LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Llei 2/2016, del 10 de març, del pressupost per a l’exercici del 2016


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 10 de març del 2016 ha aprovat la següent:

llei 2/2016, del 10 de març, del pressupost per a l’exercici del 2016

Exposició de motius

El marc normatiu del pressupost general de l’Estat per a l’exercici 2016 es fonamenta en la Constitució del Principat d’Andorra, del 28 d’abril del 1993; el Decret legislatiu del 20-5-2015 de publicació del text refós de la Llei general de les finances públiques, del 19 de desembre del 1996, i la Llei 32/2014, del 27 de novembre, de sostenibilitat de les finances públiques i d’estabilitat pressupostària i fiscal.
LesLleis.com

La Llei del pressupost general regula les obligacions que, com a màxim, poden reconèixer durant l’exercici 2016 l’Administració general, les entitats parapúbliques o de dret públic i les societats públiques participades per l’Administració general, i els drets que es preveuen liquidar durant el mateix exercici, d’acord amb els principis pressupostaris que estableix la Llei general de les finances públiques i d’acord amb el marc pressupostari o, el que és el mateix, la projecció pressupostària per als anys de mandat en què s’emmarquen els pressupostos anuals de la legislatura.

En concret, la Llei inclou un contingut necessari constituït per la determinació de la previsió d’ingressos per a l’exercici 2016 i les obligacions que, com a màxim, poden reconèixer durant l’exercici 2016 l’Administració general i les seves entitats dependents o vinculades. I també, les regles o els criteris d’execució del pressupost general per a l’exercici 2016, per mitjà de l’articulat i les disposicions de la Llei, que es limita a les matèries o qüestions que tenen relació directa amb les previsions d’ingressos, les habilitacions de despesa i els criteris de política econòmica general.

Si bé la Llei del pressupost anual es pot qualificar com una norma essencialment temporal, es fa necessari incloure-hi, mitjançant disposicions finals, modificacions amb caràcter permanent de normes legals que regulen aspectes relacionats amb les finances públiques, la funció pública i l’activitat econòmica del sector públic. Les disposicions finals de modificació de normes vigents són per vetllar per l’equilibri en l’execució del marc pressupostari i per vetllar per la utilització dels recursos disponibles d’acord amb el principi de bona gestió (economia, eficiència i eficàcia) a l’efecte de garantir el compliment de les obligacions establertes en la Llei 32/2014, del 27 de novembre, de sostenibilitat de les finances públiques i d’estabilitat pressupostària i fiscal.

El marc pressupostari del Govern per al període que va de l’exercici 2016 a l’exercici 2019, ambdós inclosos, suporta el programa de Govern del mandat legislatiu que al seu torn és fruit dels objectius estratègics per al mandat. Aquest marc pressupostari respecta i compleix el límit d’endeutament, de despesa màxima permesa, de variació de despesa corrent o de funcionament, així com de limitació del pes de la imposició directa sobre el total d’impostos directes i indirectes de l’Administració general establerts en la Llei 32/2014, d’acord amb la disposició transitòria tercera de la mateixa Llei.

El pressupost general per a l’exercici 2016 i el marc pressupostari en què s’encabeix persegueixen el mateix objectiu dels pressupostos del mandat anterior de garantir la sostenibilitat financera de l’Administració general i les seves entitats dependents o vinculades i enfortir la confiança en l’estabilitat de l’economia andorrana. L’assoliment d’aquests objectius permet consolidar el marc d’una política econòmica orientada al creixement econòmic i al manteniment i a la creació de llocs de treball. En aquesta línia, el pressupost de l’Estat per a l’exercici 2016 i el marc pressupostari corresponent tenen com a objectiu prioritari continuar mantenint el percentatge d’endeutament respecte al producte interior brut (PIB) expressat en termes nominals, per sota del límit del 40%, en un context de consolidació fiscal i d’optimització i bona gestió de la despesa pública. Es fa palès que l’import de la despesa pública no financera s’ajusta i compleix al final del mandat els límits establerts en els termes que determina la disposició transitòria tercera de la Llei 32/2014, de constant referència.

La part essencial de la Llei de pressupost es recull en el capítol primer, “Els crèdits i les seves modificacions”, atès que s’hi defineix l’àmbit del pressupost de l’Estat i rang de Llei, i s’aprova la totalitat dels estats d’ingressos i despeses del sector públic estatal. Cal fer una menció especial a l’apartat segon de l’article primer d’aquest capítol, que consigna l’import màxim de les transferències de capital als comuns per a l’exercici 2016 pel que fa a tots els conceptes inclosos. Aquest apartat, que figura igual en les lleis de pressupost dels exercicis 2014 i 2015, té rang de llei qualificada per aplicació del que disposa l’article 57.3 de la Constitució del Principat i es manté per a l’exercici 2016 perquè garanteix la sostenibilitat de les finances públiques.

El capítol primer també conté les normes de modificació i ampliació dels crèdits pressupostaris que clarifiquen, matisen i complementen el que regula la Llei general de les finances públiques en aquest sentit.

El capítol segon de la Llei de pressupost, “Gestió pressupostària i despesa pública” regula els aspectes en matèria de contractació pública, d’ajuts, de la funció pública i de les finances públiques que concreten i permeten aplicar i executar per a cada exercici pressupostari els preceptes aplicables. En particular, aquest capítol estableix les retribucions i el règim de la contractació de personal de l’Administració general, de l’Administració de justícia, de les societats públiques, de les entitats parapúbliques, de dret públic i altres organismes públics i de les entitats autònomes les despeses corrents de les quals es financen mitjançant transferència corrent del Govern.

En relació amb les retribucions del personal, la Llei de pressupost inclou, com a novetat i fruit de la situació de millora de l’estabilitat econòmica, la derogació de l’article 2 de la Llei 2/2012, del 15 de març, de mesures de contenció de la despesa pública en matèria de personal, i de l’apartat b) de la disposició addicional cinquena de la mateixa Llei. Això suposa que a partir de l’entrada en vigor de la Llei de pressupost general per a l’exercici 2016 es restableixen, per l’import de la reducció, les retribucions i es re calculen les prestacions de jubilació voluntària afectades per aquest article de la Llei 2/2012, respectivament. En consonància amb aquesta mesura, la Llei de pressupost per a l’exercici 2016 consigna els crèdits necessaris i adients per fer front a aquests conceptes, en el respectiu capítol de personal dels estats de despeses de l’Administració pública de l’Estat.

Quant al règim de contractació de personal, la Llei pretén corregir les distorsions que s’han produït en l’aplicació de la Llei de la funció pública i de la Llei del contracte de relacions laborals –aplicable a les entitats dependents o vinculades a l’Administració general– i que s’han generat arran de les restriccions legals que hi ha des de l’any 2009 per contractar personal fix i també personal eventual. En aquest sentit, com a novetat, la Llei determina que les places vacants que estan ocupades per personal eventual o de durada determinada es poden cobrir amb personal fix, d’acord amb els principis de publicitat, igualtat i concurrència amb acord del Govern o del l’òrgan competent, i amb els informes previs preceptius.

La Llei de pressupost general de l’Estat, en línia amb l’anterior Llei de pressupost, determina també que amb els límits i requisits establerts en el mateix precepte, durant l’exercici 2016 es podrà cobrir amb personal fix o eventual les places vacants generades fins avui i que no es troben ocupades. S’estableix una taxa de reposició del 50% amb caràcter general i que afecta les places vacants no ocupades per personal eventual. Excepcionalment, també en l’exercici 2016 s’augmenta fins al 100% la taxa de reposició permesa a diversos sectors i administracions considerats prioritaris.

Igualment, la Llei autoritza amb caràcter rigorosament excepcional la creació de determinades places en llocs de treball concrets i vinculats a necessitats urgents i inajornables. La provisió d’aquestes places l’acorda el Govern amb el vistiplau de la Secretaria d’Estat de Funció Pública o dels òrgans competents de les administracions o entitats que integren el pressupost de l’Estat. Per a la provisió d’aquestes places, es requereix l’informe preceptiu de la Direcció sobre la seva idoneïtat i en què quedi evidenciada l’eficiència econòmica, d’acord amb la metodologia i les directrius aprovades prèviament pels òrgans competents.

El capítol tercer de la Llei de pressupost general, “Operacions financeres”, regula en un article, el règim de l’endeutament i la fixació, per a l’exercici 2016, de la quantitat màxima d’endeutament i de la prestació de garanties mitjançant aval, -dins del límit màxim del 40% del producte interior brut (PIB) expressat en termes nominals que esdevé preceptiu al final del mandat en virtut de la disposició transitòria tercera de la Llei 32/2014 ja esmentada-, que és una matèria que la mateixa norma de les finances públiques determina que cal aprovar per llei per a cada exercici pressupostari. I en un segon article, la Llei fixa aspectes dels dipòsits de reserves en garantia que concreten i permeten aplicar la norma que regula aquesta qüestió.

Després, els tres articles següents actualitzen preceptes, en virtut del Decret legislatiu del 16-09-2015 de publicació del text consolidat de la Llei 17/2008, del 3 d’octubre, de la seguretat social. El primer article determina l’actualització del preu de compra del punt de jubilació en el mateix percentatge que el preu de venda del punt de jubilació. El segon estableix la revaloració de les prestacions econòmiques inferiors al salari mínim pagades per la Caixa Andorrana de Seguretat Social d’acord amb l’índex de preus de consum (IPC); i el tercer fixa l’índex d’actualització de les cotitzacions que s’ha d’aplicar en el càlcul dels capitals de jubilació.

Els tres darrers articles d’aquest capítol tercer són els referents a la fixació de l’interès legal i, des de l’exercici 2015, de l’interès moratori; a les decisions que el Govern pot adoptar en situació de pròrroga pressupostària; i a la determinació com a valor de referència del 0% quan l’índex de preus de consum (IPC) sigui negatiu al final de l’any 2015.

La Llei de pressupost general per a l’exercici 2016 conté tres disposicions addicionals, dos disposicions derogatòries i nou disposicions finals.

Pel que fa a les disposicions addicionals, n’hi ha tres, i tenen com a objectiu matisar, complementar o addicionar el que s’estableix en el règim general. Les dues primeres actualitzen determinats tributs en virtut dels preceptes que els regula, considerant que es tracta d’una matèria que és reserva de Llei; i la tercera, complementa el règim pressupostari i de control financer de la Llei 33/2014 del 27 de novembre, de creació de la societat pública Andorra Telecom, SA.

En concret, la disposició addicional primera, adequa els coeficients d’actualització utilitzats en el càlcul de la base de tributació establerts en la Llei 21/2006, del 14 de desembre, de l’impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries, d’acord amb la disposició addicional segona de la mateixa Llei; i la segona, actualitza determinades taxes per a l’atorgament, la renovació i el manteniment de la llicència de jocs d’atzar quan l’obligat tributari és una entitat o associació amb caràcter benèfic i sense ànim de lucre, d’acord amb l’article 94.5 de la Llei 37/2014, de l’11 de desembre, de regulació dels jocs d’atzar.

Quant a les disposicions derogatòries: es manté, en relació amb l’exercici anterior, la derogació de l’apartat 2 de l’article 17 de la Llei 31/2008, del 18 de desembre, de mesures de reactivació econòmica, i dels articles 12 i 25.4 de la Llei 93/2010, del 16 de desembre, de mesures de promoció de l’activitat econòmica i social i d’optimització dels recursos de l’Administració; i s’introdueix com a novetat la derogació de l’article 2 de la Llei 2/2012, del 15 de març, de mesures de contenció de la despesa pública en matèria de personal i de l’apartat b) de la disposició addicional cinquena de la mateixa Llei, que es comenten més amunt.

La Llei es tanca amb un conjunt de disposicions finals que recullen les modificacions amb caràcter permanent realitzades de diverses normes legals i una disposició final, la novena, sobre l’entrada en vigor de la norma.

D’una banda, reprèn les modificacions següents en relació amb la Llei de pressupost de l’exercici anterior: de l’article 7 de la Llei 2/2012, del 15 de març, de mesures de contenció de la despesa pública en matèria de personal, quant a la suspensió de l’aplicació del sistema de gestió i avaluació de l’acompliment en l’etapa de gestió 2015-2016; de l’article 5 de la Llei 31/2008, del 18 de desembre, de mesures de reactivació econòmica sobre la durada màxima de les excedències amb reserva de plaça; de la Llei general de les finances públiques, del 19 de desembre de 1996, i en concret del punt 2 de l’article 23 “Modificació qualitativa: crèdits extraordinaris”, i de l’article 36 sobre el control pressupostari; de la Llei de contractació pública, del 9 de novembre del 2000, pel que fa al règim de contractació dels contractes de prestació de serveis declarats de caràcter sensible, articles 2.1c) i 54.2; i en relació amb la determinació de l’import de la fiança provisional, article 66.1; i de l’article 38 (“Taxes per als processos d’autorització prèvia i/o d’inscripció de l’INAF”) de la Llei 10/2013, del 23 de maig, de l’Institut Nacional Andorrà de Finances.

D’altra banda i com a novetat, en primer lloc, es modifica el punt 3 de l’article 22 del Decret legislatiu del 20-5-2015 de publicació del text refós de la Llei general de les finances públiques, del 19 de desembre de 1996, amb la finalitzat, merament operativa i de millora de control intern, que el Govern pugui activar, durant l’exercici pressupostari en què la Llei es fa vigent, els crèdits en concepte de determinats ajuts i prestacions socials, principalment, aprovats amb caràcter plurianual, a l’efecte de poder-los autoritzar i comprometre en les fases de licitació i adjudicació de l’expedient de contractació, respectivament.

En segon lloc, es modifiquen determinats articles del Decret legislatiu del 16 de setembre del 2015 de publicació del text consolidat de la Llei 17/2008, del 3 d’octubre, de la seguretat social. En particular, com a mesura inajornable per vetllar per la sostenibilitat de les finances públiques, es modifiquen els percentatges de cotització a la branca general de les persones assalariades, tant pel que fa a la part empresarial com a la part assalariada: augmenten en un percentatge d’un punt (1%) en els dos casos. En consonància, la cotització a la branca general de les persones que realitzen una activitat econòmica per compte propi també incrementa un 1%. I per acabar, es modifica l’apartat 2 de l’article 13 de la norma esmentada, per fer extensiva la condició de persona assegurada indirecta als joves d’edats compreses entre els divuit anys i els vint-i-cinc anys, ambdós incloses, que estan inscrits al Servei d’Ocupació d’Andorra, a banda dels que cursen estudis en un establiment d’ensenyança reconegut i no treballen de forma regular i que actualment gaudeixen d’aquesta condició.

En tercer lloc, es modifica el primer paràgraf de l’article 32 de la Llei 6/2014, del 24 d’abril, de serveis socials i sociosanitaris, referent al barem de valoració patrimonial; i també es modifica la disposició addicional de la Llei 30/2007, del 20 de desembre, de la comptabilitat dels empresaris, modificada per la Llei 8/2010, del 22 d’abril, i per la Llei 26/2011, del 29 de desembre, per tal de suprimir l’obligació de lliurar la declaració jurada de la xifra total anual d’ingressos per als empresaris persones físiques quan aquesta xifra és inferior a 150.000 euros, atès que, en aquest cas, aquesta informació ja es troba disponible mitjançant la declaració de l’impost sobre la renda de les persones físiques, ja sigui pel mètode de determinació objectiva o directa. D’aquesta forma, es simplifiquen les obligacions dels empresaris persones físiques evitant la duplicitat en la tramitació de la informació.

Capítol primer. Els crèdits i les seves modificacions

Article 1. Àmbit del pressupost de l’Estat i rang de la Llei

1. En el pressupost de l’Estat per a l’exercici 2016 s’hi integren:

a) El pressupost de l’Administració general.
b) Els pressupostos de les entitats parapúbliques, de dret públic i altres organismes:
- Caixa Andorrana de Seguretat Social
- Fons de Reserva de Jubilació
- Institut Nacional Andorrà de Finances
- Servei Andorrà d’Atenció Sanitària
- Forces Elèctriques d’Andorra
- Escola de Formació de Professions Esportives i de Muntanya
- Institut d’Estudis Andorrans
- Universitat d’Andorra
- Fòrum Nacional de la Joventut d’Andorra
- Societat de Gestió Col·lectiva de Drets d’Autor i Drets Veïns del Principat d’Andorra
- Consell Regulador Andorrà del Joc
- Agència Estatal de Resolució d’Entitats Bancàries
c) Els pressupostos de les societats públiques participades per l’Administració general:
- Andorra Telecom SAU
- Ràdio i Televisió d’Andorra SA
- Ramaders d’Andorra SA
- Andorra Turisme SAU
- Centre de Tractament de Residus d’Andorra SA
- Andorra Desenvolupament i Inversió SAU


2. L’import de les transferències de capital als comuns per a l’exercici 2016 pel que fa a tots els conceptes inclosos es correspon amb el màxim de l’import dels crèdits, de 54.600.000 euros, consignats en el subconcepte 46220, anomenat “Transferències comunals”.

Aquest apartat té rang de llei qualificada per aplicació del que disposa l’article 57.3 de la Constitució del Principat.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.