LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Llei de regulació del règim disciplinari del sistema financer (Text refós per LesLleis.com)


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 27 de novembre de 1997 ha aprovat la següent:

Llei de regulació del règim disciplinari del sistema financer

Exposició de motius

La singularitat del sistema financer, i la transcendència de la seva activitat en el conjunt de l’economia del país, ha requerit un marc legal específic que s’ha anat desenvolupant a l’empara de l’article 32 de la Constitució, a partir de la Llei d’ordenació del sistema financer de data 27 de novembre de 1993. La regulació d’un règim disciplinari particularitzat per al sistema financer —en la forma prevista pel Reglament regulador del procediment sancionador de data 9 de gener de 1991— s’insereix en aquesta línia.

En les seves motivacions de fons, la present Llei apunta a la consecució de dos objectius generals.

El primer és d’estimular la correcció i el rigor en l’exercici professional de l’activitat financera i d’assegurar —des del respecte del secret bancari i de la legítima privacitat de la informació confidencial de les entitats del sistema financer— l’estricte compliment de la normativa encaminada a reforçar la protecció dels interessos dels clients de les entitats financeres i de l’economia nacional en general.

El segon objectiu, igualment important, és la protecció del mateix sistema financer, i dels drets de cadascun dels grups que el componen, mitjançant els mecanismes adequats per evitar actuacions il.legals.

Per coherència i eficàcia, aquesta Llei aporta les necessàries concrecions pel que fa a la naturalesa de les infraccions, a l’establiment de les corresponents sancions i a la fixació dels procediments sancionadors. Tanmateix, la voluntat del legislador és de donar una importància primordial a aquells aspectes normatius que reforcen la prevenció. En tots els camps, i en el financer en particular, és millor, sempre que sigui possible, establir mesures preventives, adequades i respectuoses amb les llibertats individuals i col.lectives, que no pas posar la confiança en l’eficàcia sancionadora, la qual ha de tenir només un caràcter subsidiari.

Pel que fa al contingut preventiu, s’ha cregut oportú de precisar els mitjans de què disposa l’autoritat tècnica en aquest àmbit. Per a una major eficàcia i per evitar, tant com sigui possible, les càrregues administratives i les actuacions burocràtiques —objectius ja assenyalats a la introducció a la Llei d’Ordenació del Sistema Financer—, es preveu un reforçament del paper dels auditors externs i es deixa com a mecanisme d’aplicació excepcional el control “in situ” per part de l’autoritat tècnica.

Pel que fa al contingut sancionador, l’abast jurídic de la present Llei queda circumscrit al camp de les infraccions administratives sense perjudici de la vigència de les que estan establertes en la Llei de protecció del secret bancari i de prevenció del blanqueig del diner o valors productes del crim de data 11 de maig de 1995. Les actuacions que puguin ésser constitutives d’infracció penal són tipificades en una altra disposició legislativa i seran instruïdes, en el marc del procediment judicial escaient, davant la jurisdicció penal.
LesLleis.com

La Llei estableix les disposicions adients per poder destriar les responsabilitats que siguin imputables a les entitats i a les persones que les administren.

La Llei estableix un procediment sancionador respectuós dels drets de defensa de les entitats del sistema financer i de les persones que les administren, diferenciant i separant clarament les fases de la instrucció, la resolució i la imposició.

Amb la publicació de la present Llei, es dóna compliment al que va quedar establert en la disposició transitòria quarta de la Llei de regulació de reserves en garantia de dipòsits i d’altres obligacions operacionals a mantenir i dipositar per les entitats enquadrades en el sistema financer, de data 11 de maig de 1995.

Capítol I. Abast i camp d’aplicació de la Llei

Article 1. Abast de la Llei

La Llei de regulació del règim disciplinari desenvolupa dues línies de mesures:

les que tenen un caràcter preventiu, i
les relacionades amb les infraccions administratives.

Article 2. Subjectes autors i responsables Image Image Image Image

Són subjectes autors i responsables de les infraccions:

- Les entitats bancàries,
- Les entitats financeres –no bancàries– de crèdit especialitzat,
- Les entitats financeres d’inversió,
- Les societats financeres de cartera,
- Les societats financeres mixtes de cartera,
- Les societats mixtes de cartera,
- Les societats gestores d’organismes d’inversió col·lectiva,
- Les entitats de pagament i altres proveïdors de serveis de pagament autoritzats en virtut de l’article 4 de la Llei 8/2018,
- Les entitats de diner electrònic,
- Les entitats d’auditoria, quan incorrin en les accions o omissions tipificades com a infracció en l’article 19 de la Llei 8/2013, limitant les sancions i els criteris de graduació de les sancions a l’establert en aquest article 19,
- Les persones físiques o jurídiques que realitzin les accions tipificades en les lletres a), b), d), e), h), t) i u) de l’article 15 i en les lletres a), b) i c) de l’article 16,
- Les entitats regulades tal com es defineix en l’apartat 4 de l’article 2 de la Llei de conglomerats financers que incorrin en incompliments dels elements de supervisió addicional inclosos en l’apartat 1 de l’article 7 de l’esmentada Llei.


Són subjectes autors i/o responsables de la infracció els que exerceixin càrrecs d’administració o direcció general, de dret o de fet, i els responsables de les funcions de control previstes en l’article 2, apartat 19 de la Llei 8/2013, de les entitats autores i responsables de la infracció, quan les infraccions siguin imputables a la seva conducta dolosa o negligent.

Mostra redacció anterior, vigent del 24/11/2018 al 23/01/2019
Article 2. Subjectes autors i responsables

Són subjectes autors i responsables de les infraccions:

- les entitats bancàries,
- les entitats financeres -no bancàries- de crèdit especialitzat,
- les entitats financeres d’inversió,
- les societats gestores d’organismes d’inversió col·lectiva,
- les entitats de pagament o altres proveïdors de serveis de pagament autoritzats en virtut de l’article 4 de la Llei dels serveis de pagament i el diner electrònic, les entitats de diner electrònic i
- els subjectes que incorrin en les accions o omissions tipificades com a infracció en les lletres a), h), i), j), l) i n) de l’article 15 i en la lletra l) de l’article 16 d’aquesta Llei.


Són subjectes responsables de la infracció els qui exerceixen càrrecs d’administració o direcció general, de dret o de fet, en les entitats autores i responsables de la infracció, quan les infraccions siguin imputables a la seva conducta dolosa o negligent.

A l’efecte del paràgraf precedent, exerceixen càrrecs d’administració o direcció general, de dret o de fet, els administradors o els membres dels seus òrgans col·legiats d’administració o les persones que exerceixen funcions d’alta direcció.

Modificat per la disposició final quarta de la Llei 35/2018, del 20 de desembre, de solvència, liquiditat i supervisió prudencial d’entitats bancàries i empreses d’inversió.


Mostra redacció anterior, vigent del 14/06/2018 al 23/11/2018
Article 2. Subjectes autors i responsables

Són subjectes autors i responsables de les infraccions: les entitats bancàries, les entitats financeres -no bancàries- de crèdit especialitzat, les entitats financeres d’inversió, les societats gestores d’organismes d’inversió col·lectiva, les entitats de pagament i les entitats de diner electrònic que incorrin en les accions o omissions tipificades com a infracció en virtut d’aquesta Llei.

Són subjectes responsables de la infracció els qui exerceixen càrrecs d’administració o direcció general, de dret o de fet, en les entitats autores i responsables de la infracció, quan les infraccions siguin imputables a la seva conducta dolosa o negligent.

A l’efecte del paràgraf precedent, exerceixen càrrecs d’administració o direcció general, de dret o de fet, els administradors o els membres dels seus òrgans col·legiats d’administració o les persones que exerceixen funcions d’alta direcció.

Modificat el primer paràgraf per la disposició final cinquena de la Llei 27/2018, del 25 d’octubre, de modificació de la Llei 8/2018, del 17 de maig, dels serveis de pagament i el diner electrònic.


Mostra redacció anterior, vigent del 06/06/2013 al 13/06/2018
Article 2. Subjectes autors i responsables

Són subjectes autors i responsables de les infraccions: les entitats bancàries, les entitats financeres
-no
bancàries- de crèdit especialitzat, les entitats financeres d’inversió i les societats gestores d’organismes d’inversió col·lectiva que incorrin en les accions o omissions tipificades com a infracció en aquesta Llei.

Són subjectes responsables de la infracció els qui exerceixen càrrecs d’administració o direcció general, de dret o de fet, en les entitats autores i responsables de la infracció, quan les infraccions siguin imputables a la seva conducta dolosa o negligent.

A l’efecte del paràgraf precedent, exerceixen càrrecs d’administració o direcció general, de dret o de fet, els administradors o els membres dels seus òrgans col·legiats d’administració o les persones que exerceixen funcions d’alta direcció.

Modificat el primer paràgraf per la disposició final tercera de la Llei 8/2018, del 17 de maig, dels serveis de pagament i el diner electrònic.


Mostra redacció anterior, vigent del 31/12/1997 al 05/06/2013
Article 2. Subjectes autors i responsables

Són subjectes autors i responsables de les infraccions les entitats bancàries, les entitats financeres —no bancàries— de crèdit especialitzat, les entitats financeres d’inversió i les entitats financeres de serveis diversos que incorrin en les accions o omissions tipificades com a infracció en aquesta Llei.

Són subjectes responsables de la infracció els qui exerceixen càrrecs d’administració o direcció general, de dret o de fet, en les entitats autores i responsables de la infracció, quan les infraccions siguin imputables a la seva conducta dolosa o negligent.

A l’efecte del paràgraf precedent, exerceixen càrrecs d’administració o direcció general, de dret o de fet, els administradors o els membres dels seus òrgans col.legiats d’administració o les persones que exerceixen funcions d’alta direcció.

Modificat per la disposició final tercera de la Llei 7/2013, del 9 de maig, sobre el règim jurídic de les entitats operatives del sistema financer andorrà i altres disposicions que regulen l’exercici de les activitats financeres al Principat d’Andorra.


Capítol II. Disposicions disciplinàries preventives

Article 3. Autoritat del sistema financer andorrà Image Image Image

L’Autoritat Financera Andorrana exerceix la funció de supervisió i control de les entitats operatives del sistema financer i fa un seguiment de l’evolució d’aquestes entitats per comprovar el compliment de les disposicions legals i reglamentàries que regulen la seva actuació i actua preventivament en constatar indicis d’irregularitats.

Mostra redacció anterior, vigent del 20/06/2013 al 04/07/2018
Article 3. Autoritat del sistema financer andorrà

L’Institut Nacional Andorrà de Finances exerceix la funció de supervisió i control de les entitats operatives del sistema financer i fa un seguiment de l’evolució d’aquestes entitats per comprovar el compliment de les disposicions legals i reglamentàries que regulen la seva actuació i actua preventivament en constatar indicis d’irregularitats.

Modificades les referències a l’INAF per la disposició final primera de la Llei 12/2018, del 31 de maig, de modificació de la Llei 10/2013, del 23 de maig, de l’Institut Nacional Andorrà de Finances.


Mostra redacció anterior, vigent del 27/11/2003 al 19/06/2013
Article 3. Autoritat del sistema financer andorrà

L’Institut Nacional Andorrà de Finances exerceix la funció de supervisió i control de les entitats integrades al sistema financer i fa un seguiment de l’evolució d’aquestes entitats per comprovar el compliment de les disposicions legals i reglamentàries que regulen la seva actuació i actua preventivament en constatar indicis d’irregularitats.

Amb la finalitat de donar major eficàcia a la referida prevenció, les entitats del sistema financer demanaran la cooperació de l’Institut Nacional Andorrà de Finances davant de qualsevol circumstància en què pugui ser útil o convenient la col.laboració de l’autoritat financera.

Modificat per la disposició final segona de la Llei 10/2013, del 23 de maig, de l’Institut Nacional Andorrà de Finances.


Mostra redacció anterior, vigent del 31/12/1997 al 26/11/2003
Article 3. Òrgan tècnic executiu de l’autoritat financera

L’Institut Nacional Andorrà de Finances (INAF), com a òrgan tècnic executiu de l’autoritat financera, exerceix la supervisió i el control de les entitats integrades al sistema financer i fa un seguiment de l’evolució d’aquestes entitats per comprovar el compliment de les disposicions legals i reglamentàries que regulen la seva actuació i actua preventivament en constatar indicis d’irregularitats.

Amb la finalitat de donar major eficàcia a la referida prevenció, les entitats del sistema financer demanaran la cooperació de l’Institut Nacional Andorrà de Finances davant de qualsevol circumstància en què pugui ser útil o convenient la col.laboració de l’autoritat financera.

Modificada la rúbrica i el primer apartat per la disposició addicional quarta de la Llei 14/2003, del 23 d’octubre, de l’Institut Nacional Andorrà de Finances.


Article 4 Image Image Image Image
LesLleis.com

Sense contingut


Mostra redacció anterior, vigent del 05/07/2018 al 23/01/2019
Article 4. Mitjans de supervisió i control

En l’exercici de les seves funcions, l’Autoritat Financera Andorrana:

a) aplica i fa aplicar les normes i disposicions legals en vigor, mitjançant els procediments i les normes tècniques instrumentals que siguin necessàries;
b) sol·licita i rep, ocasionalment o periòdicament, de les entitats operatives del sistema financer, tota la informació que consideri necessària i, si escau, n’exigeix la validació per part d’auditors externs;
c) realitza, en compliment de les seves funcions, inspeccions in situ de les entitats operatives del sistema financer, directament o mitjançant auditors externs; i
d) rep, a efectes administratius, dels departaments o serveis de l’Administració, informació relativa a les irregularitats eventuals comeses en relació amb la legislació vigent del sistema financer.


Facilitar aquesta informació no constitueix una violació del secret professional ni de les restriccions sobre revelació d’informació i, consegüentment, no comporta cap mena de responsabilitat judicial.

2. Tenint en compte que les intervencions efectuades i els documents o informes emesos pels auditors externs en el marc de les disposicions d’aquesta Llei queden sotmesos al control i supervisió de l’Autoritat Financera Andorrana, i atesa la transcendència i eficàcia que pel seu destí han de desenvolupar, i les garanties de veracitat de què han de gaudir, tindran la consideració de documents oficials a tots els efectes.

3. L’Autoritat Financera Andorrana pot sol.licitar i obtenir de la Batllia l’auxili judicial que necessiti per acomplir les seves funcions de control i supervisió.

4. Les despeses derivades de l’actuació dels auditors externs van a càrrec de l’entitat supervisada.

Derogat per la disposició derogatòria única de la Llei 35/2018, del 20 de desembre, de solvència, liquiditat i supervisió prudencial d’entitats bancàries i empreses d’inversió.


Mostra redacció anterior, vigent del 20/06/2013 al 04/07/2018
Article 4. Mitjans de supervisió i control

En l’exercici de les seves funcions, l’Institut Nacional Andorrà de Finances:

a) aplica i fa aplicar les normes i disposicions legals en vigor, mitjançant els procediments i les normes tècniques instrumentals que siguin necessàries;
b) sol·licita i rep, ocasionalment o periòdicament, de les entitats operatives del sistema financer, tota la informació que consideri necessària i, si escau, n’exigeix la validació per part d’auditors externs;
c) realitza, en compliment de les seves funcions, inspeccions in situ de les entitats operatives del sistema financer, directament o mitjançant auditors externs; i
d) rep, a efectes administratius, dels departaments o serveis de l’Administració, informació relativa a les irregularitats eventuals comeses en relació amb la legislació vigent del sistema financer.


Facilitar aquesta informació no constitueix una violació del secret professional ni de les restriccions sobre revelació d’informació i, consegüentment, no comporta cap mena de responsabilitat judicial.

2. Tenint en compte que les intervencions efectuades i els documents o informes emesos pels auditors externs en el marc de les disposicions d’aquesta Llei queden sotmesos al control i supervisió de l’Institut Nacional Andorrà de Finances, i atesa la transcendència i eficàcia que pel seu destí han de desenvolupar, i les garanties de veracitat de què han de gaudir, tindran la consideració de documents oficials a tots els efectes.

3. L’Institut Nacional Andorrà de Finances pot sol.licitar i obtenir de la Batllia l’auxili judicial que necessiti per acomplir les seves funcions de control i supervisió.

4. Les despeses derivades de l’actuació dels auditors externs van a càrrec de l’entitat supervisada.

Modificades les referències a l’INAF per la disposició final primera de la Llei 12/2018, del 31 de maig, de modificació de la Llei 10/2013, del 23 de maig, de l’Institut Nacional Andorrà de Finances.


Mostra redacció anterior, vigent del 27/11/2003 al 19/06/2013
Article 4. Mitjans de supervisió i control

1. En l’exercici de les seves funcions, l’Institut Nacional Andorrà de Finances:

a) Aplica i fa aplicar les normes i disposicions en vigor, mitjançant els procediments i les normes tècniques instrumentals que siguin necessàries.
b) Sol·licita i rep, ocasionalment o sistemàticament, de les entitats integrades al sistema financer tota la informació que consideri necessària i, si escau, n’exigeix la certificació per part d’auditors externs.
c) Realitza, en compliment de les seves funcions, inspeccions in situ de les entitats integrades al sistema financer, directament o mitjançant auditors externs.
d) Rep, a efectes administratius, dels departaments o serveis de l’Administració informació relativa a les irregularitats eventuals comeses en relació amb la legislació vigent del sistema financer.
Facilitar aquesta informació no constitueix una violació del secret professional ni de les restriccions sobre revelació d’informació i, consegüentment, no comporta cap mena de responsabilitat judicial.


2. Tenint en compte que les intervencions efectuades i els documents o informes emesos pels auditors externs en el marc de les disposicions d’aquesta Llei queden sotmesos al control i supervisió de l’Institut Nacional Andorrà de Finances, i atesa la transcendència i eficàcia que pel seu destí han de desenvolupar, i les garanties de veracitat de què han de gaudir, tindran la consideració de documents oficials a tots els efectes.

3. L’Institut Nacional Andorrà de Finances pot sol.licitar i obtenir de la Batllia l’auxili judicial que necessiti per acomplir les seves funcions de control i supervisió.

4. Les despeses derivades de l’actuació dels auditors externs van a càrrec de l’entitat supervisada.

Modificat l'apartat 1 per la disposició final segona de la Llei 10/2013, del 23 de maig, de l’Institut Nacional Andorrà de Finances.


Mostra redacció anterior, vigent del 31/12/1997 al 26/11/2003
Article 4. Mitjans de supervisió i control

1. En l’exercici de les seves funcions de supervisió i control, l’Institut Nacional Andorrà de Finances:

Aplica i fa aplicar les normes i disposicions en vigor, mitjançant els procediments i normes tècniques instrumentals que siguin necessàries.

Rep la informació que les entitats del sistema financer han de trametre, ocasionalment o sistemàticament i, si escau, per delegació del Govern, n’exigeix la certificació per auditors externs de reconegut prestigi, també en les mateixes formes accedeix, quan sigui necessari, a la informació de les entitats mitjançant encàrrecs a auditors externs de reconegut prestigi.

Procedeix, excepcionalment, a la inspecció “in situ” de l’entitat, en aquells casos en què el mecanisme previst en els apartats anteriors no fos suficient per dissipar els dubtes fonamentats de l’Institut Nacional Andorrà de Finances sobre la integritat i exactitud de la informació sol.licitada, prèvia autorització de la Comissió Superior de Finances. En el cas que l’autorització fos denegada o no contestada en el termini de 24 hores per la Comissió Superior de Finances, l’Institut Nacional Andorrà de Finances pot demanar-la al Govern que s’ha de pronunciar en un termini màxim de 24 hores.

Rep, als efectes administratius, dels departaments o serveis de l’Administració, informació relativa a les eventuals irregularitats comeses per les entitats del sistema financer.

2. Tenint en compte que les intervencions efectuades i els documents o informes emesos pels auditors externs en el marc de les disposicions d’aquesta Llei queden sotmesos al control i supervisió de l’Institut Nacional Andorrà de Finances, i atesa la transcendència i eficàcia que pel seu destí han de desenvolupar, i les garanties de veracitat de què han de gaudir, tindran la consideració de documents oficials a tots els efectes.

3. L’Institut Nacional Andorrà de Finances pot sol.licitar i obtenir de la Batllia l’auxili judicial que necessiti per acomplir les seves funcions de control i supervisió.

4. Les despeses derivades de l’actuació dels auditors externs van a càrrec de l’entitat supervisada.

Modificat l'apartat 1 per la disposició addicional quarta de la Llei 14/2003, del 23 d’octubre, de l’Institut Nacional Andorrà de Finances.


Article 5. Avisos Image

En el marc de la seva funció de supervisió i control, l’Autoritat Financera Andorrana adreça als diversos components del sistema financer avisos en relació amb actuacions o procediments que, sense implicar infracció, s’aparten de les regles de bona conducta professional.

Mostra redacció anterior, vigent del 31/12/1997 al 04/07/2018
Article 5. Avisos

En el marc de la seva funció de supervisió i control, l’Institut Nacional Andorrà de Finances adreça als diversos components del sistema financer avisos en relació amb actuacions o procediments que, sense implicar infracció, s’aparten de les regles de bona conducta professional.

Modificades les referències a l’INAF per la disposició final primera de la Llei 12/2018, del 31 de maig, de modificació de la Llei 10/2013, del 23 de maig, de l’Institut Nacional Andorrà de Finances.

Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.