LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Llei 17/2020, del 4 de desembre, de text consolidat del Codi de Duana (Text refós per LesLleis.com)


Llei 17/2020, del 4 de desembre, de text consolidat del Codi de Duana.

Exposició de motius

La Llei 5/2004, del 14 d’abril, del Codi de Duana regula els intercanvis de mercaderies entre el Principat d’Andorra i els altres països tenint en compte les obligacions derivades de l’Acord d’Unió Duanera entre Andorra i la Comunitat Europea, del 28 de juny de 1990, pel que fa a l’aplicació de la política comercial comunitària i a l’evolució de la legislació comunitària en matèria duanera i harmonitza conceptes, tractaments i procediments de despatx de mercaderies. Aquesta Llei incorpora també la normativa de funcionament del Cos tenint en compte les especificitats pròpies del Cos i en regula les competències, l’organització, el funcionament i les actuacions dels funcionaris de Duana, remarcant que els articles referents al sistema de provisió de places, en particular amb referència a la provisió dels llocs de treball de director i director adjunt recollits a l’article 1, apartat 2; a l’edat i a la promoció interna, disposicions contingudes a l’article 3, apartats 4 i 7; i a les actuacions dels funcionaris de Duana recollides als articles 7, 8, 9 i 10 tenen rang de Llei qualificada.

El Codi de Duana estableix, doncs, un marc legal per a totes les disposicions relatives a:

L’organització i el funcionament del Cos de Duana.
Els drets i les obligacions de les persones respecte a la reglamentació duanera.
Els elements a partir dels quals s’apliquen els drets a la importació i les mesures pels intercanvis de mercaderies.
Les disposicions per introduir les mercaderies al territori duaner nacional i els règims duaners.
El deute duaner i del dret de recurs.
La referència a disposicions específiques.
Les disposicions en matèria d’infraccions.


Els principis establerts en la Llei del Codi de Duana són objecte de diferents desenvolupaments reglamentaris.

Donant compliment a la disposició final onzena de la Llei 2/2020, del 27 de febrer, del pressupost per a l’exercici del 2020 i a l’article 116 del Reglament de Consell General, s’ha elaborat un text consolidat que integra la legislació vigent en matèria duanera.

La Llei 5/2004, del 14 d’abril, del Codi de Duana ha estat modificada en repetides ocasions. La mateixa Llei va mantenir vigents disposicions de la norma anterior, la Llei del Codi de Duana, del 20 de juny de 1996, en concret els articles 82 a 91 de la Llei del 1996 relatius a les mercaderies falsificades i pirates i els articles 1, 2 i 20 de la Llei de taxes sobre el consum, del 30 de desembre de 1985. L’any 2010, i per tal d’harmonitzar la legislació nacional i la legislació europea, es va modificar el Codi de Duana incorporant disposicions en matèria de controls i de seguretat per millorar i agilitzar els intercanvis de mercaderia entre la Unió Europea i Andorra. Amb posterioritat, la Llei 23/2014, del 30 d’octubre, qualificada de creació i de regulació del pla de pensions de la funció pública, la Llei 1/2019, del 17 de gener, de la funció pública i la Llei 2/2020, del 27 de febrer, del pressupost per a l’exercici del 2020 introduïen canvis pel que fa al règim de jubilació establert, a la prevenció de riscos laborals i als requisits d’incorporació dels funcionaris de Duana. Finalment la Llei 2/2018, del 22 de març, de control de les mercaderies sensibles va modificar disposicions relatives al valor de les mercaderies sensibles per a l’aplicació de les sancions.

Aquest text consolidat incorpora totes les modificacions esmentades, sense però haver tornat a numerar tot l’articulat del text a fi de permetre una millor comprensió i lectura dels reglaments que desenvolupen aquest Codi de Duana. El Codi de Duana està desenvolupat per diversos reglaments d’aplicació i un canvi en la numeració de l’articulat inicial dificultaria molt l’enteniment dels reglaments. Per tant i amb la finalitat de garantir la seguretat jurídica s’ha mantingut intacta la numeració de l’articulat.

Aquesta consolidació també ha permès actualitzar conceptes o lleis que han quedat derogades com és el cas de la Llei de l’impost de mercaderies indirecte, la Llei de la Funció Pública, del 15 de desembre del 2000 o la Llei de control de les mercaderies sensibles del 4 de març del 1999.

El text consolidat de la Llei del Codi de Duana deroga els articles 82 a 91 que quedaven vigents de la Llei del Codi de Duana, del 20 de juny de 1996, la Llei 5/2004, del 14 d’abril, del Codi de Duana i la Llei 84/2010, del 18 de novembre, de modificació de la Llei 5/2004, del 14 d’abril, del Codi de Duana. Aquesta Llei entra en vigor l’endemà de ser publicada al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Títol I. Organització i funcionament del Cos de Duana

Capítol I. Disposicions generals i àmbit d’actuació del Cos de Duana

Article 1

1. L’acció del Cos de Duana s’exerceix en tot el territori nacional, s’encarrega del control i de la percepció dels drets i dels impostos sobre les mercaderies i béns a la importació i a l’exportació, així com sobre la producció i l’elaboració. La Duana s’encarrega també del control dels mitjans de transport, persones, mercaderies sensibles i de la prohibició i l’impediment de la circulació de les mercaderies prohibides.
LesLleis.com

2. El Cos de Duana depèn de l’autoritat del Govern d’Andorra i en particular del ministre de Finances. El director és el responsable general del Cos de Duana.

a) El lloc de treball de director pot ser proveït per lliure designació d’acord amb la normativa vigent que regula la Funció Pública.
b) El director adjunt és el primer i més immediat col·laborador del director. El lloc de treball de director adjunt pot ser proveït per lliure designació d’acord amb la normativa vigent que regula la funció publica, entre els funcionaris del Cos de Duana.
c) El director i el director adjunt són nomenats pel Govern a proposta del ministre de Finances. El nomenament implica la reserva al funcionari de la plaça de procedència fins al moment del seu cessament com a director o director adjunt i l’assignació del complement de responsabilitat addicional d’acord amb l’establert per la normativa vigent que regula la Funció Pública. Un cop s’hagi produït el cessament, el funcionari torna a la plaça de procedència i deixa de percebre el complement de responsabilitat addicional.


3. El Cos de Duana és un cos jerarquitzat dins del qual els funcionaris de Duana han de complir les ordres i les instruccions dels superiors.

En l’exercici de les seves funcions el director del Cos de Duana pot dictar instruccions, circulars o notes de servei per dirigir l’activitat i regular l’organització i el bon funcionament del Cos.

4. El Cos de Duana té una triple missió fiscal, econòmica i de protecció de la societat dins el camp de la seva actuació en el marc de l’Administració general:

a) En el camp fiscal, especialment pel que fa al desplegament de la fiscalitat, a més de la percepció dels drets duaners pròpiament dits, la Duana s’encarrega també de recaptar totes les imposicions fiscals o parafiscals que graven les mercaderies a la importació, a l’exportació, i també a la producció i a l’elaboració, així com les imposicions de fiscalitat interna previstes legalment.
b) En el camp econòmic, la Duana assegura l’aplicació dels reglaments existents en els intercanvis amb l’exterior i també tota la informació estadística que se’n desprèn.
c) En el camp de la protecció de la societat, la Duana assegura l’aplicació de reglaments relatius a la protecció del consumidor i altres.


5. Entre d’altres, les funcions derivades de la pròpia missió del Cos de Duana són les següents:

a) Controlar les mercaderies sensibles.
b) Vetllar pel compliment dels convenis duaners en els quals Andorra és part contractant i aplicar la normativa que se’n deriva:
- Tarifa exterior comuna de la Comunitat Econòmica Europea.
- Legislació duanera comunitària.
- Política comercial comuna de la Comunitat Econòmica Europea.

c) El Cos de Duana efectua també controls en sectors particulars dins l’àmbit fiscal i/o econòmic aportant la seva col·laboració a altres departaments de l’Administració general o organismes públics.
d) Paral·lelament a les diverses activitats fiscals i econòmiques que constitueixen l’essencial de la funció de la Duana, també exerceix un nombre de missions particulars, i en especial:
- participació, en col·laboració amb el Ministeri de Salut i Benestar, en el control de l’aplicació de les disposicions que concerneixen la higiene i la salut;
- control de l’aplicació de la normativa destinada a assegurar la protecció del consumidor;
- control i vigilància en l’exportació d’obres d’art;
- intervenció en el control de les regles de protecció de la propietat industrial i intel·lectual;
- participació amb la col·laboració del Ministeri d’Agricultura i Medi Ambient per a l’aplicació de la reglamentació que afecta la importació i/o l’exportació de mercaderies sotmeses a control;
- participació en col·laboració amb qualsevol altre departament i/o cos especial de l’Administració general, o amb altres institucions, amb autorització prèvia del Ministeri de Finances, en el control de les aplicacions normatives que siguin necessàries.


6. És competència del ministre de Finances la creació, la modificació o la supressió de serveis necessaris per al bon desenvolupament i millora de les tasques, accions i missions duaneres a proposta del director del Cos de Duana.
Article 2

Els criteris que emmarquen l’organització i el funcionament del Cos de Duana han de:

1. Afavorir la formació i la col·laboració dels sectors econòmics i institucionals en la comprensió del marc normatiu, i desenvolupar les relacions amb els mitjans comercials.

2. Contribuir al creixement sostenible dels recursos econòmics del Principat d’Andorra actuant amb fermesa en l’aplicació del marc normatiu.

3. Donar suport a la missió fonamental del Cos de Duana per mantenir l’honorabilitat, la moralitat i l’esperit del Cos segons un codi de conducta.

4. Mantenir la imatge interna i externa del Cos de Duana amb una orientació a la qualitat del servei de tots els sectors i els actors implicats i professionalitzant la gestió amb l’elaboració d’auditories i estadístiques, la informació i la transparència.

5. Permetre estructurar estratègicament les funcions, afavorint la rotació d’efectius i els canvis en les destinacions.

6. Determinar els aspectes essencials en el reclutament i la selecció dels candidats més idonis per ocupar places de llocs de treball en el Cos de Duana.

7. Promoure i afavorir el desenvolupament de la carrera professional dins del Cos de Duana i de la resta de l’Administració general.

8. Potenciar la formació permanent del personal del Cos de Duana, d’acord amb la detecció de necessitats i desenvolupament de l’actuació responsable i professionalitzada dels comandaments.

9. Permetre l’aplicació dels sistemes per una remuneració equitativa, competitiva, suficient i que consideri els elements relacionats amb la distribució i l’organització del treball.

Capítol II. Estatus, protecció, salvaguarda i obligacions del funcionari de Duana

Article 3

1. Els drets i les obligacions dels funcionaris del Cos de Duana es regeixen per les normes establertes en aquesta Llei, juntament amb la legislació vigent que regula la Funció Pública, i els reglaments que les desenvolupin.

2. El Cos de Duana és un àmbit organitzatiu específic de l’Administració general del Govern d’Andorra i està integrat per:

a) llocs de treball i personal del Cos Especial, amb funcions duaneres pròpiament dites, constituït per funcionaris de Duana assignats als diversos nivells de classificació;
b) llocs de treball i personal del Cos General, amb funcions de gestió administrativa i tècnica no reservades al Cos Especial.


3. Les disposicions d’aquest títol són d’aplicació únicament al personal del Cos Especial.

4. Per optar a la provisió d’una plaça de funcionari del Cos Especial de Duana és necessària la concurrència dels requisits generals establerts a la Llei de Funció Pública, i cal estar compresos en la franja d’edat que en cada cas estableixin les bases de la convocatòria, d’acord amb els requeriments exigits per a la plaça vacant o de nova creació, a la data de la publicació de l’edicte de la convocatòria al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

El funcionari de Duana titular d’una plaça està sotmès al principi de mobilitat dins del Cos i exerceix qualsevol funció que li sigui encomanada corresponent a la mateixa ocupació professional tipus de la plaça que ocupa.

5. Els funcionaris de Duana han de prestar jurament davant del ministre de Finances.

6. Una vegada han prestat jurament, es proveeix de credencial i d’uniforme els nous funcionaris, i se’ls atribueix un número identificatiu. El port de l’uniforme, de la credencial i dels distintius es desenvolupa per una normativa específica.

7. L’admissió d’una persona al Cos de Duana comporta l’obligació per part seva de romandre al Cos un mínim de dos anys a comptar del final del període de formació inicial; l’incompliment d’aquest compromís comporta l’obligació de fer-se càrrec de les despeses de formació inicial.

8. El Cos de Duana s’estructura jeràrquicament en els graus següents, d’acord amb la taula salarial aprovada per la normativa vigent que regula la Funció Pública:

a) El grau d’agent que equival al grup funcional C, nivell de classificació C2.
b) El grau de responsable que equival al grup funcional C, nivell de classificació C1 (b).
c) El grau de cap de brigada que equival al grup funcional C, nivell de classificació C1 (a).
d) El grau d’administrador adjunt que equival al grup funcional B, nivell de classificació B3.
e) El grau d’administrador que equival al grup funcional B, nivell de classificació B2 (a).
f) El grau de sotsdirector que equival al grup funcional B, nivell de classificació B1.
g) El grau de director adjunt que equival al grup funcional A, nivell de classificació A1.


Els graus represos en aquest apartat poden ser modificats pel ministre de Finances a proposta del director del Cos de Duana.

9. El grau de director equival al grup funcional A, nivell de classificació XV de la taula salarial del Cos General salarial aprovada per la normativa vigent que regula la Funció Pública.

10. Amb caràcter general, per cobrir les places vacants o de nova creació es fa una convocatòria mitjançant promoció interna entre els funcionaris de Duana per derogació a les disposicions de la normativa vigent que regula la Funció Pública. Reglamentàriament es preveuen els casos de provisió de places vacants dirigida als aspirants externs al cos.

Amb caràcter excepcional el ministre de Finances pot decidir que la provisió de determinades places vacants o de nova creació es porti a terme únicament mitjançant el procediment selectiu d’ingrés.

11. La compensació de circumstàncies laborals estructurals i no estructurals dels llocs de treball del Cos de Duana i la gestió de l’acompliment es desenvoluparan reglamentàriament.

En particular, s’establiran anualment tots els dies de compensació de què gaudeixen els funcionaris del Cos de Duana. Aquests dies corresponen als festius o altres de què es beneficia la resta de l’Administració general i que els funcionaris del Cos de Duana estan obligats a treballar per raó del servei. El funcionari concernit no pot gaudir d’aquests dies de compensació si ha estat de baixa per malaltia.
Article 4

1. Els funcionaris adscrits al Cos de Duana estan obligats a guardar el secret professional. Únicament poden facilitar a tota persona pública o privada qualsevol dada o fet que coneguin per raó de la seva funció pública per ordre escrit del director de Duana.

2. Aquestes obligacions perduren encara que el funcionari causi baixa del cos.

3. L’incompliment d’aquesta disposició és denunciada davant la jurisdicció penal.

4. Els funcionaris del Cos de Duana poden ser requerits per efectuar un servei encara que ja hagin complert el seu torn.

5. El funcionament intern del Cos es regula mitjançant reglaments, circulars ministerials o notes de servei. És obligatori el compliment d’aquests reglaments, de les circulars ministerials i de les notes de servei.

6. Els funcionaris de Duana han de tenir residència i domicili efectius i permanents al Principat d’Andorra.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.