Carregant...
 

Decret 555/2023, del 6 de desembre del 2023


Decret 555/2023, del 6-12-2023, d’aprovació del Reglament de l’accés, la promoció i la carrera professional del Cos de Policia.

La provisió de llocs de treball del Cos de Policia ha estat objecte de successives disposicions reglamentàries, motivades per diferents causes, entre les quals les noves necessitats derivades del progressiu creixement del cos i l’assoliment d’experiència en la gestió d’aquests processos en el decurs de més de quinze anys.

El Decret de l’any 2005 va regular per primera vegada el procés selectiu d’ingrés i la promoció interna dels funcionaris del Cos. Tanmateix, passats més de dos anys, el dia 5 de desembre del 2007 es va aprovar un nou Reglament d’accés i de promoció interna dels membres del Cos de Policia, en què es van modificar determinats articles i se’n va derogar algun altre, encara que es van mantenir aspectes bàsics que ja articulaven l’accés i la promoció interna dels membres del Cos de Policia. Es va entrar així en una nova etapa de professionalització dels recursos humans enfocada de manera principal a fer servir elements d’eficàcia, rigor, transparència i objectivitat en la gestió de la carrera professional dels membres d’aquest Cos especial.

Aquestes primeres normes van definir procediments estructurats i específics, i van implantar instruments tècnics per aconseguir una òptima cobertura de les places que, a banda, venien a desenvolupar el marc general previst a l’article 49 de la Llei.

L’1 d’abril del 2009 es va abordar una nova modificació derivada de la implementació que comportà la Llei 31/2008, del 18 de desembre, de mesures per a la reactivació econòmica, norma que afectà posicions retributives del personal del Cos i, a fi d’aconseguir una equitat entre tots els funcionaris de Policia afectats i no causar perjudici al personal policial, es va modificar l’article 18.1, lletres a i b, de la norma reglamentària.

Ulteriorment, l’any 2013, com a conseqüència dels pronunciaments jurisdiccionals arran de la impugnació d’un concurs oposició intern per a la cobertura de dos places de comissari, va esdevenir necessari modificar novament el Reglament llavors vigent i, particularment, l’apartat 1 de l’article 7, relatiu a la composició i les funcions del Comitè Tècnic de Selecció. Aquesta nova esmena, en essència, va possibilitar que els representants de la Policia poguessin pertànyer al mateix grau de l’escala del lloc que es pretenia cobrir. Altrament, es va detallar quines persones del ministeri encarregat d’interior podien ser nomenades i qui les podia designar, i es va habilitar fins i tot la possibilitat que aquesta designació la poguessin efectuar persones que actuessin per delegació, amb la finalitat última de no paralitzar el procés de selecció. Així mateix, es va normar la designació dels representants substituts dels titulars, que havien de mantenir les mateixes condicions que les requerides als membres titulars, i es va incorporar llavors una novetat que es preserva, com és el nomenament de persones alienes al Cos en determinades circumstàncies, com absències justificades o incompatibilitats.

Finalment, per decret del 15 de juliol del 2015 es va aprovar la modificació de l’article 16 del mateix Reglament i es va posar fi a contradiccions que afectaven la valoració de mèrits en els processos de promoció interna, i es va eliminar la previsió que fou declarada nul·la –pronunciament del 12 d’abril del 2010– per la Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justícia.

Passats més de set anys, l’experiència aconseguida en el desenvolupament dels processos de selecció, els canvis introduïts per la Llei 1/2019, de 17 de gener, de la funció pública vigent i els pronunciaments dels tribunals andorrans en relació amb determinats aspectes, com la valoració dels mèrits en els processos de promoció interna, fonamenten alguns dels canvis que incorporen els preceptes d’aquest nou text reglamentari, que introdueix a l’intitulat la menció de la carrera professional. Però no tan sols això, la llarga tradició de servei a la ciutadania també impulsa el creixement professional, la qual cosa requereix fer un salt qualitatiu en la norma que regula l’accés, la promoció i la carrera professional dels membres del Cos de Policia. Tots aquests elements venen a coincidir en la necessitat d’actualitzar la normativa en matèria de provisió de places, per tal d’incloure-hi les eines de gestió necessàries en aquest nou context.

A banda d’això, aquest Reglament és producte del treball consensuat amb diferents actors, com la Direcció de la Policia i el Consell de la Policia, i s’articula en vuit capítols, 33 articles i una disposició transitòria.

El primer capítol es dedica a establir disposicions generals que reprenen determinats aspectes de la Llei del Cos de Policia essencials en aquests processos, com són l’estructura i les ocupacions professionals dels membres del Cos.

El capítol segon regula la competència i el procediment i manté en essència la previsió anterior, però habilita la possibilitat de fer efectiu, subsidiàriament, el principi de mobilitat en la provisió de places vacants o de nova creació que pertanyen a les escales intermèdia i executiva.

El capítol següent vertebra el sistema de provisió de places en quatre articles que esdevenen la clau de volta en els procediments d’accés i en la promoció interna. L’article 7 incorpora determinades innovacions instaurades per la Llei 1/2019, del 17 de gener, de la funció pública i les seves modificacions, diferenciant i definint els sistemes de provisió de places, a saber, l’oposició i el concurs, i alhora desglossa les proves, tant per accedir al Cos com per a promoció interna. Altrament, com a novetat destacable i fruit de la voluntat constant de fer efectius els principis que encapçalen el mateix article, particularment la transparència, la publicitat i la igualtat, s’hi inclou una taula amb les valoracions de les titulacions que segueix la descripció del Marc andorrà de qualificacions, sense perjudici que les bases de la convocatòria puguin adaptar la denominació i la valoració als canvis que es puguin esdevenir en matèria educativa. La promoció interna es regula a l’article 8, que habilita l’accés a les escales intermèdia i executiva per una combinació de permanència i titulació.

Tot seguit, el capítol quart, en dos articles, norma les bases de la convocatòria.

El Comitè Tècnic de Selecció s’incardina al capítol cinquè, que, per via de quatre preceptes, configura tècnicament i funcionalment aquest òrgan determinant en els processos de selecció, al qual podran assistir, en qualitat d’observadors, un representant de cada associació sindical.

El capítol sisè, relatiu a les proves i el procés de selecció, també incorpora millores tendents a reforçar els principis que regeixen els processos de selecció. Així, l’article 18 taxa en tres taules la ponderació de les proves que conformen el sistema d’oposició en el procediment selectiu d’ingrés al Cos, i fa el mateix en els procediments de promoció interna, ja sigui per a canvi d’escala, ja sigui per a canvi de grau.

Cal referir-se a un altre canvi significatiu, enfocat a preservar els resultats dels processos, previst a l’article 19, que amplia el termini de reserva de notes a divuit mesos, sempre que se superin totes les proves de la convocatòria. Quant a la valoració dels mèrits, l’article 20 assenta les línies mestres i defineix i compartimenta com s’han de valorar els mèrits determinats per la llei rectora del Cos, reglamentació que reforça la transparència i l’objectivitat en el moment de valorar-los. L’article 21, intitulat Progressió interna, regla la categoria d’agent major de policia, que ha perdurat internament al Cos i que es dota d’un procediment i uns requisits que cal acomplir.

El capítol setè, relatiu al nomenament i els períodes de formació i prova, també incorpora reformes concordants amb actuacions ja prefixades per la Llei de la funció pública, com l’entrevista a la meitat del període de prova que permet advertir el candidat d’eventuals deficiències que poden ser superades.

A l’últim, el capítol vuitè, referent a les situacions administratives i de mobilitat, ordena el reingrés sense reserva de plaça, el trasllat i l’adscripció temporal, atès que la mobilitat ha esdevingut una fórmula necessària i recurrent per cobrir determinades vacants en els llocs de treball, motiu pel qual escau implementar-la i garantir així l’efectivitat de les particularitats organitzatives del Cos.

Ateses les consideracions precedents i vist l’informe favorable del Consell de la Policia, i a proposta de la ministra de Justícia i Interior, el Govern, en la sessió del 6 de desembre del 2023, aprova aquest Decret amb el contingut següent:
Article únic

S’aprova el Reglament de l’accés, la promoció i la carrera professional al Cos de Policia, que entrarà en vigor l’endemà de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Reglament de l’accés, la promoció i la carrera professional al Cos de Policia

Capítol primer. Disposicions generals

Article 1. Objecte

1. Aquest Reglament té per objecte establir la normativa aplicable als processos de provisió de places vacants i de nova creació de membres del Cos de Policia, ja sigui per accedir al Cos, ja sigui per a promoció interna dins el Cos.

2. A aquest efecte, es fixa el règim específic aplicable als membres del Cos de Policia, que es diferencia del règim general aplicable a la resta de funcionaris. No obstant això, en els aspectes no previstos per aquest Reglament, els membres del Cos es regeixen, de manera complementària i supletòria, per les disposicions de la Llei de la funció pública i les normes que la desenvolupen.
Article 2. Àmbit d’aplicació

1. Aquest Reglament és aplicable als membres del Cos de Policia que hi són adscrits i a les persones que concorren als procediments selectius d’ingrés per a la provisió de les places vacants o de nova creació de membre del Cos.

2. Aquest Reglament també s’aplica als membres del Cos de Policia en període de formació o de prova.
Article 3. Estructura jeràrquica

El Cos de Policia s’estructura jeràrquicament en les escales i graus següents:

a) Escala bàsica, nivell de classificació C1. Comprèn el grau d’agent de policia i la categoria d’agent major de policia.
b) Escala intermèdia, nivells de classificació B4 i B3. Comprèn el grau de sergent de policia i el grau de sergent major de policia i sergent major primer de policia, respectivament.
c) Escala executiva, nivells de classificació B2 i B1. Comprèn el grau d’inspector de policia i inspector major de policia, respectivament.
d) Escala superior, nivells de classificació A2 i A1. Comprèn el grau de comissari de policia i comissari major de policia, respectivament.

Article 4. Ocupacions professionals

1. En l’àmbit general del Cos Policia, les ocupacions professionals tipus són les següents:

a) Agent
b) Sergent
c) Sergent major
d) Inspector
e) Inspector major
f) Comissari
g) Comissari major


2. Les ocupacions professionals i les funcions principals i les activitats bàsiques dels llocs de treball es concreten en les descripcions dels llocs de treball.

3. Els membres del Cos de Policia adscrits a cada divisió, àrea, unitat i, eventualment, a cada grup o secció s’organitzen en les ocupacions professionals necessàries per al seu funcionament, d’acord amb les classificacions següents:

a) Membre en període de formació o de prova
b) Membre
c) Responsable
d) Sotscap
e) Cap


4. Les missions, les funcions principals i les activitats bàsiques de les ocupacions professionals que pertanyen a una divisió, àrea, unitat i un grup o secció es concreten en el Reglament de l’estructura orgànica del Departament de Policia.

Capítol segon. Procediment

Article 5. Competència

1. Correspon al Govern determinar la provisió de places vacants o de nova creació de membre del Cos de Policia que cal cobrir, a proposta del ministre competent en matèria d’interior.

2. El ministre competent en matèria d’interior, amb l’informe previ del director del Cos de Policia, proposa al Govern el nombre i el tipus de places vacants o de nova creació de membre del Cos que cal cobrir. Aquesta proposta ha de ser motivada, d’acord amb criteris objectius fonamentats en l’evolució, el creixement i les necessitats organitzatives, estructurals i professionals del Cos.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.