Carregant...
 


Decret


Vist l’article 59 de la Constitució del Principat d’Andorra, segons el qual, mitjançant llei, el Consell General pot delegar l’exercici de la funció legislativa en el Govern;

Vist l’apartat 3 de l’article 8 de la Llei 21/2014 del 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari que encomana al Govern que en el termini màxim de tres mesos a comptar de les modificacions normatives, publiqui al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra, mitjançant el decret legislatiu corresponent, el text refós de les normes tributàries, incloent-hi totes les modificacions aportades;

A proposta del ministre de Finances i portaveu, el Govern, en la sessió del 5 de juny del 2019, ha aprovat el Decret següent:
Article únic

S’ordena la publicació al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra del text refós de l’articulat de la Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’impost general indirecte, modificada per la Llei 29/2012, del 18 d’octubre, per la Llei 11/2013, del 23 de maig, per la Llei 10/2014, del 3 de juny, per la Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari, per la Llei 37/2014, de l’11 de desembre, de regulació dels jocs d’atzar, per la Llei 6/2015, del 15 de gener, del Fons de reserva de jubilació i per la Llei 8/2015, del 2 d’abril, de mesures urgents per implantar mecanismes de reestructuració i resolució d’entitats bancàries, per la Llei 9/2015, del 16 de juliol, de modificació de la Llei 6/2015, del 15 de gener, del Fons de reserva de jubilació, per la Llei 15/2015, del 3 de desembre, qualificada de modificació de la Llei 10/2007, del 17 de maig, qualificada de modificació de la Llei qualificada 11/2003, de modificació de l’article 7 i de supressió dels articles 8 i 9 de la Llei qualificada de transferències als comuns, del 27 de juny, per la Llei 3/2017, del 9 de febrer, del pressupost per a l’exercici del 2017, per la Llei 3/2019, del 17 de gener, de mesures urgents relatives a l’arrendament d’habitatges i per la Llei 18/2019, del 15 de febrer, del pressupost per a l’exercici del 201

Disposició final única

Aquest Decret entra en vigor el mateix dia de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.


Cosa que es fa pública per coneixement general.

Andorra la Vella, 5 de juny del 2019

Xavier Espot Zamora
Cap de Govern

Text refós de la Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’impost general indirecte

Capítol primer. Naturalesa i àmbit d’aplicació de l’impost

Article 1. Naturalesa

L’impost general indirecte és un tribut de naturalesa indirecta que grava el consum mitjançant la tributació dels lliuraments de béns i les prestacions de serveis realitzades per empresaris o professionals, així com de les importacions de béns.
Article 2. Àmbit d’aplicació territorial

L’àmbit territorial de l’impost és el territori andorrà.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.