LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Llei 35/2010, del 3 de juny, de règim d’autorització per a la creació de noves entitats operatives del sistema financer andorrà (Text refós per LesLleis.com)


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 3 de juny del 2010 ha aprovat la següent:

llei 35/2010, del 3 de juny, de règim d’autorització per a la creació de noves entitats operatives del sistema financer andorrà

Exposició de motius

L’objecte d’aquesta Llei resideix en establir el règim d’autorització per a la creació de noves entitats operatives del sistema financer andorrà i d’aquesta forma superar la situació actual de statu quo en el sistema financer andorrà complint els mandats continguts en la disposició transitòria quarta de la Llei de regulació de reserves en garantia de dipòsits i d’altres obligacions operacionals a mantenir i dipositar per les entitats enquadrades en el sistema financer, de l’11 de maig de 1995, addicional primera de la Llei de regulació dels criteris de solvència i liquidat de les entitats financeres, del 29 de febrer de 1996, i disposició transitòria vuitena de la Llei de regulació del règim administratiu bàsic de les entitats bancàries, del 30 de juny de 1998, prèvia aprovació de les lleis que estableixen el règim jurídic dels diversos tipus d’entitats operatives del sistema financer andorrà: entitats -no bancàries- de crèdit especialitzat, entitats financeres d’inversió (societats financeres d’inversió, agencies financeres d’inversió, societats gestores de patrimonis, assessors financers), societats gestores d’organismes d’inversió col·lectiva i entitats bancàries.
LesLleis.com

La Llei s’estructura en cinc capítols, vint-i-un articles, quatre disposicions addicionals, una disposició derogatòria i tres disposicions finals. El capítol primer està dedicat a l’establiment de l’objecte de la Llei, dels principis que regeixen l’atorgament de les autoritzacions, concretats en el principi d’especificitat, i de la competència per atorgar l’autorització que s’atribueix a l’INAF en tant

que entitat pública institucional especialitzada i independent en matèria del sistema financer andorrà. El capítol segon fixa els tràmits corresponents al procediment d’autorització per a la creació de noves entitats operatives del sistema financer andorrà, procediment que s’inicia amb la presentació de la corresponent sol·licitud d’autorització, moment a partir del qual l’INAF disposa d’un termini de cinc mesos per resoldre i notificar al sol·licitant que la primera part de la documentació aportada juntament amb la sol·licitud compleix amb els requisits exigits, o per denegar aquesta sol·licitud a partir del contingut de la documentació aportada, termini que, en cap cas, es pot prolongar més enllà de dotze mesos. Tanmateix, l’INAF ha d’emetre la resolució que atorgui l’autorització de creació de l’entitat o la denegació de la sol·licitud, en el termini màxim de cinc mesos a comptar de la data de recepció de la documentació posterior.

També es disposa que els sol·licitants d’una autorització per a la creació de qualsevol de les entitats operatives del sistema financer andorrà puguin interposar recurs d’alçada davant el Govern contra les resolucions de l’INAF. Finalment, es preveu que totes les resolucions de l’INAF relatives a la creació de noves entitats operatives del sistema financer siguin publicades al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

El capítol tercer estableix les condicions legals exigides per poder optar a l’atorgament de la corresponent autorització i que són, abans de presentar la sol·licitud d’autorització, la constitució d’un dipòsit previ no remunerat per un import distint per a cada tipus d’entitat operativa del sistema financer, calculat en funció de la xifra de capital social exigida en cada cas, i després d’obtenir l’autorització, constituir el tipus corresponent d’entitat operativa del sistema financer pel qual s’ha atorgat l’autorització i iniciar les seves activitats en el termini de dotze mesos. En cas d’incomplir l’últim termini esmentat, es preveu que l’INAF ha d’anul·lar l’autorització, igual que en el cas que l’entitat cessi en el desplegament de la seva activitat efectiva i real durant un període superior a sis mesos. En tot cas, les resolucions de revocació de l’autorització dictades per l’INAF poden ser recorregudes davant la Secció Administrativa de la Batllia i han de ser publicades al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra. Finalment, per tal de poder dictar la corresponent resolució amb coneixement de tots els antecedents rellevants, l’INAF pot requerir als sol·licitants la informació complementària que consideri oportuna, sempre que estigui relacionada amb els requisits per optar a l’autorització.

El capítol quart, tal com la pròpia denominació indica, estableix els documents que necessàriament han de ser presentats juntament amb la sol·licitud d’autorització, als efectes de poder valorar-la. Els documents enumerats es refereixen a aspectes relatius als trets específics de l’activitat de l’entitat projectada, als titulars o socis de l’entitat a constituir, a les previsions estructurals, tècniques i econòmiques, i al compliment de requisits previs. Igualment, un cop obtinguda la notificació favorable, es preveu que per optar a l’atorgament de l’autorització definitiva, els sol·licitants han d’aportar un conjunt de documents addicionals entre els quals s’ha de destacar l’autorització del Govern per a la constitució de la corresponent societat. Finalment, el capítol cinquè conté els criteris substantius per la valoració de les sol·licituds d’autorització que es diferencien en criteris genèrics i criteris específics, de forma que configuren l’autorització administrativa per a la creació d’una nova entitat operativa del sistema financer andorrà com una autorització de caràcter discrecional, donat el caràcter de conceptes jurídics indeterminats que cal atribuir a molts dels referits criteris.

Per últim, la disposició addicional primera modifica la Llei de regulació del règim disciplinari del sistema financer, del 27 de novembre de 1997, amb l’objecte d’atribuir a l’INAF la potestat d’imposar les sancions derivades de la comissió d’infraccions, i això per coherència amb l’atribució que en la Llei es fa al mateix INAF de la competència per atorgar l’autorització per la creació de noves entitats operatives del sistema financer. Així mateix, la disposició addicional segona preveu que durant el primer any d’aplicació d’aquesta Llei, el termini màxim perquè l’INAF instrueixi l’expedient i emeti la corresponent resolució sigui de divuit mesos. Les disposicions addicionals tercera i quarta estableixen, respectivament, el règim especial d’inversions estrangeres directes en aquestes entitats que poden assolir el 100 per 100 del capital social o dels drets de vot, i la taxa que han de satisfer els sol·licitants de les autoritzacions que regula aquesta Llei. La disposició derogatòria preveu la derogació de la Llei de regulació de la creació de noves entitats bancàries de dret andorrà com a conseqüència del contingut de la Llei i de l’article 10 de la Llei de regulació del règim disciplinari del sistema financer, i les disposicions finals contemplen l’autorització a l’INAF per dictar els comunicats tècnics precisos per desplegar els continguts de la Llei, la demanda que es fa a Govern de publicar al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra, mitjançant el decret corresponent, el text refós de l’articulat i de les disposicions complementàries de diverses lleis, i també la data d’entrada en vigor de la Llei.

En aquesta Llei no es regula el procés d’inscripció registral desprès de la creació de les entitats operatives del sistema financer andorrà que queda regulat segons les disposicions de la Llei de règim jurídic de les entitats bancàries i de règim administratiu bàsic de les entitats operatives del sistema financer.

Capítol primer. Disposicions generals

Article 1. Objecte

L’objecte d’aquesta Llei és establir el règim d’autorització per a la creació de noves entitats operatives del sistema financer.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.