LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Llei 16/2018, del 26 de juliol, de suport a l’activitat empresarial i al foment de l’emprenedoria (Text refós per LesLleis.com)


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 26 de juliol del 2018 ha aprovat la següent:

llei 16/2018, del 26 de juliol, de suport a l’activitat empresarial i al foment de l’emprenedoria

Capítol I. Disposicions generals
Article 1. Objecte
Article 2. Àmbit d’aplicació
Article 3. Concepte d’emprenedoria
Capítol II. Foment de l’emprenedoria
Secció 1a. Educació en emprenedoria
Article 4. L’emprenedoria en l’ensenyament obligatori i post obligatori fins a batxillerat
Article 5. L’emprenedoria en l’ensenyament superior
Article 6. Formació del professorat en matèria d’emprenedoria
Secció 2a. Programes de suport a l’emprenedoria
Article 7. Programes de suport a l’emprenedoria
Article 8. Objectius
Article 9. Criteris d’atorgament
Article 10. Mesures de suport a l’emprenedoria prèvia declaració d’interès estratègic
Capítol III. Suport a l’activitat empresarial
Secció 1a. Punt Empresa
Article 11. Definició i objectiu
Article 12. Objectius
Article 13. Funcionament del Punt Empresa
Secció 2a. Simplificació de tràmits per a l’exercici d’activitats empresarials i econòmiques
Article 14. Foment de la simplificació administrativa
Article 15. Implementació de la tramitació electrònica
Article 16. Simplificació de les obligacions relatives a la presentació de comptes anuals
Secció 3a. Internacionalització i Innovació
Article 17. Mesures pel foment de la internacionalització i la innovació
Article 18. Instruments i organismes de suport a la internacionalització i la innovació de l’empresa andorrana
Disposició transitòria
Disposició final primera
Disposició final segona
Disposició final tercera. Modificació de la Llei 10/2012, del 21 de juny, d’inversió estrangera al Principat d’Andorra
Disposició final quarta. Modificació de la Llei 20/2007, del 18 d’octubre, de societats anònimes i de responsabilitat limitada
Disposició final cinquena. Modificació de la Llei 12/2013, del 13 de juny, del comerç
Disposició final sisena. Textos refosos
Disposició final setena. Entrada en vigor


Exposició de motius

La present Llei de suport a l’activitat empresarial i al foment de l’emprenedoria respon a la necessitat que actualment el Principat d’Andorra requereix. Aquesta Llei té com objectiu el suport a l’activitat empresarial mitjançant instruments que permetin el seu desenvolupament, el seu creixement i la seva internacionalització i alhora fomentin l’emprenedoria.

El capítol I, “Disposicions generals”, regula l’objecte i l’àmbit d’aplicació. Es defineix el concepte d’emprenedoria, essent l’exercici d’una iniciativa empresarial realitzada per una persona física o jurídica que assumeix pels seus propis mitjans el risc d’empresa mitjançant la planificació, l’organització i el desplegament de recursos amb l’objectiu de materialitzar una oportunitat de negoci. Pel que fa al seu àmbit d’aplicació, la Llei és molt àmplia i s’estén a totes les activitats empresarials que duguin a terme tant persones físiques com persones jurídiques, sempre que tinguin el seu domicili comercial o social al Principat d’Andorra.

El capítol II, “Foment de l’emprenedoria”, preveu, en una secció primera, que es desenvolupin una sèrie de mesures que contribueixin a la creació d’una veritable cultura emprenedora amb l’objectiu de consolidar la tendència a obrir noves oportunitats. En aquest sentit, la secció primera “Educació en emprenedoria” se centra en l’ensenyament obligatori, la formació professional, el batxillerat i l’ensenyament superior i promou el foment de mesures destinades a incentivar la cultura emprenedora. Es tractaria, per tant, d’inculcar als nostres joves, a través del sistema educatiu, la importància de potenciar la cultura emprenedora com a principal motor del desenvolupament econòmic. Així mateix, fomentar la cultura de l’emprenedoria a través del sistema educatiu requereix la incorporació de mesures que fomentin la formació inicial i permanent del professorat, doncs és essencial que el personal docent reuneixi les competències i habilitats necessàries per inculcar als alumnes la cultura emprenedora. En la seva secció segona, es demana al Govern de crear programes de suport a l’emprenedoria que contribueixin al seu desenvolupament, al de la creativitat del sector empresarial i a la competitivitat. Així mateix, es preveu la possibilitat que el Govern impulsi l’adopció de mesures en àmbits com la fiscalitat i la seguretat social, adaptades als programes concrets de suport a l’emprenedoria que apareguin en funció de les necessitats de cada moment i de cada sector.

El capítol III, “Suport a l’activitat empresarial”, desenvolupa un aspecte essencial per al bon funcionament de tota l’activitat empresarial: la creació del Punt Empresa. En aquest sentit, el Govern ha de crear un punt especialitzat en l’atenció, la informació i la gestió dels tràmits necessaris en la creació, en la vida, i en l’extinció de l’empresa. Es tracta d’un acompanyament real, continu i en un sol espai per part de l’Administració a tots els emprenedors, empresaris i professionals que requereixin d’un interlocutor coneixedor de la matèria per tal que els orientin en la seva trajectòria empresarial. Així mateix, es faculta al Govern la potestat de signar convenis de col·laboració que consideri necessaris per oferir un servei de qualitat.

Alhora, aquesta Llei ha de contribuir a simplificar la relació entre l’administrat i l’Administració tot fomentant la simplificació administrativa i l’ús de la signatura electrònica en els procediments administratius relacionats amb l’activitat empresarial.

Aquesta Llei confia al Govern la promoció d’un pla d’atracció d’inversions estrangeres que promogui Andorra com a país receptor d’inversions i que recolzi els projectes que complementin, diversifiquin i enriqueixin el teixit empresarial andorrà.

La Llei es composa d’una disposició transitòria mitjançant la qual el Govern disposa d’un termini d’un any per implementar el Punt Empresa i de set disposicions finals a través de les quals es modifiquen diversos textos legals d’àmbit econòmic i es preveu l’entrada en vigor de la Llei. Entre d’altres, es procedeixen a modificar els règims relatius a l’obertura de comerç de la Llei 12/2013, del 13 de juny, del comerç, amb la finalitat de simplificar el seu procediment. D’altra banda, es modifica també la Llei 10/2012, del 21 de juny, d’inversió estrangera al Principat d’Andorra a efectes de simplificar el procediment d’autorització estrangera. I finalment, es modifica la Llei 20/2007, del 18 d’octubre, de societats anònimes i de responsabilitat limitada, modificada per la Llei 4/2008 del 15 de maig, per la Llei 93/2010 del 16 de desembre, per la Llei 10/2012 del 21 de juny, per la Llei 28/2013 del 19 de desembre, per la Llei 5/2015 del 15 de gener, per la Llei 3/2017 del 9 de febrer, per la Llei 14/2017 del 22 de juny i per la Llei 17/2017 del 20 d’octubre, facilitant l’aportació no dinerària de determinats tipus de béns al capital social.

I per acabar, s’encomana al Govern la necessitat de procedir a fer un text refós de totes les lleis modificades.

Capítol I. Disposicions generals

Article 1. Objecte

Aquesta Llei té per objecte donar suport a l’activitat empresarial, afavorir-ne el desenvolupament, el creixement i la internacionalització i fomentar l’emprenedoria.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.