Carregant...
 

Llei 35/2012, del 13 de desembre, del pressupost per a l’exercici del 2013 (Text refós per LesLleis.com)Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 13 de desembre del 2012 ha aprovat la següent:

llei del pressupost per a l’exercici del 2013{GROUP(groups=Subscriptors|Redactors|Admins)}

Capítol primer. Els crèdits i les seves modificacions

Article 1
Àmbit del pressupost de l’Estat
En el pressupost de l’Estat per a l’exercici 2013 s’hi integren:
a) El pressupost de l’Administració general.

b) Els pressupostos de les entitats parapúbliques, de dret públic i altres organismes:
{DIV(type=blockquote)}- Caixa Andorrana de Seguretat Social
- Institut Nacional Andorrà de Finances
- Servei Andorrà d’Atenció Sanitària
- Servei de Telecomunicacions d’Andorra
- Forces Elèctriques d’Andorra
- Escola de Formació de Professions Esportives i de Muntanya
- Institut d’Estudis Andorrans
- Residència Solà d’Enclar
- Universitat d’Andorra
- Fòrum Nacional de la Joventut d’Andorra
c) Els pressupostos de les societats públiques participades per l’Administració general:
- Ràdio i Televisió d’Andorra, SA
- Ramaders d’Andorra, SA
- Andorra Turisme, SAU
- Centre de Tractament de Residus d’Andorra, SA
- Andorra Desenvolupament i Inversió, SAU
{DIV}
Article 2
Estat d’ingressos i despeses
1. En l’estat de despeses de l’Administració general es concedeixen crèdits per afrontar les despeses ordinàries per un import total de 403.183.535,93 euros i crèdits per fer front a l’exigibilitat dels actius i passius financers per un import de 569.480.171,44 euros.

El pressupost de despeses de l’Administració general es finança:
a) Amb els drets econòmics que es preveuen liquidar durant l’exercici, especificats en l’estat d’ingressos ordinaris, estimats en 363.825.933,41 euros.

b) Amb l’import de les operacions d’endeutament que s’assenyalen a l’article 25.
2. Els pressupostos de les entitats parapúbliques i de dret públic a les quals es refereix l’apartat b) de l’article 1 s’aproven amb el desglossament següent:
En el pressupost de la Caixa Andorrana de Seguretat Social es concedeixen crèdits per atendre la totalitat de les seves obligacions per un import de 242.239.759,47 euros. Els recursos previstos durant l’exercici són de 240.339.759,47 euros.

En el pressupost de l’Institut Nacional Andorrà de Finances es concedeixen crèdits per atendre la totalitat de les seves obligacions per un import de 3.397.637,76 euros. Els recursos previstos durant l’exercici són de 3.397.637,76 euros.

En el pressupost del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària es concedeixen crèdits per atendre la totalitat de les seves obligacions per un import de 55.207.226 euros. Els recursos previstos durant l’exercici sumen 55.207.226 euros.
LesLleis.com

En el pressupost del Servei de Telecomunicacions d’Andorra es concedeixen crèdits per atendre la totalitat de les seves obligacions per un import de 90.226.386 euros. Els recursos previstos durant l’exercici són de 90.226.386 euros.

En el pressupost de les Forces Elèctriques d’Andorra es concedeixen crèdits per atendre la totalitat de les seves obligacions per un import de 80.283.022 euros. Els recursos previstos durant l’exercici sumen 80.283.022 euros.

En el pressupost de l’Escola de Formació de Professions Esportives i de Muntanya es concedeixen crèdits per atendre la totalitat de les seves obligacions per un import de 299.637,65 euros. Els recursos previstos durant l’exercici pugen a 299.637,65 euros.

En el pressupost de l’Institut d’Estudis Andorrans es concedeixen crèdits per atendre la totalitat de les seves obligacions per un import de 922.987,27 euros. Els recursos previstos durant l’exercici són de 922.987,27 euros.

En el pressupost de la Residència Solà d’Enclar es concedeixen crèdits per atendre la totalitat de les seves obligacions per un import d’1.511.791,82 euros. Els recursos previstos durant l’exercici són d’1.511.791,82 euros.

En el pressupost de la Universitat d’Andorra es concedeixen crèdits per atendre la totalitat de les seves obligacions per un import de 2.810.875 euros. Els recursos previstos durant l’exercici són de 2.810.875 euros.

En el pressupost del Fòrum Nacional de la Joventut d’Andorra es concedeixen crèdits per atendre la totalitat de les seves obligacions per un import de 36.630 euros. Els recursos previstos durant l’exercici sumen 36.630 euros.

3. Els pressupostos de les societats públiques participades per l’Administració general a les quals es refereix l’apartat c) de l’article 1 s’aproven amb el desglossament següent:

En el pressupost de Ràdio i Televisió d’Andorra, SA es concedeixen crèdits per atendre la totalitat de les seves obligacions per un import de 3.635.215,48 euros. Els recursos previstos durant l’exercici pugen a 3.635.215,48 euros.

En el pressupost de la societat Ramaders d’Andorra, SA es concedeixen crèdits per atendre la totalitat de les seves obligacions per un import d’1.513.640 euros. Els recursos previstos durant l’exercici són d’1.513.640 euros.

En el pressupost de la societat Andorra Turisme, SAU es concedeixen crèdits per atendre la totalitat de les seves obligacions per un import de 16.753.502,34 euros. Els recursos previstos durant l’exercici pugen a 16.753.502,34 euros.

En el pressupost de la societat Centre de Tractament de Residus d’Andorra, SA es concedeixen crèdits per atendre la totalitat de les seves obligacions per un import de 10.039.030,33 euros. Els recursos previstos durant l’exercici ascendeixen a 10.039.030,33 euros.

En el pressupost de la societat Andorra Desenvolupament i Inversió, SAU es concedeixen crèdits per atendre la totalitat de les seves obligacions per un import d’1.198.385,30 euros. Els recursos previstos durant l’exercici ascendeixen a 1.198.385,30 euros.
Article 3
Transferències de crèdit
1. D’acord amb els articles 23 i 24 de la Llei general de les finances públiques, no es consideren crèdits extraordinaris ni suplements de crèdit les transferències de crèdit de despeses corrents a partides també de despesa corrent no assignades inicialment en el pressupost, però previstes com a concepte en la secció pressupostària o el ministeri.

2. Per habilitar crèdits mitjançant la creació dels conceptes pressupostaris que siguin procedents, en cas que en l’execució del pressupost es plantegin necessitats que no s’hi hagin recollit expressament amb aquesta finalitat, s’han d’efectuar les transferències de crèdit necessàries per compensar la nova habilitació per un import igual a la dotació dels nous conceptes.

3. El ministre encarregat de les finances pot, a proposta del ministre que correspongui, autoritzar transferències entre crèdits dintre d’un mateix programa per a les despeses corrents.

4. El Govern pot aprovar transferències de crèdit de despeses d’inversió real fins a un límit màxim de l’1% dels crèdits autoritzats per a les despeses d’inversió real del pressupost de l’exercici.

5. El Govern pot, a proposta del ministre que correspongui, autoritzar transferències de crèdit dintre d’un mateix programa per a les despeses de capital.

6. El Govern pot, a proposta del ministre corresponent, autoritzar transferències de crèdit, dintre d’un mateix programa, entre els capítols anomenats “Transferències corrents” i “Transferències de capital”.

7. Les limitacions de l’article 26 de la Llei general de les finances públiques no són d’aplicació als crèdits ampliables que es poden cancel·lar mitjançant transferència de crèdit provinent d’altres crèdits del pressupost de despesa que s’estimin reduïbles.

8. El Govern ha de comunicar al Consell General les modificacions de crèdit efectuades sobre la base de qualsevol dels supòsits exposats anteriorment, en el decurs dels 30 dies hàbils que segueixen a la modificació esmentada.
Article 4
Crèdits ampliables
En qualsevol cas, en aplicació de l’article 25 de la Llei general de les finances públiques, tenen caràcter d’ampliables fins a una suma igual a les obligacions que calgui comprometre, amb el compliment previ de les normes vigents, els crèdits següents amb aplicació a totes les seccions o ministeris del Govern i entitats parapúbliques i de dret públic:

1. Els crèdits que es destinin al pagament de comissions, al pagament d’interessos i amortitzacions d’operacions d’endeutament i a la devolució de retencions de garantia.

2. Els crèdits destinats a satisfer, mitjançant una transacció judicial o sentència judicial ferma, les responsabilitats pecuniàries.

3. Els crèdits destinats a atendre altres despeses derivades de preceptes legals o d’obligacions contractuals directament lligades als ingressos de l’Estat.

4. Els crèdits corresponents a despeses derivades d’obligacions sobrevingudes a l’Administració i alienes a la seva actuació d’acord amb el procés administratiu pertinent als crèdits ampliables.

5. Les partides de retribució del personal següents:
a) Concepte 110, anomenat “Remuneracions bàsiques i altres remuneracions de personal fix”, a excepció del subconcepte 11080, anomenat “Noves contractacions de personal fix”.

b) Concepte 130, anomenat “Remuneracions bàsiques i altres remuneracions de personal eventual”, del Departament d’Escola Andorrana del Ministeri d’Educació i Joventut.

c) Concepte 130, anomenat “Remuneracions bàsiques i altres remuneracions de personal eventual” per fer front a les remuneracions del personal contractat en el marc del Programa de foment del treball temporal en benefici de la col·lectivitat.

d) Concepte 160, anomenat “Quotes seguretat social”, a excepció del subconcepte 16050, anomenat “Quotes seguretat social, agent administratiu de caràcter eventual”, que només serà ampliable si correspon al Departament d’Escola Andorrana del Ministeri d’Educació i Joventut i si correspon a les cotitzacions del personal contractat en el marc del Programa de foment del treball temporal en benefici de la col·lectivitat.

e) Concepte 161, anomenat “Prestacions socials”.

f) Concepte 163, anomenat “Despeses socials del personal”.
6. Les partides següents, dintre del Ministeri de Salut i Benestar:
a) Subconcepte 22160, anomenat “Productes farmacèutics i sanitaris”, per atendre les necessitats de l’aparició d’una pandèmia de grip.

b) Subconcepte 41112, anomenat “Caixa Andorrana de Seguretat Social”, per fer front a les despeses a càrrec del Govern del sistema de seguretat social, d’acord amb l’article 86.2 de la Llei 17/2008, del 3 d’octubre, de la seguretat social.

c) Subconcepte 48240, anomenat “Institucions sense finalitat de lucre, associacions col·laboradores”, del Departament de Recursos Sanitaris, per fer front a les despeses derivades de les permanències mèdiques.

d) Subconcepte 48260, anomenat “Pensions adults discapacitats i de beneficència”.

e) Subconcepte 48263, anomenat “Pensions de solidaritat”.

f) Subconcepte 48265, anomenat “Ajudes inserció sociolaboral”, incloent-hi les prestacions per desocupació involuntària.

g) Subconcepte 48290, anomenat “A famílies”, per atendre les pensions de solidaritat per a la gent gran, les mesures urgents de les pensions d’atenció social a la gent gran, els ajuts per a l’assistència social del projecte d’atenció i intervenció social, i els ajuts socials per a l’acolliment familiar d’infants, i per a les víctimes de violència domèstica dins del projecte d’atenció i intervenció social.
7. El subconcepte 22630, anomenat “Jurisdicció i contenciosos”, del projecte general del Gabinet Jurídic de la Secretaria General del Govern.

8. Les partides següents del Ministeri de Justícia i Interior:
a) Subconcepte 22630, anomenat “Jurisdicció i contenciosos”, per fer front a les despeses derivades de l’assistència lletrada per torn d’ofici davant del Departament de Policia i de l’autoritat judicial.

b) Subconcepte 22790, anomenat “Altres treballs a l’exterior”, del projecte de menors, destinat a fer front a les despeses derivades de les condemnes de menors en aplicació de la Llei qualificada de la jurisdicció de menors, la Llei qualificada de la justícia, del 22 d’abril del 1999, la Llei qualificada del Codi penal, del 21 de febrer del 2005, i la Llei qualificada de modificació del Codi de procediment penal, del 21 de febrer del 2005.

c) Subconcepte 22720, anomenat “Treballs realitzats per empreses de valoracions i peritatges”, per fer front a les despeses derivades de proves pericials, altres peritatges, autòpsies i reconeixements mèdics, del Departament de Justícia i del Departament d’Interior.

d) El subconcepte 22150, anomenat “Productes alimentaris”, per fer front a la manutenció dels interns ingressats al Centre Penitenciari, i el subconcepte 22640, anomenat “Despeses serveis sanitaris”, per fer front a les visites mèdiques als interns ingressats al Centre Penitenciari, tots del Departament d’Institucions Penitenciàries.

e) Subconcepte 48290, anomenat “A famílies”, per realitzar les cotitzacions a la CASS, tal com preveu l’article 221 de la Llei 17/2008, del 3 d’octubre, de la seguretat social.

f) El subconcepte 22640, anomenat “Despeses serveis sanitaris”, del Departament d’Immigració, per fer front a les despeses de les revisions mèdiques del Servei d’Immigració.

g) El subconcepte 22900, anomenat “Imprevistos o insuficiències”, del Departament de Protecció Civil i Gestió d’Emergències, per fer front a despeses derivades de situacions d’emergència.

h) El subconcepte 48265, anomenat “Ajudes inserció sociolaboral”, del projecte del Servei d’Ocupació del Departament de Treball, per fer front a les prestacions per al foment de l’ocupació.

i) Els subconceptes següents del Departament de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvament, per fer front a despeses derivades de situacions d’emergència o imprevistos:
- 22900, anomenat “Imprevistos o insuficiències”
- 60380, anomenat “Maquinària i equipament industrial”
- 60390, anomenat “Altra maquinària i equipament”
- 60410, anomenat “Vehicles pesants”
- 60870, anomenat “Equipaments de seguretat”
9. El subconcepte 20400, anomenat “Lloguer de material de transport”, del projecte Administració del transport, per fer front a les despeses de contractació dels serveis d’helicòpter.

10. Les partides següents del Ministeri d’Educació i Joventut:
a) Els subconceptes destinats al pagament dels ajuts atorgats en el marc de la Llei d’ajuts a l’estudi, del 28 de juny del 2002.

b) El subconcepte 22320, anomenat “Col·lectiu persones”, del Departament d’Ensenyament Superior i Recerca per fer front a les despeses derivades del projecte AbonAndBus.

c) El subconcepte 22684, anomenat “Promoció social”, per fer front a les despeses derivades de l’activitat d’esquí escolar.

d) Subconcepte 48238, anomenat “Beques esquí escolar”, per fer front al pagament de les beques d’esquí escolar, d’acord amb els articles 12, 13 i 15 del Reglament de l’esquí escolar, del 12 de març del 2003, respectivament.
11. Els crèdits destinats al pagament de dividends que les entitats parapúbliques i de dret públic han de fer efectius durant l’exercici pressupostari 2013.

12. El concepte 224, anomenat “Primes d’assegurances”, per fer front a les primes de responsabilitat civil, els accidents individuals, els vehicles i ginys, l’assistència a persones, el multirisc d’incendi i el robatori.

13. El subconcepte 22720, anomenat “Treballs realitzats per empreses de valoracions i peritatges”, per fer front a les despeses dels peritatges efectuats, en relació amb el cobrament de l’impost de transmissions patrimonials, d’acord amb l’article 14 de la Llei de l’impost sobre transmissions patrimonials immobiliàries, del 29 de desembre del 2000.

14. Les partides següents del Ministeri d’Afers Exteriors:
a) Subconcepte 49245, anomenat “Retorn taxes diplomàtiques”, del Departament d’Afers Bilaterals i Consulars, destinades al retorn d’impostos al personal diplomàtic segons les disposicions de les Convencions de Viena sobre relacions diplomàtiques i sobre relacions consulars.

b) Subconcepte 22635, anomenat “Repatriació de nacionals”, del Departament d’Afers Bilaterals i Consulars.

c) Subconcepte 49210, anomenat “Consell d’Europa” del Departament d’Afers Multilaterals i Cooperació, per atendre les contribucions obligatòries al Consell d’Europa.

d) Subconcepte 49220, anomenat “ONU” del Departament d’Afers Multilaterals i Cooperació, per atendre les contribucions obligatòries a les Nacions Unides.

e) Subconcepte 49270, anomenat “Cooperació per al desenvolupament i altres”, del Departament d’Afers Multilaterals i Cooperació, per prestar ajuda en casos de catàstrofes.

f) Subconcepte 49206, anomenada “A organismes internacionals”, del Departament d’Afers Multilaterals i Cooperació, per atendre les quotes obligatòries derivades de possibles adhesions a organismes internacionals.
15. Les partides següents del Departament d’Agricultura:
a) Subconcepte 22160, anomenat “Productes farmacèutics i sanitaris”, per atendre les necessitats urgents de vacunació o tractament massiu de part o de la totalitat de la cabana ramadera nacional en cas d’alerta sanitària, en aplicació de les decisions preses pel Govern i les obligacions contretes per Andorra amb els organismes internacionals de salut animal.

b) Subconcepte 22700, anomenat “Treballs realitzats per empreses de neteja i sanejament”, per procedir al finançament de les despeses d’intervenció en cas d’alerta sanitària, en aplicació de les decisions preses pel Govern, la legislació vigent i les obligacions contretes per Andorra amb els organismes internacionals de salut animal.

c) Subconcepte 47290, anomenat “Altres empreses privades”, del projecte “Sanitat animal”, per fer front a les indemnitzacions als titulars d’explotacions ramaderes en cas d’haver de sacrificar part o la totalitat dels animals d’una o diverses explotacions a causa de la detecció de malalties infeccioses o altres processos de risc per a la salut, en aplicació de la normativa vigent en matèria de vigilància sanitària del bestiar de renda.
16. El subconcepte 48240, anomenat “Institucions sense finalitat de lucre, associacions col·laboradores”, del Departament de Patrimoni Natural, per fer front a l’expedició de llicències de caça i pesca.

17. El subconcepte 48210, anomenat “Federacions i Clubs Esportius”, de la Secretaria d’Estat d’Esports, per fer front al pagament dels ajuts als esportistes i als tècnics inclosos dins del programa d’alt rendiment (beques ARA), d’acord amb l’article 48.2 b) de la Llei de l’esport, del 30 de juny del 1998.

18. El subconcepte 22190, anomenat “Altres subministraments”, del projecte “Viabilitat Hivernal” adscrit al Departament d’Ordenament Territorial, per fer front al subministrament de sal de desgel per a la temporada d’hivern.

19. El subconcepte 22760 del Departament de Finances, destinat a assessoraments i altres treballs tècnics relacionats amb els intercanvis d’informació en matèria tributària.

20. El subconcepte 22700 del Departament de Medi Ambient, per fer front a treballs de descontaminació de sòls amb caràcter d’emergència, tal com preveu el Reglament de sòls contaminats, del 17 de febrer del 2010.

21. Les partides següents dintre del pressupost de Forces Elèctriques d’Andorra, destinades a respondre a la demanda dels clients:
a) Subconcepte 21391, “Reparacions per avaries”.

b) Subconcepte 21392, “Modificacions a demanda”.

c) Subconcepte 22630, “Jurisdicció i contenciosos”.

d) Subconcepte 22810, “Compra d’energia”.
22. Les partides següents dintre del pressupost del Servei de Telecomunicacions d’Andorra destinades a:

- Respondre a la demanda dels clients i evitar interrupcions del servei:
a) Concepte 210, “Reparació, manteniment i conservació”.

b) Concepte 228, “Operadors de telecomunicacions”.

c) Concepte 229, “Subministraments destinats a la venda”.

d) Subconcepte 60330, “Aparells instal·lats”.

e) Subconcepte 60340, “Equips per a centrals”.
- Els destinats a optimitzar els rendiments dels saldos de tresoreria:
f) Concepte 800, “Adquisició de deute del sector públic a curt termini”.

g) Concepte 801, “Adquisició de deute del sector públic a llarg termini”.
- Els destinats a optimitzar les necessitats globals de tresoreria i de finançament de l’Administració tenint en compte les necessitats de capital de l’entitat a mitjà termini:
h) Subconcepte 75001, “Distribució de reserves”.
23. Les partides següents dintre del pressupost de la Caixa Andorrana de Seguretat Social:
a) Concepte 421, “Transferències corrents per prestacions de branca general”.

b) Concepte 423, “Transferències corrents per prestacions de branca jubilació”.

c) Concepte 424, “Transferències corrents per prestacions familiars”.

d) Concepte 811, “Adquisició i bons fora del sector públic a mitjà i llarg termini”, en concepte d’aportacions als fons de reserva.

e) Concepte 831, “Préstecs a mitjà i llarg termini”, en concepte de despeses derivades dels convenis amb les seguretats socials espanyola, francesa i portuguesa i en concepte de préstecs financers.
24. Les partides següents dintre del pressupost del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària:
a) Concepte 213, “Reparació i conservació. Maquinària, instal·lacions”.

b) Concepte 216, “Reparació i conservació d’equipaments informàtics”.

c) Concepte 218, “Reparació i conservació d’aparells i instruments mèdics”.

d) Concepte 227, “Treballs realitzats per altres empreses”.
Sempre que les despeses associades als conceptes esmentats afectin o puguin afectar el desenvolupament normal de l’activitat hospitalària.
e) Subconcepte 22160, “Productes farmacèutics i sanitaris”, per atendre les necessitats derivades de l’activitat hospitalària.

f) Subconcepte 47290, “Transferències corrents a empreses privades”, per fer front a les subvencions a l’explotació destinades a les empreses de transport sanitari intern no programat i programat individual i col·lectiu, i de transport extern convencional i de suport vital bàsic.
25. Els crèdits destinats al pagament de l’impost de societats que les entitats públiques i parapúbliques i de dret públic han de fer efectius durant l’exercici pressupostari 2013, d’acord amb el que preveu la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats.

26. El concepte 841 d’actius financers per fer front al pagament de la prestació de garanties mitjançant un aval en el marc dels programes següents:
a) Programa destinat al finançament privilegiat d’empreses i negocis de nova creació, innovació, reconversió i projectes emprenedors, d’acord amb el Decret del 10 de març del 2010.

b) Programa de finançament preferent per a la rehabilitació d’edificis destinats a habitatges, d’acord amb els articles 13, 18, 19 de la Llei 93/2010, del 16 de desembre, de mesures de promoció de l’activitat econòmica i social, i de racionalització i d’optimització dels recursos de l’Administració i amb el Decret del 16 de març del 2011.
27. La tramitació dels crèdits ampliables ha d’incloure la determinació dels ingressos concrets destinats a finançar-los, que poden ser: recaptació d’ingressos més gran del que s’ha previst, transferència d’altres crèdits que s’estimin reduïbles o disminució de tresoreria.

28. El Govern ha de comunicar al Consell General qualsevol ampliació efectuada sobre la base de qualsevol dels supòsits exposats anteriorment, en el decurs dels 30 dies hàbils que segueixen a l’ampliació esmentada.
Article 5
Competències del cap de Govern
El cap de Govern, a proposta dels ministeris afectats, pot autoritzar les transferències de crèdits pressupostaris que resultin necessàries a conseqüència de possibles reorganitzacions administratives que afectin un o més ministeris.

Aquestes operacions no poden comportar, en cap cas, un increment de crèdit dins el pressupost i s’han de comunicar al Consell General en el decurs dels 30 dies hàbils que segueixen l’autorització.

Capítol segon. De la gestió pressupostària i la despesa pública

Article 6
Contractació d’obres
L’Administració pot contractar, mitjançant la forma d’adjudicació de contractació directa, les despeses corresponents a obres d’urgència reconeguda, per un import màxim de 35.000 euros.

En el cas de despeses per obres ordinàries, l’import màxim de les despeses que pot contractar directament l’Administració és de 17.500 euros.

L’Administració pot disposar la realització directa d’obres de petita conservació per un import màxim de 7.500 euros.
Article 7
Contractes de subministrament
No es poden desagregar els subministraments que, sent de la mateixa naturalesa, s’adquireixen en el mateix mes de cada exercici pressupostari.

Els contractes de subministrament no poden tenir un termini de vigència superior a dos anys.
Article 8
Contractes menors
S’entén per contractes menors els que tenen un import igual o inferior a 7.500 euros. En els contractes menors, la tramitació de l’expedient solament exigeix la incorporació de la factura a la liquidació.

En aquests contractes la factura corresponent ha de substituir el document contractual i l’acta de conformitat del subministrament, recepció de les obres o dels treballs tècnics i serveis, i altres, segons correspongui.

Aquests contractes no poden tenir una durada superior a un any, ni ser objecte de pròrroga ni de revisió de preus.
Article 9
Convenis entre entitats del sector públic
Quan l’Administració utilitza els seus propis mitjans per obtenir prestacions que constitueixen l’objecte dels contractes públics, aquesta actuació suposa una operació interna en el marc de les normes i el règim de funcionament de l’organisme públic corresponent.

D’acord amb aquesta Llei es consideren mitjans propis de l’Administració les societats o les entitats amb la totalitat del seu capital social de titularitat pública, i que efectuïn la part essencial de la seva activitat amb l’entitat adjudicatària.
Article 10
Contingut dels projectes
Els projectes d’obres d’un import superior a 600.000 euros han d’incloure un programa de desenvolupament dels treballs en temps i cost òptims. I en el cas d’obres objecte d’explotació retribuïda, els projectes han d’incloure els estudis econòmics i administratius respecte al règim d’utilització i les tarifes aplicables.
Article 11
Publicació de les licitacions i adjudicacions definitives
Les licitacions i les adjudicacions definitives acordades pel Govern o pels consells d’administració de les entitats parapúbliques i de dret públic, corresponents a tots els contractes inclosos en la Llei de contractació pública, quan l’import del contracte o de les seves modificacions sigui superior a 7.500 euros, es fan públiques al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra. En el cas de les adjudicacions definitives s’hi ha d’especificar l’òrgan contractant, la forma d’adjudicació, la modalitat de contractació, la identitat de l’adjudicatari, la denominació i la localització del contracte, la partida pressupostària, el preu del contracte -que correspon a l’import d’adjudicació del contracte o al preu unitari d’adjudicació pels contractes l’objecte dels quals ho determini-, i el termini d’execució.
Article 12
Autorització de la despesa
L’autorització de la despesa és competència:
a) Del Govern o els consells d’administració de les entitats parapúbliques i de dret públic, per a les despeses superiors a 7.500 euros.

b) Del cap de Govern i els ministres del Govern, segons la secció pressupostària o el ministeri respectiu pel que fa al pressupost de l’Administració general, i dels directors de les entitats parapúbliques o de dret públic pel que fa als pressupostos respectius, per a les despeses inferiors o iguals a 7.500 euros.

Article 13
Autorització de sancions
En aplicació de l’article 65 de la Llei de bases de l’ordenament tributari, del 19 de desembre de 1996, s’estableix que les multes, enteses com a modalitat de sanció tributària, que excedeixin la quantitat de 7.500 euros han de ser acordades i imposades pel Govern.
Article 14
Compromisos de despesa amb càrrec a futurs pressupostos
El Govern pot decretar despeses plurianuals corrents per a subministraments, prestació de serveis, assistència tècnica, gestió de serveis públics, arrendaments i altres negocis jurídics anàlegs. L’import dels compromisos corresponents a cada un dels exercicis futurs no pot superar els límits següents, que s’han d’aplicar a l’import de cada un dels capítols econòmics de l’estat de despeses aprovat inicialment pel Consell General:
LesLleis.com

En l’exercici immediatament següent, el 30% dels ingressos reals de l’exercici 2013.

En el segon exercici, el 30% dels ingressos reals de l’exercici 2013.

En el tercer exercici, el 40% dels ingressos reals de l’exercici 2013.
Article 15
Finançament dels contractes d’obra amb abonament total del preu en un únic pagament en el moment de l’acabament i la recepció conforme de l’obra
S’autoritza el Govern a finançar els contractes d’obra amb abonament total del preu en un únic pagament previstos a l’article 16 d’aquesta Llei mitjançant les opcions següents:
a) L’abonament del cost total dels contractes d’obra esmentats en diversos pagaments diferits en mensualitats o anualitats a partir del moment de l’acabament i la recepció conforme de les obres, ja sigui als adjudicataris de les obres, ja sigui a tercers als quals els adjudicataris de les obres hagin pogut cedir els drets de cobrament, d’acord amb la Llei 5/2008, del 15 de maig, d’acompanyament del Projecte de llei del pressupost 2008 sobre les noves formes de contractació i finançament d’obres públiques i la Llei 55/2010, del 22 de setembre, de modificació de la Llei 5/2008, del 15 de maig.

b) La licitació i l’adjudicació, si escau, de la concessió de les obres i/o la seva explotació dins del marc de la Llei 5/2008, del 15 de maig. L’entitat adjudicatària de la concessió se subrogaria en les obligacions de l’Administració general en els termes que es fixessin en el contracte de concessió.

c) L’abonament del cost total dels contractes d’obra esmentats en un únic pagament en el moment de l’acabament i la recepció conforme de l’obra als adjudicataris de les obres, finançat mitjançant la concertació d’operacions de crèdit, d’acord amb l’establert a l’article 25 d’aquesta Llei. El Govern també pot utilitzar aquesta opció de finançament, si escau, com a operació pont de les opcions dels apartats a) i b).

Article 16
Obres subjectes a noves formes de contractació
S’autoritza el Govern a formalitzar, dins del marc de les noves formes de contractació i finançament d’obres públiques establertes en la Llei 5/2008, del 15 de maig, d’acompanyament del Projecte de llei del pressupost 2008 sobre les noves formes de contractació i finançament d’obres públiques, si escau, els projectes següents:
- Projecte núm. 2004-0000000003 “Desviació Sant Julià de Lòria”

- Projecte núm. 2004-0000000005 “Túnel dels Dos Valires”
D’acord amb la disposició addicional sisena de la Llei 5/2008, a continuació es detallen els quadres on figura l’inventari dels contractes d’obra pública finançats mitjançant el procediment establert en la Llei de referència que precisa les modalitats contractuals escollides, el règim jurídic dels contractes formalitzats corresponents a les obres acabades l’any 2012 i dels nous contractes proposats, i els terminis previstos per al finançament de les obres.

CONTRACTES D'OBRA AMB ABONAMENT TOTAL DEL PREU EN UN ÚNIC PAGAMENT O EN DIVERSOS PAGAMENTS DIFERITS EN MENSUALITATS O ANUALITATS A PARTIR DEL MOMENT DE L'ACABAMENT I LA RECEPCIÓ CONFORME DE L'OBRA (capítol segon, articles 23 i 24 de la Llei 5/2008, del 15 de maig, sobre noves formes de contractació i finançament d'obres públiques)

Títol projecte pressupostari / Títol de l'obra
Import contractat o estimat (trams 1 i 2 DSJ)
Data d'inici Data d'acabament Obres acabades l'any 2012.Import total finançat en 20 pagaments anuals Import total
2013 2014 2015 2016
2004-0000000003 DESVIACIÓ DE SANT JULIÀ
Projecte 0007/2005. CG1/pont de Fontaneda - enllaç Av. Francesc Cairat/cruïlla carrer Isidre Valls, 1r tram (1) 19.800.000,00 Desembre 2013 Juliol 2016 22.374.000,00
Projecte 0008/2005. Enllaç Av. Francesc Cairat/cruïlla carrer Isidre Valls - enllaç avinguda Francesc Cairat/plaça Laurèdia, 2n tram (2) 22.522.381,97 Desembre 2013 Juliol 2016 27.373.703,05
Projecte 0009/2005. Enllaç Avinguda Francesc Cairat/plaça Laurèdia- boca nord del túnel de la Tàpia, 3r tram (3) 24.422.774,63 Gener 2009 Desembre 2012 27.811.434,60
Projecte 0010/2005. Boca nord del túnel de la Tàpia - enllaç amb CG1/pont d'Aixovall, 4t tram (4) 13.174.956,91 Març 2009 Desembre 2012 15.002.982,20
2004-0000000005 TÚNEL DELS DOS VALIRES
Projecte 0027/2004. Accessos a la boca oest. Fase II (5) 27.047.310,60 Desembre 2007 Agost 2012 31.273.452,88
Projecte 0028/2004. Accessos a la boca est. Fase III (6) 15.779.960,39 Juny 2009 Agost 2012 18.363.928,90
Projecte 0029/2004. Instal·lacions. Fase IV (7) 19.114.815,28 Març 2011 Agost 2012 22.436.014,44
114.887.813,02 49.747.703,05

(1) L'import de 22.374.000,00.-€ inclou el cost estimat de 19.800.000,00.-€ [el cost estimat inclou el cost de construcció de 18.000.000,00.-€ i el cost del finançament durant l'execució de les obres de 1.800.000,00.-€ (10,00 % del cost de construcció)], el cost estimat de la revisió de preus contractuals d’1.440.000,00.-€, una liquidació estimada de final d'obra d’900.000,00.-€ i el cost de finançament de la revisió de preus i de la liquidació estimat en 243.000,00.-€.

(2) L'import de 27.373.703,05.-€ inclou el cost estimat de 23.198.053,43.-€ [el cost estimat inclou el cost de construcció de 21.089.139,48.-€ i el cost del finançament durant l'execució de les obres de 2.108.913,95.-€ (10,00 % del cost de construcció)], el cost estimat de la revisió de preus contractuals d’1.687.131,16.-€, una liquidació estimada de final d'obra d’2.108.913,95.-€ i el cost de finançament de la revisió de preus i de la liquidació estimat en 379.604,51.-€.

(3) L'import de 27.811.434,60.-€ inclou el cost contractat de 24.422.774,63.-€ [el cost contractat inclou el cost de construcció de 23.040.353,42.-€ i el cost del finançament durant l'execució de les obres d’1.382.421,21.-€ (6,00 % del cost de construcció)], el cost estimat de la revisió de preus contractuals de 2.044.831,37.-€, una liquidació estimada de final d'obra d’1.152.017,67 i el cost de finançament de la revisió de preus i de la liquidació estimat en 191.810,94.-€ Obra acabada pendent de tancament per liquidació de final d'obra i revisió de preus.

(4) L'import de 15.002.982,20.-€ inclou el cost contractat de 13.174.956,91.-€ [el cost contractat inclou el cost de construcció de 12.577.524,51.- € i el cost del finançament durant l'execució de les obres de 597.432,40.- € (4,75 % del cost de construcció)], el cost estimat de la revisió de preus contractuals d’1.116.255,30.-€, una liquidació estimada de final d'obra de 628.876,23.-€ i el cost de finançament de la revisió de preus i de la liquidació estimat en 82.893,76.-€Obra acabada pendent de tancament per liquidació de final d'obra i revisió de preus.

(5) L'import de 31.273.452,88 € inclou el cost contractat de 27.047.310,60 € [el cost contractat inclou el cost de construcció de 25.642.122,30 € i el cost del finançament durant l'execució de les obres d'1.405.188,30 € (5,48% del cost de construcció)], el cost de la revisió de preus contractuals d'1.442.369,38 €, el cost estimat de liquidació final d'obra de 2.564.212,23 € i el cost de finançament de la revisió de preus contractuals i de la liquidació final d'obra de 219.560,67 € Obra acabada pendent de tancament per revisió de preus.

(6) L'import de 18.363.928,90€ inclou el cost contractat de 15.779.960,39 € [el cost contractat inclou el cost de construcció de 15.100.440,56 € i el cost del finançament durant l'execució de les obres de 679.519,83 € (4,50% del cost de construcció)], el cost estimat de la revisió de preus contractuals d'1.717.675,11 €, una liquidació estimada de final d'obra de 755.022,03 € i el cost de finançament de la revisió de preus i de la liquidació estimat en 111.271,37 € Obra acabada pendent de tancament per revisió de preus.

(7) L'import de 22.436.014,44 € inclou el cost contractat de l'obra de 19.114,815,28 € [el cost contractat inclou el cost de construcció de 18.379.630,08 € i el cost del finançament durant l'execució de les obres de 735.185,20 € (4,00% del cost de construcció)], el cost estimat de la revisió de preus contractuals de 2.274.479,22 €, una liquidació estimada de final d'obra de 918.981,50 € i el cost de finançament de la revisió de preus i de la liquidació estimat en 127.738,43 € Obra acabada pendent de tancament per revisió de preus.


Fons de contractació i finançament d'obres públiques dels projectes d'obra pública de la Desviació de Sant Julià (trams 3r i 4t) i del túnel dels Dos Valires (Llei 5/2008)

MINISTERI: Ministeri d'Economia i Territori

Número del projecte Cost total de l'obra (any 2012) Previsió de les quotes plurianuals a 20 anys
2004-0000000003 Desviació de Sant Julià i 2004-0000000005 Túnel dels Dos Valires
114.887.813
Exercici
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
42.814.417
Import
8.235.039 8.235.039 8.235.039 8.235.039 8.235.039 8.235.039 8.235.039 8.235.039 8.235.039 8.235.039
72.073.396
Exercici
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
Cost total
Import
8.235.039 8.235.039 8.235.039 8.235.039 8.235.039 8.235.039 8.235.039 8.235.039 8.235.039 8.235.039 164.700.781


El càlcul de les quotes s'ha efectuat mitjançant un cost financer de 3,706% (euribor a 1 any més 250 punts bàsics) sobre la previsió del cost total de l'obra de 114.887.813,02 euros, amb pagaments anuals, per a un període de 20 anys, d'acord amb el contracte de préstec formalitzat el 6 de juliol del 2012.
L'import de les quotes inclouen tant l'amortització del capital com el pagament dels interessos.


Fons de contractació i finançament d'obres públiques dels projectes d'obra pública de la Desviació de Sant Julià (trams 1r i 2n) (Llei 5/2008)

MINISTERI: Ministeri d'Economia i Territori

Número del projecte Cost estimat de l'obra (any 2016) Previsió de les quotes plurianuals a 20 anys
2004-0000000003 Desviació de Sant Julià
49.747.703
Exercici
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
Import
3.729.896 3.729.896 3.729.896 3.729.896 3.729.896 3.729.896 3.729.896 3.729.896 3.729.896 3.729.896
Exercici
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
Cost total
Import
3.729.896 3.729.896 3.729.896 3.729.896 3.729.896 3.729.896 3.729.896 3.729.896 3.729.896 3.729.896 74.597.919


El càlcul de les quotes s'ha efectuat mitjançant un cost financer de 4,213% (euribor a 1 any més 300 punts bàsics) sobre la previsió del cost total de l'obra de 49.747.703,05 euros, amb pagaments anuals, per a un període de 20 anys.
L'import de les quotes inclouen tant l'amortització del capital com el pagament dels interessos.
Número projecte
Import estimat
Cost final de l’obra
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056
2004-0000000003 Desviació Sant Julià de Lòria 92.562.120 368.210.584

(1) L'import estimat que figura al Quadre correspon a la suma de la quantitat contractada per l'execució de les fases III i IV i de les estimacions de costos de les fases I i II que no han estat licitades. Les estimacions de costos inclouen les revisions de preus contractuals i els costos de finançament durant l'execució de les obres i eventuals desviacions de costos d'execució (liquidació de final d'obra).

(2) El cost final de l'obra que figura al Quadre correspon a la suma de la quantitat contractada per l'execució de les fases III i IV i de les estimacions de costos de les fases I i II que no han estat licitades, de les revisions de preus contractuals, dels costos de finançament durant l'execució de les obres, de les eventuals desviacions de costos d'execució (liquidació de final d'obra) i del cost de finançament de la concessió.

Fons de Contractació i Finançament d'Obres Públiques
(Concessió d'Obra Pública)

MINISTERI: 30 Ministeri d’Economia i Territori
DEPARTAMENT: 320 Departament d’Ordenament Territorial

Número projecte Previsió quotes plurianuals a 40 anys dels projectes d’obra pública subjectes al Fons de contractació i finançament d'obres públiques (Llei 5/2008)
2004-0000000003Desviació Sant Julià de Lòria
Exercici
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
Import
7.771.658 7.820.253 7.870.306 7.921.860 7.974.962 8.029.656 8.085.991 8.144.016 8.203.782 8.265.341 8.328.746 8.394.054 8.461.321 8.530.606 8.601.970 8.675.474
Exercici
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
Import
8.751.184 8.829.165 8.909.485 8.992.215 9.077.427 9.165.195 9.255.596 9.348.709 9.444.616 9.543.400 9.645.147 9.749.947 9.857.891 9.969.073 10.083.590 10.201.544
Exercici
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
Cost Total
Import
10.323.035 10.448.172 10.577.062 10.709.819 10.846.559 10.987.402 11.132.469 11.281.888 368.210.584


Les quotes incorporen les despeses de manteniment amb una revisió del cost de manteniment anyal de l'1,75% sobre el cost de la construcció. En aquest import es preveu un creixement de l'IPC del 3%.

El càlcul de les quotes ha estat efectuat mitjançant un cost financer del 6% sobre la previsió del cost total de l'obra, amb un pagament únic anyal, per un període de 40 anys.


Projecte 2004-0000000003
Desviació de Sant Julià de Lòria

El projecte es compon de les fases següents, amb un import total de construcció estimat en 92.563 milers d’euros:
- Fase I (enllaç amb la CG1/pont de Fontaneda - enllaç avinguda Francesc Cairat/cruïlla carrer Isidre Valls) amb un import total de construcció estimat en 22.374 milers d’euros.

- Fase II (enllaç avinguda Francesc Cairat/cruïlla carrer Isidre Valls - enllaç avinguda Francesc Cairat/plaça Laurèdia) amb un import total de construcció estimat en 27.374 milers d’euros.

- Fase III (enllaç avinguda Francesc Cairat/plaça Laurèdia - boca nord del túnel de la Tàpia) amb un import total de construcció estimat en 27.812 milers d’euros.

- Fase IV (boca nord del túnel de la Tàpia - enllaç amb la CG1/pont d’Aixovall) amb un import total de construcció estimat en 15.003 milers d’euros.
L’import total de construcció inclou el cost de construcció pròpiament dit, el cost de finançament durant l’execució de les obres, el cost estimat de la revisió de preus contractuals, una estimació del cost de liquidació i el cost de finançament de la revisió de preus i de la liquidació.

Els costos anyals de manteniment, conservació i explotació de l’obra s’estimen en un 1,75% del cost de la inversió.

El Govern té contractades les fases III i IV amb el sistema d’abonament total del preu en un únic pagament en el moment de l’acabament i la recepció conforme de l’obra, que es preveu que sigui el mes de desembre del 2012 per a ambdós fases.

Per a les fases I i II, el Govern té previst licitar les obres pel sistema de concessió d’obra pública, segons l’estipulat al capítol primer de la Llei 5/2008, del 15 de maig, sobre les noves formes de contractació i finançament d’obres públiques, amb la possibilitat que l’entitat adjudicatària de la concessió se subrogui en les obligacions de l’Administració general per a les fases III i/o IV en els termes que es fixin en el contracte de concessió, segons el que s’estipula a l’article 15 d’aquesta Llei. L’acabament complet de la desviació de Sant Julià es preveu en un temps d’execució del projecte constructiu de 30 mesos.
Article 17
Excepcions al tràmit de fiscalització
D’acord amb els articles 33.1 i 37.3 de la Llei general de les finances públiques i amb l’article 27 de la Llei 93/2010, del 16 de desembre, de mesures de promoció de l’activitat econòmica i social, i de racionalització i d’optimització dels recursos de l’Administració, s’exceptuen del tràmit de fiscalització prèvia o crítica els expedients relatius a les despeses següents:

1. Les despeses corrents de consum de béns corrents i de serveis, i les despeses de personal dels subconceptes de formació i perfeccionament del personal i de dietes per formació i perfeccionament del personal, inferiors a 600 euros, respectivament, d’acord amb el Decret del 9-02-2011 d’aprovació del Reglament relatiu a la simplificació de procediments de pagaments d’una quantitat escassa.

2. Les despeses d’un import igual o superior a 600 i no superiors a 7.500 euros del capítol 2 “Consum de béns corrents”, les quals s’han de fiscalitzar en la fase de liquidació sens perjudici del que estableix l’apartat 9.

3. Les despeses no superiors a 7.500 euros del capítol 6 “Inversions reals”, del capítol 3 “Despeses financeres” i del capítol 4 “Transferències corrents”, les quals també s’han de fiscalitzar en la fase de liquidació.

4. Les despeses d’un import igual o superior a 600 i no superiors a 7.500 euros del subconcepte 16300, anomenat “Formació i perfeccionament de personal” i del subconcepte anomenat “Dietes per formació i perfeccionament de personal”, respectivament, les quals també s’han de fiscalitzar en la fase de liquidació.

5. Les despeses del capítol 1 “Despeses de personal” en concepte de retribucions del personal previstes en el pressupost inicial, les quals es comptabilitzen en el moment del pagament en un sol acte que agrupa les diverses fases d’execució pressupostària anomenat ACLOP (autorització, compromís, liquidació, ordenament del pagament i pagament efectiu) i estan sotmeses a les comprovacions de control oportunes prèvies als pagaments.
LesLleis.com

6. Les despeses que originen ordres de pagament per justificar, que s’han de fiscalitzar en la fase d’autorització i en la justificació preceptiva posterior.

7. Pel que fa a les despeses considerades als apartats 1, 2, 3 i 4, no se’n poden desagregar les factures que corresponguin a despeses de la mateixa naturalesa i s’adquireixin el mateix mes de cada exercici pressupostari.

8. Pel que fa a les despeses considerades a l’apartat 5, els complements retributius de qualsevol naturalesa no previstos o previstos de manera insuficient en el pressupost inicial del capítol 1, així com la contractació de personal tant per cobrir vacants com per prestar serveis, requereixen l’existència de disponibilitat pressupostària suficient per a la seva conformitat i estan subjectes a fiscalització prèvia.

9. El Govern pot determinar reglamentàriament les despeses referides a l’apartat 2 que són de caràcter periòdic o repetitiu i que no s’han de fiscalitzar en la fase de liquidació un cop ja s’ha fiscalitzat de manera prèvia la despesa inicial de l’acte o el contracte de què deriven o les seves modificacions.
Article 18
Règim de concessió de transferències
1. Les transferències corrents nominatives en l’àmbit de subconcepte segons la classificació econòmica del pressupost es lliuren a mesura que les entitats afectades les demanin.

De manera mensual, el Govern comunica al Consell General la informació referent tant a les transferències lliurades com a les demandes denegades.

Un cop aprovada la liquidació de comptes de les entitats beneficiàries de transferències nominatives per part dels òrgans competents de les dites entitats, i sempre que no s’hagi compromès en la seva totalitat la despesa pressupostada, el Govern pot o bé sol·licitar a aquests organismes que retornin els ingressos obtinguts amb la transferència i no utilitzats durant l’exercici pressupostari, o bé tenir en compte aquest romanent pressupostari per atorgar la subvenció de l’exercici següent mitjançant la rebaixa de la subvenció atorgada per l’import corresponent a aquest romanent pressupostari, o bé autoritzar l’entitat beneficiària a mantenir els ingressos obtinguts amb la transferència i no utilitzats durant l’exercici pressupostari perquè no està afectada per finançar diferències de venciment entre els drets i les obligacions durant l’exercici, sempre que l’entitat acrediti al Govern aquestes necessitats de tresoreria i per finançar romanents de tresoreria negatius.

2. Les ajudes i les subvencions amb càrrec als crèdits pressupostaris inicials que no tenen assignació nominativa i que superen l’import de 7.500 euros s’han de concedir d’acord amb criteris de publicitat, concurrència i objectivitat, llevat de les ajudes acordades pel Govern en concepte de contribucions voluntàries per motiu de desastres naturals i de les ajudes en què, de forma raonada, no es pugui promoure la concurrència i que superen l’import de 7.500 euros, les quals es faran públiques en el moment de l’adjudicació.

Aquestes subvencions poden ser:
a) Subvencions corrents: el ministeri que atorga la subvenció ha d’establir, abans d’adoptar els acords de concessió, les bases reguladores d’aquesta concessió; com a mínim s’ha de fixar quina és l’activitat o el programa objecte de la subvenció i quina és la forma de justificació que els beneficiaris han de presentar per demostrar el compliment de la finalitat per a la qual s’ha concedit la subvenció.
Aquestes subvencions són per fer front a despeses de funcionament que comportin un pagament; en cap cas no se subvencionen despeses d’amortitzacions ni provisions de l’exercici.
b) Subvencions de capital: el ministeri que atorga la subvenció ha d’aprovar prèviament les inversions que cal fer. La liquidació d’aquesta subvenció només es fa efectiva amb la presentació de la factura o els documents justificatius corresponents. Queda exempt d’aquesta justificació el Consell General.
3. Les transferències de capital als comuns es fan d’acord amb els terminis establerts per la Llei qualificada de transferències als comuns.

4. El Govern publica cada mes al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra totes les subvencions concedides. No cal la publicitat en el cas de subvencions nominatives en el pressupost inicial i de les subvencions corresponents als departaments i als conceptes pressupostaris següents: Departament de Benestar, conceptes pressupostaris 482-50, 482-60, 482-63, 482-65 i 482-90; Departament de Gestió de Recursos Sanitaris, concepte pressupostari 482-40; i Departament de Treball, concepte pressupostari 482-65.

5. En aplicació de l’article 14.1 de la Llei de creació de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra, del 3 de setembre de 1993, i de les disposicions addicionals segona i tercera de la Llei de la taxa sobre el Registre de Titulars d’Activitats Econòmiques, del 20 de desembre de 1995, s’estableix que el 16,67% de la recaptació que genera la taxa sobre el Registre de Titulars d’Activitats Econòmiques es transfereix a la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra per finançar les seves activitats.

Els pagaments de les quotes s’efectuen trimestralment, per quartes parts, i es calculen aplicant el 16,67% als ingressos efectivament recaptats en concepte de taxa sobre el Registre de Titulars d’Activitats Econòmiques, durant l’exercici pressupostari corresponent a l’any 2012, i fins al màxim de l’import dels crèdits de despesa pressupostats per a l’exercici 2013 en el subconcepte 41214 Cambra de Comerç.
Article 19
Ajuts per a l’accés a l’habitatge
Les partides del Departament d’Habitatge destinades al pagament d’ajuts a l’arrendament s’atorguen sobre la base dels criteris i barems establerts en el reglament corresponent, que ha de tenir en compte de manera prioritària la situació econòmica de la llar que n’és beneficiària. Tota demanda denegada ho és de manera raonada sobre la base de criteris preestablerts.
Article 20
Ajuts per facilitar l’accés a un habitatge de lloguer
Les partides del Departament d’Habitatge destinades a eliminar obstacles a l’emancipació i a facilitar l’accés a un habitatge de lloguer s’atorguen sobre la base dels criteris i barems establerts en el reglament corresponent, que ha de tenir en compte de manera prioritària la situació familiar i econòmica de la persona beneficiària. Tota demanda denegada ho és de manera raonada sobre la base de criteris preestablerts.
Article 21
Pensions de solidaritat
La pensió de solidaritat, establerta en l’article 20 de la Llei de garantia dels drets de les persones amb discapacitat, del 17 d’octubre del 2002, es fixa en el mateix import que el salari mínim vigent durant l’any 2013.
Article 22
Finançament de les despeses sanitàries, a càrrec de la seguretat social, derivades dels programes d’atenció social i sociosanitària previstos en la Llei de garantia dels drets de les persones amb discapacitat
El finançament de les despeses estrictament sanitàries derivades de les prestacions socials i sociosanitàries de suport a l’autonomia, a càrrec de la seguretat social, establertes en l’article 17 de la Llei de garantia dels drets de les persones amb discapacitat, del 17 de novembre del 2002, es durà a terme d’acord amb el seu règim d’afiliació al sistema de seguretat social segons l’establert a l’article 16 de la mateixa Llei.
Article 23
Retribucions del personal
1. Les retribucions del cap de Govern, dels ministres, del cap del Gabinet del Cap de Govern, del secretari general del Govern, dels secretaris d’Estat, d’altres alts càrrecs del Govern, dels ambaixadors, dels càrrecs directius dels organismes públics, dels de les entitats parapúbliques, dels de les societats públiques, i del personal de relació especial de l’Administració general no poden ser objecte de cap increment, en cap concepte, durant l’exercici 2013.

Igualment, durant el mateix exercici, les retribucions dels membres del Consell Superior de la Justícia, dels magistrats, dels batlles, del fiscal general, dels fiscals adjunts, del president del Tribunal de Corts i del president del Tribunal Superior no poden ser objecte de cap increment, en cap concepte.

2. Les retribucions del personal de l’Administració general i de l’Administració de justícia no poden ser objecte de cap increment, en cap concepte, durant l’exercici 2013, a excepció de les primes de destinació al personal del Govern destinat a l’estranger.

3. Als criteris relatius al complement d’absorció, als quals fa referència la disposició transitòria primera de la Llei de la funció pública, no s’hi aplica cap increment.

4. Les prestacions complementàries per jubilació anticipada i jubilació obligatòria (aquesta última entesa com la suma de la pensió a càrrec de l’Administració general i de la pensió a càrrec de la Caixa Andorrana de Seguretat Social) dels empleats de l’Administració general, no es poden incrementar amb l’índex de preus de consum (IPC). Amb la finalitat de determinar l’aplicació correcta de l’increment zero de l’IPC, la Caixa Andorrana de Seguretat Social ha d’informar el Govern de l’import de la pensió de jubilació que satisfà al personal en situació de jubilació obligatòria en el termini de 30 dies des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei.

5. Els apartats 2, 3 i 4 són aplicables a les societats públiques, a les entitats parapúbliques, de dret públic i altres organismes públics, i a les entitats autònomes les despeses corrents de les quals es financen mitjançant transferència corrent del Govern.

6. La retribució del personal de l’Administració general i de l’Administració de Justícia que es contracti l’any 2013 serà la prevista en les taules salarials de la Llei de la funció pública aplicades en l’exercici 2012.
Article 24 Image
Contractació de personal
1. Durant l’exercici 2013 no es poden crear noves places de funcionaris ni agents de l’Administració de caràcter indefinit.

2. Durant l’exercici 2013 les places vacants de l’Administració general que es generin, incloses les jubilacions, no es poden cobrir amb personal fix extern, a excepció de les vacants produïdes en el Cos Especial de Policia i les de secretaris judicials. També es pot autoritzar la cobertura de vacants produïdes durant els exercicis anteriors al 2013 en el Cos Especial de Policia amb personal fix extern.

El ministre encarregat de les finances, amb el vistiplau del Govern, pot autoritzar la cobertura de vacants amb personal eventual extern per als projectes que siguin estratègicament prioritaris. En aquests casos, es limita la cobertura de vacants amb personal eventual extern fins al 10% de les places.

Excepcionalment, i per a les necessitats que es derivin del compliment dels compromisos internacionals adquirits pel Principat d’Andorra, es pot autoritzar la contractació de personal eventual.

També, de manera excepcional, es pot autoritzar la contractació de personal eventual per cobrir les vacants generades en exercicis anteriors i durant l’exercici 2013 per donar resposta a les necessitats de personal en els llocs de treball de mestre, professor, psicopedagog, tècnic especialitzat en l’àmbit social, tècnic especialitzat en educació social, tècnic pedagògic en l’àmbit de la biblioteca escolar i col·laborador educatiu del Ministeri d’Educació i Joventut, que es deriven de l’aplicació de la legislació que regula el sistema educatiu andorrà.

3. Durant l’exercici 2013 les baixes mèdiques de fins a 10 dies no es poden cobrir amb personal eventual extern. El ministre encarregat de les finances, amb l’informe previ de la Secretaria d’Estat de Funció Pública i amb el vistiplau del Govern, pot autoritzar la cobertura de baixes mèdiques d’una durada superior a 10 dies per als projectes que siguin estratègicament prioritaris.

4. Els apartats 1, 2 i 3 són aplicables a l’Administració de justícia, a les societats públiques, a les entitats parapúbliques, de dret públic i altres organismes públics i a les entitats autònomes les despeses corrents de les quals es financen mitjançant transferència corrent del Govern. En aquests casos, les referències als òrgans de l’Administració general s’entenen substituïdes pels òrgans competents de les entitats que integren el pressupost de l’Estat esmentades.

5. El Consell Superior de la Justícia, les societats públiques, les entitats parapúbliques, de dret públic i altres organismes públics han d’acordar un procediment per a la contractació de personal eventual similar al que estableixen els apartats 2 i 3.

Mostra redacció anterior, vigent del 02/01/2013 al 16/10/2013
Article 24
Contractació de personal


1. Durant l’exercici 2013 no es poden crear noves places de funcionaris ni agents de l’Administració de caràcter indefinit.

2. Durant l’exercici 2013 les places vacants de l’Administració general que es generen, incloses les jubilacions, no es poden cobrir amb personal fix extern, a excepció de les vacants produïdes en el Cos Especial de Policia i les de secretaris judicials.

El ministre encarregat de les finances, amb el vistiplau del Govern, pot autoritzar la cobertura de vacants amb personal eventual extern per als projectes que siguin estratègicament prioritaris. En aquests casos, es limita la cobertura de vacants amb personal eventual extern fins al 10% de les places.

Excepcionalment, i per les necessitats que es derivin del compliment dels compromisos internacionals adquirits pel Principat d’Andorra, es pot autoritzar la contractació de personal eventual.

També, de manera excepcional, es pot autoritzar la contractació de personal eventual per cobrir les vacants generades en exercicis anteriors i durant l’exercici 2013 per donar resposta a les necessitats de personal en els llocs de treball de mestre, professor, psicopedagog, tècnic especialitzat en l’àmbit social, tècnic especialitzat en educació social, tècnic pedagògic en l’àmbit de la biblioteca escolar i col·laborador educatiu del Ministeri d’Educació i Joventut, que es deriven de l’aplicació de la legislació que regula el sistema educatiu andorrà.

3. Durant l’exercici 2013 les baixes mèdiques de fins a 10 dies no es poden cobrir amb personal eventual extern. El ministre encarregat de les finances, amb l’informe previ de la Secretaria d’Estat de Funció Pública i amb el vistiplau del Govern, pot autoritzar la cobertura de baixes mèdiques d’una durada superior a 10 dies per als projectes que siguin estratègicament prioritaris.

4. Els apartats 1, 2 i 3 són aplicables a l’Administració de justícia, a les societats públiques, a les entitats parapúbliques, de dret públic i altres organismes públics i a les entitats autònomes les despeses corrents de les quals es financen mitjançant transferència corrent del Govern. En aquests casos, les referències als òrgans de l’Administració general s’entenen substituïdes pels òrgans competents de les entitats que integren el pressupost de l’Estat esmentades.

5. El Consell Superior de la Justícia, les societats públiques, les entitats parapúbliques, de dret públic i altres organismes públics han d’acordar un procediment per a la contractació de personal eventual similar al que estableixen els apartats 2 i 3.

Modificat l'apartat 2 per l'article únic de la Llei 15/2013, del 19 de setembre, de modificació de l’article 24.2 de la Llei 35/2012, del 13 de desembre, del pressupost per a l’exercici del 2013.


Capítol tercer. De les operacions financeres

Article 25
Operacions d’endeutament
1. S’autoritza el Govern perquè, a proposta del ministre encarregat de les finances, afronti les operacions d’endeutament següents:
a) Emetre deute públic o concertar operacions de crèdit per refinançar o substituir l’endeutament autoritzat, formalitzat, disposat i no disposat el 31 de desembre de l’exercici anterior a l’any en què la Llei es fa vigent.

b) Concertar operacions de crèdit en concepte de prestació de garanties mitjançant aval en el marc del Programa de crèdits destinat al finançament privilegiat d’empreses i negocis de nova creació, innovació, reconversió i projectes emprenedors, per un import màxim de 12.500.000 euros.

c) Concertar operacions de crèdit en concepte de prestació de garanties mitjançant un aval en el marc del Programa de rehabilitació d’edificis destinats a habitatges, d’un import màxim de 24.000.000 d’euros, d’acord amb la disposició addicional de la Llei 93/2010, del 16 de desembre, de mesures de promoció de l’activitat econòmica i social, i de racionalització i d’optimització dels recursos de l’Administració i amb el Decret del 16 de març del 2011.

d) Concertar noves operacions d’endeutament per a l’exercici 2013 fins a un import de 8.000.000 d’euros per fer front a necessitats de tresoreria.

e) Emetre deute públic o concertar operacions de crèdit d’un import de 45.380.701,64 euros per finançar el dèficit previst en l’exercici 2013.

f) Concertar noves operacions d’endeutament per a l’exercici 2013 per fer front als crèdits aprovats en exercicis anteriors i reconduïts a l’exercici 2013.

g) Concertar operacions de crèdit per finançar el pagament dels contractes d’obra amb abonament total del preu en un únic pagament en el moment de l’acabament i la recepció conforme de l’obra, d’acord amb el que preveu l’article 15 d’aquesta Llei.
2. L’endeutament autoritzat l’any 2012 i no formalitzat el 31 de desembre d’aquest any es pot instrumentalitzar el 2013, per finançar els crèdits de les despeses compromeses que no s’hagin pogut efectuar durant el mateix exercici i que s’hagin d’incorporar al pressupost de l’any 2013, en aplicació de l’article 15.4 de la Llei general de les finances públiques.
Article 26
Reserves en garantia i dipòsits homologables
S’autoritza el Govern perquè, a proposta del ministre encarregat de les finances i amb l’informe previ de l’Institut Nacional Andorrà de Finances, determini la forma de remuneració i les altres condicions aplicables als dipòsits de reserves en garantia constituïts per les entitats financeres d’inversió i les societats gestores d’organismes d’inversió col·lectiva.
Article 27
Modificació de la disposició addicional primera de la Llei 21/2006, del 14 de desembre, de l’impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries
Es modifica la disposició addicional primera en els termes següents:

“Disposició addicional primera

El valor d’adquisició previst a l’apartat 5 de l’article 8 s’ha d’actualitzar multiplicant-lo pels coeficients d’actualització següents, determinats en funció dels anys en què el bé immoble hagi estat en propietat de l’obligat tributari:
a) 1,00 per a l’any 2012

b) 1,03 per a l’any 2011

c) 1,04 per a l’any 2010

d) 1,04 per a l’any 2009

e) 1,06 per a l’any 2008

f) 1,10 per a l’any 2007

g) 1,13 per a l’any 2006

h) 1,16 per a l’any 2005

i) 1,20 per a l’any 2004

j) 1,22 per a l’any 2003”

Article 28
Preu de compra del punt de jubilació
El preu de compra del punt de jubilació per a l’exercici 2012 s’ha d’actualitzar en el mateix percentatge que el preu de venda del punt de jubilació.
Article 29
Modificació de la disposició addicional setena de la Llei 17/2008, del 3 d’octubre, de la seguretat social
Es modifica la disposició addicional setena en els termes següents:

“1. Els coeficients tècnics regulats a l’article 202 per a la pensió de jubilació abans dels seixanta-cinc anys són els següents:

Edat
Coeficient
58 0,51
59 0,58
60 0,65
61 0,72
62 0,79
63 0,86
64 0,93
65 1,00

2. Els coeficients tècnics regulats a l’article 204 per a la revaloració de la pensió de jubilació són els següents:

Edat
Coeficient
65 1,00
66 1,04
67 1,08
68 1,12
69 1,16
70 1,20
71 1,24
72 1,28


Disposicions addicionals

Primera

A partir de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, l’interès legal queda establert en el 3,00%. En cas que el Govern no pagui als seus proveïdors en els terminis establerts legalment, incorporarà al seu pagament els interessos legals de demora corresponents de forma automàtica.
Segona

Les despeses autoritzades amb càrrec als crèdits del pressupost prorrogat s’han d’imputar als crèdits autoritzats per aquesta Llei. Si en el pressupost prorrogat no consta el mateix concepte que en el pressupost per al 2012, el ministeri encarregat de les finances ha de determinar el concepte pressupostari a què s’ha d’imputar la despesa autoritzada. En aquest cas el Govern informa el Consell General de la decisió adoptada.

Tercera

Es modifica el punt 2 de l’article 23 de la Llei general de les finances públiques, del 19 de desembre de 1996, que queda redactat de la manera següent:

“2. El projecte ha d’incloure la determinació dels ingressos concrets destinats a finançar el crèdit extraordinari, i que poden ser: recaptació més gran d’ingressos respecte als previstos; transferència d’altres crèdits que s’estimin reduïbles; aplicació de contribucions especials; nou endeutament; disminució de la tresoreria; venda de béns patrimonials; o dins del marc de la Llei 5/2008, del 15 de maig, d’acompanyament del Projecte de llei del pressupost 2008 sobre les noves formes de contractació i finançament d’obres públiques. El projecte s’ha d’acompanyar d’una memòria explicativa que justifiqui la necessitat i la urgència de dur a terme l’obra o prestar el servei de què es tracti.”

Quarta

S’addicionen els apartats 3, 4, 5 i 6 a l’article 36 de la Llei general de les finances públiques, del 19 de desembre de 1996, amb la redacció següent:

“3. El Govern pot aprovar, mitjançant un reglament, anualment i durant el primer trimestre de l’any posterior a l’any de tancament pressupostari, a proposta de la Intervenció General amb la conformitat prèvia del ministre encarregat de les finances, un programa de control pressupostari que determini les entitats parapúbliques o de dret públic, les societats públiques participades per l’Administració general amb incidència sobre les finances públiques i les entitats privades que reben subvencions, préstecs, avals i altres ajuts a càrrec del pressupost general, que estiguin subjectes al control pressupostari, així com la modalitat i l’abast de control a la qual estiguin subjectes.

4. La Caixa Andorrana de Seguretat Social queda subjecta al control pressupostari per part de la Intervenció General i, per tant, entra dins l’abast del programa de control pressupostari anual a què es refereix el punt 3.

5. El control dels drets econòmics o dels ingressos en el marc del control pressupostari es refereix al control inherent a la presa de raó en comptabilitat i al control posterior que es realitza mitjançant l’exercici del control financer permanent, l’abast del qual es determina reglamentàriament. La Intervenció General pot establir comprovacions específiques posteriors sobre determinats tipus de liquidacions d’ingressos.

6. La fiscalització de les devolucions d’ingressos entra dins l’abast del control pressupostari de les despeses.”
Cinquena

En el cas que, al final de l’any 2012, l’índex de preus de consum fos negatiu, s’ha de prendre com a valor de referència per a l’any 2012 el 0%.
Sisena

S’autoritza el Govern a regularitzar en el termini de dos anys -2012 i 2013- les quotes de participació transferides als comuns segons els imports liquidats en els pressupostos de l’Administració general dels anys 2007, 2008, 2009, 2010 i 2011 corresponents a les transferències als comuns dels dits anys, segons la xifra exacta dels ingressos corresponents als anys esmentats, quan el Consell General aprovi les liquidacions dels pressupostos a proposta del Tribunal de Comptes i es conegui la xifra exacta dels ingressos corresponents als dits anys.
Setena

Les prestacions econòmiques pagades per la Caixa Andorrana de Seguretat Social l’import de les quals un cop deduïdes les cotitzacions de l’assegurat sigui igual o superior al salari mínim oficial establert per l’any 2013, no es revaloren durant l’any 2013.
Vuitena

Des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei fins a l’entrada en vigor de la Llei del pressupost per a l’exercici 2014 queda en suspens l’actualització o la revisió a l’alça de la renda de tots els contractes d’arrendament de finques urbanes, tant les destinades a habitatge com les que es destinen a l’exercici d’una activitat de comerç, indústria, professional, d’ensenyament o de qualsevol altra classe, i també dels contractes d’arrendament de terrenys per a un ús distint de l’aprofitament agrícola, pecuari o forestal. Aquesta suspensió també s’aplica als contractes d’arrendament de garatges i de places d’aparcament.

Novena

S’addiciona l’apartat 5 a l’article 25 de la Llei 93/2010, del 16 de desembre, de mesures de promoció de l’activitat econòmica i social, i de racionalització i d’optimització dels recursos de l’Administració, amb la redacció següent:

“5. L’apartat 4 d’aquest article no és aplicable a la contractació d’agents de l’Administració de caràcter eventual per obra o serveis per donar resposta a les necessitats de personal en els llocs de treball de mestre, professor, psicopedagog, tècnic especialitzat en l’àmbit social, tècnic especialitzat en educació social, tècnic pedagògic en l’àmbit de la biblioteca escolar i col·laborador educatiu del Ministeri d’Educació i Joventut, que es deriven de l’aplicació de la legislació que regula el sistema educatiu andorrà.”
Desena

El Govern, excepcionalment, tramita a la Sindicatura el Projecte de llei de pressupost general per a l’exercici 2013 sense haver-hi inclòs el pressupost de la Societat de Gestió Col·lectiva de Drets d’Autor i Drets Veïns.

Consegüentment, el Govern, excepcionalment, tramita a la Sindicatura el Projecte de pressupost de l’exercici 2013 d’aquesta entitat de dret públic, el qual té un efecte nul en el resultat pressupostari del Govern, de manera separada i amb posterioritat a la resta del Projecte de llei del pressupost general per a l’exercici 2013, i en tot cas, abans del 31 de desembre del 2012.
Onzena

Es modifica l’article 197 de la Llei 17/2008, del 3 d’octubre, de la seguretat social, que queda redactat de la manera següent:

“En el supòsit que la persona assegurada compleixi els requisits regulats a l’article 195, el pagament del capital consisteix a retornar a la persona assegurada les cotitzacions actualitzades fins a l’exercici 2012 d’acord amb l’IPC. Aquestes cotitzacions no es revaloren durant l’exercici 2013.

Per actualitzar les mensualitats anteriors a l’any 1998, s’aplica la mitjana dels IPC francès i espanyol.”

Disposició final

Aquesta Llei entrarà en vigor l’endemà de ser publicada al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Casa de la Vall, 13 de desembre del 2012

Vicenç Mateu Zamora
Síndic General

Nosaltres els coprínceps la sancionem i promulguem i n’ordenem la publicació en el Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Joan Enric Vives Sicília
Bisbe d'Urgell
Copríncep d'Andorra
François Hollande
President de la República Francesa
Copríncep d'Andorra

Quadre resum projecte de pressupost 2013 Govern d'Andorra

Pressupost d’ingressos 2013

Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.