Carregant...
 

Decret


Vist l’article 59 de la Constitució del Principat d’Andorra, segons el qual, mitjançant llei, el Consell General pot delegar l’exercici de la funció legislativa en el Govern;

Vist l’apartat 3 de l’article 8 de la Llei 21/2014 del 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari que encomana al Govern que en el termini màxim de tres mesos a comptar de les modificacions normatives, publiqui al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra, mitjançant el decret legislatiu corresponent, el text refós de les normes tributàries, incloent-hi totes les modificacions aportades;

A proposta del ministre de Finances i portaveu, el Govern, en la sessió del 5 de juny del 2019, ha aprovat el Decret següent:
Article únic

S’ordena la publicació al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra del text refós de l’articulat de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats, modificada per la Llei 17/2011, de l’1 de desembre, de modificació de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats, per la Llei 37/2014, de l’11 de desembre, de regulació dels jocs d’atzar, per la Llei 42/2014, de l’11 de desembre, de modificació de la Llei 5/2014, de 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques, per la Llei 5/2015, de societats cooperatives d’Andorra, per la Llei 6/2015, del 15 de gener, del Fons de reserva de jubilació, per la Llei 8/2015, del 2 d’abril, de mesures urgents per implantar mecanismes de reestructuració i resolució d’entitats bancàries, per la Llei 21/2017, del 23 de novembre, de modificació de la Llei 17/2017, del 20 d’octubre, de règim fiscal de les operacions de reorganització empresarial i de modificació de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats; de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques; de la Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari; de la Llei 20/2007, del 18 d’octubre, de societats anònimes i de responsabilitat limitada, de la Llei 21/2006, del 14 de desembre, de l’impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries, per la Llei 1/2018, de l’1 de març, del pressupost per l’exercici 2018, per la Llei 6/2018, del 19 d’abril, de modificació de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats, per la Llei 13/2018, del 31 de maig, del Tribunal d’Arbitartge del Principat d’Andorra i per la Llei 20/2018, del 13 de setembre, reguladora del Fons Andorrà de Garantia de Dipòsits i del Sistema andorrà de garantia d’inversions.

Disposició final única

Aquest Decret entra en vigor el mateix dia de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.


Cosa que es fa pública per coneixement general.

Andorra la Vella, 5 de juny del 2019

Xavier Espot Zamora
Cap de Govern

Text refós de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats


Capítol I. Naturalesa i àmbit d’aplicació de l’impost

Article 1. Naturalesa

1. L’impost sobre societats és un tribut de caràcter directe i naturalesa personal que grava la renda de les persones jurídiques d’acord amb les normes d’aquesta Llei.

2. L’exacció de l’impost corresponent als obligats tributaris no-residents fiscals en territori andorrà s’efectua d’acord amb la llei que regula l’impost sobre la renda dels no-residents fiscals.
Article 2. Àmbit d’aplicació espacial

L’impost sobre societats s’aplica en tot el territori del Principat d’Andorra.
Article 3. Tractats i convenis

El que estableix aquesta Llei s’entén sense perjudici del que disposen els tractats i els convenis internacionals que han passat a formar part de l’ordenament intern.

Capítol II. El fet generador

Article 4. Fet generador

Constitueix el fet generador l’obtenció de renda, sigui quina sigui la seva font o origen, per part de l’obligat tributari, amb independència del lloc on s’hagi produït i sigui quina sigui la residència fiscal del pagador.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.