Carregant...
 

Decret legislatiu del 29-4-2015 de publicació del text refós de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats


Vist l’article 59 de la Constitució andorrana, segons el qual, mitjançant llei, el Consell General pot delegar l’exercici de la funció legislativa en el Govern;

Vist l’apartat 3 de l’article 8 de la llei de 21/2014 del 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari que encomana al Govern que en el termini màxim de tres mesos a comptar de les modificacions normatives, publiqui al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra, mitjançant el decret legislatiu corresponent, el text refós de les normes tributàries, incloent-hi totes les modificacions aportades;

A proposta del ministre de Finances, el Govern, en la sessió del 29 d’abril del 2015, ha aprovat el Decret següent:
Article únic

S’ordena la publicació al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra del text refós de l’articulat de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats, modificada per la Llei 17/2011, de l’1 de desembre, de modificació de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats, per la Llei 37/2014, de l’11 de desembre, de regulació dels jocs d’atzar, per la Llei 42/2014, de l’11 de desembre, de modificació de la Llei 5/2014, de 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques, per la Llei 5/2015, de societats cooperatives d’Andorra, per la Llei 6/2015, del 15 de gener, del Fons de reserva de jubilació i per la Llei 8/2015, del 2 d’abril, de mesures urgents per implantar mecanismes de reestructuració i resolució d’entitats bancàries.

Disposició final única

Aquest Decret entra en vigor el mateix dia de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Cosa que es fa pública per coneixement general.

Andorra la Vella, 29 d’abril del 2015

Antoni Martí Petit
Cap de Govern

Text refós de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats

Capítol I. Naturalesa i àmbit d’aplicació de l’impost

Article 1
Naturalesa
1. L’impost sobre societats és un tribut de caràcter directe i naturalesa personal que grava la renda de les persones jurídiques d’acord amb les normes d’aquesta Llei.

2. L’exacció de l’impost corresponent als obligats tributaris no-residents fiscals en territori andorrà s’efectua d’acord amb la llei que regula l’impost sobre la renda dels no-residents fiscals.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.