Carregant...
 

Decret d’aprovació del Reglament de funcionament i gestió dels vedats de caça


Exposició de motius

Vista la Llei del Govern, del 15 de desembre del 2000;
LesLleis.com

Vista la Llei dels vedats de caça, del 13 d’abril del 2000;

Vist el Decret d’aprovació del Reglament sobre la detecció de triquines en les carns fresques de porcs domèstics engreixats i sacrificats per a l’autoconsum familiar i porcs senglars obtinguts en l’exercici de l’art de la caça, del 28 de setembre del 2005;

Vist el Decret de modificació del Reglament pel qual es regula la gestió dels residus carnis, del 10 desembre del 2014;

Vist el Decret d’aprovació del Reglament d’aplicació de la Llei de caça, del 30 de setembre del 2015;

Atès que s’ha constatat que en alguns vedats de caça l’augment de les poblacions de muflons, pels seus hàbits alimentaris, pot causar danys importants a les activitats agrícoles i ramaderes;

Atès que en alguns vedats de caça, la caça acompanyada de l’espècie mufló és difícil d’aplicar;

Atès que s’ha constatat, des de fa almenys cinc anys documentats, la presència de cérvols al país i que aquesta espècie, pels seus hàbits alimentaris, pot suposar una amenaça per a la conservació de l’hàbitat d’algunes espècies animals protegides segons el Reglament d’espècies animals protegides, del 5 de juny del 2013, i pot causar danys a l’agricultura i a la ramaderia;

Atès que s’ha afegit en el Reglament d’aplicació de la Llei de caça, del 30 de setembre del 2015, el mufló i el cérvol a la llista d’espècies caçables regulables en la classificació de les que causen danys importants a les activitats agrícoles, forestals o a la fauna o la flora en general, i que l’article 44 del Reglament esmentat especifica que la regulació d’aquestes espècies dins els vedats de caça s’ha de regular mitjançant el Reglament de funcionament i gestió dels vedats de caça;

Pel que fa a la gestió dels danys dels porcs senglars i les talpes, espècies caçables regulables, s’ha considerat també agilitzar els tràmits en les declaracions de danys, de forma que el Cos de Banders realitzi la gestió, el control i les autoritzacions de les operacions de regulació d’aquestes espècies, a excepció de les batudes administratives, que autoritza el ministeri responsable de la caça.

Atès que els sortejos de caça de les espècies sotmeses a pla de caça en els vedats de caça es realitzen des de fa tres anys informàticament, i s’ha comprovat l’aleatorietat i el funcionament del sistema, es considera convenient mantenir els sortejos com a públics però sense la presència del notari.

Es proposa modificar el Reglament de funcionament i gestió dels vedats de caça, amb l’objectiu d’afegir la regulació d’aquestes espècies recentment classificades com a caçables regulables, mitjançant l’organització de batudes administratives.

Aquest Reglament deroga el Reglament de funcionament i gestió dels vedats de caça, del 5 de juny del 2013, i s’aprova íntegrament per motius de seguretat jurídica.

A proposta de la ministra Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, el Govern, en la sessió del dia 30 de setembre del 2015, decreta:
Article únic

S’aprova el Reglament de funcionament i gestió dels vedats de caça, que entrarà en vigor l’endemà de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Disposició derogatòria

Queda derogat el Reglament de funcionament i gestió dels vedats de caça, del 5 de juny del 2013, i qualsevol disposició de rang igual o inferior que s’oposi al que estableix aquest Reglament.

Reglament de funcionament i gestió dels vedats de caça

Capítol primer. Disposicions generals

Article 1

S’entén per vedat de caça la superfície de territori on, en aplicació de la Llei dels vedats de caça, l’exercici de la caça hi és prohibit amb caràcter permanent, però en què es pot acordar la captura de determinades unitats en les condicions i les formes establertes per aquest Reglament, en aplicació del pla de gestió de cada vedat de caça, i en coherència amb els plans de caça de cada espècie.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.