Carregant...
 


Correcció d’errata


Vist que s’ha constatat un error de transcripció al Decret legislatiu del 7-02-2018 de publicació del text refós de la de la Llei 21/2006, del 14 de desembre, de l’impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries, publicat al BOPA núm. 9 de data 14-02-2018, es procedeix a publicar de nou el text refós de la Llei 21/2006, del 14 de desembre, de l’impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries.

“Decret legislatiu de publicació del text refós de la Llei 21/2006, del 14 de desembre, de l’impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries

Vist l’article 59 de la Constitució andorrana, segons el qual, mitjançant llei, el Consell General pot delegar l’exercici de la funció legislativa en el Govern;

Vist l’apartat 3 de l’article 8 de la Llei de 21/2014 del 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari que encomana al Govern que en el termini màxim de tres mesos a comptar de les modificacions normatives, publiqui al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra, mitjançant el decret legislatiu corresponent, el text refós de les normes tributàries, incloent-hi totes les modificacions aportades;

A proposta del ministre de Finances, el Govern, en la sessió del 7 de febrer del 2018, ha aprovat el Decret següent:
Article únic

S’ordena la publicació al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra del text refós de l’articulat de la Llei 21/2006, del 14 de desembre, de l’impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries, modificada per Llei 31/2007, del 20 de desembre, d’acompanyament del projecte de llei de pressupost per a l’exercici 2008, d’actualització dels tipus de gravamen, per la Llei 19/2008, del 3 d’octubre, de modificació de la llei 21/2006, del 14 de desembre, de l’impost’11 de desembre, de modificació de la Llei 5/2014, de 24 d’abril, de l’impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries, per la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost de societats, per la Llei 17/2011, de l’1 de desembre, de modificació de la llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats, per la Llei 18/2011, de l’1 de desembre, de modificació de la llei 94/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre la renda dels no-residents fiscals, per la Llei 22/2011, del 29 de desembre, del pressupost per a l’exercici del 2012, per la Llei 35/2012, del 13 de desembre, del pressupost per a l’exercici del 2013, per la Llei 3/2014, del 23 de gener, del pressupost per a l’exercici del 2014, per la Llei 7/2015, del 15 de gener, del pressupost per a l’exercici del 2015, per la Llei 8/2015, del 2 d’abril, de mesures urgents per implantar mecanismes de reestructuració i resolució d’entitats bancàries i per la Llei 17/2017, del 20 d’octubre, de règim fiscal de les operacions de reorganització empresarial i de modificació de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats; de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques; de la Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari; de la Llei 20/2007, del 18 d’octubre, de societats anònimes i de responsabilitat limitada, i de la Llei 21/2006, del 14 de desembre, de l’impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries.

Disposició final única

Aquest Decret entra en vigor el mateix dia de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.


Cosa que es fa pública per coneixement general.

Andorra la Vella, 7 de febrer del 2018

Antoni Martí Petit
Cap de Govern

Llei 21/2006, del 14 de desembre, de l’impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries

Capítol I. Disposicions generals

Article 1. Naturalesa jurídica

1. L’impost sobre plusvàlues immobiliàries és un tribut de naturalesa directa que grava l’increment del valor dels béns immobles que es posi de manifest per les transmissions, oneroses o lucratives, “inter vivos” de béns immobles, així com per les constitucions o cessions de drets reals sobre aquests mateixos béns, en els termes descrits en la present Llei.
LesLleis.com

2. L’impost s’exigeix segons la veritable naturalesa jurídica de l’acte o contracte, amb independència de la denominació que les parts li donin.

3. Als efectes de l’impost, es consideren béns immobles les instal·lacions de qualsevol tipus establertes amb caràcter permanent, que no siguin transportables per la seva forma de construcció i encara que el terreny sobre el qual es trobin situades no pertanyi al propietari dels béns immobles.
Article 2. Àmbit territorial

Aquest impost s’aplica a totes les transmissions de béns immobles situats al territori del Principat d’Andorra, i a les constitucions o cessions de drets reals sobre aquests béns immobles, exercitables en el mateix territori.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.