LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Llei 10/2017, del 25 de maig, d’intercanvi d’informació mitjançant sol·licitud prèvia i d’intercanvi d’informació espontani en matèria fiscal (Text refós per LesLleis.com)


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 25 de maig del 2017 ha aprovat la següent:

llei 10/2017, del 25 de maig, d’intercanvi d’informació mitjançant sol·licitud prèvia i d’intercanvi d’informació espontani en matèria fiscal

Exposició de motius

En un context econòmic cada cop més globalitzat, en el qual les transaccions i les inversions internacionals són habituals, els estats treballen plegats per assegurar el compliment de les obligacions fiscals dels seus contribuents.

El Fòrum global sobre transparència i intercanvi d’informació amb fins fiscals (Fòrum global) s’ha convertit en l’organisme internacional clau per determinar els estàndards a seguir en l’elaboració i l’aplicació de les normes internacionals en matèria d’intercanvi d’informació fiscal entre estats, tant si són com si no són membres de l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE). El Fòrum global elabora, interpreta i actualitza aquests estàndards i n’assegura la implantació a tots els estats a través de la monitorització i la realització d’avaluacions mútues (peer reviews) en un procés d’àmbit global.

L’aplicació d’aquestes normes internacionals contribueix de manera significativa a la lluita contra l’evasió fiscal, i a l’assoliment d’una major transparència i cooperació internacional.

El procés d’adopció, per part d’Andorra, dels estàndards internacionals de l’OCDE en aquesta matèria té el seu origen en la Declaració de París, del 10 de març del 2009, que recollia la voluntat d’Andorra de començar un procés de reforma legislativa per incorporar l’intercanvi d’informació en matèria fiscal amb sol·licitud prèvia de conformitat amb l’article 26 del Conveni de l’OCDE.

El 7 de setembre del 2009 el Consell General va adoptar la Llei 3/2009 d’intercanvi d’informació en matèria fiscal amb sol·licitud prèvia. Els articles 8 i 10 van ser posteriorment modificats per la Llei 12/2014, del 26 de juny del 2014. Aquesta Llei va permetre l’aplicació efectiva dels acords posteriors d’intercanvi d’informació amb sol·licitud prèvia que Andorra va signar amb altres estats.

Des d’aleshores, Andorra ha estat objecte de dos avaluacions mútues (peer review), dins del programa ordinari fixat pel Fòrum global. Tanmateix, a partir del 2016, s’ha programat una nova ronda d’avaluacions per a totes les jurisdiccions, que té per objecte revisar que s’hagin introduït en la normativa i la pràctica administrativa les modificacions pertinents, resultants dels processos d’avaluació, així com dels nous Termes de referència (Terms of Reference), que contenen els criteris bàsics que el Fòrum global utilitzarà en les properes avaluacions. Aquests nous Termes de referència incorporen les modificacions als comentaris de l’article 26 del Model de conveni de l’OCDE, aprovades el 17 de juliol del 2012.

Actualment, Andorra disposa d’una xarxa d’Acords d’intercanvi d’informació fiscal (TIEA) i de Convenis per evitar la doble imposició (CDI) amb clàusula d’intercanvi d’informació.

El 5 de novembre del 2013, el Govern d’Andorra signa el Conveni relatiu a l’assistència administrativa mútua en matèria fiscal amb l’OCDE i el Consell General l’aprova el dia 28 de juliol del 2016. Aquest Conveni multilateral, del qual formen part més de 100 jurisdiccions, estableix una sèrie de mecanismes i instruments per assentar unes bases i uns procediments comuns d’assistència mútua en matèria fiscal. El Conveni preveu també l’intercanvi d’informació mitjançant sol·licitud prèvia entre els estats signataris, i amplia de manera significativa, a partir del moment que entri en vigor, el nombre d’estats amb què Andorra intercanvia informació. A més, el Conveni preveu una nova modalitat d’intercanvi d’informació, l’intercanvi espontani d’informació, en virtut del qual un estat, sense sol·licitud prèvia, comunica a un altre estat informació de la qual té coneixement, en determinats supòsits que poden ser d’interès per aquest altre estat. Un cop en vigor a les jurisdiccions signatàries, existeixen obligacions d’intercanvi d’informació fiscal amb sol·licitud prèvia i d’intercanvi espontani amb totes aquestes jurisdiccions. Per tant, la llista de jurisdiccions amb les quals s’intercanvia informació va evolucionant amb el temps. Aquest Conveni ha entrat en vigor l’1 de desembre del 2016.

Per acabar, l’Acord entre el Principat d’Andorra i la Unió Europea relatiu a l’intercanvi automàtic d’informació sobre comptes financers per millorar el compliment fiscal (Acord UE), signat pel Principat d’Andorra el dia 12 de febrer del 2016 i aprovat pel Consell General en sessió del dia 20 d’octubre del 2016, incorpora canvis significatius en el marc de l’intercanvi d’informació en matèria fiscal mitjançant sol·licitud prèvia amb els estats membres de la Unió Europea. L’Acord UE ha entrat en vigor l’1 de gener del 2017.

Els països signataris de l’Acord d’intercanvi amb la UE i del Conveni multilateral del Consell d’Europa i de l’OCDE relatiu a l’assistència administrativa mútua en matèria fiscal, tindran a la seva disposició fins a tres bases legals per sol·licitar informació: l’Acord UE, el Conveni relatiu a l’assistència administrativa mútua en matèria fiscal i, si escau, la clàusula d’assistència administrativa d’un CDI.

Atesa la rellevància de tots aquests fets, acords i convenis internacionals, i tenint en compte l’experiència d’Andorra en l’aplicació de la Llei 3/2009, s’ha considerat oportú redactar una nova llei que incorpori de manera coherent i clara tots els canvis normatius que cal dur a terme, posi al dia la normativa en relació amb l’intercanvi d’informació en matèria fiscal mitjançant sol·licitud prèvia, i introdueixi per primera vegada l’intercanvi espontani d’informació.

Formalment, la Llei s’estructura en 17 articles, tres disposicions transitòries, una disposició derogatòria i quatre disposicions finals.

Els articles 1 a 4 estableixen el marc general d’aplicació de la Llei i especifiquen les modalitats d’intercanvi d’informació en matèria fiscal que regula l’àmbit d’aplicació, els impostos objecte de l’intercanvi d’informació i el dret de procediment supletori aplicable per a tot el que no es preveu expressament en la Llei.

L’article 5 regula el contingut de la sol·licitud d’intercanvi d’informació.

L’article 6 dota l’autoritat competent andorrana d’una capacitat d’actuació per aconseguir la informació sol·licitada que disposa o es troba sota control de qualsevol persona concernida o qualsevol posseïdor de la informació que es trobi sota la jurisdicció territorial andorrana, així com l’obligació d’atendre la sol·licitud i transmetre la informació a l’autoritat competent.

Els articles 7 i 8 regulen el procediment de l’autoritat competent en la tramitació de la sol·licitud d’intercanvi d’informació i el procediment d’oposició.

L’article 9 estableix el procediment a seguir quan s’estableix el secret de la sol·licitud d’intercanvi d’informació, sigui perquè la informació es necessita amb caràcter d’urgència o perquè la revelació de la sol·licitud pot perjudicar l’èxit de la investigació que s’està duent a terme a la persona concernida.

Els articles 10 i 11 regulen les especificacions del procediment de l’autoritat competent en la tramitació de la sol·licitud d’intercanvi d’informació i el procediment d’oposició en el cas de demandes col·lectives.

Els articles 12 i 13 donen facultats a l’autoritat competent per demanar la col·laboració d’altres autoritats i organismes públics d’Andorra i estableixen un règim sancionador propi. La col·laboració de l’Administració tributària andorrana és especialment important a l’hora de comprovar les dades facilitades, per la qual cosa s’amplien les funcions de la inspecció dels tributs previstes a l’article 88 de la Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari, per tal de permetre a aquesta administració la investigació i la comprovació de la informació objecte d’intercanvis internacionals.

Els articles 14 i 15 regulen la sol·licitud d’intercanvi d’informació a iniciativa de l’autoritat competent andorrana i l’intercanvi espontani d’informació.

Els articles 16 i 17 regulen els principis comuns a totes les modalitats d’intercanvi de la Llei referents a la protecció de les persones, els límits a l’obligació d’assistència i la confidencialitat de la informació objecte d’intercanvi.

Les disposicions transitòries estableixen la Llei aplicable a les tramitacions i els recursos en curs, i determinen la manera de subsumir-los en la nova Llei, així com al règim sancionador aplicable a les infraccions comeses amb anterioritat a l’entrada en vigor de la Llei, establint el principi de norma més favorable.

Per acabar, la Llei dedica les disposicions finals a regular diversos aspectes com l’àmbit temporal de la Llei en relació amb l’intercanvi d’informació en matèria fiscal mitjançant sol·licitud prèvia i l’intercanvi d’informació espontani, la modificació de l’esmentat article 88 de la Llei 21/2014 i l’entrada en vigor de la Llei.
Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació

1. Aquesta Llei és aplicable a l’intercanvi d’informació mitjançant sol·licitud prèvia i a l’intercanvi d’informació espontani en matèria fiscal entre el Principat d’Andorra i altres estats, prenent com a base un acord o conveni internacional.
LesLleis.com

2. Aquesta Llei s’aplica sens perjudici del que disposa l’acord o conveni internacional sobre la base del qual s’intercanvia informació.

3. La Llei segueix els principis de transparència i intercanvi d’informació desenvolupats per l’Organització de Cooperació i Desenvolupament Econòmics (OCDE), i és font d’interpretació el comentari a l’article 26 del Model de conveni tributari sobre la renda i sobre el patrimoni de l’OCDE.
Article 2. Definicions

Als efectes d’aquesta Llei:

a) Acord o conveni internacional designa tot acord o conveni internacional que estableix l’obligació del Principat d’Andorra i d’altres estats d’intercanviar informació mitjançant sol·licitud prèvia o intercanviar informació de manera espontània en matèria fiscal, com ara un acord d’intercanvi d’informació, un conveni per evitar la doble imposició amb clàusules d’intercanvi d’informació, el Conveni relatiu a l’assistència administrativa mútua en matèria fiscal esmenat pel Protocol del 2010 i ratificat el 28 de juliol del 2016, l’Acord entre el Principat d’Andorra i la Unió Europea relatiu a l’intercanvi automàtic d’informació sobre comptes financers per millorar el compliment fiscal internacional aprovat el 20 d’octubre del 2016, així com qualsevol altre acord o conveni internacional que estableixi aquestes modalitats d’intercanvi d’informació en matèria fiscal o que modifiqui o substitueixi els anteriors.
b) Autoritat competent designa, en el cas del Principat d’Andorra, el ministeri encarregat de les finances i, en el cas de l’estat tercer concernit, l’autoritat competent establerta per aquest ministeri.
c) Persona designa una persona física, una persona jurídica o qualsevol agrupació d’aquestes persones.
d) Informació designa qualsevol fet, declaració, document o fitxer, sigui quina sigui la seva forma.
e) Sol·licitud d’intercanvi d’informació designa una sol·licitud d’intercanvi d’informació en matèria fiscal entre el Principat d’Andorra i altres estats prenent com a base un acord o conveni internacional que sigui aplicable.
f) Persona concernida designa la persona sobre la qual es demana la informació objecte de la sol·licitud d’intercanvi d’informació i que és objecte d’un control o d’una investigació.
g) Posseïdor de la informació designa la persona que posseeix o controla al Principat d’Andorra la informació sol·licitada.
h) Territori designa el territori del Principat d’Andorra.
i) Demanda grupal designa una sol·licitud d’intercanvi d’informació sobre dos o més persones que han actuat amb un model de comportament idèntic i que són identificables amb dades precises.

Article 3. Impostos objecte de l’intercanvi d’informació

L’intercanvi d’informació en matèria fiscal previst en aquesta Llei s’aplica als impostos definits en l’acord o conveni internacional que sigui aplicable.
Article 4. Dret de procediment aplicable

Per a tot el que no preveu expressament aquesta Llei, són aplicables:

a) El Codi de l’Administració, respecte del procediment a seguir davant l’autoritat competent andorrana.

b) La Llei de la jurisdicció administrativa i fiscal, respecte del procediment a seguir davant la Batllia i el Tribunal Superior de Justícia.
Article 5. Contingut de la sol·licitud d’intercanvi d’informació

1. La sol·licitud d’intercanvi d’informació en matèria fiscal es formula per escrit i conté, almenys, la informació següent, per demostrar que la informació sol·licitada és previsiblement rellevant per aplicar la legislació fiscal de l’estat requeridor:

a) La identitat de la persona concernida. Aquesta informació pot consistir en el nom o qualsevol altra informació suficient que en permeti la identificació.
b) El període de temps del qual se sol·licita la informació.
c) Una declaració sobre el tipus d’informació sol·licitada en què en consti la natura i la forma com l’estat requeridor prefereix rebre-la.
d) La finalitat tributària per a la qual, en aplicació de la normativa fiscal de l’estat requeridor, se sol·licita la informació.
e) Els motius pels quals es considera que la informació sol·licitada existeix a l’estat requerit o que una persona sota la competència de l’estat requerit la posseeix, la té sota el seu control o pot obtenir-la.
f) En la mesura que siguin coneguts, el nom i l’adreça del possible posseïdor de la informació sol·licitada.
g) Una declaració que certifiqui que la sol·licitud és conforme a les disposicions legislatives i reglamentàries, així com a les pràctiques administratives de l’estat requeridor.
h) Una declaració que certifiqui que l’estat requeridor ha esgotat totes les fonts regulars d’informació disponibles en el marc del procediment tributari intern, llevat que doni lloc a dificultats desproporcionades.


2. Per demostrar que la informació sol·licitada és previsiblement rellevant per aplicar la legislació fiscal de l’estat requeridor, les demandes grupals requereixen les mencions de les lletres b, c, d, e, f, g i h de l’apartat 1 anterior i també han de comportar les mencions següents:

a) Una descripció detallada del grup respecte al qual se sol·licita la informació.
b) Els fets i circumstàncies específics que evidencien un comportament idèntic i motiven la sol·licitud relativa al grup.
c) Una explicació de la legislació tributària aplicable i una justificació dels motius per creure que el grup de persones a què es refereix la sol·licitud no ha complert les seves obligacions tributàries, suportada sobre una base clara factual.
d) Mostrar que la informació sol·licitada ajudarà a comprovar el compliment de les obligacions tributàries dels integrants del grup a què es refereix la sol·licitud.


3. Reglamentàriament s’han de desenvolupar els requisits de contingut que han de complir les sol·licituds d’intercanvi d’informació.

4. El contingut de la sol·licitud d’intercanvi d’informació previst a l’apartat 1 d’aquest article s’aplica sempre que un acord o conveni internacional no ho disposi altrament.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.