LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Decret 120/2022, del 30 de març del 2022


Decret 120/2022, del 30-3-2022, pel qual s’aprova el Pla general de comptabilitat.

Exposició de motius

La Llei 37/2021, del 16 de desembre, de modificació de la Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme inclou una sèrie de modificacions en matèria comptable i de presentació de la informació, amb la voluntat de simplificar la presentació de comptes. En aquest sentit el nombre de models passa de tres a dos, normal i abreujats, alhora que és simplifiquen els comptes abreujats, eliminant l’obligatorietat de presentació de l’estat de canvis de patrimoni net, així com part de la memòria econòmica, amb la voluntat d’adaptar els models de comptes anuals a l’evolució del teixit empresarial del país.

Així mateix, en la modificació de la Llei abans esmentada, es modifica la disposició addicional de la Llei 30/2007 de la comptabilitat d’empresaris, establint que tots els empresaris estan obligats a dipositar els seus comptes anuals en el Registre de Dipòsit de Comptes.

En aquest sentit, i amb l’objectiu de poder realitzar una millor adaptació de l’aplicació de la nova normativa durant el primer any d’aplicació, s’estableix per via reglamentària la possibilitat de presentar una memòria més reduïda a aquells empresaris persona física que tinguin uns ingressos anuals inferiors a 150.000 euros.

Amb aquest nou contingut i d’acord amb les modificacions dels llindars per acollir-se a cadascun dels models de comptes anuals, s’ha adaptat la informació que s’ha d’incloure en el Balanç, en el Compte de pèrdues i guanys, en l’Estat de canvis en el patrimoni net, en l’Estat de fluxos d’efectiu i en la Memòria.

Per raons de seguretat jurídica i a fi d’oferir als empresaris un accés àgil a la normativa comptable, es torna a aprovar íntegrament el Pla general de comptabilitat i es deroga el vigent.
LesLleis.com

A proposta del ministre de Presidència, Economia i Empresa, el Govern, en la sessió del 30 de març del 2022, ha aprovat el Decret següent:
Article 1. Aprovació

S’aprova el Pla general de comptabilitat, que s’annexa a aquest Decret.
Article 2. Àmbit d’aplicació

Aquest Pla general de comptabilitat és aplicable a la formulació dels comptes anuals de tots els empresaris, d’acord amb el que preveu la Llei 30/2007, del 20 de desembre, de la comptabilitat dels empresaris, modificada per la Llei 8/2010, del 22 d’abril, modificada per la Llei 26/2011, del 29 de desembre, i per la Llei 37/2021, del 16 de desembre, excepte als de les entitats bancàries i altres entitats operatives del sistema financer, i és aplicable per al dipòsit de comptes anuals corresponents als exercicis finalitzats a partir del 31 de desembre del 2021.

Disposició transitòria primera

Aquest Decret no resulta d’aplicació per a aquells empresaris que hagin presentat els comptes anuals abans de la seva entrada en vigor.

Disposició transitòria segona

Per al primer any d’aplicació d’aquest reglament, els empresaris persones físiques, que en el moment de l’entrada en vigor d’aquest Decret no hagin presentat els comptes anuals, i tinguin una xifra total anual d’ingressos inferior a 150.000 euros, poden presentar la memòria abreujada dels comptes anuals indicant-ne únicament les notes 1, 2, 11 i 12.

Disposició transitòria tercera

Els empresaris que no hagin presentat els comptes anuals dels exercicis comptables finalitzats abans del 31 de desembre del 2021, han de presentar els comptes anuals d’acord amb els models establerts a l’anterior normativa.

Disposició transitòria quarta

Els empresaris que, en el moment de l’entrada en vigor d’aquest Decret, hagin formulat els comptes anuals, amb els models abreujats o normals i els presentin abans de l’1 de juny del 2022, poden presentar els comptes anuals d’acord amb els models abreujats o normals de l’anterior normativa.

Disposició derogatòria

Amb l’entrada en vigor d’aquest Decret queda derogat el Decret del 23-07-2008 pel qual s’aprova el Pla general de comptabilitat i el Decret del 15-02-2012 pel qual s’aprova la modificació del Pla general de comptabilitat.

Disposició final

Aquest Decret entra en vigor el mateix dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.


Cosa que es fa pública per a coneixement general.

Andorra la Vella, 30 de març del 2022

Xavier Espot Zamora
Cap de Govern

Annex. Pla general de comptabilitat

Capítol preliminar

I. Àmbit d’aplicació

Aquest Pla general de comptabilitat és d’aplicació per als empresaris que, d’acord amb el que estableix la Llei, són:

a) Les persones físiques que realitzin activitats empresarials o professionals.
b) Les societats mercantils i les altres persones jurídiques, en tot cas.
c) Altres entitats que, tenint o no personalitat jurídica, constitueixen una unitat econòmica o un patrimoni separat, quan efectuïn activitats empresarials o professionals.

II. Elements estructurals de la informació continguda als comptes anuals

A) Principis rectors de la comptabilitat i objectiu dels comptes anuals

Els comptes anuals s’han de redactar amb claredat i han de mostrar la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats dels empresaris en l’exercici de la seva activitat, de conformitat amb les disposicions aplicables en matèria de comptabilitat.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.