Carregant...
 

Decret


Vist l’article 59 de la Constitució andorrana, segons el qual, mitjançant llei, el Consell General pot delegar l’exercici de la funció legislativa en el Govern;

Vista la delegació legislativa a favor del Govern establerta en la disposició final segona de la Llei 17/2016, del 30 de novembre, qualificada de modificació de la Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi penal, segons la qual s’encomana al Govern que en el termini màxim de sis mesos des de l’entrada en vigor de la Llei 17/2016 publiqui en el Butlletí Oficial del Principat d’Andorra el text consolidat de la Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi penal, i el text consolidat de la Llei qualificada de modificació del Codi de procediment penal, del 10 de desembre de 1998, que incloguin les modificacions introduïdes fins al moment en aquestes lleis;

Vist que en compliment del que preveu la disposició final segona de la Llei 17/2016, es refon en aquest Decret legislatiu, en primer lloc, el contingut de la Llei 9/2005, on s’inclouen les modificacions que dimanen de les Lleis 17/2007, 15/2008, 87/2010, 91/2010, 18/2012, 18/2013, 19/2014, 40/2014, 10/2015, 11/2016, 13/2016 i 17/2016;

Vist que, d’altra banda, es reprenen de forma ordenada les disposicions addicionals, transitòries, derogatòries i finals de la Llei 9/2005; les disposicions transitòria, derogatòries i finals de la Llei 15/2008; les disposicions derogatòria i finals de la Llei 18/2013; la disposició derogatòria segona de la Llei 13/2016, la disposició final segona de la Llei 11/2016, i les disposicions finals de les Lleis 17/2007, 87/2010, 91/2010, 18/2012 i 40/2014, 10/2015 i 17/2016; i, al mateix temps, per tal de garantir la claredat en la consulta d’aquest Decret legislatiu i preservar la seguretat jurídica, es fa constar per a cadascuna d’aquestes disposicions de quina de les lleis esmentades porta causa;

Ateses les consideracions esmentades, a proposta del ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, el Govern, en la sessió del 28 de juny del 2017, aprova aquest Decret legislatiu amb el contingut següent:
Article únic

S’aprova la publicació al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra del text refós de la Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi penal, que entrarà en vigor l’endemà de ser-hi publicat.

Disposició derogatòria

Es deroga el Decret legislatiu del 29 d’abril del 2015, de publicació del text refós de la Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi penal.


Cosa que es fa pública per a coneixement general.

Andorra la Vella, 28 de juny del 2017

Antoni Martí Petit
Cap de Govern

Text refós de la Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi penal

Títol preliminar. Les garanties penals i l’aplicació de la llei penal

Article 1. Garantia criminal

1. Només constitueixen infracció penal les accions i les omissions previstes expressament com a delicte o contravenció penal per una llei anterior a la seva comissió.

2. Les mesures de seguretat només poden aplicar-se quan concorren els pressupòsits establerts prèviament per la llei.
Article 2. Garantia penal

En cap cas no es pot imposar una pena o una mesura de seguretat que no estigui prevista per una llei anterior a la comissió de la infracció.
Article 3. Garantia jurisdiccional i d’execució

1. No pot executar-se cap pena ni cap mesura de seguretat si no és en virtut d’una sentència ferma dictada d’acord amb la llei processal i per l’òrgan jurisdiccional competent.

2. No pot executar-se cap pena ni cap mesura de seguretat en cap altra forma que la prescrita per la llei. L’execució s’ha de realitzar sota el control del batlle o tribunal competent.
Article 4. Prohibició de l’analogia

1. Les lleis penals no són aplicables a supòsits que no s’hi comprenen expressament.

2. En el cas que un batlle o un tribunal tingui coneixement d’alguna acció o omissió que no és penada per la llei i consideri que hauria de ser-ho, s’ha d’abstenir de tot procediment sobre aquesta acció o omissió i s’ha d’adreçar per escrit al Consell Superior de la Justícia exposant raonadament els motius del seu convenciment. El Consell Superior ha de donar compte de la petició al Consell General i al Govern i ha d’emetre el seu parer raonat.

3. Quan de l’aplicació de les normes d’aquest Codi resulti penat un fet que el tribunal consideri que no hauria de ser-ho, o quan la pena aplicable resulti desproporcionada al seu judici, el tribunal s’ha d’adreçar al Consell Superior de la Justícia i exposar allò que cregui convenient sobre la derogació o la modificació de la norma. Això ho ha de fer sense perjudici de l’execució immediata de la sentència, excepte en el cas que hagi adreçat una petició d’indult als coprínceps i apreciï raonadament que el compliment de la pena pot vulnerar el dret a un procés sense dilacions indegudes, o convertir en il·lusòria la finalitat de l’indult. El Consell Superior ha de donar compte de la petició al Consell General i al Govern i ha d’emetre el seu parer raonat.
Article 5. Principi de culpabilitat

No es pot imposar cap pena si no concorre dol o imprudència. La pena no pot ultrapassar la mesura de la pròpia culpabilitat pel fet.
Article 6. Principis aplicables a les mesures de seguretat

1. Les mesures de seguretat es fonamenten en la perillositat criminal del subjecte, exterioritzada per la comissió d’un fet previst com a delicte.

2. Les mesures de seguretat no poden excedir del límit necessari per prevenir la perillositat del subjecte.

3. Les mesures de seguretat privatives de llibertat no poden tenir més durada que la pena que seria aplicable al delicte comès, si no s’hagués apreciat la circumstància excloent completa o incompleta.
Article 7. Aplicació de la llei penal en el temps

1. La llei penal no té efectes retroactius. Això no obstant, tenen efectes retroactius les lleis penals que afavoreixen el reu. En cas de dubte sobre quina és la llei més favorable, ha de ser escoltat el reu.

2. Per determinar la llei aplicable en el temps, les infraccions penals es consideren comeses en el moment en què té lloc l’acció o l’omissió punible, amb independència de quan es produeixi el seu resultat.

3. La pena o la mesura de seguretat deixa de ser executada quan la infracció per la qual va ser imposada ha deixat de ser prevista per la llei com a infracció penal. En aquest cas, s’anul·len d’ofici els antecedents i totes les conseqüències que se’n deriven.

Quan una llei posterior redueix la pena o la mesura de seguretat prevista per a una infracció, el condemnat en aplicació de la llei anterior també es beneficia de la disposició més favorable. El tribunal que ha dictat sentència ha de revisar d’ofici la sentència afectada per la nova llei més favorable.

4. La llei que modifica les regles de prescripció és aplicable retroactivament quan sigui favorable al reu.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.