Carregant...
 

Llei 29/2022, del 21 de juliol, de modificació de la Llei 1/2019, del 17 de gener, de la funció pública (Text refós per LesLleis.com)


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 21 de juliol del 2022 ha aprovat la següent:

Llei 29/2022, del 21 de juliol, de modificació de la Llei 1/2019, del 17 de gener, de la funció pública

Exposició de motius

La sentència del Tribunal Constitucional de 14 de maig del 2019 (causa 2019-1-L) va declarar que els articles 11.4 i 72 de la Llei 1/2019, del 17 de gener, de la funció pública vulneraven l’article 40 de la Constitució i, per tant, havien de ser declarats nuls i sense efecte. En concret, el Tribunal Constitucional dictaminà que la remissió al poder reglamentari per determinar la composició del Comitè Tècnic d’Organització i Gestió de la funció pública i per establir la jornada i l’horari de treball dels funcionaris vulnerava la reserva de llei inclosa a l’article 40 de la Constitució, de tal forma que tant la composició del Comitè Tècnic esmentat com les modalitats de treball dels funcionaris havien d’estar degudament previstes i fixades per llei.

Aquesta sentència evidenciava la necessitat de modificar la Llei de la funció pública per afegir-hi la regulació dels aspectes indicats pel Tribunal Constitucional, però el Govern va emprendre una tasca més ambiciosa de revisió del text amb els representants dels treballadors públics amb la voluntat de recuperar el diàleg i incloure-hi aspectes de millora com a resultat de l’aplicació pràctica del text legislatiu, mantenint la visió en l’optimització dels recursos i la modernització de la gestió pública.

Tanmateix, cal recordar que l’article 11.4 ja fou modificat mitjançant la disposició final cinquena de la Llei 9/2020, del 25 de juny, de mesures de racionalització econòmica i de recursos humans del sector públic i de reducció salarial dels càrrecs electes i de lliure designació de les entitats públiques, que determinava la composició del Comitè Tècnic d’Organització i Gestió de la funció pública. Fou necessari efectuar aquest canvi ràpidament per tal de poder desenvolupar plans d’ordenació que permetessin desplaçar els treballadors públics allà on fos més necessari durant els moments més crítics de la gestió de la pandèmia del SARS-CoV-2 i implementar mesures de racionalització econòmica.

La modificació de la Llei 1/2019, del 17 de gener, de la funció pública que ara s’aprova és, per tant, la culminació i el resultat d’un intens treball de revisió de tota la Llei en què han intervingut i s’han escoltat els representants del personal del Cos General i dels cossos especials de l’Administració general, així com els comuns.

Un dels canvis més significatius és el fet d’homogeneïtzar la condició de funcionaris, suprimint els treballadors públics de caràcter indefinit, evitant que es generin dubtes sobre la igualtat de tractament de tot el personal estatutari en les condicions de treball, i optant per reservar als funcionaris de nacionalitat andorrana determinats llocs de treball per les prerrogatives i atribucions especials que impliquen.

D’altra banda, es mantenen els treballadors públics interins, nomenats per acomplir funcions pròpies de funcionaris, amb caràcter temporal i en els supòsits expressament previstos en la Llei. Però s’hi ha afegit la possibilitat que el ministeri responsable de funció pública, amb la finalitat de respondre a les necessitats urgents de contractació de personal interí d’alguns departaments de l’Administració general, pugui convocar processos de selecció específics per crear borses de personal, per tal d’agilitzar la contractació, reduir la despesa en el nombre de convocatòries per a llocs similars i les contractacions directes urgents sense convocatòria pública. També s’obre la possibilitat que totes les administracions públiques, amb acords específics, es puguin sumar als programes d’ocupació que el Govern pugui establir.

Una altra de les modificacions essencials és recuperar dins el sistema de classificació de la funció pública els grups funcionals, ocupacions professionals tipus i nivells de classificació que havien estat implantats amb l’antiga Llei de la funció pública del 15 de desembre del 2000 i que van ser vigents fins a l’entrada en vigor de la Llei 1/2019, del 17 de gener. La finalitat de recuperar aquests sistemes de classificació del personal és facilitar la definició dels supòsits de progressió dins la carrera professional.

En relació amb la mobilitat dels funcionaris, és objecte de modificació en aquesta Llei per tal de facilitar la promoció interna dels treballadors dins la mateixa administració on es trobi orgànicament la plaça vacant o de nova creació, i posteriorment a aquest oferiment serà en segona convocatòria quan es promocioni la mobilitat entre altres administracions. Igualment, es clarifica la necessitat d’equiparar les valoracions entre administracions en els processos de mobilitat per no incórrer en desigualtats.

En compliment dels requeriments del Tribunal Constitucional, es modifica l’article 72 per fixar la jornada i l’horari de treball. Tenint en compte les especificitats requerides per a la prestació dels serveis públics, s’estableix una jornada legal ordinària en còmput anual, d’un màxim de 1.800 hores anyals de treball efectiu, sense perjudici de qualsevol altra jornada que pugui fixar-se per disposició legal especial i es disposa la contractació per jornades discontinues per facilitar les contractacions per temporades.

També la modificació especifica que els representats dels sindicats de funcionaris o de sindicats del cos on es convoqui la plaça pugui assistir a les reunions del Comitè Tècnic de Selecció amb veu i vot i s’amplia l’excedència amb reserva de plaça als funcionaris esportistes d’alt nivell que representin al país en competicions internacionals, així com als artistes reconeguts que participin en esdeveniments culturals d’àmbit internacional en representació del país. També es modifica la composició del Comitè Tècnic d’Organització i Gestió el qual incorpora dos membres dels sindicats de l’àmbit afectat de l’Administració pública.

La modificació de la Llei estableix una novetat significativa en relació amb el treball no presencial que avui dia s’ha incorporat de manera important en el desenvolupament del treball de l’Administració, i en aquest sentit es preveu que es dugui a terme el desenvolupament del treball no presencial mitjançant reglament.

S’introdueixen millores al procediment disciplinari. Entre les modificacions, s’estableix quins són els òrgans competents per incoar i resoldre un expedient disciplinari en cas que aquesta competència recaigui sobre la mateixa persona o existeixi una causa que impossibiliti la seva intervenció, i es concreta quins són els òrgans competents per efectuar les actuacions prèvies. A més, durant la instrucció de l’expedient s’especifica que després de practicar o de rebutjar motivadament les proves, la persona expedientada tindrà un període de deu dies per tal d’al·legar el que estimi oportú per defensar-se. Finalment, pel que fa a la resolució de l’expedient, també es concreta que el terminis que té l’òrgan competent podran ser prorrogats d’acord amb els termes establerts al Codi de l’Administració.

La modificació de la Llei inclou entre les disposicions addicionals la possibilitat que les administracions públiques puguin contractar en règim laboral persones amb discapacitat, en situació de vulnerabilitat o risc d’exclusió social o persones desocupades inscrites al Servei d’Ocupació, o que estiguin donades d’alta a programes d’inclusió sociolaboral o als programes per a la millora de l’ocupabilitat.

Aquesta Llei es compon de 101 articles i compta també amb dues disposicions addicionals, per especificar la situació de tots els funcionaris del Cos de Duana que van passar al Departament de Tributs i Fronteres i per regular la contractació en el marc dels programes d’inserció laboral. Seguidament, s’afegeixen dues disposicions transitòries, una que concreta la situació dels secretaris dels membres del Govern i una altra que obre la porta a què els treballadors públics interins puguin consolidar la plaça que ocupen concorrent als processos de mobilitat interna amb independència de la seva nacionalitat.

La disposició final primera té per objecte concretar el desenvolupament reglamentari del treball no presencial. La disposició final segona compel·leix a l’Administració pública a efectuar anualment convocatòria de places necessàries de funcionaris per evitar una plantilla amb un excés de treballadors públics interins. La disposició final tercera estableix l’obligatorietat que el Govern modifiqui la Llei 23/2014, del 30 d’octubre, qualificada de creació i de regulació del pla de pensions de la funció pública per permetre als treballadors de l’administració que van entrar abans de l’1 de juny del 2015 puguin escollir la jubilació voluntària si en fer els seixanta anys d’edat disposen de trenta anys de servei actiu. La disposició final quarta encomana al Govern realitzar els treballs necessaris per tal d’harmonitzar els imports dels complements que perceben els membres dels cossos especials. La disposició final cinquena modifica els apartats 1 i 4 de l’article 5 de la Llei 17/20 del 4 de desembre, de text consolidat del Codi de Duana. En la disposició final sisena s’efectua una nova modificació de la Llei 7/2017, del 20 d’abril, del Cos de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvaments, que reforma les lletres a) i b) de l’apartat 1 de l’article 33 de la Llei 7/2017, del 20 d’abril, pel que fa a la provisió de places vacants o de nova creació. Les disposicions finals setena i vuitena modifiquen, respectivament, la Llei 8/2019, del 7 de febrer, del Cos d’Educació i la Llei 37/2018, del 20 de desembre, de l’esport del Principat d’Andorra. Finalment, la disposició final novena encomana al Govern que, en el termini màxim de sis mesos des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei i en els termes previstos a l’article 116 del Reglament del Consell General, trameti al Consell General diversos Projectes de textos consolidats afegint l’obligatorietat de revisar el llenguatge emprat a la llei amb perspectiva de gènere; i la disposició final desena fixa la data d’entrada en vigor d’aquesta Llei.
Article 1. Modificació l’article 3

Es modifiquen les lletres b) i d) de l’apartat 4 de l’article 3 de la Llei de la funció pública, que queda redactat en els termes següents:

Article 3. Àmbit d’aplicació de la Llei

[…]

4. Així mateix, la Llei no és aplicable als òrgans de direcció administrativa següents:

a) Alts càrrecs del Govern.
b) Ambaixadors que no tinguin la condició de funcionaris.
c) Interventor general que no tingui la condició de funcionari.
d) Secretaris generals dels comuns i interventors comunals que no tinguin la condició de funcionaris.

Article 2. Modificació de l’article 4

Es modifica l’article 4 de la Llei de la funció pública, que queda redactat en els termes següents:

Article 4. Tipus de relació

1. El personal de l’Administració pública es classifica en:

a) Funcionaris.
b) Treballadors públics interins.
c) Personal de relació especial.


2. Els funcionaris i els treballadors públics interins estan vinculats amb l’Administració pública per una relació de treball estatutària, regulada pel dret administratiu, que està definida per aquesta Llei i per les normes que la desenvolupen.

3. La relació especial és una relació de confiança que es caracteritza per la lliure designació i destitució, regulada per aquesta Llei i les normes que la desenvolupen, i per la normativa específica relativa a la relació concreta, quan sigui el cas.

4. Els funcionaris i els treballadors públics interins i el personal de relació especial poden ser-ho a temps complet o a temps parcial.”
Article 3. Modificació de l’article 5

Es modifica l’article 5 de la Llei de la funció pública, que queda redactat en els termes següents:
LesLleis.com

Article 5. Funcionaris

1. Són funcionaris els nomenats per ocupar llocs de treball de caràcter permanent amb atribucions que impliquen l’exercici de l’autoritat o la participació directa o indirecta en l’exercici de les prerrogatives de potestat pública de l’Estat.

2. Són reservats als funcionaris de nacionalitat andorrana els llocs de treball que corresponen als interventors, als inspectors tributaris, als cossos especials de Duana, Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvaments, Penitenciari, Policia i Banders, i Diplomàtic, així com els altres que s’estableixin per llei.

3. Els funcionaris, després del nomenament definitiu, queden vinculats a l’Administració pública per una relació d’ocupació de caràcter estable, subjecta al dret administratiu, i només poden ser separats del servei per les causes i en les condicions que s’estableixen en aquesta Llei.”
Article 4. Supressió de l’article 6

Se suprimeix l’article 6 de la Llei de la funció pública.
Article 5. Modificació de l’article 7

Es modifica l’article 7 de la Llei de la funció pública, que queda redactat en els termes següents:

Article 7. Treballadors públics interins

1. Els treballadors públics interins són nomenats, per motius justificats, per acomplir, amb caràcter temporal, funcions pròpies de funcionaris d’acord amb el que està previst en aquesta Llei.

2. Els treballadors públics interins queden vinculats amb l’Administració pública per una relació d’ocupació de caràcter temporal i per una relació de treball estatutària subjecta a dret administratiu.”
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.