claredat i la concisió del Codi ho fan innecessari.

El capítol segon, que es divideix en tres seccions, desenvolupa pròpiament el procediment sancionador. La secció primera es refereix a la iniciació del procediment, i també a les actuacions prèvies que, a vegades, resulten necessàries per determinar prima facie l’existència d’uns fets susceptibles de constituir una infracció, i la persona o les persones que en poden ser responsables i contra les quals s’ha d’adreçar l’expedient sancionador. La secció segona regula la tramitació del procediment i ho fa amb la voluntat decidida d’agilitar-la quan sigui possible sense fer-ho, però, en detriment de les garanties que el Codi estableix. Amb aquesta finalitat, es preveu la possibilitat de notificar simultàniament dos tràmits: així, la providència d’incoació i el plec de càrrecs en els supòsits en què els fets ja constin suficientment, o la denegació de proves i la proposta de resolució quan no hi ha altres tràmits entre ambdós actuacions. També es recull la previsió legal que l’instructor prescindeixi de la notificació de la proposta de resolució en els supòsits en què el seu contingut no modifiqui el plec de càrrecs. La secció tercera, relativa a la resolució de l’expedient, s’ha considerat necessària per raons de sistemàtica, però reprodueix pràcticament sense canvis el contingut del Codi sobre aquesta matèria, el qual ja resulta suficientment detallat.

El capítol tercer regula el procediment abreujat en els supòsits en què la providència d’incoació qualifica la infracció com a lleu, i desplega les previsions contingudes en el Codi per a aquest supòsit. També estableix la possibilitat d’aplicar aquest procediment en supòsits determinats d’infraccions tributàries.

Finalment, el capítol quart es refereix a les causes de finalització del procediment i, molt especialment, enumera els supòsits en què és procedent l’arxiu de les actuacions.

El Reglament regulador del procediment sancionador clou amb una disposició transitòria que regula la continuació dels procediments sancionadors iniciats abans de l’entrada en vigor de la Llei 45/2014, de forma congruent amb el que estableix la disposició transitòria primera de la Llei esmentada, i amb una disposició derogatòria del Reglament vigent fins ara.

Ateses les consideracions esmentades, a proposta del ministre de Justícia i Interior, el Govern, en la sessió del 22 de juliol del 2015, aprova aquest Decret amb el contingut següent:
Article únic

S’aprova el Reglament regulador del procediment sancionador, que entrarà en vigor l’endemà de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Reglament regulador del procediment sancionador

Capítol primer. Disposicions generals

Article 1. Àmbit d’aplicació

1. Les disposicions d’aquest Reglament s’apliquen als procediments sancionadors que no tenen un procediment específic establert per una llei o una ordinació comunal en el marc del que disposa la Llei qualificada de delimitació de competències dels comuns.

2. Les disposicions d’aquest Reglament també s’apliquen subsidiàriament als procediments sancionadors en matèria tributària, sempre que no s’oposin a allò que estableix la Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.