Carregant...
 


Decret


Decret del 19-2-2020 pel qual s’aprova el Reglament del programa d’ajuts per a la millora del parc immobiliari nacional, la millora de l’eficiència energètica dels edificis i l’ús de les energies renovables.

Exposició de motius

La Llei 21/2013, del 10 d’octubre, per al foment de la rehabilitació del parc immobiliari, la millora de l’eficiència energètica dels edificis i l’ús de les energies renovables ha establert el marc normatiu que ha permès ampliar l’aplicació del programa Renova a tot tipus d’edificis existents. Aquest programa, inicialment d’una durada de cinc anys, s’ha instrumentalitzat fins ara mitjançant el Reglament regulador del programa d’ajuts per a la millora del parc immobiliari nacional, la millora de l’eficiència energètica dels edificis i l’ús de les energies renovables, del 23 d’abril del 2014, modificat posteriorment l’11 de febrer del 2015, el 16 de setembre del 2015 i el 12 de desembre del 2018, amb la finalitat d’afavorir i potenciar l’accés al programa.

Al llarg de les diverses convocatòries, el programa Renova s’ha convertit en l’instrument principal per desenvolupar bona part de la política de millora de l’eficiència i l’estalvi energètic en les edificacions, així com per fomentar l’ús i l’aplicació d’energies renovables, en coherència amb la necessitat de potenciar polítiques que permetin la limitació de l’augment de les temperatures globals per sota de 2ºC, i tendint cap a 1,5ºC. En són una prova els percentatges d’acollida dels conceptes d’eficiència energètica i d’implantació d’energies renovables de les darreres convocatòries, que han superat el 80% en relació amb el total de sol·licituds.

L’entrada en vigor, el dia 4 d’octubre, de la Llei 21/2018, del 13 de setembre, d’impuls de la transició energètica i del canvi climàtic aporta, a través de les cinc primeres disposicions finals, diverses modificacions a la Llei 21/2013 abans esmentada.

La Llei 23/2019, del 12 de desembre, de mesures urgents en matèria d’arrendaments d’habitatge i per millorar el poder adquisitiu modifica la Llei 21/2013, del 10 d’octubre, per al foment de la rehabilitació del parc immobiliari, la millora de l’eficiència energètica dels edificis i l’ús de les energies renovables addiciona un nou article 7 bis relatiu a la bonificació específica per incentivar la rehabilitació d’habitatges destinats a l’arrendament com a habitatge habitual. La bonificació específica consisteix en un percentatge màxim de 10 punts percentuals addicionals al percentatge previst per la convocatòria quan les actuacions es destinin a la rehabilitació d’habitatges que s’integrin de nou en el mercat dels habitatges destinats a l’arrendament com a habitatge principal.

També, per a una major agilitat en el tractament de les sol·licituds es simplifica el procediment administratiu, tant de presentació de les sol·licituds com de tractament posterior de les mateixes. Les millores consisteixen en (1) eliminació de la necessitat de presentar qualsevol documentació de la qual l’administració general disposi, (2) es permet sol·licitar la totalitat dels ajuts en base a un únic pressupost, (3) s’elimina la necessitat de justificar les sol·licituds mitjançant una memòria tècnica i se substitueix l’esmentada memòria per a un certificat de responsabilitat de la persona tècnica responsable en fase de final d’obra i (4) s’instrumentalitzen els controls en fase final d’obra per a les actuacions que s’hagin beneficiat d’ajuts en el marc del programa Renova.

El reglament també inclou dues disposicions transitòries. La primera fa referència a les garanties relatives als crèdits preferents obtinguts en el marc del programa que poden ser substituïdes pel que preveu l’article 7 de la Llei 21/2013. La segona disposa que les sol·licituds no resoltes abans de l’entrada en vigor d’aquest Reglament seran tractades d’acord amb les previsions d’aquest Reglament, en tot allò referent a les condicions relatives als préstecs avalats pel Govern, i per la resta, sempre que sigui en benefici de l’administrat.

Per a una millor comprensió i seguretat jurídica del les condicions del programa, es publica íntegrament el Reglament, derogant el Reglament fins ara vigent i les seves modificacions.

Pels motius exposats, i a proposta de la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, el Govern, en la sessió del 19 de febrer del 2020, aprova aquest Decret amb el contingut següent:
Article únic

S’aprova el Reglament regulador del programa d’ajuts per a la millora del parc immobiliari nacional, la millora de l’eficiència energètica dels edificis i l’ús de les energies renovables, que entrarà en vigor l’endemà de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Reglament regulador del programa d’ajuts per a la millora del parc immobiliari nacional, la millora de l’eficiència energètica dels edificis i l’ús de les energies renovables

Capítol primer. Bases del programa

Article 1. Objecte del programa

L’objecte d’aquest programa, anomenat Renova, és establir les bases que regulin l’accés als ajuts públics per rehabilitar els edificis existents situats en el territori nacional, atorgats pel Govern per incentivar i promoure la millora de les condicions d’habitabilitat, d’accessibilitat, de seguretat industrial i de seguretat general de l’edifici, de les façanes, de la sostenibilitat i de l’eficiència energètica, així com la implantació d’energies renovables tant en els edificis existents com en els de nova construcció.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.