LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Llei 20/2023, del 23 d’octubre, de text consolidat qualificada d’associacionsAtès que dins del termini d’un mes des de la seva publicació en el Butlletí del Consell General, establert per l’article 116.6 del Reglament del Consell General, no han estat formulades objeccions per part dels consellers generals o dels grups parlamentaris, en data 23 d’octubre del 2023, ha quedat aprovat el projecte de consolidació següent:

Llei 20/2023, del 23 d’octubre, de text consolidat qualificada d’associacions

Exposició de motius

La regulació de les associacions va néixer condicionada en termes generals per la configuració que l’article 17 de la Constitució fa del dret d’associació. Sota aquesta configuració va néixer la Llei qualificada d’associacions, del 29 de desembre del 2000, que va entrar en vigor al cap de sis mesos de la seva aprovació. La normativa actual és fruit de l’experiència adquirida i de la necessària adequació a les circumstàncies derivades del pas del temps, sense deixar de banda l’adequació a les normes d’àmbit internacional, com la Convenció per a la salvaguarda dels drets humans i de les llibertats fonamentals, feta a Roma el 4 de novembre de 1950, ratificada i integrada en l’ordenament jurídic andorrà, que reconeix en l’article 11 la llibertat d’associació, amb un contingut del qual es desprenen els elements que la normativa vigent ha respectat i, alhora, desenvolupat.

L’aprovació l’any 2007 de la Llei de creació del Fòrum Nacional de la Joventut d’Andorra va impulsar la publicació de la Llei 32/2007, del 20 de desembre, qualificada de modificació de l’article 33 de la Llei qualificada d’associacions, que va possibilitar l’ampliació de l’edat màxima per formar part d’associacions juvenils fins als vint-i-nou anys, límit que s’ha mantingut des d’aleshores.

La implementació dels estàndards internacionals, entre altres consignes producte de les disposicions comunitàries, va promoure la publicació de la Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme, text normatiu -disposició final primera- que va modificar l’apartat 1 de l’article 28, i va afegir un nou article 28 bis a la llei rectora de les associacions, que va fer possible el registre i la identificació dels beneficiaris efectius i les mesures de diligència deguda simplificada, requisit que es va fer extensiu a altres entitats sense ànim de lucre.

Ulteriorment, la disposició final segona de la Llei 14/2019, del 15 de febrer, qualificada dels drets dels infants i els adolescents va introduir canvis en l’apartat 2 de l’article 4, vinculats amb la capacitat d’obrar i l’edat a partir de la qual es poden constituir associacions. A banda d’això, novament va esmenar l’article 33 de la Llei, ampliant la denominació de les associacions que poden acollir els termes infantil o juvenil, d’infants o de joves, o qualsevol altre terme similar. Així mateix, va habilitar que la capacitat natural sigui suficient, tret d’algunes excepcions, i va reduir el nombre de persones majors d’edat o emancipades necessàries per a l’acte de constitució.

Posant fi a les reformes legislatives que calia consolidar, la Llei 37/2021, del 16 de desembre, de modificació de la Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme va instaurar l’obligació dels beneficiaris efectius de subministrar als registres corresponents tota la informació necessària per identificar-los, com a mesura de foment dels controls interns que pretenen establir una cultura de transparència d’aquestes entitats.

Tot i que no va modificar cap article o disposició de la Llei qualificada d’associacions, per la seva afectació, convé fer esment de la Llei 21/2019, del 28 de novembre, de modificació de la Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme, que va esmenar la disposició addicional primera de la Llei 14/2017 per, entre altres coses, ampliar a deu anys la durada de l’obligació de conservar els registres amb la identitat de totes les persones que rebin fons o recursos de l’organització, així com, en el cas d’associacions, els llibres de registre a què es refereix l’article 28 de la Llei qualificada d’associacions

Per tot això, i donant compliment a la disposició final tretzena de la Llei 14/2019, del 15 de febrer, qualificada dels drets dels infants i els adolescents, que va encomanar al Govern la publicació del text consolidat de la Llei qualificada d’associacions, escau publicar aquesta norma amb rang de llei.

L’estructura d’aquesta norma s’articula en cinc capítols, en els quals s’encabeixen trenta-quatre articles i quatre disposicions addicionals i tres disposicions transitòries que tenen l’origen en la Llei qualificada d’associacions, a les quals s’ha afegit una quarta derivada de la publicació la Llei 32/2007; s’hi inclou també una disposició derogatòria i dos disposicions finals.

Finalment, amb la publicació d’aquesta Llei de text consolidat queden derogades la Llei qualificada d’associacions, del 29 de desembre del 2000; la Llei 32/2007, del 20 de desembre, qualificada de modificació de l’article 33 de la Llei qualificada d’associacions, del 15 de desembre del 2000; la disposició final tercera de la Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme; la disposició final segona de la Llei 14/2019, del 15 de febrer, qualificada dels drets dels infants i els adolescents, i la disposició final segona de la Llei 37/2021, del 16 de desembre, de modificació de la Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme, així com totes les disposicions de rang igual o inferior que en contradiguin el contingut.

Aquesta Llei de text consolidat qualificada d’associacions entra en vigor l’endemà de ser publicada al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Capítol I. Àmbit i principis de la Llei

Article 1. Objecte i àmbit

1. Aquesta Llei qualificada té per objecte el desenvolupament del dret d’associació, reconegut en l’article 17 de la Constitució, i la regulació general de les associacions, sense perjudici de la legislació especial que reguli determinats tipus específics d’associacions.

2. Constitueix una associació, als efectes d’aquesta Llei, tota agrupació voluntària de tres o més persones per la qual pretenguin aconseguir, per mitjans no contraris a les lleis, una finalitat legítima de caràcter no lucratiu.

3. Queden exclosos de l’àmbit d’aquesta Llei els col·legis professionals respecte dels quals s’estableixi la col·legiació obligatòria, que es regeixen per la seva normativa específica.

4. Les associacions regulades per aquesta Llei poden realitzar activitats econòmiques, sempre que es moguin en el marc de les seves finalitats estatutàries i que no tinguin per objecte, explícit o implícit, l’obtenció de beneficis econòmics per ser repartits entre els associats.
Article 2. Normes aplicables

1. Les associacions constituïdes a l’empara d’aquesta Llei es regeixen:

a) per aquesta Llei i la resta de legislació específica aplicable;
b) per les normes reglamentàries dictades en desenvolupament de la Llei;
c) pels seus estatuts;
d) pels acords vàlidament adoptats pels seus òrgans.


2. En tot cas, les associacions han d’exercir la seva activitat d’acord amb la normativa que hi sigui aplicable.
Article 3. Principis

1. La constitució d’associacions és lliure i voluntària.

2. Ningú no pot ser obligat a ingressar o a romandre en una associació.

3. L’organització i el funcionament de les associacions han de ser democràtics.

Capítol II. Constitució de les associacions

Article 4. Titulars del dret d’associació i requisits personals

1. Poden constituir una associació:

a) Les persones de nacionalitat andorrana.
b) Les persones de nacionalitat estrangera residents legalment a Andorra.
c) Les persones jurídiques constituïdes d’acord amb la legislació andorrana.


2. Les persones estrangeres no residents poden ser membres de les associacions, però no poden ser elegides per als seus òrgans directius ni representar-les.

3. Per constituir una associació, llevat de les associacions infantils i juvenils regulades a l’article 33, cal que la persona tingui capacitat d’obrar o que tingui almenys catorze anys i actuï amb l’assistència dels representants legals si no està emancipada. Els menors d’edat poden ser membres de les associacions existents, si així ho preveuen expressament els seus estatuts i en els termes que s’hi estableixin. Els menors d’edat, sempre que no estiguin emancipats, no poden elegir ni ser elegits per als òrgans directius de les associacions de les quals formin part, excepte de les associacions infantils i juvenils.

4. La formació d’unions d’associacions es regeix per les mateixes normes que la constitució d’aquestes associacions.
Article 5. Acta de constitució

1. Per constituir una associació cal l’acord de tres o més persones, que manifestin en una acta fundacional la seva voluntat de constituir-la i es dotin d’uns estatuts on s’expressin les regles d’organització i funcionament de l’associació.

2. L’acta fundacional ha de contenir:

a) El nom i cognoms, el domicili, el número de passaport o de qualsevol altre document oficial d’identificació, i la data de naixement dels fundadors, si són persones físiques; i la denominació, la raó social, el número d’inscripció en el registre corresponent, així com les dades personals del representant de l’entitat per a aquest acte i l’acreditació del seu apoderament, si es tracta de persones jurídiques. Els estrangers han d’indicar també el seu número de passaport i, si escau, el seu permís o autorització de residència, si són persones físiques, i l’acreditació de la seva constitució segons la seva llei nacional i de la inscripció en el registre corresponent, si es tracta de persones jurídiques.
b) La voluntat de constituir l’associació, que s’acredita per la firma de l’acta, en el cas de les persones físiques, i per la firma del representant i l’aportació de la certificació de l’acord de fundar l’associació que hagin pres els òrgans competents, en el cas de les persones jurídiques.
c) L’aprovació dels estatuts pels quals es regeix l’associació, que han de contenir les dades que s’indiquen en l’article 6.
d) La designació dels membres que formaran part dels òrgans directius de l’associació. Amb caràcter transitori, en l’acta fundacional es pot fer constar la designació d’una comissió gestora provisional, que, entre les altres funcions que se li assignin, ha de proveir per a l’elecció dels òrgans de govern definitius de l’associació en un termini determinat.
e) El lloc i la data en què s’estén el document.


3. Als efectes de la seva inscripció en el Registre, l’acta fundacional d’una associació s’ha d’elevar a escriptura pública. L’elevació a escriptura pública és gratuïta en el cas de les associacions juvenils.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.