Carregant...
 

Decret d’aprovació del Reglament d’Estructura i Funcionament del Centre Hospitalari AndorràExposició de motius

El Centre Hospitalari Andorrà (CHA) és una unitat organitzativa del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS), conforme al que es preveu en la Llei de creació d’aquesta entitat parapública. A més, l’experiència ha evidenciat que és la unitat organitzativa nuclear del Servei en el que s’incardina, així com del sistema sanitari públic d’Andorra.
LesLleis.com

Des de l’aprovació del Reglament d’Estructura i Funcionament del Centre Hospitalari Andorrà de data 4 de gener de 2001, s’han aprovat diverses modificacions d’aquest Reglament com ara les del 5 de juny de 2013 i del 6 de novembre de 2013. Tanmateix, s’ha estat aplicant normativa interna del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària, malgrat que és anterior al Reglament, com per exemple el Reglament del personal mèdic aprovat pel Consell Directiu del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària en data 28 de desembre de 1989.

També ha incidit sobre el Reglament de l’any 2001 l’aprovació del Reglament de creació de la Direcció Assistencial i de la Direcció Econòmica i de recursos generals del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària de data 27 d’agost del 2014, i del Reglament de prestació de serveis del Centre Hospitalari Andorrà a professionals de la salut que desenvolupen activitats privades de data 19 de juny del 2013.

L’aprovació de tots aquests textos reglamentaris fa que avui sigui necessària la redacció d’un nou Reglament d’estructura i funcionament del Centre Hospitalari Andorrà que permeti una lectura sistemàtica, sense contradiccions, que integri les direccions que s’han establert transversalment per al Servei Andorrà d’Atenció Sanitària, que eviti el solapament dels textos que han incidit sobre el redactat original.

D’altra banda també és posterior al Reglament d’estructura i funcionament del Centre Hospitalari Andorrà de l’any 2001, el text refós de la Llei general de sanitat, amb la incorporació de la modificació operada per la Llei 1/2009, del 23 de gener.

El text d’aquest Reglament posa al dia totes aquestes modificacions pel que fa a l’organització de la sanitat pública del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària i, del propi Centre Hospitalari Andorrà, aprofitant per afavorir una assistència hospitalària que situa el pacient en el centre del servei públic, i que configura aquest de manera que sigui eficient i eficaç, amb un tractament racional dels recursos públics conjuminat amb la vocació d’excel·lència del servei, i en el qual el procés assistencial és l’eix de l’organització.

Així, l’atenció sanitària hospitalària s’estructura, bàsicament, en àrees, organitzades en serveis que agrupen especialitats mèdiques i quirúrgiques, seguint els models que es donen al nostre entorn. El Reglament estableix com s‘organitzen aquestes àrees i serveis, i com es vehicula la seva relació amb les direccions.

En relació amb l’exercici de la medicina i altres especialitats assistencials, i per tal de donar consistència als principis esmentats d’eficiència i d’eficàcia, es preveu que l’exercici només es pugui desenvolupar si es forma part de la plantilla orgànica (que integra tant l’exercici laboral com l’exercici per compte propi), o si s’exerceix en el marc d’un conveni estratègic amb institucions alienes, o en el marc d’interconsultes amb els requisits que s’hi estableixen per tal de preservar l’ordre en la prestació del servei públic.

Per tant, la plantilla orgànica del Centre Hospitalari Andorrà integra tant els facultatius (terme que inclou tant els metges com altres especialistes assistencials titulats) en règim laboral, com els que treballen per compte propi.

L’exercici per compte propi equival al que històricament s’ha denominat liberal, però adaptant aquesta darrera denominació a la primera, que és la que s’utilitza en la Llei 6/2008, del 15 de maig, d’exercici de professions titulades i de col·legis i associacions professionals, i que fa referència explícita als professionals que per compte propi, actuen dintre de l’àmbit de l’Administració pública, concertant els seus interessos professionals amb els propis de l’interès i del servei públic.

En aquest sentit, es considera facultatiu per compte propi el que no cobra un salari del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària, sinó que cobra els seus actes mèdics directament dels pacients, de la Caixa Andorrana de Seguretat Social, o de les altres asseguradores públiques o privades.

Tanmateix, aquest exercici per compte propi que es desenvolupa en l’àmbit del servei públic hospitalari no es pot entendre realitzat sota un criteri de llibertat absoluta en relació amb la seva organització i la prestació de serveis envers els pacients, cosa que anorrearia la mateixa naturalesa del servei públic. Aquest exercici s’ha de desenvolupar d’acord amb els criteris i les pautes d’actuació que es determinen des de la mateixa organització del servei, i que necessàriament limiten la llibertat d’organització del treball. Aquesta limitació s’ha d’establir mitjançant un conveni entre el Servei Andorrà d’Atenció Sanitària i el mateix professional per compte propi, sota el criteri de llibertat de pactes, però conjuminant-hi els principis rectors del servei públic que també han de guiar aquesta actuació.

També cal dir que aquesta modalitat d’exercici per compte propi es reserva per a determinades especialitats que no formen part de l’Àrea de Crítics, d’Urgències, d’Anestesiologia i de l’Àrea de Serveis Centrals, donada la seva tasca de suport o complementària a les altres especialitats medico-quirúrgiques, i la necessitat de garantir l’assistència continuada.

En conseqüència, i de manera coherent amb el que s’ha apuntat abans, els procediments disciplinaris han de ser els mateixos per a l’exercici laboral i per a l’exercici per compte propi, llevat -com és obvi- de les conseqüències de la seva resolució.

D’altra banda, els reptes que cal entomar en relació amb les prestacions sanitàries que necessiten un grau d’especialització molt alt i que no poden ser cobertes per la plantilla orgànica pròpia del Centre Hospitalari Andorrà, fa necessària la previsió que també puguin exercir puntualment en aquesta unitat organitzativa del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària professionals que formin part d’institucions alienes però de referència, nacionals o estrangeres, que disposin de l’especialització òptima. Ben entès, doncs, aquest exercici és subsidiari a les prestacions que la plantilla orgànica pugui donar, i cal que es reguli mitjançant un conveni amb les dites institucions.

El Reglament s’estructura en cinc capítols: el primer, de disposicions generals; el segon en el qual s’estableixen els òrgans de gestió; el tercer, d’organització de l’Àrea Assistencial; el quart, en el qual es preveuen els òrgans de participació, i el cinquè, on es regula el règim disciplinari.

El Reglament es complementa amb quatre disposicions transitòries, una disposició derogatòria i dos disposicions finals.

Ateses les consideracions esmentades, a proposta del ministre de Salut, el Govern, en la sessió del 14 de desembre del 2016,

Decreta
Article únic

Aprovar el Reglament d’Estructura i Funcionament del Centre Hospitalari Andorrà.

Reglament d’Estructura i Funcionament del Centre Hospitalari Andorrà

CAPÍTOL PRIMER
DISPOSICIONS GENERALS

Article 1. Unitat organitzativa del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària encarregada de l’assistència hospitalària pública.

El Centre Hospitalari Andorrà és la unitat organitzativa del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària responsable de l’assistència hospitalària pública d’Andorra.

En aquesta qualitat, el Centre Hospitalari Andorrà presta l’assistència pròpia d’un hospital general bàsic a tota persona que es troba a Andorra, sigui resident o no.

S’entén per assistència pròpia de l’hospital general bàsic d’Andorra la que es determina a la cartera de serveis aprovada pel Govern, i que, per acord del Consell Directiu del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària, es considera que es pot prestar al Centre Hospitalari Andorrà, per ser apropiada als principis que es determinen a l’article 3.a d’aquest Reglament i d’acord amb la dimensió que pot tenir el centre en relació amb la població andorrana.

Els recursos materials i humans del Centre Hospitalari Andorrà són els apropiats per donar resposta a aquesta necessitat assistencial.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.