Carregant...
 

Reglament regulador de les prestacions tècniques i tecnològiques de serveis socials i sociosanitaris, i de la Cartera de serveis socials i sociosanitaris (Text refós per LesLleis.com)


Capítol primer. Disposicions generals

Article 1. Objecte

Aquest Reglament té per objecte regular les prestacions tècniques i tecnològiques de serveis socials i sociosanitaris i, en general, la Cartera de serveis socials i sociosanitaris, i l’autorització i l’acreditació que en dimana, a què fan referència les seccions segona, quarta i primera del capítol tercer, i la secció segona del capítol cinquè, respectivament, de la Llei 6/2014, del 24 d’abril, de serveis socials i sociosanitaris (d’ara endavant, “la Llei 6/2014”).
Article 2. Conceptes bàsics

Els conceptes bàsics d’aquest Reglament es defineixen d’acord amb el que estableix l’article 2 de la Llei 6/2014, amb les precisions següents:

a) Establiment: l’espai físic on es presten serveis, programes i accions.
b) Centre: conjunt organitzat de mitjans tècnics i d’instal·lacions per a la prestació de serveis, programes i accions.
c) Servei: unitat de les prestacions tècniques i tecnològiques adreçades a la satisfacció de les necessitats personals i familiars, prestades per equips professionals al domicili o en establiments i centres de serveis socials i sociosanitaris. El servei pot ser de diagnòstic, de promoció, d’atenció o d’inserció de les persones i famílies.
d) Programa: conjunt coordinat de projectes i accions adreçats a l’assoliment d’uns fins i objectius, prioritzats i organitzats degudament, en un territori i durant un període determinats.
e) Protocol: conjunt d’instruccions i normes convinguts pels professionals que operen en una intervenció social i, si escau, sociosanitària, que actua com una guia flexible dels processos i les col·laboracions, i que és avaluat i actualitzat periòdicament. El protocol pot ser formal, i en aquest cas ha de ser ratificat per les institucions implicades, o intern, com a instrument de treball dels professionals en determinades intervencions.
f) Acció: activitat que habitualment forma part d’un programa, susceptible d’incidir de manera significativa en els serveis socials i sociosanitaris.
g) Entitat d’iniciativa privada: entitat privada que pot ser d’iniciativa mercantil o d’iniciativa cívica, segons tingui o no tingui ànim de lucre. L’entitat d’iniciativa cívica ha de ser objecte de promoció i ha de tenir preferències d’acord amb la normativa vigent. Les entitats d’iniciativa privada, per crear i gestionar establiments i centres que prestin serveis socials i sociosanitaris, han de complir la normativa vigent, ser autoritzades degudament i estar inscrites en el Registre Nacional de Serveis Socials i Sociosanitaris. Aquestes entitats poden formar part del Sistema de serveis socials i sociosanitaris (d’ara endavant, “el Sistema”), si són acreditades i atorguen el conveni de col·laboració corresponent amb el Govern o els comuns, segons escaigui.
h) Preu públic de les prestacions tècniques i tecnològiques: contraprestació que s’ha de satisfer per a la recepció d’un servei del Sistema. El preu públic el fixa, segons les seves competències, el Govern o els comuns, o s’estableix a la normativa de la seguretat social aplicable. Aquest preu s’ha de fixar en funció del cost de referència de la prestació i en cap cas no pot superar l’import del cost del servei que rep la persona beneficiària. El cost de referència és el cost real reconegut pel Govern o els comuns. A més, el preu públic ha de distingir entre les despeses sanitàries, les d’atenció personal a l’autonomia i les de manutenció i hostaleria, que es financen d’acord amb el que estableix l’article 61, apartat 1, de la Llei 6/2014.
i) Atenció centrada en la persona: model que requereix que els serveis, els programes i les accions afavoreixin l’autonomia i la participació de la persona concernida en la presa de decisions. Així mateix, aquest model afavoreix, sempre que la persona ho desitgi, la permanència en el seu entorn, mitjançant l’atenció domiciliària i els suports necessaris o, si escau, a través d’una atenció residencial propera i com més semblant a una llar millor.

Article 3. Tipus de prestacions tècniques i tecnològiques i de programes, protocols i accions

1. Les prestacions tècniques i tecnològiques de serveis socials i sociosanitaris estan formades pel conjunt de recursos humans, materials i econòmics que es desenvolupen mitjançant establiments, centres i serveis. Aquestes prestacions es complementen amb programes, protocols i accions.
LesLleis.com

2. Les prestacions tècniques i tecnològiques actuen a partir d’uns objectius comuns i d’un entorn de cooperació entre els serveis socials i sociosanitaris de caràcter públic i els de caràcter privat que presten les entitats col·laboradores, que han d’actuar de forma coordinada per evitar duplicitats i optimitzar els recursos.

3. Les prestacions tècniques i tecnològiques establertes a les seccions segona i quarta, respectivament, del capítol tercer de la Llei 6/2014, són les següents:

a) Prestacions tècniques:
i) Prestació d’atenció primària.
ii) Prestacions d’atenció domiciliària.
iii) Prestacions d’atenció diürna.
iv) Prestacions d’atenció residencial.
v) Prestacions de suport.
vi) Prestacions de valoració, orientació i assessorament.

b) Prestacions tecnològiques:
i) Assessorament sobre les prestacions tecnològiques disponibles, el control de qualitat i l’adequació dels productes de suport a les característiques de les persones que ho sol·liciten.
ii) Adaptacions de l’habitatge i supressió de barreres arquitectòniques i de la comunicació.
iii) Subministrament de productes de suport.


4. Els programes, els protocols i les accions socials i sociosanitàries poden ser de:

a) Detecció i prevenció.
b) Promoció, inserció, informació i sensibilització.
c) Desenvolupament comunitari.

Article 4. Cartera de serveis socials i sociosanitaris

1. Concepte:

D’acord amb l’article 15 de la Llei 6/2014, la Cartera de serveis socials i sociosanitaris (d’ara endavant, “la Cartera de serveis”), és l’instrument tècnic que determina les prestacions tècniques, econòmiques i tecnològiques de serveis socials i sociosanitaris, i en concreta la naturalesa i els requisits per accedir-hi.

2. Contingut:

D’acord amb l’article 16 de la Llei 6/2014, el contingut dels diferents serveis que conformen la Cartera de serveis s’estructura entorn dels aspectes següents:

a) Objectiu.
b) Funcions.
c) Naturalesa.
d) Aportacions econòmiques.
e) Persones beneficiàries i requisits d’accés específics.
f) Recursos humans bàsics d’atenció directa.
g) Altres aspectes específics.


La Cartera de serveis es concreta i desenvolupa a l’annex 3 d’aquest Reglament.

3. Prestacions tècniques experimentals:

Per fomentar prestacions alternatives innovadores, el Govern, a proposta del ministeri competent en matèria d’afers socials (d’ara endavant, “el ministeri”), d’acord amb la disposició addicional segona de la Llei 6/2014, pot autoritzar temporalment i posar en marxa nous serveis que formin part de programes pilot. Així mateix, les entitats públiques i privades col·laboradores poden sol·licitar al ministeri l’execució dels programes pilot.

Els programes pilot han de justificar la necessitat del nou servei, els objectius i les funcions, la metodologia d’intervenció que s’utilitzarà, les millores que suposa i la seva viabilitat tècnica i econòmica. Abans d’incorporar a la Cartera de serveis un nou servei cal haver efectuat un programa pilot d’una durada mínima d’un any i haver estat avaluat favorablement per una entitat externa de prestigi i especialitzada en la matèria de què es tracti.

4. Avaluació i actualització:

El Govern i els comuns avaluen anualment les prestacions de la seva competència incloses en la Cartera de serveis, i n’analitzen els aspectes comuns a la Comissió Nacional de Benestar Social (d’ara endavant, “la CONBS”).

En el procés d’avaluació s’han de tenir en compte els informes tècnics d’avaluació dels diferents àmbits organitzatius del Govern i dels comuns concernits, i de l’àrea competent en matèria d’inspecció social i sociosanitària. També s’ha d’escoltar el parer de la Comissió de Participació de les Entitats Cíviques en l’àmbit dels serveis socials i sociosanitaris (d’ara endavant, “la COPEC”), i, pel que fa a les prestacions corresponents a l’àmbit de la discapacitat, del Consell Nacional de la Discapacitat (d’ara endavant, “el Conadis”). A més, quan es tracta de prestacions de l’àmbit dels serveis sociosanitaris, l’avaluació s’ha de fer en el si de la Comissió Interministerial de Serveis Sociosanitaris (d’ara endavant, “la CISS”). En funció dels resultats de l’avaluació, el Govern actualitza eventualment la Cartera de serveis pel que fa a les prestacions de concurrència. Tanmateix, per a la modificació de les prestacions garantides, d’acord amb l’article 16, apartat 2, de la Llei 6/2014, el Govern ha de promoure el Projecte de llei corresponent.
Article 5. Requisits i dret d’accés a les prestacions tècniques i tecnològiques

1. Requisits:

a) Requisits generals:
Per accedir a les prestacions tècniques i tecnològiques les persones sol·licitants han de trobar-se en alguna de les situacions que assenyala l’article 4 i complir els requisits establerts a l’article 5 de la Llei 6/2014, que s’apliquen tenint en compte els criteris següents:
i) Les persones amb discapacitat, les persones amb problemes de salut mental i les persones amb malalties cròniques greus que, atesa l’especificat del tractament que requereixen no el puguin rebre en els serveis socials i sociosanitaris d’Andorra, poden ser assistides a l’estranger en centres i serveis socials i sociosanitaris autoritzats en cada cas concret pel ministeri.
ii) Les persones titulars d’una autorització d’immigració de residència per reagrupament familiar poden accedir a les prestacions si reuneixen els requisits exigits i ho sol·licita el titular del reagrupament. En aquests casos, d’acord amb el que disposa l’article 5, apartat 1, lletra d, de la Llei 6/2014, i atesos els compromisos adquirits pel titular del reagrupament, el cost del servei és a càrrec seu.
iii) Pel que fa a les víctimes del tràfic d’éssers humans i els seus fills menors d’edat, s’han de tenir en compte les normes establertes a la Llei 9/2012, del 31 de maig, de modificació de la Llei qualificada d’immigració, relatives al període de reflexió i de recuperació d’aquestes víctimes, a la concessió i la renovació de les autoritzacions de residència i treball, i a l’excepció d’abandó del territori. Per accedir a les prestacions específiques destinades a aquest col·lectiu no es requereix un període mínim de residencia.

b) Requisits específics:
A més dels requisits generals assenyalats anteriorment, per poder accedir a les prestacions tècniques i tecnològiques les persones sol·licitants han de complir els requisits i les condicions específiques de cadascuna de les prestacions establertes en la Llei 6/2014 i en aquest Reglament.


2. Dret d’accés:

D’acord amb l’article 7, apartat 2 de la Llei 6/2014, el dret d’accés a les prestacions pot ser garantit o de concurrència. Si el dret d’accés és garantit la persona sol·licitant que reuneix tots els requisits té un dret subjectiu d’accedir-hi; si és de concurrència l’accés està sotmès a les disponibilitats pressupostàries i la seva concessió ha de prioritzar les situacions de més necessitat. En ambdós casos, les prestacions poden ser gratuïtes o de copagament, en els termes establerts a la Llei 6/2014 i en aquest Reglament.
Article 6. Procediment d’accés a les prestacions tècniques i tecnològiques

1. El procediment per accedir a les prestacions tècniques i tecnològiques s’inicia mitjançant una sol·licitud normalitzada que s’adreça al ministeri o al comú corresponent, segons el servei de què es tracti, i a la qual cal adjuntar la documentació exigida amb caràcter general i la documentació específica de la prestació que se sol·licita.

La resolució de les sol·licituds correspon al ministeri, excepte en el cas de les prestacions tècniques d’atenció diürna relatives al servei de guarderia, al servei de casal de gent gran i al servei d’esplai d’àmbit parroquial, que corresponen als comuns.

2. També es pot accedir a determinades prestacions tècniques quan així ho decideixi el batlle o el tribunal competent, d’acord amb la normativa vigent.
Article 7. Drets i deures

1. Les persones beneficiàries de les prestacions tècniques i tecnològiques gaudeixen dels drets i resten subjectes als deures generals establerts a l’article 6 de la Llei 6/2014, així com als drets i els deures que es derivin de cadascuna de les prestacions. En l’aplicació dels drets i les obligacions es tindran en compte l’edat, les capacitats i la situació psicosocial de la persona concernida.

2. Els professionals que desenvolupen les seves tasques en els serveis socials i sociosanitaris, a més dels drets i deures que es deriven de la normativa laboral aplicable, gaudeixen dels drets i resten subjectes als deures que estableix l’article 11 de la Llei 6/2014.
Article 8. Prescripció tècnica i instruments bàsics d’intervenció

1. Per accedir a les prestacions tècniques o tecnològiques cal la prescripció tècnica emesa per un professional dels serveis socials d’atenció primària, pels equips interdisciplinaris de valoració, orientació i assessorament especialitzats, o per qualsevol altre professional o equip que s’indiqui en la Cartera de serveis.

2. Els professionals utilitzen els instruments bàsics d’intervenció establerts a l’article 13 de la Llei 6/2014 següents:

a) Història social de les persones beneficiàries: aquest document es pot compartir entre els professionals que treballen en entitats de naturalesa pública i parapública, respectant la normativa de protecció de dades aplicable.
b) Protocol específic d’alta hospitalària: aquest protocol es determinarà i s’aprovarà en el si de la CISS.
c) Informe social: aquest informe s’elabora mitjançant un model normalitzat per un professional del treball social. Els informes emesos pels professionals esmentats i dependents d’entitats de naturalesa pública o parapública, i que s’elaboren d’acord amb els criteris que estableix el ministeri, tenen validesa en tot el Sistema. El altres professionals que actuen en els serveis socials i sociosanitaris poden emetre, individualment o en equip, informes sobre les seves especialitats respectives.
d) Pla individual o familiar d’intervenció: aquest pla l’ha d’elaborar un professional dels serveis socials d’atenció primària o l’equip interdisciplinari de valoració, orientació i assessorament especialitzat. Així mateix, els professionals i equips dels diferents serveis han d’elaborar programes específics d’atenció a les persones beneficiàries que atenen.
e) Contracte individual d’atenció social i sociosanitària: aquest contracte s‘ha de subscriure entre la persona beneficiària i l’entitat titular del servei que es presta, segons un model normalitzat. A les persones beneficiàries menors d’edat se’ls ha d’explicar en llenguatge comprensible el contingut del contracte que signa la persona que en té la pàtria potestat, la tutela o la guarda. A les persones amb discapacitat se’ls han d’assegurar les mesures i els suports adequats que necessitin per comprendre el contingut del contracte, i quan calgui han de ser assistides en la signatura per la persona que en tingui la pàtria potestat, la tutela o la guarda.


3. El Govern i els comuns, en el marc de les competències que tenen atribuïdes, poden atorgar validesa als informes i els plans d’intervenció elaborats pels professionals del treball social o els equips interdisciplinaris dependents d’entitats privades col·laboradores, en els termes i l’abast que s’estableixin en els convenis de col·laboració corresponents. Així mateix, el Govern pot homologar informes i plans d’intervenció emesos per organismes i entitats estrangeres competents en matèria de serveis socials i sociosanitaris.

Capítol segon. Prestacions tècniques

Secció primera. Obertura, funcionament, modificació i tancament d’establiments, centres i serveis

Article 9. Autorització administrativa Image

1. Per a l’obertura i el funcionament d’establiments, centres i serveis que ofereixin prestacions tècniques, les persones o les entitats públiques o privades que en són titulars han d’obtenir prèviament l’autorització administrativa del Govern i dels comuns, en l’àmbit de les seves competències respectives. A aquest efecte han de complir, a més dels requisits generals establerts per la normativa vigent, els requisits administratius i tècnics que preceptuen la secció segona del capítol cinquè i la disposició addicional tercera de la Llei 6/2014, i aquest Reglament.

2. Els establiments, els centres i els serveis autoritzats han d’obtenir novament l’autorització en cas de modificació dels aspectes funcionals i materials següents:

a) Trasllat del centre.
b) Reforma de les instal·lacions que afecti la distribució dels espais.
c) Modificació d’activitats.
d) Canvi del nom comercial
e) Incorporació o baixa d’un dels titulars del centre.
f) Modificació del nombre de persones beneficiàries que impliqui l’increment de la capacitat inicial del centre.


Així mateix, per al tancament dels establiments, dels centres i dels serveis esmentats, cal obtenir l’autorització administrativa corresponent, que s’ha de sol·licitar amb un mes d’antelació, excepte quan es tracti de prestacions d’atenció residencial, en què s’ha de sol·licitar amb tres mesos d’antelació. Igualment, cal comunicar al responsable del Registre Nacional de Serveis Socials i Sociosanitaris la modificació dels professionals assistencials del centre en el període màxim d’un mes des que hagi tingut lloc aquesta modificació.

3. L’autorització per a l’obertura, el funcionament, les modificacions esmentades a l’apartat 2 anterior i el tancament dels establiments, els centres i els serveis correspon al ministeri, amb l’informe previ de l’àrea competent en matèria d’inspecció social i sociosanitària i, segons escaigui, del comú corresponent i dels ministeris competents, segons el tipus de prestació que es desenvolupi.

En concret, en el cas dels serveis sociosanitaris, el ministeri competent en matèria de salut ha d’informar sobre la idoneïtat i l’adequació dels professionals sanitaris proposats.

4. Les persones o les entitats que tinguin la intenció d’iniciar activitats relatives a l’obertura, la modificació o el tancament d’establiments, centres i serveis poden fer la consulta prèvia corresponent a l’àrea competent en matèria d’inspecció social i sociosanitària, a través del ministeri, sobre la iniciativa i les característiques de l’actuació que volen portar a terme, per conèixer-ne el parer i rebre’n l’assessorament necessari.

Mostra redacció anterior, vigent de l’01/09/2017 al 08/11/2017
Article 9. Autorització administrativa

1. Per a l’obertura i el funcionament d’establiments, centres i serveis que ofereixin prestacions tècniques, les persones o les entitats públiques o privades que en són titulars han d’obtenir prèviament l’autorització administrativa del Govern i dels comuns, en l’àmbit de les seves competències respectives. A aquest efecte han de complir, a més dels requisits generals establerts per la normativa vigent, els requisits administratius i tècnics que preceptuen la secció segona del capítol cinquè i la disposició addicional tercera de la Llei 6/2014, i aquest Reglament.

2. Per a la modificació dels aspectes funcionals i materials, del nombre de persones beneficiàries, així com del nombre i la qualificació dels recursos humans dels establiments, els centres i els serveis autoritzats, també cal obtenir novament l’autorització administrativa corresponent. Així mateix, per al tancament dels establiments, dels centres i dels serveis esmentats, cal obtenir l’autorització administrativa corresponent, que s’ha de sol·licitar amb un mes d’antelació, excepte quan es tracti de prestacions d’atenció residencial, en què s’ha de sol·licitar amb tres mesos d’antelació.

3. L’autorització per a l’obertura, el funcionament, la modificació i el tancament dels establiments, els centres i els serveis correspon al ministeri, amb l’informe previ de l’àrea competent en matèria d’inspecció social i sociosanitària i, segons escaigui, del comú corresponent i dels ministeris competents en matèria de comerç, de salut, d’ensenyament superior i de medi ambient. Aquests informes s’han d’emetre en el termini màxim de quinze dies hàbils des que siguin sol·licitats.

En concret, en el cas dels serveis sociosanitaris, el ministeri competent en matèria de salut ha d’informar sobre la idoneïtat i l’adequació dels professionals sanitaris proposats.

4. Les persones o les entitats que tinguin la intenció d’iniciar activitats relatives a l’obertura, la modificació o el tancament d’establiments, centres i serveis poden fer la consulta prèvia corresponent a l’àrea competent en matèria d’inspecció social i sociosanitària, a través del ministeri, sobre la iniciativa i les característiques de l’actuació que volen portar a terme, per conèixer-ne el parer i rebre’n l’assessorament necessari.

Modificats els apartats 2 i 3 per l’article únic del Decret, de 31 d’octubre del 2017, de modificació del Decret, del 7 de juny del 2017, d’aprovació del Reglament regulador de les prestacions tècniques i tecnològiques de serveis socials i sociosanitaris, i de la Cartera de serveis socials i sociosanitaris.


Article 10. Requisits generals per a l’obertura i el funcionament Image

Per poder obrir i fer funcionar un establiment, centre o servei que ofereixi prestacions tècniques, la persona o l’entitat sol·licitant ha d’acreditar que l’establiment, el centre o el servei esmentat compleix els requisits generals següents:

a) La normativa de serveis socials i sociosanitaris aplicable, particularment pel que fa al respecte dels drets i al compliment dels deures de les persones beneficiàries.
b) Les condicions materials mínimes, així com les normes generals i específiques en funció del tipus d’establiment, centre o servei que es pretén portar a terme, en els termes establerts a l’annex 1 d’aquest Reglament.
c) Les condicions funcionals dels establiments, centres i serveis, en els termes establerts a l’annex 2 d’aquest Reglament.
d) Que disposi del nombre i el tipus de professionals necessaris i amb la titulació i els coneixements suficients per assolir els objectius i les funcions assignades a la Cartera de serveis, d’acord amb les condicions funcionals i les altres condicions o requisits que es determinin en la resolució d’autorització o acreditació. En tot cas, han de complir les condicions o els requisits següents:
i) Que les persones que han de dirigir i coordinar el serveis que s’esmenten a continuació estiguin en possessió d’una titulació oficial de primer cicle universitari en ciències socials, de la salut o educatives, o que estigui relacionada amb el servei que es presta, i, al mateix temps, disposin de l’experiència necessària: la persona responsable del servei d’atenció domiciliària pel que fa a les prestacions d’atenció domiciliària; la persona responsable del servei d’atenció precoç, del servei de dia i del servei de guarderia pel que fa a les prestacions d’atenció diürna; la persona responsable del servei d’acollida d’infants i adolescents, del servei de llar residencial i del servei de residència assistida pel que fa a les prestacions d’atenció residencial; la persona responsable del servei de tutela pel que fa a les prestacions de suport; les persones responsables dels serveis especialitzats d’atenció a la infància, d’adopcions i acolliments familiars, d’atenció a les víctimes de la violència de gènere i domèstica, de valoració i orientació de persones amb discapacitat i de valoració de les situacions de dependència pel que fa a les prestacions de valoració, orientació i assessorament, i les persones que coordinin diferents serveis de la Cartera de serveis. La persona responsable del servei de dia pot ser la mateixa que la persona responsable del servei de llar residencial o del servei de residència assistida en cas que el servei de dia estigui integrat en un centre d’atenció residencial.
ii) Les persones responsables dels altres serveis diferents dels que s’estableixen al número i anterior han de disposar de la titulació i l’experiència establertes a la Llei 6/2014, en aquest Reglament i a la Cartera de serveis.
iii) Els professionals que desenvolupen les seves tasques en el Sistema han de disposar de la titulació oficial i dels altres requisits establerts als articles 9 i 10 de la Llei 6/2014, respectivament, i en aquest Reglament o, si escau, en les altres disposicions normatives específiques i aplicables en funció del tipus de servei que presten o de les funcions que desenvolupen.

e) Que el servei atenció precoç, el servei de dia i els serveis que conformen les prestacions d’atenció residencial, a excepció del servei d’habitatges tutelats, regulats als articles 19, apartat 2, lletra d, i 20, apartat 2, lletres a, c i d, respectivament, de la Llei 6/2014, disposin d’un professional de l’àmbit de la medicina o de la infermeria que sigui responsable de l’organització i les condicions higienico-sanitàries següents, sense perjudici de la intervenció dels altres professionals competents: garantir l’organització i l’administració correctes dels medicaments; supervisar els menús; actualitzar les dades referents a la salut de les persones ateses; fer el seguiment de l’assistència sanitària i farmacològica, i supervisar les condicions higièniques dels usuaris i de l’establiment, centre o servei. La direcció de l’establiment, del centre o del servei es pot fer càrrec de les funcions assenyalades anteriorment si té la titulació i la formació requerides. Així mateix, aquestes funcions es poden concertar amb un professional o una entitat sanitària autoritzada. El servei de dia, el servei de llar residencial i el servei de residència assistida poden compartir el responsable higiènico-sanitari si estan integrats en un mateix centre. La dedicació horària s’estableix en funció del nombre i el tipus de persones beneficiàries.
e bis) Que el servei d’atenció domiciliària, el servei d’atenció precoç, el servei de dia, el servei d’acollida infants i adolescents, el servei de llar residencial i el servei de residència assistida disposin d’un professional de l’àmbit del treball social, l’educació social, la psicologia o la psicopedagogia que sigui responsable de la planificació, l’organització, la coordinació, la gestió i el seguiment dels aspectes socials de l’establiment, el centre o el servei. La direcció de l’establiment, del centre o del servei es pot fer càrrec de les funcions assenyalades anteriorment si té la titulació i la formació requerides. Així mateix, aquestes funcions es poden concertar amb un professional o una entitat autoritzada. El servei de dia, el servei de llar residencial i el servei de residència assistida poden compartir el responsable social si estan integrats en un mateix centre. La dedicació horària s’estableix en funció del nombre i el tipus de persones beneficiàries.
e ter) Que el servei de guarderia disposi d’un professional de l’àmbit de l’educació que sigui responsable del projecte educatiu del centre. La direcció de l’establiment, del centre o del servei es pot fer càrrec de les funcions assenyalades anteriorment si té la titulació i la formació requerides. Així mateix, aquestes funcions es poden concertar amb un professional o una entitat autoritzada. La dedicació horària s’estableix en funció del nombre i el tipus de persones beneficiàries.
f) Que disposi d’un pla d’actuació que justifiqui la viabilitat del projecte i exposi amb precisió els programes d’atenció, la metodologia i els procediments que s’utilitzaran.
g) Els altres requisits que pugui exigir la normativa sectorial aplicable, segons l’activitat que desenvolupi l’establiment, el centre o el servei de què es tracti.


Mostra redacció anterior, vigent de l’01/09/2017 al 08/11/2017
Article 10. Requisits generals per a l’obertura i el funcionament

Per poder obrir i fer funcionar un establiment, centre o servei que ofereixi prestacions tècniques, la persona o l’entitat sol·licitant ha d’acreditar que l’establiment, el centre o el servei esmentat compleix els requisits generals següents:

a) La normativa de serveis socials i sociosanitaris aplicable, particularment pel que fa al respecte dels drets i al compliment dels deures de les persones beneficiàries.
b) Les condicions materials mínimes, així com les normes generals i específiques en funció del tipus d’establiment, centre o servei que es pretén portar a terme, en els termes establerts a l’annex 1 d’aquest Reglament.
c) Les condicions funcionals dels establiments, centres i serveis, en els termes establerts a l’annex 2 d’aquest Reglament.
d) Que disposi del nombre i el tipus de professionals necessaris i amb la titulació i els coneixements suficients per assolir els objectius i les funcions assignades a la Cartera de serveis, d’acord amb les condicions funcionals i les altres condicions o requisits que es determinin en la resolució d’autorització o acreditació. En tot cas, han de complir les condicions o els requisits següents:
i) Que les persones que han de dirigir i coordinar el serveis que s’esmenten a continuació estiguin en possessió d’una titulació oficial de primer cicle universitari en ciències socials, de la salut o educatives, i al mateix temps disposin de l’experiència necessària: la persona responsable del servei d’atenció domiciliària pel que fa a les prestacions d’atenció domiciliària; la persona responsable del servei d’atenció precoç i del servei de guarderia pel que fa a les prestacions d’atenció diürna; la persona responsable del servei d’acollida d’infants i adolescents, del servei de llar residencial i del servei de residència assistida pel que fa a les prestacions d’atenció residencial; la persona responsable del servei de tutela pel que fa a les prestacions de suport; les persones responsables dels serveis especialitzats d’atenció a la infància, d’adopcions i acolliments familiars, d’atenció a les víctimes de la violència de gènere i domèstica, de valoració i orientació de persones amb discapacitat i de valoració de les situacions de dependència pel que fa a les prestacions de valoració, orientació i assessorament, i les persones que coordinin diferents serveis de la Cartera de serveis.
ii) Les persones responsables dels altres serveis diferents dels que s’estableixen al número i anterior han de disposar de la titulació i l’experiència establertes a la Llei 6/2014, en aquest Reglament i a la Cartera de serveis.
iii) Els professionals que desenvolupen les seves tasques en el Sistema han de disposar de la titulació oficial i dels altres requisits establerts als articles 9 i 10 de la Llei 6/2014, respectivament, i en aquest Reglament o, si escau, en les altres disposicions normatives específiques i aplicables en funció del tipus de servei que presten o de les funcions que desenvolupen.

e) Que el servei de dia i els serveis que conformen les prestacions d’atenció residencial, a excepció del servei d’habitatges tutelats, regulats als articles 19, apartat 2, lletra d, i 20, apartat 2, lletres a, c i d, respectivament, de la Llei 6/2014, disposin d’un professional de l’àmbit de la medicina o de l’infermeria que sigui responsable de l’organització i les condicions higienico-sanitàries següents, sense perjudici de la intervenció dels altres professionals competents: garantir l’organització i l’administració correctes dels medicaments; supervisar els menús; actualitzar les dades referents a la salut de les persones ateses; fer el seguiment de l’assistència sanitària i farmacològica, i supervisar les condicions higièniques dels residents i de l’establiment, centre o servei. La direcció de l’establiment, del centre o del servei es pot fer càrrec de les funcions assenyalades anteriorment si té la titulació i la formació requerides. Així mateix, aquestes funcions es poden concertar amb un professional o una entitat sanitària autoritzada. La dedicació s’estableix en funció del nombre i el tipus de persones beneficiàries.
f) Que disposi d’un pla d’actuació que justifiqui la viabilitat del projecte i exposi amb precisió els programes d’atenció, la metodologia i els procediments que s’utilitzaran.
g) Els altres requisits que pugui exigir la normativa sectorial aplicable, segons l’activitat que desenvolupi l’establiment, el centre o el servei de què es tracti.


Modificat el número i de l’apartat d, l’apartat e i addicionats els apartats e bis i e ter per l’article únic del Decret, de 31 d’octubre del 2017, de modificació del Decret, del 7 de juny del 2017, d’aprovació del Reglament regulador de les prestacions tècniques i tecnològiques de serveis socials i sociosanitaris, i de la Cartera de serveis socials i sociosanitaris.


Article 11. Requisits específics per a l’obertura i el funcionament Image

A més dels requisits generals assenyalats a l’article anterior, els serveis següents han de complir les condicions específiques establertes en la normativa sectorial que els regula, sempre que no contradiguin la Llei 6/2014 i aquest Reglament:

a) Servei de guarderia: ha de complir la Llei de guarderies infantils, de l’11 de maig de 1995, i el Reglament de guarderies infantils, del 27 d’abril del 2005.
b) Servei de guarda d’infants a domicili: ha de complir el Reglament de guardes d’infants a domicili, del 28 de febrer del 2001.
c) Serveis sociosanitaris: pel que fa a les actuacions en l’àmbit sanitari, s’han d’ajustar a les condicions tecnico-sanitàries bàsiques i als requisits d’organització i de funcionament establerts a la secció quarta del capítol quart del Reglament pel qual es regulen els centres, els serveis i els establiments sanitaris i sociosanitaris, del 17 de juliol del 2013.


Mostra redacció anterior, vigent de l’01/09/2017 al 08/11/2017
Article 11. Requisits específics per a l’obertura i el funcionament

A més dels requisits generals assenyalats a l’article anterior, per poder obrir i fer funcionar un establiment, centre o servei que ofereixi prestacions tècniques, la persona o l’entitat sol·licitant ha d’acreditar que l’establiment, el centre o el servei esmentat compleix els requisits específics següents:

a) Servei de guarderia: aquests serveis han de complir la normativa especifica relativa als requisits funcionals, materials, higienico-sanitàries, de recursos humans i de titulacions establerts a la Llei de guarderies infantils, de l’11 de maig de 1995, i al Reglament de guarderies infantils, del 27 d’abril del 2005.
b) Servei de guarda d’infants a domicili: aquests serveis han de complir la normativa específica relativa als requisits funcionals, materials, higienico-sanitaris, de recursos humans i de titulacions establerts al Reglament de guardes d’infants a domicili, del 28 de febrer del 2001.
c) Serveis sociosanitaris: els establiments, centres i serveis sociosanitaris regulats per la Llei 6/2014 han de complir, pel que fa a les actuacions en l’àmbit sanitari, les condicions tecnico-sanitàries bàsiques i els requisits d’organització i funcionament establerts a la secció quarta del capítol quart del Reglament pel qual es regulen els centres, els serveis i els establiments sanitaris i sociosanitaris, del 17 de juliol del 2013, i, subsidiàriament, les altres disposicions del Reglament esmentat que no contradiguin la Llei 6/2014 i aquest Reglament.


Modificat per l’article únic del Decret, de 31 d’octubre del 2017, de modificació del Decret, del 7 de juny del 2017, d’aprovació del Reglament regulador de les prestacions tècniques i tecnològiques de serveis socials i sociosanitaris, i de la Cartera de serveis socials i sociosanitaris.


Article 12. Documentació per a l’obertura i el funcionament Image

A la sol·licitud d’autorització d’obertura i funcionament d’un establiment, centre o servei que ofereixi prestacions tècniques, s’han d’adjuntar els documents següents:

a) La còpia del document d’identitat del titular administratiu de l’establiment, centre o servei, si és una persona estrangera.
b) El pla d’activitats, que inclogui:
i) La descripció detallada de les activitats i els serveis que es volen oferir. Cal indicar el perfil de les persones beneficiàries, els programes d’atenció i la seva finalitat, la metodologia de treball i els procediments.
ii) La capacitat del servei o el nombre de places del centre.
iii) Els horaris d’atenció.
iv) L’organigrama.
v) La plantilla de personal, on cal indicar els noms i els cognoms, les titulacions, l’experiència, la data d’incorporació, les funcions i la dedicació horària de les persones que en formen part.
vi) La còpia dels protocols aplicats.
vii) La relació dels equipaments rellevants del centre. En el cas dels vehicles, cal indicar la marca, el model, el número de xassís i el número de matrícula.

c) La còpia de l’assegurança de responsabilitat civil.
d) Per als serveis amb instal·lacions, els plànols a escala que permetin determinar la superfície total, la distribució i la finalitat de cadascun dels espais, i la disposició dels diferents elements en cadascun dels espais.


Mostra redacció anterior, vigent de l’01/09/2017 al 08/11/2017
Article 12. Documentació per a l’obertura i el funcionament

A la sol·licitud d’autorització d’obertura i funcionament d’un establiment, centre o servei que ofereixi prestacions tècniques, s’han d’adjuntar els documents següents:

a) Documentació acreditativa de la persona o l’entitat titular de l’establiment, el centre o el servei:
i) Si es tracta d’una persona física, ha d’aportar el passaport o el document nacional d’identitat si és estrangera.
ii) Si es tracta d’una entitat privada d’iniciativa cívica o d’una societat mercantil ha d’aportar els estatuts de l’associació o la fundació, o l’escriptura de constitució de la societat i l’acta fundacional, respectivament. Així mateix, cal acreditar documentalment la identificació de la persona que representa l’entitat o la societat.
iii) Si es tracta d’una entitat pública o parapública estrangera, cal aportar el document acreditatiu de la creació de l’entitat i de la facultat de la persona que signa la sol·licitud per actuar en nom d’aquesta entitat.

b) Documentació relativa als serveis, que s’aporta mitjançant un model normalitzat facilitat pel ministeri:
i) La descripció dels tipus de serveis i la seva finalitat.
ii) La concreció de les accions que es portaran a terme en cada servei.
iii) La proposta de plantilla de personal, amb la concreció de la categoria professional, el nombre i la dedicació dels diferents professionals, i les altres circumstàncies que justifiquin l’adequació i la suficiència del personal proposat per assolir els objectius i les funcions corresponents al tipus de servei i al nombre de persones que cal atendre.
iv) Els aspectes organitzatius, com ara l’organigrama i els horaris.

c) Documentació relativa als establiments o centres:
i) L’escriptura de propietat o el document acreditatiu del dret d’ús de l’establiment o el centre (contracte d’arrendament, de cessió d’ús, etc.).
ii) La cèdula o el certificat d’habitabilitat, si el tipus de servei ho requereix.
iii) El projecte executiu de l’establiment o el centre amb la memòria descriptiva de les característiques materials, arquitectòniques i d’accessibilitat que justifiquen que es compleix la normativa vigent. Per a l’anàlisi d’aquesta normativa el ministeri pot demanar un informe al ministeri competent en matèria d’accessibilitat.
iv) El conjunt de plànols que defineixen en les plantes els alçats i les seccions, l’estat de l’edifici, les superfícies útils per a dependències i el sumatori total de les superfícies útils per plantes.
v) Els altres documents que es justifiqui que són necessaris per verificar el compliment dels requisits establerts per la normativa vigent.


Modificat per l’article únic del Decret, de 31 d’octubre del 2017, de modificació del Decret, del 7 de juny del 2017, d’aprovació del Reglament regulador de les prestacions tècniques i tecnològiques de serveis socials i sociosanitaris, i de la Cartera de serveis socials i sociosanitaris.


Article 13. Requisits i documentació per a la modificació i el tancament Image

1. Per obtenir l’autorització de modificació dels aspectes funcionals i materials, del nombre de persones beneficiàries, així com del nombre i la qualificació dels recursos humans dels establiments, els centres i els serveis autoritzats, la situació resultant, un cop fetes les modificacions esmentades, ha de complir els requisits establerts per la normativa vigent.

2. Per a la modificació dels aspectes funcionals i materials cal presentar la documentació següent:

a) En cas de trasllat o reforma de les instal·lacions, els plànols a escala de l’establiment que permetin determinar la superfície total, la distribució i la finalitat de cadascun dels espais, i la disposició dels diferents elements en cadascun dels espais.
b) En cas de modificació de les activitats, el pla d’activitats que inclogui la mateixa informació requerida per a l’obertura.
c) En cas incorporació d’un nou titular de l’establiment, el centre o el servei, la còpia del document d’identitat del titular administratiu, si és una persona estrangera.


3. Per obtenir el tancament dels establiments, els centres i els serveis autoritzats, les persones o entitats que en són titulars han de presentar un pla operatiu de tancament que inclogui les alternatives assistencials previstes per garantir la continuïtat en l’atenció a les persones usuàries o beneficiàries.

4. Si l’establiment, el centre o el servei han estat finançats amb fons públics, l’autorització de tancament, ja sigui total o parcial, comporta el retorn a l’Administració pública que correspongui de les quantitats concedides, inclosos els equipaments, amb la deducció de la part amortitzada. A aquest efecte, s’entén que les aportacions públiques per a inversions immobiliàries s’amortitzen en trenta anys, i les mobiliàries en sis anys.

Mostra redacció anterior, vigent de l’01/09/2017 al 08/11/2017
Article 13. Requisits i documentació per a la modificació i el tancament

1. Per obtenir l’autorització de modificació dels aspectes funcionals i materials, del nombre de persones beneficiàries, així com del nombre i la qualificació dels recursos humans dels establiments, els centres i els serveis autoritzats, la situació resultant, un cop fetes les modificacions esmentades, ha de complir els requisits establerts per la normativa vigent.

2. Segons el tipus de modificació que se sol·liciti, cal presentar la documentació corresponent a la persona o l’entitat titular, als serveis o als establiments o centres a què fa referència l’article anterior.

3. Per obtenir el tancament dels establiments, els centres i els serveis autoritzats, les persones o entitats que en són titulars han de presentar un pla operatiu de tancament que inclogui les alternatives assistencials previstes per garantir la continuïtat en l’atenció a les persones usuàries o beneficiàries.

4. Si l’establiment, el centre o el servei han estat finançats amb fons públics, l’autorització de tancament, ja sigui total o parcial, comporta el retorn a l’Administració pública que correspongui de les quantitats concedides, inclosos els equipaments, amb la deducció de la part amortitzada. A aquest efecte, s’entén que les aportacions públiques per a inversions immobiliàries s’amortitzen en trenta anys, i les mobiliàries en sis anys.

Modificat l’apartat 2 per l’article únic del Decret, de 31 d’octubre del 2017, de modificació del Decret, del 7 de juny del 2017, d’aprovació del Reglament regulador de les prestacions tècniques i tecnològiques de serveis socials i sociosanitaris, i de la Cartera de serveis socials i sociosanitaris.


Article 14. Tancament per sanció administrativa

D’acord amb l’article 68, apartat 1, lletres b i c de la Llei 6/2014, es pot procedir al tancament temporal o definitiu d’un establiment, centre o servei, o a la suspensió temporal o definitiva de l’autorització per a la prestació de determinats serveis, si s’ha incorregut en alguna de les conductes qualificades com a greus o molt greus a la Llei esmentada.

Secció segona. Acreditació d’establiments, centres i serveis

Article 15. Requisits per a l’acreditació Image

1. Les persones o entitats que disposen d’establiments, centres o serveis autoritzats que ofereixin prestacions tècniques, han d’acreditar-se degudament. Un cop acreditades, tenen la consideració d’entitats col·laboradores del Sistema per a la prestació dels serveis acreditats.

2. Per poder ser acreditats, els establiments, els centres i els serveis han de complir els requisits establerts a l’article 39, apartat 1, de la Llei 16/2014, així com els que s’estableixin en el conveni de col·laboració corresponent, especialment pel que fa a les condicions de qualitat i als recursos humans.

3. Als efectes previstos als articles 39 i 40 de la Llei 6/2014, les entitats col·laboradores poden subscriure dos tipus de convenis:

a) Conveni d’acreditació: aquest tipus de conveni concreta l’abast i les condicions generals de la col·laboració, i la seva subscripció és un requisit per poder acreditar-se.
b) Conveni de concertació de places: mitjançant aquest tipus de conveni el Govern o els comuns poden concertar places amb entitats col·laboradores per disposar de l’oferta de serveis necessària per fer efectiu el dret d’accés garantit als serveis que estableix la Llei 6/2014 i als altres serveis que s’estableixin en el futur. Les places concertades queden a disposició de l’Administració concertant, que en determina l’accés i les condicions, d’acord amb els criteris generals fixats per a l’accés al Sistema.


Aquest tipus de conveni té les característiques i la durada establerta a l’article 40 de la Llei 6/2014. A l’efecte de respectar els principis de publicitat i concurrència que exigeix l’article 40 esmentat, el Govern convoca, mitjançant un edicte publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra, un concurs públic que indiqui el nombre de places necessàries, i els tipus i les condicions d’aquestes places.

4. Mentre no es desenvolupin els requisits específics d’acreditació d’acord amb el que estableix la lletra d de l’article 16 d’aquest Reglament, es pot atorgar als establiments, centres i serveis una acreditació provisional, sempre que es tracti de centres amb els quals l’Administració tingui subscrit un conveni que sigui vigent en el moment de l’entrada en vigor d’aquest Reglament, i que al mateix temps compleixin els requisits documentals detallats a l’article 16 esmentat.

Mostra redacció anterior, vigent de l’01/09/2017 al 08/11/2017
Article 15. Requisits per a l’acreditació

1. Les persones o entitats que disposen d’establiments, centres o serveis autoritzats que ofereixin prestacions tècniques, han d’acreditar-se degudament. Un cop acreditades, tenen la consideració d’entitats col·laboradores del Sistema per a la prestació dels serveis acreditats.

2. Per poder ser acreditats, els establiments, els centres i els serveis han de complir els requisits establerts a l’article 39, apartat 1, de la Llei 16/2014, així com els que s’estableixin en el conveni de col·laboració corresponent, especialment pel que fa a les condicions de qualitat i als recursos humans.

3. Als efectes previstos als articles 39 i 40 de la Llei 6/2014, les entitats col·laboradores poden subscriure dos tipus de convenis:

a) Conveni d’acreditació: aquest tipus de conveni concreta l’abast i les condicions generals de la col·laboració, i la seva subscripció és un requisit per poder acreditar-se.
b) Conveni de concertació de places: mitjançant aquest tipus de conveni el Govern o els comuns poden concertar places amb entitats col·laboradores per disposar de l’oferta de serveis necessària per fer efectiu el dret d’accés garantit als serveis que estableix la Llei 6/2014 i als altres serveis que s’estableixin en el futur. Les places concertades queden a disposició de l’Administració concertant, que en determina l’accés i les condicions, d’acord amb els criteris generals fixats per a l’accés al Sistema.


Aquest tipus de conveni té les característiques i la durada establerta a l’article 40 de la Llei 6/2014. A l’efecte de respectar els principis de publicitat i concurrència que exigeix l’article 40 esmentat, el Govern convoca, mitjançant un edicte publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra, un concurs públic que indiqui el nombre de places necessàries, i els tipus i les condicions d’aquestes places.

Addicionat l’apartat 4 per l’article únic del Decret, de 31 d’octubre del 2017, de modificació del Decret, del 7 de juny del 2017, d’aprovació del Reglament regulador de les prestacions tècniques i tecnològiques de serveis socials i sociosanitaris, i de la Cartera de serveis socials i sociosanitaris.


Article 16. Documentació per a l’acreditació

A la sol·licitud d’acreditació d’un establiment, centre o servei que ofereixi prestacions tècniques, s’han d’adjuntar els documents següents:

a) El compromís de coordinar-se amb la resta de serveis del Sistema i d’ajustar-se a la planificació nacional de serveis socials i sociosanitaris.
b) El compromís d’aplicar els preus públics i el sistema de copagament establert a la Llei 6/2014 i en aquest Reglament.
c) Tota la documentació referent als serveis concertats que li sigui requerida per l’Administració concertant.
d) La justificació, si escau, que es compleixen els requisits específics d’acreditació establerts per als serveis que es volen acreditar.
e) La descripció dels instruments de qualitat que s’aplicaran, tot indicant els objectius i els mecanismes, i concretant el pla de qualitat que es pretén instaurar.
f) L’acreditació de la dotació, el tipus, la titulació i l’experiència dels recursos humans, tot justificant que són idonis per assolir els objectius i les funcions establerts i per prestar serveis de qualitat.


Secció tercera. Procediment i responsabilitats

Article 17. Procediment d’autorització i acreditació

1. El procediment administratiu per autoritzar l’obertura i el funcionament, la modificació i el tancament dels establiments, centres i serveis que ofereixen prestacions tècniques, i el procediment d’acreditació corresponent, es regeixen per les disposicions del capítol VIII del Codi de l’Administració, del 29 de març de 1989, amb les precisions establertes en aquest article.

2. El procediment s’inicia amb una sol·licitud que es formalitza en l’imprès oficial establert a aquest efecte, al qual s’adjunten com a annexos totes les dades i els documents requerits segons el tipus d’autorització o acreditació que se sol·licita. Aquests impresos estan a disposició de les persones interessades a les dependències del Servei de Tràmits del Govern i en el seu portal d’Internet, i s’han de presentar al Servei de Tràmits del Govern.

En cas que hi manquin informació o dades, o que hi manquin els documents exigits, el ministeri s’adreça a la persona o l’entitat sol·licitant perquè esmeni les omissions o mancances constatades, i l’adverteix que si no ho fa en el termini de deu dies hàbils, llevat de causa justificada acreditada degudament, es considerarà que desisteix de la seva sol·licitud i s’arxivarà l’expedient corresponent sense cap altre tràmit.

En la mesura que sigui possible, el ministeri no ha d’exigir a la persona sol·licitant que aporti documents que hagi emès l’Administració o dels quals ja disposi.

3. Un cop registrada la sol·licitud i quan es disposi de tota la documentació requerida, l’àrea competent en matèria d’autorització i acreditació dels establiments, centres i serveis requereix, en el termini màxim de cinc dies hàbils, al comú corresponent i als ministeris que escaiguin que emetin els informes a què fa referència l’article 9, apartat 3, d’aquest Reglament. Un cop emesos aquests informes i en el termini màxim de quinze dies hàbils, l’àrea esmentada fa la proposta de resolució de la sol·licitud corresponent, d’acord amb la documentació aportada i els informes emesos, i després d’haver fet les investigacions i les visites oportunes.

4. Si l’àrea competent en matèria d’autorització i acreditació dels establiments, centres i serveis considera que cal fer canvis o millores per concedir l’autorització o l’acreditació, se’n dóna trasllat a les persones o a l’entitat sol·licitant i se li concedeix un termini de vuit dies hàbils per fer les al·legacions que consideri oportunes.

5. L’àrea competent en matèria d’autorització i acreditació dels establiments, centres i serveis eleva la proposta de resolució al ministre encarregat dels afers socials (d’ara endavant, “el ministre”), o a la persona en qui hagi delegat aquesta funció. El ministre o la persona delegada resol la sol·licitud en el termini màxim de quinze dies hàbils.

La resolució ha de ser motivada i s’ha de notificar a la persona o l’entitat sol·licitant, i s’hi han d’indicar les possibles reclamacions i recursos que s’hi puguin interposar, i l’òrgan competent i els terminis de què disposa per fer-ho.

6. Les sol·licituds d’autorització i acreditació dels establiments, centres i serveis s’han de resoldre al més aviat possible i, en qualsevol cas, en el termini màxim de dos mesos comptats a partir de la data de presentació de la sol·licitud, amb la informació i la documentació completes. No s’inclou dins d’aquest termini de dos mesos el termini que es concedeixi eventualment a la persona o l’entitat sol·licitant per fer les al·legacions oportunes, d’acord amb l’apartat 4 d’aquest article.

7. Contra la resolució de la sol·licitud es pot interposar recurs administratiu davant del Govern, en el termini d’un mes a comptar del dia en què s’hagi notificat la resolució, d’acord amb l’article 124 del Codi de l’Administració. Tanmateix, de conformitat amb l’article 129 de la mateixa norma, la interposició del recurs no suspèn l’execució de la resolució impugnada.

Contra la desestimació del recurs administratiu es pot interposar recurs davant la jurisdicció administrativa, d’acord amb l’article 127 del Codi de l’Administració.
Article 18. Responsabilitats

1. Les persones o entitats titulars dels establiments, centres i serveis que ofereixen prestacions tècniques són responsables del compliment de la normativa vigent en els establiments, centres i serveis esmentats. Particularment, han de vetllar perquè es respectin els drets i es facin complir els deures de les persones beneficiàries, s’apliqui i es compleixi la normativa relativa als requisits funcionals, materials, higienico-sanitaris, de recursos humans i de titulacions, i es garanteixi que els serveis es presten en condicions de qualitat.

2. La direcció de l’establiment, el centre o el servei és la responsable del compliment de la normativa vigent en el seu àmbit d’actuació i de vetllar perquè es respecti la dignitat, l’autonomia i els altres drets de les persones beneficiàries.

Secció quarta. Registre Nacional de Serveis Socials i Sociosanitaris

Article 19. Constitució, coordinació i incorporació Image

1. Es constitueix el Registre Nacional de Serveis Socials i Sociosanitaris (d’ara endavant, “el Registre”), que crea l’article 50 de la Llei 6/2014 i que depèn del ministeri. En el Registre s’hi inscriuen d’ofici les persones o entitats autoritzades, els establiments, els centres i els serveis que ofereixen prestacions tècniques, i, si escau, l’acreditació dels establiments, els centres i els serveis esmentats.

2. El Registre es coordina amb el Registre de Centres, Serveis i Establiments Sanitaris i Sociosanitaris, regulat pel Reglament del Registre de Centres, Serveis i Establiments Sanitaris i Sociosanitaris, de l’11 de desembre del 2013, i que depèn del ministeri competent en matèria de salut, així com amb els altres registres que depenen del ministeri o dels altres ministeris, en l’àmbit del benestar social.

3. El Registre de Guardes d’Infants a Domicili s’incorpora al Registre Nacional de Serveis Socials i Sociosanitaris.

Mostra redacció anterior, vigent de l’01/09/2017 al 08/11/2017
Article 19. Constitució i coordinació

1. Es constitueix el Registre Nacional de Serveis Socials i Sociosanitaris (d’ara endavant, “el Registre”), que crea l’article 50 de la Llei 6/2014 i que depèn del ministeri. En el Registre s’hi inscriuen d’ofici les persones o entitats autoritzades, els establiments, els centres i els serveis que ofereixen prestacions tècniques, i, si escau, l’acreditació dels establiments, els centres i els serveis esmentats.

2. El Registre es coordina amb el Registre de Centres, Serveis i Establiments Sanitaris i Sociosanitaris, regulat pel Reglament del Registre de Centres, Serveis i Establiments Sanitaris i Sociosanitaris, de l’11 de desembre del 2013, i que depèn del ministeri competent en matèria de salut, així com amb els altres registres que depenen del ministeri o dels altres ministeris, en l’àmbit del benestar social.

Modificat l’enunciat i addicionat l’apartat 3 per l’article únic del Decret, de 31 d’octubre del 2017, de modificació del Decret, del 7 de juny del 2017, d’aprovació del Reglament regulador de les prestacions tècniques i tecnològiques de serveis socials i sociosanitaris, i de la Cartera de serveis socials i sociosanitaris.


Article 20. Inscripció Image

1. Les dades bàsiques que s’inscriuen en el Registre corresponents a l’obertura, el funcionament, i, si escau, la modificació i el tancament dels establiments, centres i serveis, són les següents:

a) Dades relatives a la persona o l’entitat titular dels establiments, centres i serveis.
i) Noms i cognoms de la persona titular o que representa l’entitat titular, i denominació de l’entitat titular.
ii) Naturalesa jurídica de l’entitat titular.
iii) Número de registre de l’entitat titular i número del passaport o del document nacional d’identitat, si és estrangera, de la persona titular o que representa l’entitat titular.
iv) Número de registre tributari de la persona o l’entitat titular.
v) Adreça de la persona o l’entitat titular.
vi) Àmbit territorial d’actuació de l’entitat titular.
vii) Tipus d’entitat titular (entitat cívica o societat mercantil).
viii) Centres, establiments i serveis de què disposa la persona o entitat titular.

b) Dades relatives als establiments, centres i serveis:
i) Denominació dels establiments, centres i serveis.
ii) Noms i cognoms de la persona titular i denominació de l’entitat titular.
iii) Adreça dels establiments, centres i serveis.
iv) Àmbit territorial d’actuació dels establiments, centres i serveis.
v) Tipus de serveis que es presten.
vi) Destinataris dels serveis que es presten.
vii) Capacitat dels establiments, centres i serveis.
viii) Data i tipus de les resolucions d’autorització d’obertura i funcionament, de modificació i de tancament dels establiments, centres i serveis.
ix) Data de la resolució d’acreditació dels establiments, centres i serveis, si escau.
x) Noms i cognoms de la persona responsable de la direcció del centre.
xi) Noms i cognoms del responsable higienico-sanitari del centre, si escau.
xii) Noms i cognoms del responsable social del centre, si escau.
xiii) Noms i cognoms del responsable educatiu del centre, si escau.


2. Les dades bàsiques esmentades a l’apartat anterior són públiques. Tenen caràcter reservat, tot i que consten en el Registre, els noms i els cognoms del director, del responsable higienico-sanitari, del responsable social i del responsable educatiu. Així mateix, tenen caràcter reservat les dades corresponents als serveis d’acollida d’infants i adolescents, d’habitatges tutelats per a adolescents, d’atenció a les víctimes de la violència de gènere i domèstica i d’atenció a les víctimes del tràfic d’éssers humans.

3. La inscripció de les dades bàsiques esmentades a l’apartat 1 d’aquest article la fa d’ofici el responsable del Registre, un cop ha esdevingut ferma la resolució d’autorització d’obertura i funcionament, de modificació o de tancament, o la resolució d’acreditació, si escau.

4. Les persones o els representants de les entitats titulars, i els directius dels establiments, centres i serveis, estan obligats a comunicar al responsable del Registre qualsevol variació de les dades registrals, en el període màxim d’un mes des que s’hagi esdevingut aquesta variació.

Mostra redacció anterior, vigent de l’01/09/2017 al 08/11/2017
Article 20. Inscripció

1. Les dades bàsiques que s’inscriuen en el Registre corresponents a l’obertura, el funcionament, i, si escau, la modificació i el tancament dels establiments, centres i serveis, són les següents:

a) Dades relatives a la persona o l’entitat titular dels establiments, centres i serveis.
i) Noms i cognoms de la persona titular o que representa l’entitat titular, i denominació de l’entitat titular.
ii) Naturalesa jurídica de l’entitat titular.
iii) Número de registre de l’entitat titular i número del passaport o del document nacional d’identitat, si és estrangera, de la persona titular o que representa l’entitat titular.
iv) Número de registre tributari de la persona o l’entitat titular.
v) Adreça de la persona o l’entitat titular.
vi) Àmbit territorial d’actuació de l’entitat titular.
vii) Tipus d’entitat titular (entitat cívica o societat mercantil).
viii) Centres, establiments i serveis de què disposa la persona o entitat titular.

b) Dades relatives als establiments, centres i serveis:
i) Denominació dels establiments, centres i serveis.
ii) Noms i cognoms de la persona titular i denominació de l’entitat titular.
iii) Adreça dels establiments, centres i serveis.
iv) Àmbit territorial d’actuació dels establiments, centres i serveis.
v) Tipus de serveis que es presten.
vi) Destinataris dels serveis que es presten.
vii) Capacitat dels establiments, centres i serveis.
viii) Data i tipus de les resolucions d’autorització d’obertura i funcionament, de modificació i de tancament dels establiments, centres i serveis.
ix) Data de la resolució d’acreditació dels establiments, centres i serveis, si escau.


2. Les dades bàsiques esmentades a l’apartat anterior són públiques. Tenen caràcter reservat, tot i que consten en el Registre, el nom i els cognoms del director i del responsable de l’organització higienico-sanitària. Així mateix, tenen caràcter reservat les dades corresponents als serveis d’acollida d’infants i adolescents, d’habitatges tutelats per a adolescents, d’atenció a les víctimes de la violència de gènere i domèstica i d’atenció a les víctimes del tràfic d’éssers humans.

3. La inscripció de les dades bàsiques esmentades a l’apartat 1 d’aquest article la fa d’ofici el responsable del Registre, un cop ha esdevingut ferma la resolució d’autorització d’obertura i funcionament, de modificació o de tancament, o la resolució d’acreditació, si escau.

4. Les persones o els representants de les entitats titulars, i els directius dels establiments, centres i serveis, estan obligats a comunicar al responsable del Registre qualsevol variació de les dades registrals, en el període màxim d’un mes des que s’hagi esdevingut aquesta variació.

Addicionats els números x, xi, xii i xiii a la lletra b de l’apartat 1 i modificat l’apartat 2 per l’article únic del Decret, de 31 d’octubre del 2017, de modificació del Decret, del 7 de juny del 2017, d’aprovació del Reglament regulador de les prestacions tècniques i tecnològiques de serveis socials i sociosanitaris, i de la Cartera de serveis socials i sociosanitaris.


Capítol tercer. Prestacions tecnològiques

Article 21. Modalitats i accés

1. Servei d’Assessorament de Productes de Suport: aquest Servei té com a objectiu informar, orientar i assessorar les persones que es troben en situacions de dependència i les seves famílies, així com les entitats que actuen en aquest àmbit, amb l’objectiu de promocionar l’autonomia personal i millorar la qualitat de vida.

Aquest Servei disposa d’informació i coneixements tècnics en els diferents productes de suport, que inclouen dispositius, instruments, tecnologies i programaris. Així mateix, col·labora en l’impuls de la recerca i la innovació, en la formació dels professionals i en l’assistència tècnica a institucions del sector.

Aquest servei no efectua la venda directa dels productes exposats o sobre els quals assessora. No obstant això, informa sobre els possibles punts de venda.

2. Adaptació de l’habitatge i supressió de barreres arquitectòniques i de la comunicació: per a l’adaptació i la supressió esmentades es pot comptar amb l’assessorament de la Comissió per al Foment de l’Accessibilitat, creada per la Llei d’accessibilitat, del 6 d’abril de 1995, i amb el Servei d’Assessorament de Productes de Suport.

3. Servei de Subministrament de Productes de Suport: aquest Servei té a càrrec seu directament o de manera concertada amb una entitat col·laboradora, el servei de subministrament temporal de productes de suport recuperables.

Per a l’accés al subministrament de productes de suport cal complir els requisits següents:

a) Que la persona sol·licitant tingui reconeguda la condició de discapacitat o una situació de dependència. Així mateix, es poden subministrar productes de suport quan es tracti d’actuacions directament adreçades a la prevenció de la dependència o a la promoció de l’autonomia personal.
b) Que els productes de suport s’adrecin a la promoció de l’autonomia personal i no es tracti de productes ortoprotèsics ni d’altres de caràcter sanitari.
c) Que la persona sol·licitant no tingui dret a obtenir ajuts econòmics ni a rebre directament els productes de suport de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (d’ara endavant, la “CASS”) o de qualsevol altra entitat nacional o estrangera.
d) Que la sol·licitud disposi de la conformitat del Servei d’Assessorament de Productes de Suport.

Article 22. Naturalesa

Les prestacions tecnològiques, d’acord amb l’article 30, apartat 3, de la Llei 6/2014, tenen la naturalesa següent:

a) Les actuacions d’assessorament són garantides i gratuïtes.
b) Les actuacions d’adaptació de l’habitatge i de supressió de barreres arquitectòniques i de comunicació són de concurrència i copagament, excepte per a les persones en situació de dependència greu, en què són garantides i de copagament. Per dur a terme aquestes actuacions es poden sol·licitar ajuts econòmics, en els termes establerts al Reglament regulador de les prestacions econòmiques de serveis socials i sociosanitaris, del 18 de maig del 2016.
c) El subministrament de productes de suport recuperables és gratuït i de concurrència. No obstant això, el subministrament no inclou el transport i, d’altra banda, es pot demanar un dipòsit per a determinats productes de suport.


Disposició transitòria primera. Convenis subscrits

Els convenis subscrits pel Govern amb les entitats públiques i privades, els comuns o la CASS en matèria de serveis socials i sociosanitaris amb anterioritat a l’entrada en vigor de la Llei 6/2014 que, d’acord amb la disposició transitòria quarta de la Llei esmentada, han continuat sent vigents, sense perjudici de les adaptacions que va exigir l’aplicació de la Llei mencionada, continuen sent-ho fins que en finalitzi la vigència. No obstant això, a partir de l’entrada en vigor d’aquest Reglament, i amb l’antelació que s’hi prevegi prèvia a la finalització de la vigència del termini principal o de qualsevol de les pròrrogues, aquests convenis han de ser denunciats o resolts pel Govern. Els nous convenis que se subscriguin eventualment amb posterioritat s’han d’ajustar als requisits i les condicions establerts a la Llei 6/2014 i a aquest Reglament.

Disposició transitòria segona. Autorització administrativa i adaptacions Image

1. Les persones i entitats titulars d’establiments, centres i serveis que ofereixin prestacions tècniques a Andorra han de sol·licitar l’autorització administrativa a què fa referència l’article 9 d’aquest Reglament en el termini màxim d’un any des que entri en vigor.

2. En cas que calgui fer adaptacions dels establiments, centres i serveis, o dels equipaments de què disposin, per adaptar-se a les disposicions de la Llei 6/2014 i d’aquest Reglament, les persones i entitats titulars disposaran de dos anys a aquest efecte a partir de l’entrada en vigor d’aquest Reglament.

3. Es consideren autoritzats, als efectes que preveu l’article 9 d’aquest Reglament, els serveis de guarderia i de guardes d’infants a domicili que a la data de l’entrada en vigor d’aquest Reglament es trobin en funcionament i disposin d’una autorització d’obertura i funcionament atorgada en virtut de les disposicions de la Llei de guarderies infantils, de l’11 de maig de 1995, del Reglament de guarderies infantils, del 27 d’abril del 2005, i del Reglament de guardes d’infants a domicili, del 28 de febrer del 2001. Pel que fa a l’adaptació als requisits establerts en les disposicions de la Llei 6/2014 i d’aquest Reglament, són aplicables les disposicions de l’apartat 2 anterior.

4. Es consideren autoritzats, als efectes que preveu l’article 9 d’aquest Reglament, els serveis de llar residencial i de residència assistida que a la data de l’entrada en vigor d’aquest Reglament es trobin en funcionament, disposin d’una autorització administrativa sanitària atorgada pel ministeri competent en matèria de la salut, i hagin fet l’objecte d’un seguiment en matèria d’inspecció d’un any com a mínim i en què s’hagi inclòs la valoració dels aspectes socials. Pel que fa a l’adaptació als requisits establerts en les disposicions de la Llei 6/2014 i d’aquest Reglament, són aplicables les disposicions de l’apartat 2 d’aquesta disposició transitòria.

Mostra redacció anterior, vigent de l’01/09/2017 al 08/11/2017
Disposició transitòria segona. Autorització administrativa i adaptacions

1. Les persones i entitats titulars d’establiments, centres i serveis que ofereixin prestacions tècniques a Andorra han de sol·licitar l’autorització administrativa a què fa referència l’article 9 d’aquest Reglament en el termini màxim d’un any des que entri en vigor.

2. En cas que calgui fer adaptacions dels establiments, centres i serveis, o dels equipaments de què disposin, per adaptar-se a les disposicions de la Llei 6/2014 i d’aquest Reglament, les persones i entitats titulars disposaran de dos anys a aquest efecte a partir de l’entrada en vigor d’aquest Reglament.

Addicionats els apartats 3 i 4 per l’article únic del Decret, de 31 d’octubre del 2017, de modificació del Decret, del 7 de juny del 2017, d’aprovació del Reglament regulador de les prestacions tècniques i tecnològiques de serveis socials i sociosanitaris, i de la Cartera de serveis socials i sociosanitaris.


Disposició transitòria tercera. Titulació dels directius i professionals Image

1. En cas que algun dels directius o professionals dels establiments, centres i serveis de serveis socials i sociosanitaris no disposessin en el moment de l’entrada en vigor de la Llei 6/2014 del reconeixement de les titulacions requerides als articles 9 i 10 de la Llei esmentada, d’acord amb la disposició transitòria sisena de la Llei i l’article 10, lletres d, e, e bis i e ter, d’aquest Reglament, hauran de sol·licitar al ministeri competent en matèria d’ensenyament superior, en el període màxim de sis mesos des que entri en vigor aquest Reglament, el reconeixement de la seva titulació per poder continuar desenvolupant les seves funcions. Aquestes persones han de presentar, conjuntament amb la sol·licitud, les acreditacions dels estudis efectuats. Pel que fa a l’experiència en el lloc de treball, s’ha d’acreditar davant l’entitat contractant.

2. En cas que algun dels directius dels establiments, centres i serveis de serveis socials i sociosanitaris no disposin de la titulació requerida d’acord amb l’article 10, lletra d, d’aquest Reglament, disposen d’un termini de quatre anys des que entri en vigor aquest Reglament per obtenir-la i acreditar-ho, i poder així continuar desenvolupant les seves funcions.

Mostra redacció anterior, vigent de l’01/09/2017 al 08/11/2017
Disposició transitòria tercera. Titulació dels directius i professionals

En cas que algun dels directius o professionals dels establiments, centres i serveis de serveis socials i sociosanitaris no disposessin en el moment de l’entrada en vigor de la Llei 6/2014 del reconeixement de les titulacions requerides als articles 9 i 10 de la Llei esmentada, d’acord amb la disposició transitòria sisena de la Llei i l’article 10, lletra e, d’aquest Reglament, hauran de sol·licitar al ministeri competent en matèria d’ensenyament superior, en el període màxim de sis mesos des que entri en vigor aquest Reglament, el reconeixement de la seva titulació per poder continuar desenvolupant les seves funcions. Aquestes persones han de presentar, conjuntament amb la sol·licitud, les acreditacions dels estudis efectuats. Pel que fa a l’experiència en el lloc de treball, s’ha d’acreditar davant l’entitat contractant.

Modificada per l’article únic del Decret, de 31 d’octubre del 2017, de modificació del Decret, del 7 de juny del 2017, d’aprovació del Reglament regulador de les prestacions tècniques i tecnològiques de serveis socials i sociosanitaris, i de la Cartera de serveis socials i sociosanitaris.


Disposició transitòria quarta. Animals de companyia

Atesos els efectes beneficiosos de la presència d’animals de companyia per a les persones que viuen en centres d’atenció residencial, se’n permet l’entrada i la permanència com a programa experimental, sempre que es compleixin els requisits següents:

a) Que la persona o entitat titular del centre d’atenció residencial ho autoritzi i ho comuniqui al ministeri als efectes de fer-ne el seguiment corresponent. Al seu torn, el ministeri ho comunicarà al ministeri competent en matèria de salut perquè en faci el seguiment higienico-sanitari corresponent.
b) Que l’animal de companyia estigui vacunat i desparasitat, i que tingui una higiene rigorosa. Així, en el cas de gossos i gats, han de disposar d’un collaret antipuces, han de ser rentats regularment, i han d’estar educats per a la convivència.
c) Que la presència de l’animal de companyia no creï tensions anormals per al personal del centre d’atenció residencial i no pertorbi la bona convivència i la tranquil·litat dels residents.
d) Que l’animal de companyia no es pugui desplaçar per espais legalment prohibits, com ara el menjador, excepte en el cas dels gossos d’assistència personal.


Disposició derogatòria

1. Es deroguen expressament les normes reglamentàries següents:

a) Els capítols primer, segon, tercer, quart i cinquè, i l’annex 1, relatius a les disposicions generals; l’estructura de l’atenció social i sociosanitària en l’àmbit de la discapacitat; els requisits dels establiments d’atenció social i sociosanitària per a persones amb discapacitat; els procediments d’autorització d’obertura, de modificació i de baixa dels establiments en l’àmbit de la discapacitat; la responsabilitat, inspecció, infracció i sancions, i la taula de puntuació per a la valoració dels béns patrimonials, respectivament, del Decret del 17 de novembre del 2004, d’aprovació del Reglament d’atenció social, de treball i de seguretat social de les persones amb discapacitat.
b) El capítol segon, relatiu a la Xarxa d’atenció aociosanitària, del Decret del 25 de febrer del 2009, d’aprovació del Reglament de regulació de la Comissió de Valoració Sociosanitària (Covass) i d’establiment dels barems per a la valoració de la dependència i dels criteris d’assignació de recursos de suport de la Xarxa d’atenció sociosanitària.

LesLleis.com

2. Amb caràcter general, també es deroguen totes les normes de rang igual o inferior a aquest Reglament i que s’hi oposin.

Disposició final Image

Els serveis que ofereixin prestacions tècniques i que es prestin directament des del ministeri queden exclosos de l’aplicació de les disposicions de les seccions primera a la tercera del capítol segon d’aquest Reglament, a excepció dels articles 10 i 11 que sí que els són aplicables. També queden exclosos de l’aplicació de la disposició transitòria tercera d’aquest Reglament, atès que es regeixen per la normativa en matèria de contractació pública aplicable.

Mostra redacció anterior, vigent de l’01/09/2017 al 08/11/2017
Disposició final

Els serveis que ofereixin prestacions tècniques i que es prestin directament des del ministeri queden exclosos de l’aplicació de les disposicions de les seccions primera a la tercera del capítol segon d’aquest Reglament, a excepció dels articles 10 i 11 que sí que els són aplicables.

Modificada per l’article únic del Decret, de 31 d’octubre del 2017, de modificació del Decret, del 7 de juny del 2017, d’aprovació del Reglament regulador de les prestacions tècniques i tecnològiques de serveis socials i sociosanitaris, i de la Cartera de serveis socials i sociosanitaris.Cosa que es fa pública per a coneixement general.

Andorra la Vella, 7 de juny del 2017

Antoni Martí Petit
Cap de Govern

Annex 1. Condicions materials mínimes i criteris d’aplicació als establiments, centres i serveis que ofereixen prestacions tècniques de serveis socials i sociosanitaris Image


1. Condicions generals de construcció:

a) És aplicable el Decret del 3 d’octubre del 2012, d’aprovació de la modificació del Reglament de construcció, amb les successives modificacions posteriors eventuals.
i) Amb referència al “Títol II. Règim dels usos i de les activitats” i pel que fa al “Capítol tercer. Tipologia d’usos”, els establiments de serveis socials i sociosanitaris es consideren adscrits a les tipologies “m) -Ús sociosanitari” o “n) -Ús social” definides a l’article 25, i quant al “Capítol quart. L’ús d’aparcament i estacionament”, cal considerar-los inclosos en el grup “h) -Usos sanitari, sociosanitari i social” definits a l’article 28.
ii) Amb referència al “Títol III. Condicions de construcció i d’habitabilitat en els edificis”, l’“article 45. Requisits mínims d’habitabilitat” estableix que la normativa subsidiària que reguli les condicions d’habitabilitat dels edificis que es destinin a altres usos diferents dels d’habitatge, ha de respectar els requisits mínims que assenyala el Reglament de construcció. En conseqüència, les condicions d’habitabilitat que es determinen en aquest Reglament són complementàries de les del Reglament de construcció, que és aplicable en tot el que no quedi regulat específicament en aquest Reglament.

b) És aplicable la Llei d’accessibilitat, del 6 d’abril de 1995, i el Reglament d’accessibilitat, del 8 de maig del 1995, amb les successives modificacions posteriors eventuals.
c) Són aplicables, pel que fa la construcció dels espais sanitaris dels serveis sociosanitaris, els requisits tecnico-sanitaris establerts a la secció quarta del capítol quart del Decret del 17 de juliol del 2013, pel qual es regulen els centres, els serveis i els establiments sanitaris i sociosanitaris, i, subsidiàriament, les altres disposicions del Reglament esmentat que no contradiguin la Llei 6/2014 ni aquest Reglament.
d) És aplicable el Reglament de seguretat contra incendi en els locals públics, aprovat pel Consell General el 17 de març de 1978, amb les successives modificacions eventuals.
Amb referència al que estableix l’article 6 quant a la classificació dels establiments, els de serveis socials i sociosanitaris es consideren adscrits a la categoria d’establiments sanitaris públics o privats. Se n’exceptuen els serveis d’acollida d’infants i adolescents i el servei d’habitatges tutelats que es consideren adscrits a la categoria d’hotels, residències, paradors i pensions.
e) Són aplicables totes les altres normes de compliment obligatori que afectin els edificis i locals d’ús públic de nova construcció o els edificis i locals d’ús públic existents afectats per obres de reforma, ampliació o canvi d’ús, i també totes les normes d’un altre tipus aplicables actualment o en el futur.


2. Condicions generals dels establiments:

a) Emplaçament: els establiments de nova creació s’han d’ubicar en sòl urbà o en sòl urbanitzable, sempre que es desenvolupi el pla parcial corresponent, a fi i efecte d’impulsar la relació i la convivència socials. Han d’ocupar la totalitat d’un edifici o bé estar completament independitzats de la resta i constituir una unitat, a excepció del servei d’acollida d’infants i d’adolescents i del servei d’habitatges tutelats que s’ubiquen, d’acord amb el que es determina a l’apartat 5 d’aquest annex.
b) Accessos i circulacions: l’accés s’ha de fer mitjançant un espai públic o un espai comú. No s’admeten les portes giratòries.
c) Confort tèrmic: tots els establiments han de comptar amb sistemes fixos d’aigua calenta sanitària i de calefacció, i cal garantir que en els ambients interiors la temperatura de confort sigui adequada a les característiques de les persones usuàries.
d) Confort acústic:
i) Les zones comunes de les unitats de convivència (menjadors i sales d’estar) han de disposar dels elements absorbents del so (sostres o altres elements) que garanteixin un equilibri entre absorció i reflexió i un temps de reverberació òptim, d’acord amb els usos més habituals en aquests espais (presència de televisió, activitats en grup, etc.).
ii) També cal disposar d’un aïllament acústic correcte entre les zones d’activitats que així ho requereixen.

e) Il·luminació i ventilació natural i artificial:
i) La il·luminació i la ventilació ha de ser natural i directa, com a mínim, a les habitacions i a les zones comunes de les unitats de convivència (menjadors i sales d’estar) i, si és possible, a la resta d’espais d’ús.
ii) La il·luminació natural o artificial ha de ser suficient per desenvolupar còmodament i de manera segura totes les activitats. Cal protegir els llums que puguin suposar un perill per a les persones en cas que es trenquin accidentalment.
iii) Cal disposar de sistemes de ventilació mecànica als espais sense ventilació natural i, com a reforç, a les zones comunes de les unitats de convivència.

f) Prevenció i protecció contra incendis:
i) Segons s’indica a l’apartat 1 d’aquest annex, és aplicable el Reglament de seguretat contra incendi en els locals públics, aprovat pel Consell General el 17 de març de 1978, amb les successives modificacions posteriors eventuals.
ii) A més, tots els equipaments han de disposar d’un pla d’autoprotecció en cas d’incendi. En aquest pla hi ha de figurar, com a mínim, les condicions de prevenció (per evitar incendis) i les de detecció, extinció i evacuació (en cas d’incendi).

g) Serveis higiènics:
i) Han de ser d’ús exclusiu com a servei higiènic i independents d’altres espais del centre. També han de garantir la privacitat dels usuaris.
ii) Han de disposar dels objectes d’ús necessaris, com ara un mirall, penjadors i espais d’emmagatzematge, i el paviment ha de ser antilliscant.
iii) Han de tenir un sistema de renovació d’aire permanent.
iv) En centres per a persones grans o amb discapacitat, la porta s’ha d’obrir cap a fora o ha de possible l’obertura des de fora, i ha de disposar dels sistemes d’avís adequats.

h) Serveis de cuina:
i) Les instal·lacions de cuina s’han de dimensionar per atendre correctament les necessitats alimentàries dels usuaris del centre. Han de tenir la maquinària i l’equipament necessaris, unes condicions de ventilació i extracció suficients, les parets i el terra han d’estar revestits amb materials adequats, i han de disposar d’espai d’emmagatzematge suficient en un indret sec i amb dotació de refrigeració per als aliments que ho necessitin, sense perjudici que hagin de complir la normativa específica i aplicable restant.
ii) Si l’elaboració del menjar és duta a terme en instal·lacions alienes al centre, cal disposar d’un espai de recepció i distribució dels aliments cuinats que tingui, com a mínim, una taula calenta, un sistema de refrigeració per emmagatzemar els aliments que ho necessitin, un rentamans amb aigua freda i calenta i una instal·lació de rentat de contenidors i parament de menjador.
iii) Les instal·lacions de cuina dels serveis d’habitatges tutelats s’han d’ajustar a la normativa d’habitabilitat aplicable als habitatges.
iv) Les unitats de convivència poden disposar d’espais de cuina i office per als membres de la unitat. A aquestes instal·lacions se’ls exigiran els requisits aplicables a les cuines dels habitatges.

i) Serveis de bugaderia: els centres que ofereixen prestacions d’atenció residencial, excepte el servei d’habitatges tutelats, han de disposar de serveis de bugaderia que compleixin les condicions següents:
i) Les instal·lacions de rentat i emmagatzematge de roba s’han de dimensionar per atendre correctament les necessitats dels usuaris del centre. Han de tenir la maquinària i l’equipament necessaris, unes condicions de ventilació i extracció suficients, les parets i el terra han d’estar revestits amb materials ceràmics o altres materials homologats i han de disposar d’espais de recepció, tractament i emmagatzematge de roba bruta i neta independents.
ii) Si el servei de bugaderia és concertat, cal disposar d’una màquina de rentar domèstica, com a mínim.
iii) Les instal·lacions de rentat de roba dels serveis d’habitatges tutelats s’han d’ajustar a la normativa d’habitabilitat aplicable als habitatges.

j) Condicions sanitàries: pel que fa a les condicions sanitàries dels serveis sociosanitaris, els hi són aplicables els requisits tecnico-sanitaris establerts a la secció quarta del capítol quart del Decret del 17 de juliol del 2013, pel qual es regulen els centres, els serveis i els establiments sanitaris i sociosanitaris, i, subsidiàriament, les altres disposicions del Reglament esmentat que no contradiguin la Llei 6/2014 ni aquest Reglament.
k) Medicaments: en tots els centres hi ha d’haver una farmaciola i, en els centres d’atenció residencials i d’atenció diürna, un lloc per emmagatzemar medicaments, si cal amb nevera pels que necessitin conservar-se en fred, que es pugui tancar amb clau, d’acord amb la normativa sanitària aplicable.
l) Mobiliari: ha de tenir unes característiques apropiades per garantir la comoditat suficient, la facilitat i la seguretat d’ús adequades, i la neteja fàcil.


3. Condicions dels centres d’atenció residencial:

a) Característiques generals, que s’han d’organitzar tenint en compte les tres àrees següents:
i) Unitats de convivència
ii) Espais i equipaments generals
iii) Serveis generals

b) Unitats de convivència: els espais pròpiament residencials (habitacions, serveis higiènics i zones comunes) han d’estar organitzats de manera que responguin al concepte de llar.
i) Habitacions:
- Les habitacions han de tenir una dimensió mínima de 9 metres quadrats si són individuals i de 14 metres quadrats si són dobles.
- Es poden personalitzar amb els elements de mobiliari i complements que desitgi la persona usuària, sempre que ho permeti la dimensió de l’habitació i la normativa de seguretat aplicable. Si la persona no vol personalitzar l’habitació, la dotació mínima ha de ser d’una tauleta de nit, una taula i una cadira o una butaca confortable, un armari individual, cortines i roba de llit.
- S’han de poder enfosquir totalment.
- En centres per a persones grans o amb discapacitat:
o Han de disposar de sistema d’avís individual de fàcil accés per a cada llit connectat a un quadre de registre o similar. Aquest sistema d’avís es pot substituir per altres mesures equivalents que s’adeqüin a les particularitats de la persona, tot respectant-ne la dignitat i la intimitat.
o L’espai per al llit ha de ser, com a mínim, de 2,00 metres per 1,00 metre i cal deixar un espai lliure d’1,20 metres a un costat i d’1,00 metre als peus.
o Els dormitoris dobles han de tenir un element de separació entre els llits que garanteixi la privacitat.
o No s’admeten dormitoris amb més de dos llits.

ii) Serveis higiènics:
- La dotació mínima ha de ser d’un lavabo i un inodor per cada cinc llits o fracció i d’una dutxa per cada vuit llits o fracció, si els dormitoris no tenen servei higiènic propi.
- En centres per a persones grans o amb discapacitat, els serveis higiènics han de comptar amb una superfície útil suficient per facilitar l’accés i la maniobrabilitat dels residents i cuidadors.
- Com a mínim hi ha d’haver un servei higiènic adaptat per unitat de convivència.
iii) Zones comunes:
- Són la sala d’estar, el menjador i, opcionalment, un espai de cuina-office, que es poden agrupar en un únic espai polivalent.
- Si són espais diferenciats, cadascun d’ells ha de tenir una superfície mínima de 20 metres quadrats amb una dotació mínima, en conjunt, de 3,5 metres quadrats per resident, que augmenta fins a 4 metres quadrats per resident quan les persones usuàries tinguin un grau de dependència moderat o lleu. La superfície s’incrementa amb un mínim de 4 metres quadrats si incorporen l’equip de cuina.

c) Espais i equipaments generals: són els espais i equipaments comuns per a tots els usuaris del centre.
i) Direcció i administració: s’ha de disposar dels espais necessaris segons la dimensió i les característiques del centre, i cal tenir en compte que l’espai mínim de treball per a una persona és de 6 metres quadrats, i en centres de més de 25 places cal disposar d’una sala de reunions.
ii) Recepció i control: s’ha d’ubicar a l’entrada i es dimensiona en funció de la capacitat i les necessitats del centre.
iii) Altres espais d’activitat: en funció de les dimensions i les característiques del centre i per poder oferir els serveis complementaris dels quals disposi, cal habilitar els espais necessaris suficientment dimensionats i equipats.

d) Serveis generals:
i) Són els serveis necessaris per al funcionament correcte del centre, com la cuina, la bugaderia, la neteja, els magatzems generals, els departaments per a instal·lacions i els altres serveis complementaris.
ii) Els centres per a persones grans o amb discapacitat han de comptar, a més, amb vestidors per al personal, separats per sexe i equipats amb armaris per mantenir la roba i les pertinences personals en ordre.

e) Els serveis de llar residencial i de residència assistida han de comptar amb sistemes de seguretat a les entrades i les sortides del centre, les finestres i els balcons, equipaments adients per efectuar mobilitzacions i transferències, matalassos anti-escares, i un sistema d’eliminació de residus infecciosos.


4. Condicions dels centres d’atenció diürna:

a) Característiques generals, que s’han d’organitzar tenint en compte les tres àrees següents:
i) Unitats de convivència.
ii) Espais i equipaments generals.
iii) Serveis generals.

b) Unitats de convivència:
- Poden ser una o diverses, segons la dimensió del centre.
- Han de tenir unes característiques equivalents a les descrites en l’apartat 3, lletra b, d’aquest annex.
- La dotació mínima de serveis higiènics ha de ser d’un lavabo, un inodor i una dutxa per cada vuit persones usuàries o fracció. Com a mínim hi ha d’haver un servei higiènic adaptat per unitat de convivència.

c) Espais i equipaments generals: són els espais i equipaments comuns per a tots els usuaris del centre, i han de tenir unes característiques equivalents a les descrites en l’apartat 3, lletra c, d’aquest annex.
d) Serveis generals: són els serveis necessaris per al funcionament correcte del centre, i han de tenir unes característiques equivalents a les descrites en l’apartat 3, lletra d, d’aquest annex.
e) Quan el centre d’atenció residencial i el centre d’atenció diürna comparteixin edifici o parcel·la, les activitats que s’ofereixen en qualsevol dels dos es poden dirigir a qualsevol de les persones usuàries dels centres, sempre que les dimensions del lloc on s’ubiquin ho permetin.


5. Condicions dels serveis d’acollida d’infants i adolescents i d’habitatges tutelats:

a) Característiques generals: són les que determina el Decret del 3 d’octubre del 2012, d’aprovació de la modificació del Reglament de construcció, amb les successives modificacions posteriors eventuals, per als habitatges, i han de tenir el nivell d’accessibilitat i les condicions de seguretat contra incendis que s’indiquen en l’apartat 1, lletres b i d d’aquest annex.
b) Característiques específiques:
i) Zones comunes: les sales d’estar i els menjadors han de tenir, cadascun si són espais diferenciats, una superfície mínima de 16 metres quadrats, amb una dotació mínima, en conjunt, de 3 metres quadrats per resident. La superfície s’incrementa amb un mínim de 2 metres quadrats si incorpora l’espai de cuina i office.
ii) Serveis higiènics: hi ha d’haver, com a mínim, una cambra higiènica completa adaptada. La dotació mínima de serveis higiènics és d’un lavabo, un inodor i una dutxa per cada cinc llits o fracció.
iii) Dotació d’espais complementaris: en funció de les dimensions i característiques del centre i els serveis, han de disposar dels espais següents:
- Direcció i administració: s’ha de disposar dels espais necessaris segons la dimensió i les característiques del centre. Cal tenir en compte que l’espai mínim de treball per a una persona és de 6 metres quadrats.
- Recepció i control: s’ha d’ubicar a l’entrada i es dimensiona en funció de la capacitat i les necessitats del centre.
- Altres espais d’activitat: en funció de les dimensions i les característiques del centre i per poder oferir els serveis complementaris dels quals disposi, cal habilitar els espais necessaris suficientment dimensionats i equipats.
- Serveis generals: són tots els serveis necessaris per al funcionament correcte del centre, com la cuina, la bugaderia, la neteja, els magatzems generals, els departaments per a instal·lacions i els altres serveis complementaris.


6. Condicions dels habitatges del servei de guardes d’infants a domicili:

Els habitatges on es desenvolupi el servei de guarda d’infants a domicili han de complir els requisits específics establerts a l’article 6 del Reglament de guardes d’infants a domicili, del 28 de febrer del 2001, amb les modificacions successives i posteriors eventuals.

Mostra redacció anterior, vigent de l’01/09/2017 al 08/11/2017
Annex 1. Condicions materials mínimes i criteris d’aplicació als establiments, centres i serveis que ofereixen prestacions tècniques de serveis socials i sociosanitaris

1. Condicions generals de construcció:

a) És aplicable el Decret del 3 d’octubre del 2012, d’aprovació de la modificació del Reglament de construcció, amb les successives modificacions posteriors eventuals.
i) Amb referència al “Títol II. Règim dels usos i de les activitats” i pel que fa al “Capítol tercer. Tipologia d’usos”, els establiments de serveis socials i sociosanitaris es consideren adscrits a les tipologies “m) -Ús sociosanitari” o “n) -Ús social” definides a l’article 25, i quant al “Capítol quart. L’ús d’aparcament i estacionament”, cal considerar-los inclosos en el grup “h) -Usos sanitari, sociosanitari i social” definits a l’article 28.
ii) Amb referència al “Títol III. Condicions de construcció i d’habitabilitat en els edificis”, l’“article 45. Requisits mínims d’habitabilitat” estableix que la normativa subsidiària que reguli les condicions d’habitabilitat dels edificis que es destinin a altres usos diferents dels d’habitatge, ha de respectar els requisits mínims que assenyala el Reglament de construcció. En conseqüència, les condicions d’habitabilitat que es determinen en aquest Reglament són complementàries de les del Reglament de construcció, que és aplicable en tot el que no quedi regulat específicament en aquest Reglament.

b) És aplicable la Llei d’accessibilitat, del 6 d’abril de 1995, i el Reglament d’accessibilitat, del 8 de maig de 1995, amb les successives modificacions posteriors eventuals.
Amb referència al que estableix l’“article 7. Accessibilitat a l’entorn edificat”, es determina que en general han de ser accessibles en el grau exigit a l’annex III.A als centres, serveis i establiments sanitaris i sociosanitaris del Grup A. Se n’exceptuen els serveis d’acollida d’infants i adolescents i el servei d’habitatges tutelats que ho seran en el grau exigit a l’annex III.A als hotels, residències, pensions, aparthotels, paradors i cases de colònies d’una capacitat compresa entre 50 i 100 persones.
c) Són aplicables, pel que fa la construcció dels espais sanitaris dels serveis sociosanitaris, els requisits tecnico-sanitaris establerts a la secció quarta del capítol quart del Decret del 17 de juliol del 2013, pel qual es regulen els centres, els serveis i els establiments sanitaris i sociosanitaris, i, subsidiàriament, les altres disposicions del Reglament esmentat que no contradiguin la Llei 6/2014 ni aquest Reglament.
d) És aplicable el Reglament de seguretat contra incendi en els locals públics, aprovat pel Consell General el 17 de març de 1978, amb les successives modificacions eventuals.
Amb referència al que estableix l’article 6 quant a la classificació dels establiments, els de serveis socials i sociosanitaris es consideren adscrits a la categoria d’establiments sanitaris públics o privats. Se n’exceptuen els serveis d’acollida d’infants i adolescents i el servei d’habitatges tutelats que es consideren adscrits a la categoria d’hotels, residències, paradors i pensions.
e) Són aplicables totes les altres normes de compliment obligatori que afectin els edificis i locals d’ús públic de nova construcció o els edificis i locals d’ús públic existents afectats per obres de reforma, ampliació o canvi d’ús, i també totes les normes d’un altre tipus aplicables actualment o en el futur.


2. Condicions generals dels establiments:

a) Emplaçament: els establiments de nova creació s’han d’ubicar en sòl urbà o en sòl urbanitzable, sempre que es desenvolupi el pla parcial corresponent, a fi i efecte d’impulsar la relació i la convivència socials. Han d’ocupar la totalitat d’un edifici o bé estar completament independitzats de la resta i constituir una unitat, a excepció del servei d’acollida d’infants i d’adolescents i del servei d’habitatges tutelats que s’ubiquen, d’acord amb el que es determina a l’apartat 5 d’aquest annex.
b) Accessos i circulacions:
i) L’accés s’ha de fer mitjançant un espai públic o un espai comú. Els espais d’accés han de tenir una amplada mínima d’1,50 metres, i la porta d’entrada ha de tenir una amplada mínima de 0,80 metres per al servei d’acollida d’infants i adolescents i el servei d’habitatges tutelats, i de 0,90 metres per a la resta de serveis. No s’admeten les portes giratòries.
ii) Els espais de circulació i els passadissos han de tenir l’amplada mínima que resulti de l’aplicació de les normes esmentades a l’apartat 1 d’aquest annex.
iii) Cal disposar de passamans continus com a mínim en un dels costats dels passadissos o zones de trànsit dels usuaris, a una alçada d’entre 0,90 metres i 0,95 metres en tots els centres per a persones grans o amb discapacitat, sense reduir l’amplada mínima d’evacuació en cas d’incendi, i sempre que el Reglament d’accessibilitat no n’exigeixi una dotació superior.
iv) Si són necessaris per a la comunicació vertical, els establiments amb una capacitat superior a 25 places residencials disposaran, a més de l’ascensor adaptat, d’un altre ascensor amb unes dimensions interiors mínimes de cabina de 2,10 metres de fons i 1,10 metres d’amplada.

c) Confort tèrmic: tots els establiments han de comptar amb sistemes fixos d’aigua calenta sanitària i de calefacció, i cal garantir que en els ambients interiors la temperatura de confort sigui adequada a les característiques de les persones usuàries.
d) Confort acústic:
i) Les zones comunes de les unitats de convivència (menjadors i sales d’estar) han de disposar dels elements absorbents del so (sostres o altres elements) que garanteixin un equilibri entre absorció i reflexió i un temps de reverberació òptim, d’acord amb els usos més habituals en aquests espais (presència de televisió, activitats en grup, etc.).
ii) També cal disposar d’un aïllament acústic correcte entre les zones d’activitats que així ho requereixen.

e) Il·luminació i ventilació natural i artificial:
i) La il·luminació i la ventilació ha de ser natural i directa, com a mínim, a les habitacions i a les zones comunes de les unitats de convivència (menjadors i sales d’estar) i, si és possible, a la resta d’espais d’ús.
ii) La il·luminació natural o artificial ha de ser suficient per desenvolupar còmodament i de manera segura totes les activitats. Cal protegir els llums que puguin suposar un perill per a les persones en cas que es trenquin accidentalment.
iii) Cal disposar de sistemes de ventilació mecànica als espais sense ventilació natural i, com a reforç, a les zones comunes de les unitats de convivència.

f) Prevenció i protecció contra incendis:
i) Segons s’indica a l’apartat 1 d’aquest annex, és aplicable el Reglament de seguretat contra incendi en els locals públics, aprovat pel Consell General el 17 de març de 1978, amb les successives modificacions posteriors eventuals.
ii) A més, tots els equipaments han de disposar d’un pla d’autoprotecció en cas d’incendi. En aquest pla hi ha de figurar, com a mínim, les condicions de prevenció (per evitar incendis) i les de detecció, extinció i evacuació (en cas d’incendi).

g) Serveis higiènics:
i) S’han de poder independitzar, ser d’ús exclusiu com a servei higiènic i garantir la privacitat dels usuaris.
ii) Han de disposar dels objectes d’ús necessaris, com ara un mirall, penjadors i espais d’emmagatzematge, i el paviment ha de ser antilliscant.
iii) Han de tenir un sistema de renovació d’aire permanent.
iv) En centres per a persones grans o amb discapacitat, la porta s’ha d’obrir cap a fora o ha de ser possible l’obertura des de fora, i ha de disposar dels sistemes d’avís adequats.
v) Tots els centres han de disposar, com a mínim, d’un servei higiènic d’ús general adaptat i diferenciat per sexes, sempre que el Reglament d’accessibilitat no n’exigeixi una dotació superior.

h) Serveis de cuina:
i) Les instal·lacions de cuina s’han de dimensionar per atendre correctament les necessitats alimentàries dels usuaris del centre. Han de tenir la maquinària i l’equipament necessaris, unes condicions de ventilació i extracció suficients, les parets i el terra han d’estar revestits amb materials adequats, i han de disposar d’espai d’emmagatzematge suficient en un indret sec i amb dotació de refrigeració per als aliments que ho necessitin, sense perjudici que hagin de complir la normativa específica i aplicable restant.
ii) Si l’elaboració del menjar és duta a terme en instal·lacions alienes al centre, cal disposar d’un espai de recepció i distribució dels aliments cuinats que tingui, com a mínim, una taula calenta, un sistema de refrigeració per emmagatzemar els aliments que ho necessitin, un rentamans amb aigua freda i calenta i una instal·lació de rentat de contenidors i parament de menjador.
iii) Les instal·lacions de cuina dels serveis d’habitatges tutelats s’han d’ajustar a la normativa d’habitabilitat aplicable als habitatges.
iv) Les unitats de convivència poden disposar d’espais de cuina i office per als membres de la unitat. A aquestes instal·lacions se’ls exigiran els requisits aplicables a les cuines dels habitatges.

i) Serveis de bugaderia:
i) Les instal·lacions de rentat i emmagatzematge de roba s’han de dimensionar per atendre correctament les necessitats dels usuaris del centre. Han de tenir la maquinària i l’equipament necessaris, unes condicions de ventilació i extracció suficients, les parets i el terra han d’estar revestits amb materials ceràmics o altres materials homologats i han de disposar d’espais de recepció, tractament i emmagatzematge de roba bruta i neta independents.
ii) Si el servei de bugaderia és concertat, cal disposar d’una màquina de rentar domèstica, com a mínim.
iii) Les instal·lacions de rentat de roba dels serveis d’habitatges tutelats s’han d’ajustar a la normativa d’habitabilitat aplicable als habitatges.

j) Condicions sanitàries: pel que fa a les condicions sanitàries dels serveis sociosanitaris, els hi són aplicables els requisits tecnico-sanitaris establerts a la secció quarta del capítol quart del Decret del 17 de juliol del 2013, pel qual es regulen els centres, els serveis i els establiments sanitaris i sociosanitaris, i, subsidiàriament, les altres disposicions del Reglament esmentat que no contradiguin la Llei 6/2014 ni aquest Reglament.
k) Medicaments: en tots els centres hi ha d’haver una farmaciola i, en els centres d’atenció residencials i d’atenció diürna, un lloc per emmagatzemar medicaments, si cal amb nevera pels que necessitin conservar-se en fred, que es pugui tancar amb clau, d’acord amb la normativa sanitària aplicable.
l) Mobiliari: ha de tenir unes característiques apropiades per garantir la comoditat suficient, la facilitat i la seguretat d’ús adequades, i la neteja fàcil.


3. Condicions dels centres d’atenció residencial:

a) Característiques generals, que s’han d’organitzar tenint en compte les tres àrees següents:
i) Unitats de convivència
ii) Espais i equipaments generals
iii) Serveis generals

b) Unitats de convivència: els espais pròpiament residencials (habitacions, serveis higiènics i zones comunes) han d’estar organitzats de manera que responguin al concepte de llar.
i) Habitacions:
- Les habitacions han de tenir una dimensió mínima de 9 metres quadrats si són individuals i de 14 metres quadrats si són dobles.
- Es poden personalitzar amb els elements de mobiliari i complements que desitgi la persona usuària, sempre que ho permeti la dimensió de l’habitació i la normativa de seguretat aplicable. Si la persona no vol personalitzar l’habitació, la dotació mínima ha de ser d’una tauleta de nit, una taula i una cadira o una butaca confortable, un armari individual, cortines i roba de llit.
- S’han de poder enfosquir totalment.
- En centres per a persones grans o amb discapacitat:
o Han de disposar de sistema d’avís individual de fàcil accés per a cada llit connectat a un quadre de registre o similar. Aquest sistema d’avís es pot substituir per altres mesures equivalents que s’adeqüin a les particularitats de la persona, tot respectant-ne la dignitat i la intimitat.
o L’espai per al llit ha de ser, com a mínim, de 2,00 metres per 1,00 metre i cal deixar un espai lliure d’1,20 metres a un costat i d’1,00 metre als peus.
o Els dormitoris dobles han de tenir un element de separació entre els llits que garanteixi la privacitat.
o No s’admeten dormitoris amb més de dos llits.

ii) Serveis higiènics:
- La dotació mínima ha de ser d’un lavabo i un inodor per cada cinc llits o fracció i d’una dutxa per cada vuit llits o fracció, si els dormitoris no tenen servei higiènic propi.
- En centres per a persones grans o amb discapacitat, els serveis higiènics han de comptar amb una superfície útil suficient per facilitar l’accés i la maniobrabilitat dels residents i cuidadors.
- Com a mínim hi ha d’haver un servei higiènic adaptat per unitat de convivència.
iii) Zones comunes:
- Són la sala d’estar, el menjador i, opcionalment, un espai de cuina-office, que es poden agrupar en un únic espai polivalent.
- Si són espais diferenciats, cadascun d’ells ha de tenir una superfície mínima de 20 metres quadrats amb una dotació mínima, en conjunt, de 3,5 metres quadrats per resident, que augmenta fins a 4 metres quadrats per resident quan les persones usuàries tinguin un grau de dependència moderat o lleu. La superfície s’incrementa amb un mínim de 4 metres quadrats si incorporen l’equip de cuina.

c) Espais i equipaments generals: són els espais i equipaments comuns per a tots els usuaris del centre.
i) Direcció i administració: s’ha de disposar dels espais necessaris segons la dimensió i les característiques del centre, i cal tenir en compte que l’espai mínim de treball per a una persona és de 6 metres quadrats, i en centres de més de 25 places cal disposar d’una sala de reunions.
ii) Recepció i control: s’ha d’ubicar a l’entrada i es dimensiona en funció de la capacitat i les necessitats del centre.
iii) Altres espais d’activitat: en funció de les dimensions i les característiques del centre i per poder oferir els serveis complementaris dels quals disposi, cal habilitar els espais necessaris suficientment dimensionats i equipats.

d) Serveis generals:
i) Són els serveis necessaris per al funcionament correcte del centre, com la cuina, la bugaderia, la neteja, els magatzems generals, els departaments per a instal·lacions i els altres serveis complementaris.
ii) Els centres per a persones grans o amb discapacitat han de comptar, a més, amb vestidors per al personal, separats per sexe i equipats amb armaris per mantenir la roba i les pertinences personals en ordre.

e) Els serveis de llar residencial i de residència assistida han de comptar amb sistemes de seguretat a les entrades i les sortides del centre, les finestres i els balcons, equipaments adients per efectuar mobilitzacions i transferències, matalassos anti-escares, i un sistema d’eliminació de residus infecciosos.


4. Condicions dels centres d’atenció diürna:

a) Característiques generals, que s’han d’organitzar tenint en compte les tres àrees següents:
i) Unitats de convivència.
ii) Espais i equipaments generals.
iii) Serveis generals.

b) Unitats de convivència:
- Poden ser una o diverses, segons la dimensió del centre.
- Han de tenir unes característiques equivalents a les descrites en l’apartat 3, lletra b, d’aquest annex.
- La dotació mínima de serveis higiènics ha de ser d’un lavabo, un inodor i una dutxa per cada vuit persones usuàries o fracció. Com a mínim hi ha d’haver un servei higiènic adaptat per unitat de convivència.

c) Espais i equipaments generals: són els espais i equipaments comuns per a tots els usuaris del centre, i han de tenir unes característiques equivalents a les descrites en l’apartat 3, lletra c, d’aquest annex.
d) Serveis generals: són els serveis necessaris per al funcionament correcte del centre, i han de tenir unes característiques equivalents a les descrites en l’apartat 3, lletra d, d’aquest annex.
e) Quan el centre d’atenció residencial i el centre d’atenció diürna comparteixin edifici o parcel·la, les activitats que s’ofereixen en qualsevol dels dos es poden dirigir a qualsevol de les persones usuàries dels centres, sempre que les dimensions del lloc on s’ubiquin ho permetin.


5. Condicions dels serveis d’acollida d’infants i adolescents i d’habitatges tutelats:

a) Característiques generals: són les que determina el Decret del 3 d’octubre del 2012, d’aprovació de la modificació del Reglament de construcció, amb les successives modificacions posteriors eventuals, per als habitatges, i han de tenir el nivell d’accessibilitat i les condicions de seguretat contra incendis que s’indiquen en l’apartat 1, lletres b i d d’aquest annex.
b) Característiques específiques:
i) Zones comunes: les sales d’estar i els menjadors han de tenir, cadascun si són espais diferenciats, una superfície mínima de 16 metres quadrats, amb una dotació mínima, en conjunt, de 3 metres quadrats per resident. La superfície s’incrementa amb un mínim de 2 metres quadrats si incorpora l’espai de cuina i office.
ii) Serveis higiènics: hi ha d’haver, com a mínim, una cambra higiènica completa adaptada. La dotació mínima de serveis higiènics és d’un lavabo, un inodor i una dutxa per cada cinc llits o fracció.
iii) Dotació d’espais complementaris: en funció de les dimensions i característiques del centre i els serveis, han de disposar dels espais següents:
- Direcció i administració: s’ha de disposar dels espais necessaris segons la dimensió i les característiques del centre. Cal tenir en compte que l’espai mínim de treball per a una persona és de 6 metres quadrats.
- Recepció i control: s’ha d’ubicar a l’entrada i es dimensiona en funció de la capacitat i les necessitats del centre.
- Altres espais d’activitat: en funció de les dimensions i les característiques del centre i per poder oferir els serveis complementaris dels quals disposi, cal habilitar els espais necessaris suficientment dimensionats i equipats.
- Serveis generals: són tots els serveis necessaris per al funcionament correcte del centre, com la cuina, la bugaderia, la neteja, els magatzems generals, els departaments per a instal·lacions i els altres serveis complementaris.


6. Condicions dels habitatges del servei de guardes d’infants a domicili:

Els habitatges on es desenvolupi el servei de guarda d’infants a domicili han de complir els requisits específics establerts a l’article 6 del Reglament de guardes d’infants a domicili, del 28 de febrer del 2001, amb les modificacions successives i posteriors eventuals.

Modificada la lletra b de l’apartat 1 i les lletres b, g i i de l’apartat 2 per l’article únic del Decret, de 31 d’octubre del 2017, de modificació del Decret, del 7 de juny del 2017, d’aprovació del Reglament regulador de les prestacions tècniques i tecnològiques de serveis socials i sociosanitaris, i de la Cartera de serveis socials i sociosanitaris.


Annex 2. Condicions funcionals dels centres i serveis que ofereixen prestacions tècniques de serveis socials i sociosanitaris Image


1. Requisits generals:

Els centres i serveis que ofereixen prestacions tècniques han de complir els requisits funcionals següents:

a) Respectar els drets i els deures de les persones beneficiàries i dels professionals, específicament els que s’estableixen als articles 6 i 11 de la Llei 6/2014.
b) El funcionament del centre o el servei s’ha d’ajustar als principis rectors establerts a l’article 3 de la Llei 6/2014.
c) Portar al dia un llibre de registre de les persones ateses, en el qual han de constar-ne les dades bàsiques: data d’alta, noms i cognoms; número de passaport o del document nacional d’identitat si la persona és estrangera; data de naixement; preu públic o acordat, segons formi part del Sistema o no; número de la seguretat social; dades d’assegurances privades; dades de la persona a contactar en cas d’urgència; identitat del metge de capçalera, i data i motiu de la baixa.
d) Disposar per a cada usuari d’un dossier individualitzat que ha de contenir, com a mínim, els documents següents:
i) L’expedient personal, que ha d’incloure les dades personals, familiars, socials, sanitàries i, si escau, educatives.
ii) Els rebuts dels pagaments efectuats i, si escau, els comprovants dels reconeixements de deute.

Totes les dades s’han de tractar d’acord amb el que estableix la normativa aplicable en matèria de protecció de dades de caràcter personal.
e) Tenir fulls de reclamació a disposició dels usuaris i, si escau, dels seus tutors o representants legals. En cas que es faci una reclamació, se n’ha de fer arribar una còpia al Servei d’Inspecció Social i Sociosanitària en el termini màxim de 24 hores.
f) Disposar d’una bústia de suggeriments.
g) Mantenir vigent una pòlissa d’assegurança que cobreixi la responsabilitat civil dels usuaris i del personal, per unes sumes assegurades mínimes de 300.000 euros per víctima i de 600.000 euros per sinistre.
h) Establir les tarifes de preus per cada servei. Si es tracta d’establiments, centres i serveis col·laboradors, han d’aplicar els preus públics aprovats pel Govern.
i) El personal dels centres i serveis no pot administrar medicaments als usuaris, excepte quan requereixin una medicació per al tractament d’una malaltia, sempre que existeixi una prescripció d’un metge degudament autoritzat, on s’especifiqui clarament el nom del medicament, la posologia, la dosi, la via d’administració, així com les altres recomanacions prescrites, i sigui administrat per personal autoritzat a aquest efecte.


2. Requisits específics:

El servei d’atenció domiciliària, el servei d’atenció precoç, el servei ocupacional, el servei de dia, el servei d’acollida d’infants i adolescents, el servei d’habitatges tutelats, el servei de llar residencial, el servei de residència assistida i el servei de tutela han de complir els requisits específics següents:

a) A l’expedient individual ha constar-hi, a més dels documents establerts amb caràcter general:
i) L’informe social que ha d’aportar l’usuari en el moment de l’ingrés, en els termes que estableix l’article 13, apartat 1, lletra b, de la Llei 6/2014, i un informe mèdic emès dins els tres mesos anteriors a l’inici del servei, en què constin, com a mínim, les dades personals, les malalties actives, les al·lèrgies i contraindicacions, la medicació prescrita, el règim dietètic i les atencions sanitàries, educatives o socials que necessita. Aquests informes han d’estar permanentment actualitzats.
ii) El pla individual o familiar d’intervenció, acordat amb l’usuari i, si escau, amb la família, el seu tutor o representant legal, que reculli l’avaluació i el diagnòstic de la situació, la determinació dels objectius, les activitats, les tasques i els recursos a utilitzar durant l’estada al servei. El pla individual o familiar d’intervenció s’ha de revisar com a mínim un cop cada any i, en tot cas, sempre que els canvis en la situació de l’usuari així ho requereixin.
iii) El contracte individual d’atenció social i sociosanitària, on constaran els drets i deures dels usuaris i de l’entitat proveïdora dels serveis, l’acceptació per part de l’usuari de les normes de règim interior, i les altres circumstàncies del servei.

b) Disposar d’una normativa de règim interior que reguli les normes de funcionament general del centre o el servei (horaris, règim de visites i de sortides, activitats, etc.), el sistema d’admissions i de baixes, el sistema de preus i de cobrament, els mecanismes d’informació dels serveis i activitats, els mecanismes de participació dels usuaris i, si escau, dels seus tutors o representants legals.


En el cas dels serveis de llar residencial i de residència assistida, cal disposar de protocols per a les tasques i les situacions principals que s’han d’atendre en el centre, basats en guies de bones pràctiques i adaptats a la població atesa, els quals han d’incloure, com a mínim, l’acollida i la integració en el centre, l’organització de la rutina del ritme de vida, la realització de les higienes, l’atenció a les patologies prevalents i l’atenció al final de la vida. Els protocols han d’estar acompanyats dels registres corresponents.

3. Funcions:

Les funcions que es poden prestar s’han d’inscriure en el model d’atenció centrada en la persona i poden ser totes o algunes de les següents:

a) Funcions bàsiques:
i) Acolliment, informació, orientació i acompanyament.
ii) Promoció de l’autonomia personal.
iii) Suport a les activitats de la vida diària i manteniment funcional (atenció a les persones en situació de dependència).
iv) Activitats terapèutiques, de rehabilitació i d’assistència.
v) Suport i assessorament a la família.
vi) Atenció higienico-sanitària i facilitar l’accés als recursos sanitaris.
vii) Allotjament (atenció residencial).
viii) Manutenció (atenció residencial i atenció diürna).
ix) Suport psicopedagògic.
x) Teràpia ocupacional.
xi) Activitats d’oci, lleure i culturals.
xii) Seguiment i avaluació continuada.
xiii) Altres funcions específiques per a determinats col·lectius

b) Funcions complementàries opcionals: altres funcions i activitats adequades que convinguin de mutu acord l’usuari i el titular del servei.


4. Recursos humans:

a) Les persones responsables de la direcció del centre o el servei han d’estar en possessió del títol i han de disposar dels coneixements a què fa referència l’article 10, lletra d, número i, d’aquest Reglament.
b) El responsable higienico-sanitari ha de garantir l’organització i les condicions higienico-sanitàries, i ha de ser un professional de la medicina o de la infermeria, en els termes establerts a l’article 10, lletra e, d’aquest Reglament. La direcció de l’establiment, el centre o el servei es pot fer càrrec d’aquestes funcions si té la titulació i la formació requerides.
c) Professionals:
i) Els professionals han de provenir dels àmbits del treball social, l’educació social, la salut, l’educació, el treball familiar, la inserció laboral i altres especialitats similars. Aquests professionals han de posseir el títol universitari i/o la formació que els habilita per portar a terme les funcions atribuïdes a la seva categoria professional i, si cal, han d’estar inscrits en els registres corresponents.
ii) La dotació de personal ha de ser suficient i amb els coneixements i l’experiència acreditats, d’acord amb el que estableix la Cartera de serveis i el criteri del Servei d’Inspecció Social i Sociosanitària fonamentat en paràmetres objectius i comparats, per poder assolir els objectius i les funcions assignats a cada servei, especialment des de la perspectiva de la seguretat i la qualitat.
iii) Les àrees professionals bàsiques que intervenen en l’àmbit de serveis socials i sociosanitaris es classifiquen, als efectes d’aquest Reglament, en els grups següents:
- Atenció directa:
- Treball social.
- Educació social.
- Teràpia ocupacional.
- Psicologia.
- Pedagogia.
- Psicopedagogia.
- Logopèdia.
- Medicina.
- Infermeria.
- Fisioteràpia.
- Podologia.
- Treball familiar.
- Auxiliars (infància, geriatria, discapacitat, etc.).
- Monitors especialitzats (infància, geriatria, discapacitat, etc.).
- Altres: dret, sociologia, etc.

- Atenció indirecta:
- Personal de cuina.
- Personal de neteja.
- Perruqueria.
- Pedicura.
- Altres.

iv) A les fitxes de la Cartera de serveis socials i sociosanitaris de l’annex 3, hi consten les àrees professionals bàsiques que han d’intervenir com a mínim en l’atenció directa en cadascuna de les prestacions tècniques i tecnològiques. El nombre i el tipus de persones beneficiàries i les funcions concretes de la prestació determinen la intensitat de la col·laboració (total o parcial) i si s’ha de fer mitjançant personal propi del centre o del servei o si es pot desenvolupar a través de l’externalització de la funció en una altra entitat, però sempre sota la responsabilitat de l’entitat titular del centre o del servei. Així mateix, a més de la cobertura de les àrees professionals bàsiques obligatòries, es pot disposar d’altres àrees professionals per dur a terme les funcions complementàries establertes a l’apartat 3, lletra b, d’aquest annex.


Mostra redacció anterior, vigent de l’01/09/2017 al 08/11/2017
Annex 2. Condicions funcionals dels centres i serveis que ofereixen prestacions tècniques de serveis socials i sociosanitaris

1. Requisits generals:

Els centres i serveis que ofereixen prestacions tècniques han de complir els requisits funcionals següents:

a) Respectar els drets i els deures de les persones beneficiàries i dels professionals, específicament els que s’estableixen als articles 6 i 11 de la Llei 6/2014.
b) El funcionament del centre o el servei s’ha d’ajustar als principis rectors establerts a l’article 3 de la Llei 6/2014.
c) Portar al dia un llibre de registre de les persones ateses, en el qual han de constar-ne les dades bàsiques: data d’alta, noms i cognoms; número de passaport o del document nacional d’identitat si la persona és estrangera; data de naixement; preu públic o acordat, segons formi part del Sistema o no; número de la seguretat social; dades d’assegurances privades; dades de la persona a contactar en cas d’urgència; identitat del metge de capçalera, i data i motiu de la baixa.
d) Disposar per a cada usuari d’un dossier individualitzat que ha de contenir, com a mínim, els documents següents:
i) L’expedient personal, que ha d’incloure les dades personals, familiars, socials, sanitàries i, si escau, educatives.
ii) Els rebuts dels pagaments efectuats i, si escau, els comprovants dels reconeixements de deute.

Totes les dades s’han de tractar d’acord amb el que estableix la normativa aplicable en matèria de protecció de dades de caràcter personal.
e) Tenir fulls de reclamació a disposició dels usuaris i, si escau, dels seus tutors o representants legals. En cas que es faci una reclamació, se n’ha de fer arribar una còpia al Servei d’Inspecció Social i Sociosanitària en el termini màxim de 24 hores.
f) Disposar d’una bústia de suggeriments.
g) Mantenir vigent una pòlissa d’assegurança que cobreixi la responsabilitat civil dels usuaris i del personal, per unes sumes assegurades mínimes de 300.000 euros per víctima i de 600.000 euros per sinistre.
h) Establir les tarifes de preus per cada servei. Si es tracta d’establiments, centres i serveis col·laboradors, han d’aplicar els preus públics aprovats pel Govern.
i) El personal dels centres i serveis no pot administrar medicaments als usuaris, excepte quan requereixin una medicació per al tractament d’una malaltia, sempre que existeixi una prescripció d’un metge degudament autoritzat, on s’especifiqui clarament el nom del medicament, la posologia, la dosi, la via d’administració, així com les altres recomanacions prescrites, i sigui administrat per personal autoritzat a aquest efecte.


2. Requisits específics:

El servei d’atenció domiciliària, el servei d’atenció precoç, el servei ocupacional, el servei de dia, el servei de guarderia, el servei d’acollida d’infants i adolescents, el servei de llar residencial, el servei de residència assistida i el servei de tutela han de complir els requisits específics següents:

a) A l’expedient individual ha constar-hi, a més dels documents establerts amb caràcter general:
i) L’informe social que ha d’aportar l’usuari en el moment de l’ingrés, en els termes que estableix l’article 13, apartat 1, lletra b, de la Llei 6/2016, i un informe mèdic emès dins els tres mesos anteriors a l’inici del servei, en què constin, com a mínim, les dades personals, les malalties actives, les al·lèrgies i contraindicacions, la medicació prescrita, el règim dietètic i les atencions sanitàries, educatives o socials que necessita. Aquests informes han d’estar permanentment actualitzats.
ii) El pla individual o familiar d’intervenció, acordat amb l’usuari i, si escau, amb la família, el seu tutor o representant legal, que reculli l’avaluació i el diagnòstic de la situació, la determinació dels objectius, les activitats, les tasques i els recursos a utilitzar durant l’estada al servei. El pla individual o familiar d’intervenció s’ha de revisar com a mínim un cop cada any i, en tot cas, sempre que els canvis en la situació de l’usuari així ho requereixin.
iii) El contracte individual d’atenció social i sociosanitària, on constaran els drets i deures dels usuaris i de l’entitat proveïdora dels serveis, l’acceptació per part de l’usuari de les normes de règim interior, i les altres circumstàncies del servei.

b) Disposar d’una normativa de règim interior que reguli les normes de funcionament general del centre o el servei (horaris, règim de visites i de sortides, activitats, etc.), el sistema d’admissions i de baixes, el sistema de preus i de cobrament, els mecanismes d’informació dels serveis i activitats, els mecanismes de participació dels usuaris i, si escau, dels seus tutors o representants legals.


En el cas dels serveis de llar residencial i de residència assistida, cal disposar de protocols per a les tasques i les situacions principals que s’han d’atendre en el centre, basats en guies de bones pràctiques i adaptats a la població atesa, els quals han d’incloure, com a mínim, l’acollida i la integració en el centre, l’organització de la rutina del ritme de vida, la realització de les higienes, l’atenció a les patologies prevalents i l’atenció al final de la vida. Els protocols han d’estar acompanyats dels registres corresponents.

3. Funcions:

Les funcions que es poden prestar s’han d’inscriure en el model d’atenció centrada en la persona i poden ser totes o algunes de les següents:

a) Funcions bàsiques:
i) Acolliment, informació, orientació i acompanyament.
ii) Promoció de l’autonomia personal.
iii) Suport a les activitats de la vida diària i manteniment funcional (atenció a les persones en situació de dependència).
iv) Activitats terapèutiques, de rehabilitació i d’assistència.
v) Suport i assessorament a la família.
vi) Atenció higienico-sanitària i facilitar l’accés als recursos sanitaris.
vii) Allotjament (atenció residencial).
viii) Manutenció (atenció residencial i atenció diürna).
ix) Suport psicopedagògic.
x) Teràpia ocupacional.
xi) Activitats d’oci, lleure i culturals.
xii) Seguiment i avaluació continuada.
xiii) Altres funcions específiques per a determinats col·lectius

b) Funcions complementàries opcionals: altres funcions i activitats adequades que convinguin de mutu acord l’usuari i el titular del servei.


4. Recursos humans:

a) Les persones responsables de la direcció del centre o el servei han d’estar en possessió del títol i han de disposar dels coneixements a què fa referència l’article 10, lletra d, número i, d’aquest Reglament.
b) El responsable higienico-sanitari ha de garantir l’organització i les condicions higienico-sanitàries, i ha de ser un professional de la medicina o de la infermeria, en els termes establerts a l’article 10, lletra e, d’aquest Reglament. La direcció de l’establiment, el centre o el servei es pot fer càrrec d’aquestes funcions si té la titulació i la formació requerides.
c) Professionals:
i) Els professionals han de provenir dels àmbits del treball social, l’educació social, la salut, l’educació, el treball familiar, la inserció laboral i altres especialitats similars. Aquests professionals han de posseir el títol universitari i/o la formació que els habilita per portar a terme les funcions atribuïdes a la seva categoria professional i, si cal, han d’estar inscrits en els registres corresponents.
ii) La dotació de personal ha de ser suficient i amb els coneixements i l’experiència acreditats, d’acord amb el que estableix la Cartera de serveis i el criteri del Servei d’Inspecció Social i Sociosanitària fonamentat en paràmetres objectius i comparats, per poder assolir els objectius i les funcions assignats a cada servei, especialment des de la perspectiva de la seguretat i la qualitat.
iii) Les àrees professionals bàsiques que intervenen en l’àmbit de serveis socials i sociosanitaris es classifiquen, als efectes d’aquest Reglament, en els grups següents:
- Atenció directa:
- Treball social.
- Educació social.
- Teràpia ocupacional.
- Psicologia.
- Pedagogia.
- Psicopedagogia.
- Logopèdia.
- Medicina.
- Infermeria.
- Fisioteràpia.
- Podologia.
- Treball familiar.
- Auxiliars (infància, geriatria, discapacitat, etc.).
- Monitors especialitzats (infància, geriatria, discapacitat, etc.).
- Altres: dret, sociologia, etc.

- Atenció indirecta:
- Personal de cuina.
- Personal de neteja.
- Perruqueria.
- Pedicura.
- Altres.

iv) A les fitxes de la Cartera de serveis socials i sociosanitaris de l’annex 3, hi consten les àrees professionals bàsiques que han d’intervenir com a mínim en l’atenció directa en cadascuna de les prestacions tècniques i tecnològiques. El nombre i el tipus de persones beneficiàries i les funcions concretes de la prestació determinen la intensitat de la col·laboració (total o parcial) i si s’ha de fer mitjançant personal propi del centre o del servei o si es pot desenvolupar a través de l’externalització de la funció en una altra entitat, però sempre sota la responsabilitat de l’entitat titular del centre o del servei. Així mateix, a més de la cobertura de les àrees professionals bàsiques obligatòries, es pot disposar d’altres àrees professionals per dur a terme les funcions complementàries establertes a l’apartat 3, lletra b, d’aquest annex.


Modificats el paràgraf inicial i la lletra a de l’apartat 2 per l’article únic del Decret, de 31 d’octubre del 2017, de modificació del Decret, del 7 de juny del 2017, d’aprovació del Reglament regulador de les prestacions tècniques i tecnològiques de serveis socials i sociosanitaris, i de la Cartera de serveis socials i sociosanitaris.


Annex 3. Cartera de serveis socials i sociosanitaris


I. Criteris generals:

La Cartera de serveis socials i sociosanitaris, d’acord amb l’article 15 de la Llei 6/2014, és l’instrument tècnic que determina les prestacions del Sistema de serveis socials i sociosanitaris, i en concreta la naturalesa i els requisits per accedir-hi.

Aquest annex inclou les prestacions tècniques i tecnològiques de la Cartera de serveis, que es completa amb les prestacions econòmiques que regula el Reglament regulador de les prestacions econòmiques de serveis socials i sociosanitaris, del 18 de maig del 2016.

Tots els serveis socials i sociosanitaris públics i privats, per obtenir l’autorització d’obertura i funcionament, s’han d’ajustar a la terminologia, els objectius, les funcions i els recursos professionals mínims d’atenció directa que estableix la Cartera de serveis. A les places de serveis socials i sociosanitaris privades que no formin part del Sistema no hi són aplicables els requisits específics d’accés ni el règim de preus que s’estableix a l’apartat corresponent a les aportacions econòmiques.

Així mateix, cal tenir en compte que les prestacions tècniques i tecnològiques que integren la Cartera de serveis poden ser de serveis socials i de serveis sociosanitaris. Els establiments, els centres i els serveis socials no disposen d’assistència sanitària especialitzada i continuada, i quan les persones beneficiàries en necessiten han d’accedir als serveis del sistema de salut. En canvi, els serveis sociosanitaris s’adrecen a persones que necessiten simultàniament atenció dels serveis socials i dels serveis sanitaris, de manera coordinada i/o integrada, d’acord amb els criteris que adopti la CISS. En tots els casos, les prestacions s’han d’ajustar al model d’atenció centrada en la persona i s’ha de prioritzar que les persones que ho desitgin, sempre que sigui possible, puguin romandre en el seu entorn habitual, mentre que les que hagin de ser ateses en centres residencials ho han de ser en un ambient tan semblant com sigui possible al d’una llar.

D‘altra banda, l’accés a les prestacions incloses en la Cartera de serveis pot ser pel procediment ordinari o l’urgent que preveu l’article 6, apartat 1, lletra j, de la Llei 6/2014, a través del Servei d’Atenció Immediata (SAI).

Els requisits per accedir a les prestacions de la Cartera de serveis, la regulació dels drets de les persones beneficiàries, el finançament i els recursos són els que s’estableixen a la Llei 6/2014 i en aquest Reglament.

El Govern ha d’avaluar anualment la Cartera de serveis. En el procés d’avaluació ha de considerar els informes tècnics interns, l’opinió de la CISS i el parer de les entitats cíviques a través de la COPEC i, en el cas de les persones amb discapacitat, del Conadis. En funció dels resultats de l’avaluació el Govern actualitza les prestacions de concurrència. Si considera que cal fer canvis en les prestacions garantides, aquests canvis s’han de promoure mitjançant la presentació del projecte de llei corresponent.

II. Contingut:

1. Prestacions tècniques:

a) Prestacions d’atenció primària:


Objectiu Oferir informació, prevenció, diagnòstic, orientació i intervenció en les situacions relacionades amb el benestar individual i social de la població, especialment de les persones, les famílies i els grups en situació de necessitat, així com els que necessiten simultàniament atenció dels serveis socials i sanitaris per promocionar l’autonomia, la inclusió i la cohesió social.
Funcions - Informar, assessorar i orientar les persones, les famílies i els grups sobre els recursos de serveis socials, sociosanitaris i d’altres àmbits del benestar social existents al país, com ara la salut, l’educació, la seguretat social, el treball i l’habitatge, i sobre els drets i deures que atorga el sistema de protecció social, en col·laboració amb els ministeris competents.
- Detectar situacions de risc o d’exclusió social i dur a terme accions preventives individuals, familiars o comunitàries i de seguiment a domicili de les situacions esmentades i de les carències socials que afecten la població.
- Diagnosticar i aplicar el tractament i el seguiment social de les situacions i de les necessitats individuals, familiars i socials manifestades o detectades en el territori en què actuen els serveis d’atenció primària.
- Participar i col·laborar en els processos de reinserció, d’inclusió i de promoció de les persones, de les famílies i dels grups de la comunitat.
- Treballar amb les entitats públiques i privades del territori per dinamitzar i coordinar accions conjuntes, elaborar programes transversals i aplicar protocols de prevenció i actuació en favor del benestar de la població.
- Tenir un coneixement acurat de la realitat social del territori per tal de dissenyar propostes d’intervenció comunitària i de millora de les condicions de vida i de convivència ciutadana, que s’han de recollir en un programa.
- Efectuar tasques de recerca, de prospecció i de difusió de les necessitats socials detectades en el territori, i també activitats de sensibilització i de conscienciació social.
- Implicar la comunitat en la definició de les necessitats i els problemes socials i en el desenvolupament d’accions per solucionar-los, i promoure la seva participació en la presa de decisions i en la gestió de les actuacions que calgui emprendre.
- Desenvolupar des dels serveis de salut les funcions de naturalesa sanitària de primer nivell assistencial que es regulen per la normativa específica de l’àmbit de la salut, de manera coordinada amb els serveis socials d’atenció primària.
- Les altres funcions de la mateixa naturalesa que estableixi el Govern per reglament.
Naturalesa - Sociosanitària.
- Garantida.
Aportacions econòmiques Gratuït.
Persones beneficiàries i requisits d’accés - Tota la població.
- Accés directe als serveis d’atenció primària. Cal demanar cita prèvia, excepte en casos d’urgència.
Recursos humans i àrees professionals
bàsiques
- Professionals d’atenció directa:
- Serveis socials: treball social i educació social.
- Sanitari: infermeria.
- La coordinació i la col·laboració dels professionals es determina per la CISS.
Altres aspectes específics - En intervencions complexes es designarà un professional de referència.
- Dotació mínima de serveis socials: un professional del treball social per cada 5.000 habitants i un professional de l’educació social per cada 8.500 habitants.

b) Prestacions d’atenció domiciliària:
i) Servei d’atenció domiciliària:


Objectiu Possibilitar la permanència a la llar de les persones que degut a la seva discapacitat o situació de dependència, així com a la problemàtica personal, familiar i/o social, tenen dificultats per romandre al domicili sense ajut. Les tasques bàsiques que es duen a terme són:
- La cura personal i de suport domèstic, així com de suport a l’autonomia, i l’atenció específica en processos de cronicitat i de discapacitat, ateses les capacitats, els recursos i el grau d’autonomia.
- El suport a les persones i les seves famílies, i l’assessorament sobre la cura i els estris tècnics i altres materials adreçats a prevenir i compensar les pèrdues d’autonomia o la situació social.
Funcions - Oferir acolliment, informació, orientació i acompanyament.
- Promocionar l’autonomia personal.
- Proporcionar atenció personal.
- Proporcionar atenció domèstica.
- Donar suport i assessorament a la persona beneficiària i a la seva família.
- Fer el seguiment i l’avaluació continuada.
Naturalesa - Sociosanitària.
- Garantida per a les persones en situació de dependència greu, i de concurrència per a les altres situacions de dependència o de problemàtica social.
Aportacions econòmiques - Serveis socials: copagament del preu públic.
- Serveis sanitaris: aportacions segons la normativa sanitària i de la seguretat social aplicable.
- Si no es disposa de recursos suficients: possibilitat de demanar ajuts econòmics ocasionals.
Persones beneficiàries Les persones que necessiten suports a la llar perquè es troben:
- En processos crònics i de discapacitat que generen situacions de dependència.
- En situacions problemàtiques personals, familiars o socials.
Requisits específics d’accés Valoració, orientació i prescripció:
- Persones grans en situació de dependència i persones amb discapacitat: equip d’avaluació de l’autonomia i de les necessitats a la llar.
- Persones en situació problemàtica sociofamiliar: professionals dels serveis d’atenció primària o d’un dels serveis especialitzats de valoració, orientació i assessorament.
Recursos humans i àrees professionals
bàsiques
- Professionals d’atenció directa: treball familiar, treball social, infermeria i medicina.
- La coordinació i la col·laboració dels professionals les determina la CISS.
Altres aspectes específics - La part sanitària es presta des del Servei d’Atenció Primària de Salut que correspongui a la persona beneficiària o, si escau, des d’un servei del SAAS, d’acord amb la normativa específica de l’àmbit de la salut.
- Es pot facilitar temporalment com a servei de respir per al cuidador.
- El Servei inclou accions de pedicura.
- L’assessorament per a l’adequació de la llar es fa en coordinació amb el Servei d‘Assessorament i Subministrament de Productes de Suport i la Comissió per al Foment de l’Accessibilitat.
- A més dels serveis bàsics es poden prestar serveis complementaris, com ara àpats a domicili, petits arranjaments, companyia o voluntariat social.
- Tipus de prestació: diürna, nocturna i de caps de setmana.

ii) Servei de teleatenció domiciliària:


Objectiu Possibilitar la permanència de les persones a la llar i a l’entorn habitual amb una bona qualitat de vida i amb seguretat, mitjançant productes de suport, especialment tecnologies adequades, i personal preparat, tot potenciant l’autonomia personal i la convivència amb l’entorn sociocomunitari.
Funcions - Oferir acolliment, informació, orientació i acompanyament.
- Promoure l’autonomia personal.
- Detectar, prevenir i actuar de manera immediata davant situacions d’emergència.
- Facilitar la comunicació permanent de la persona beneficiària amb l’exterior, especialment els familiars, amics, veïns, etc.
- Millorar la seguretat al domicili.
- Fer el seguiment i l’avaluació continuada.
Naturalesa - Social.
- Garantida per a les persones en situació de dependència greu.
- Concurrència en les altres situacions.
Aportacions econòmiques - Copagament del preu públic.
- Si no es disposa de recursos suficients: possibilitat de demanar ajuts econòmics ocasionals.
Persones beneficiàries Persones fràgils, especialment persones amb discapacitat i/o en situació de dependència quan viuen soles o resten soles bona part del dia.
Requisits específics d’accés - Valoració, orientació i prescripció: professionals dels serveis d’atenció primària o d’un dels serveis especialitzats de valoració, orientació i assessorament.
- També s’hi pot accedir a petició directa de l’usuari i a càrrec seu.
Recursos humans Professionals d’atenció directa: equip professional preparat per al seguiment i l’atenció a les persones beneficiàries i per a l’actuació en situacions d’urgència.
Altres aspectes específics El voluntariat social pot col·laborar en les visites, l’acompanyament i el seguiment de les persones beneficiàries del servei.

iii) Servei d’acolliment familiar:

Objectiu Atendre i protegir col·lectius necessitats d’un lloc de vida, mitjançant el servei que presta una família degudament acreditada, ja sigui una família aliena o la mateixa família extensa, per:
- Oferir cura, atenció, convivència, protecció i seguretat als col·lectius necessitats d’acollida.
- Avaluar i fer el seguiment psicosocial de la situació.
Funcions - Oferir acollida, informació, orientació i acompanyament.
- Proporcionar atenció integral a la persona acollida.
- Proporcionar allotjament.
- Proporcionar manutenció.
- Donar suport a la família d’acollida o, si escau, extensa.
- Fer el seguiment i l’avaluació continuada.
Naturalesa - Social.
- Garantida per a l’acolliment d’infants i adolescents i l’acollida de dones víctimes de violència de gènere i els seus fills.
- Concurrència en la resta de situacions.
Aportacions econòmiques - Gratuït per a l’acolliment d’infants i adolescents, i l’acollida de dones víctimes de violència de gènere i els seus fills menors d’edat, i de persones víctimes del tràfic d’ésser humans i els seus fills menors d’edat, sense perjudici de l’obligació que pugui correspondre a la persona responsable de la situació que motiva la prestació.
- Les famílies acollidores en els casos esmentats anteriorment reben una compensació econòmica, d’acord amb els preus fixats pel Govern.
- Altres situacions: copagament del preu públic.
Persones beneficiàries - Infants i adolescents per als quals s’estableix una mesura de protecció mitjançant una resolució del batlle o el tribunal competent, mentre la família d’origen no pugui recuperar-se i responsabilitzar-se de les seves funcions.
- Dones víctimes de violència de gènere i, si escau, els seus fills menors d’edat.
- Persones víctimes del tràfic d’éssers humans i, si escau, els seus fills menors d’edat.
- Gent gran i altres col·lectius en situació de vulnerabilitat amb necessitats d’un lloc de vida.
- Persones o unitats familiars de convivència que vulguin acollir.
Requisits específics d’accés Valoració, orientació i prescripció:
- Infants i adolescents: Servei Especialitzat d’Adopcions i Acolliments Familiars.
- Dones víctimes de la violència de gènere: Servei Especialitzat d’Atenció a les Víctimes de la Violència de Gènere i Domèstica.
- Gent gran i altres col·lectius: sol·licitud de la persona i prescripció per un professional dels serveis socials d’atenció primària, la Covass o la Conava.
Recursos humans i àrees professionals
bàsiques
Professionals d’atenció directa: treball, educació social i psicologia.
Altres aspectes específics de la prestació - La família d’acollida ha d’estar acreditada per fer la prestació d’acolliment familiar.
- Si l’acollida es fa mitjançant la família extensa cal l’informe favorable del Servei Especialitzat d’Adopcions i Acolliments Familiars.

iv) Servei d’adopcions:


Objectiu Col·laborar en el procés d’adopció, sigui nacional o internacional, com a mecanisme de protecció de la infància, en els àmbits legal, psicològic i social, perquè l’infant es pugui integrar adequadament en la família adoptant.
Funcions - Oferir acollida, informació, orientació i acompanyament.
- Fer la valoració de les persones que sol·liciten l’adopció i elaboració de la proposta sobre la idoneïtat.
- Donar suport a la família i a l’infant adoptat.
- Fer el seguiment i l’avaluació continuada.
Naturalesa - Social.
- De concurrència.
Aportacions econòmiques Copagament del preu públic.
Persones beneficiàries - Menors desemparats privats de l’assistència personal o material necessària, a causa de l’incompliment o de l’exercici impossible o inadequat dels deures de protecció que dimanen de la guarda de menors.
- Família adoptant.
Requisits específics d’accés - Els requisits establerts a la Llei qualificada de l’adopció i de les altres formes de protecció del menor desemparat, del 21 de març de 1996, i el Decret del 3 de gener del 2013, de modificació del Reglament d’adopció.
- Valoració, orientació i prescripció: Servei Especialitzat d’Adopcions i Acolliments Familiars.
Recursos humans i àrees professionals
bàsiques
Professionals d’atenció directa: treball, educació social, psicologia i/o pedagogia i dret.
Altres aspectes específics de la prestació - Els aspectes que preveuen la Llei qualificada de l’adopció i de les altres formes de protecció del menor desemparat, i el Reglament d’adopció vigent.
- Valoració, orientació i prescripció pel Servei Especialitzat d’Adopcions i Acolliments Familiars.
- Sempre ha de prevaldre el principi de l’interès superior del menor.

v) Servei de guarda d’infants a domicili:


Objectiu Atendre els infants en el domicili de la persona guardadora i vetllar per la garantia dels seus drets.
Funcions - Proporcionar guarda i atenció als infants.
- Donar suport a la família per facilitar l’exercici dels drets i deures dels pares en relació amb els seus fills.
Naturalesa - Social.
- De concurrència.
Aportacions econòmiques - Copagament del preu públic.
- Si no es disposa de recursos suficients: possibilitat de demanar ajuts econòmics ocasionals.
Persones beneficiàries - Infants fins a la incorporació a l’ensenyança obligatòria (6 anys) i fins als 9 anys per a les activitats extraescolars.
- Famílies dels infants.
Requisits específics d’accés - Que la persona guardadora estigui acreditada pel Servei Especialitzat d’Atenció a la Infància i l’Adolescència.
- Que el domicili reuneixi els requisits exigits i es mantinguin les normes d’higiene.
Recursos humans La persona guardadora degudament acreditada.
Altres aspectes específics de la prestació Altres requisits exigits pel Reglament de guardes d’infants a domicili, del 28 de febrer del 2001.

c) Prestacions d’atenció diürna:
i) Servei d’atenció precoç:


Objectiu Prevenir les problemàtiques i millorar el nivell de desenvolupament de l’infant i potenciar-ne al màxim les capacitats, mitjançant l’actuació especialitzada en l’infant, en el nucli familiar i en les guarderies o escoles bressol.
Funcions - Oferir acollida, informació i orientació i acompanyament.
- Atendre el desenvolupament de l’infant.
- Estimular l’infant en el seu desenvolupament.
- Fer intervenció socioeducativa, psicosocial i terapèutica.
- Donar suport, acompanyament i empoderament de la família i les guarderies o escoles bressol.
- Fer el seguiment i l’avaluació continuada.
Naturalesa - Sociosanitària.
- Garantida.
Aportacions econòmiques - Serveis socials: copagament per part dels pares o tutors del preu públic.
- Serveis sanitaris: aportacions segons la normativa de la seguretat social aplicable.
- Si no es disposa de recursos suficients: possibilitat de demanar ajuts econòmics ocasionals.
Persones beneficiàries - Infants que manifesten alguna dificultat, retard o trastorn del desenvolupament o el risc de patir-ne, amb una edat compresa entre 0 i 6 anys.
- Famílies dels infants.
Requisits específics d’accés Valoració, orientació i prescripció: metge pediatra amb conveni amb la CASS, amb la validació de la Conava i amb tramitació i resolució per via d’urgència.
Recursos humans i àrees professionals
bàsiques
Professionals d’atenció directa: treball social i psicologia, medicina, infermeria i altres àrees professionals complementaries segons els casos (logopèdia, etc.).
Altres aspectes específics Requisits tecnico-sanitaris: vegeu l’article 11, lletra c, d’aquest Reglament.

ii) Servei d’infància i d’adolescència:


Objectiu Afavorir el desenvolupament personal i la socialització, mitjançant l’acolliment i l’atenció als infants i adolescents en situació vulnerable.
Funcions del servei - Oferir acollida, informació i orientació.
- Proporcionar acompanyament i suport integral.
- Potenciar l’autonomia personal en tots els àmbits.
- Organitzar activitats de lleure, formació i aprenentatge.
- Desenvolupar activitats socials.
- Afavorir la socialització en contextos normalitzats.
- Donar suport psicopedagògic.
- Fer el seguiment i l’avaluació continuada.
Naturalesa - Social.
- Garantida.
Aportacions econòmiques - Joves tutelats: a càrrec del Govern.
- Altres: copagament del preu públic per part dels pares o tutors.
- Si no es disposa de recursos suficients: possibilitat de demanar ajuts econòmics ocasionals.
Persones beneficiàries - Joves tutelats per l’Estat.
- Infants i adolescents amb dificultats o en situació de vulnerabilitat.
Requisits específics d’accés Valoració, orientació i prescripció: el treballador o l’educador social dels serveis d’atenció primària o un professional dels serveis especialitzats d’atenció a la infància i l’adolescència o de suport als joves tutelats i ex-tutelats.
Recursos humans i àrees professionals
bàsiques
Professionals d’atenció directa: treball social, educació social i psicologia.
Altres aspectes específics Realització de les activitats en els serveis de lleure comunals, mitjançant acords amb els comuns corresponents, o altres equipaments i serveis comunitaris.

iii) Servei ocupacional:


Objectiu Potenciar al màxim les capacitats individuals i socials, i les habilitats ocupacionals i laborals, i facilitar la inclusió social de les persones amb discapacitat.
Funcions del servei - Oferir acollida. informació i orientació.
- Promoure l’autonomia personal.
- Dissenyar itineraris ocupacionals o laborals personalitzats.
- Organitzar activitats terapèutiques, d’assistència i ocupacionals.
- Facilitar la capacitació laboral.
- Facilitar l’adquisició d’hàbits per a la vida quotidiana i de socialització.
- Fer el seguiment i l’avaluació continuada.
- Donar suport i acompanyament a les famílies.
- Proporcionar manutenció (dinar).
- Oferir transport adaptat sociosanitari, propi o concertat, per a les persones amb problemes de mobilitat o amb necessitats d’acompanyament.
Naturalesa - Social.
- Garantida.
Aportacions econòmiques - Copagament del preu públic.
- Si no es disposa de recursos suficients: possibilitat de demanar ajuts econòmics ocasionals.
Persones beneficiàries - Persones amb discapacitat o persones amb problemes de salut mental greus que els impedeixin treballar o que es trobin amb greus problemes per trobar o mantenir un lloc de treball, i que compleixin els altres requisits següents:
- Tenir una edat compresa entre els 16 i els 64 anys.
- Tenir un menyscabament igual o superior al 60%.
- Capacitat per treballar: superar el barem de valoració aplicable.
- Transitòriament també poden ser beneficiàries les persones amb discapacitat o amb problemes de salut mental que no superin els percentatges de menyscabament i de capacitat per al treball esmentats anteriorment, si han perdut la feina o no en troben.
Requisits específics d’accés Valoració, orientació i prescripció: Conava.
Recursos humans i àrees professionals
bàsiques
Professionals d’atenció directa: treball social, teràpia ocupacional, educació social, psicologia, i monitors i auxiliars.

iv) Servei de dia:


Objectiu Oferir assistència, activitats terapèutiques i rehabilitació diürna a les persones mancades o amb limitacions d’autonomia.
Funcions del servei - Oferir acolliment, formació, orientació i acompanyament.
- Promoure de l’autonomia personal.
- Donar suport a les activitats de la vida diària i oferir manteniment funcional.
- Organitzar activitats terapèutiques, de rehabilitació, d’assistència i de podologia.
- Organitzar activitats d’oci, de lleure i culturals.
- Prestar atenció higienico-sanitària i facilitar l’accés als recursos sanitaris.
- Donar suport i assessorament a les famílies.
- Fer el seguiment i l’avaluació continuada.
- Proporcionar manutenció (esmorzar, dinar i berenar).
- Oferir transport adaptat (propi o concertat).
Naturalesa - Sociosanitària.
- Garantida.
Aportacions econòmiques - Copagament del preu públic.
- Si no es disposa de recursos suficients: possibilitat de demanar ajuts econòmics ocasionals.
Persones beneficiàries - Persones grans en situació de dependència (GDA 1-5).
- Persones amb discapacitat greu (grau de menyscabament igual o superior al 60%).
- Persones amb problemes de salut mental (grau de menyscabament igual o superior al 60%).
- Família de les persones beneficiàries.
Requisits específics d’accés Valoració, orientació i prescripció:
- Persones amb discapacitat o persones amb problemes de salut mental: Conava.
- Persones grans en situació de dependència: Covass.
Recursos humans i àrees professionals
bàsiques
Professionals d’atenció directa: treball social, teràpia ocupacional, infermeria, medicina, fisioteràpia podologia i auxiliars.
Altres aspectes específics - El servei de pedicura i podologia i el transport adaptat formen part dels serveis bàsics del centre de dia.
- Requisits tecnico-sanitaris: vegeu l’article 11, lletra c, d’aquest Reglament.

v) Servei de guarderia:


Objectiu Tenir cura de forma contínua o esporàdica dels infants menors de 6 anys per contribuir a la seva atenció assistencial i educativa.
Funcions - Oferir acolliment.
- Prestar atenció assistencial i educativa.
- Proporcionar manutenció.
- Donar suport a la família.
- Fer el seguiment i l’avaluació continuada.
Naturalesa - Social.
- De concurrència.
Aportacions econòmiques - Copagament del preu públic..
- Si no es disposa de recursos suficients: possibilitat d’ajuts econòmics ocasionals.
Persones beneficiàries - Infants menors de 6 anys.
- Família dels infants.
- Es pot autoritzar l’atenció en guarderies d’infants majors de 6 anys i de fins als 9 anys, en horari i període extraescolar.
Requisits específics d’accés Els requisits establerts a la Llei de guarderies infantils, de l’11 de maig de 1995, i al Reglament de guarderies infantils, del 27 d’abril del 2005.
Recursos humans i àrees professionals
bàsiques
Els recursos humans que preveuen la Llei i el Reglament de guarderies infantils esmentats.
Altres aspectes específics Els que preveuen la Llei i el Reglament de guarderies infantils esmentats.

vi) Servei d’esplai:


Objectiu Atendre els infants i adolescents mitjançant el lleure de manera inclusiva i fent ús dels recursos comunitaris, inclosos els que tenen alguna discapacitat o altres dificultats que requereixin una atenció més individualitzada.
Funcions del servei - Oferir acolliment.
- Organitzar activitats d’oci, lleure i cultura.
- Donar suport a les famílies.
- Fer el seguiment i l’avaluació continuada.
- Incloure, mitjançant programes individualitzats, els infants i adolescents amb discapacitat o dificultats que requereixin una atenció específica.
Naturalesa - Social.
- De concurrència.
Aportacions econòmiques - Copagament del preu públic.
- Si no es disposa de recursos suficients: possibilitat de demanar ajuts econòmics per part dels comuns.
Persones beneficiàries - Infants i adolescents fins a 18 anys.
- Família dels infants i adolescents.
Requisits específics d’accés Horari extraescolar i període de vacances.
Recursos humans i àrees professionals
bàsiques
Professionals d’atenció directa: monitors d’esplai, amb coneixements d’atenció als infants i adolescents amb discapacitat o amb dificultats socials.
Altres aspectes específics Altres condicions o requisits que estableixin els comuns.

vii) Servei de temps lliure específic:


Objectiu Atendre els infants, adolescents i adults amb discapacitat o situació de dependència greu que tenen necessitats específiques en l’àmbit del lleure.
Funcions del servei - Oferir acolliment, informació, orientació i acompanyament.
- Promoure l’autonomia personal.
- Organitzar activitats d’oci, lleure i cultura.
- Donar suport psicopedagògic.
- Fer la valoració de seguiment.
- Proporcionar suport a les famílies.
- Oferir serveis complementaris, com ara menjador i altres.
Naturalesa - Social.
- De concurrència.
Aportacions econòmiques - Copagament del preu públic.
- Si no es disposa de recursos suficients: possibilitat de demanar ajuts econòmics ocasionals.
Persones beneficiàries - Infants, adolescents i adults amb necessitats específiques derivades d’una discapacitat o una situació de dependència greu: grau de menyscabament igual o superior al 60%.
- Família de les persones beneficiàries.
Requisits específics d’accés Valoració, orientació i prescripció: Conava.
Recursos humans i àrees professionals
bàsiques
Professionals d’atenció directa: monitors de lleure i auxiliars especialitzats en l’àmbit de la discapacitat i treball social (supervisió).
Altres aspectes específics Horari extraescolar i períodes de vacances.

viii) Servei de club social:


Objectiu Donar suport social mitjançant activitats de lleure a les persones que per causa d’un trastorn mental tenen dificultats d’inserció social i comunitària.
Funcions - Oferir acolliment i orientació.
- Promoure l’autonomia personal, mitjançant el lleure i la promoció de les relacions interpersonals.
- Organitzar activitats de lleure que ajudin a evitar l’aïllament, a reduir la inactivitat i a proporcionar un espai de recolzament social i afectiu basat en l’autoajuda i en la participació en la comunitat.
- Donar suport al projecte de lleure de la persona beneficiària.
- Donar suport a la família.
Naturalesa - Social.
- De concurrència.
Aportacions econòmiques - Copagament del preu públic.
- Si no es disposa de recursos suficients: possibilitat d’ajuts econòmics ocasionals.
Persones beneficiàries Persones amb problemes de salut mental que tinguin dificultats de relació i integració comunitària.
Requisits específics d’accés Presentar una situació d’estabilitat clínica, determinada pel facultatiu o terapeuta de referència.
Recursos humans Professionals d’atenció directa: monitors de lleure especialitzats en salut mental.

ix) Servei de casal de gent gran:


Objectiu Acollir a la gent gran amb autonomia o nivells de dependència moderada, mitjançant activitats d’acompanyament, d’informació, de lleure, cultura, i de convivència, així com altres activitats de caràcter preventiu.
Funcions del servei - Oferir acolliment, informació, orientació i acompanyament.
- Promoure l’autonomia personal.
- Organitzar activitats d’oci, lleure i cultura.
- Dur a terme accions preventives (educació per a la salut, envelliment actiu, accés TIC, etc.).
- Fer el seguiment i l’avaluació continuada.
- Oferir serveis complementaris, com ara pedicura i podologia, menjador, cafeteria i altres (opcional).
Naturalesa - Social.
- De concurrència.
Aportacions econòmiques - Copagament del preu públic per a les activitats.
- Si no es disposa de recursos suficients: possibilitat de demanar ajuts econòmics al comú corresponent.
Persones beneficiàries Persones grans amb autonomia o nivells de dependència lleu i moderada.
Requisits específics d’accés - Centre obert, sense necessitat de prescripció.
- Associats.
Recursos humans Professionals d’atenció directa: monitors d’esplai i d’activitats i treball social (supervisió).
Altres aspectes específics - Les actuacions s’emmarquen dins les polítiques d’envelliment actiu.
- Els comuns, mitjançant convenis amb el ministeri, poden ampliar les activats amb altres pròpies del servei de dia per a gent gran.
- Els altres aspectes que estableixin els comuns.

d) Prestacions d’atenció residencial:
i) Servei d’acollida d’infants i adolescents:


Objectiu Atendre en l’àmbit residencial i de forma temporal a infants i adolescents en situació de desemparament, com a recurs de protecció alternatiu al medi familiar, mitjançant la cobertura de les seves necessitats bàsiques.
Funcions - Oferir acolliment, informació, orientació i acompanyament.
- Garantir la cobertura de les necessitats bàsiques: seguretat, educació, salut i altres atencions personals en funció de l’edat i de les característiques personals dels infants i adolescents, que afavoreixin el seu desenvolupament integral.
- Exercir altres funcions complementàries o de substitució temporal de la família.
- Proporcionar allotjament.
- Proporcionar manutenció.
- Donar suport psicopedagògic.
- Treballar els hàbits d’autonomia i preparar el retorn amb la família d’origen o, si no és possible, l’acolliment en família aliena o extensa.
- Fer el seguiment i l’avaluació continuada.
Naturalesa - Social.
- Garantida.
Aportacions econòmiques Gratuït per a l’infant o l’adolescent, sense perjudici de l’obligació dels pares o tutors de satisfer-ne el cost.
Persones beneficiàries - Infants i adolescents amb una edat compresa entre 0 i 18 anys, que siguin residents legals o sojornin a Andorra.
- No poden ser-hi atesos els menors afectats per trastorns psíquics o de comportament greus que requereixin atencions especials i que puguin posar en perill els altres menors residents o puguin pertorbar la bona convivència al centre on es presta el servei. Aquests casos seran atesos en els centres terapèutics corresponents.
Requisits específics d’accés - Resolució del batlle o el tribunal competent que determini que es dona alguna de les situacions de perill a què fa referència la Llei qualificada de l’adopció i de les altres formes de protecció del menor desemparat, del 21 de març de 1996, i que el Servei Especialitzat d’Atenció a la Infància i l’Adolescència determini que el menor ha de ser acollit en aquest tipus de servei.
- En casos d’urgència, el batlle o el tribunal competent pot decidir mitjançant una resolució l’acolliment del menor en aquest tipus de servei.
- Excepcionalment, el Servei Especialitzat d’Atenció a la Infància i l’Adolescència pot decidir l’acolliment temporal del menor en aquest tipus de servei, sempre que les persones que tinguin la pàtria potestat així ho sol·licitin i acreditin la impossibilitat de fer-se’n càrrec per circumstàncies extraordinàries, inevitables i temporals, com ara malalties, desplaçaments, etc.
Recursos humans i àrees professionals bàsiques Professionals d’atenció directa: monitors especialitzats en infància, psicologia i/o pedagogia, treball social i/o educació social.
Altres aspectes específics Els que estableix la Llei qualificada de l’adopció i de les altres formes de protecció del menor desemparat.

ii) Servei d’habitatges tutelats:


Objectiu Acollir, en un conjunt de petits habitatges amb estances d’ús particular i altres de comunitàries, que inclou mesures de seguretat per a situacions d’emergència, persones que no poden romandre temporalment o permanentment al seu domicili, degut a situacions sociofamiliars, de discapacitat i de dependència lleu o moderada.
Funcions - Oferir acolliment i acompanyament.
- Promoure de l’autonomia personal.
- Proporcionar allotjament.
- Proporcionar manutenció (opcional).
- Facilitar serveis complementaris: neteja, bugaderia, etc. (opcional).
Naturalesa - Social.
- De concurrència
Aportacions econòmiques - Copagament del preu públic.
- Si no es disposa de recursos suficients: possibilitat de demanar ajuts econòmics ocasionals.
Persones beneficiàries - Persones amb discapacitat i gent gran amb autonomia o en situació de dependència lleu o moderada.
- Persones joves tutelades i extutelades pel Govern, amb una edat compresa entre 16 i 21 anys.
Requisits específics d’accés Valoració, orientació i prescripció:
- Persones amb discapacitat: treballador social dels serveis d’atenció primària o la Conava.
- Gent gran: treballador social dels serveis d’atenció primària o la Covass.
- Les persones amb discapacitat i la gent gran també hi poden accedir directament a càrrec seu.
- Persones joves: Comissió Tècnica d’Atenció al Menor o un professional de l’Àrea de Suport als Joves Tutelats i Extutelats.
Recursos humans i àrees professionals bàsiques Professionals d’atenció directa:
- Persones amb discapacitat i gent gran: treball social (seguiment).
- Joves: educació social i psicologia.
- Suport: neteja, bugaderia, etc. (opcional).
Altres aspectes específics - En el cas de les persones amb discapacitat, el servei s’ha d’ajustar al model de vida independent.
- En el cas dels joves tutelats i extutelats pel Govern, el servei ha de complir les normes de la Llei qualificada de l’adopció i de les altres formes de protecció del menor desemparat, del 21 de març de 1996.

iii) Servei de llar residencial:


Objectiu Atendre en l’àmbit residencial i prestar una assistència integral a les persones amb discapacitat, les persones amb problemes de salut mental o les persones grans amb autonomia o en situació de dependència lleu o moderada, ja sigui de manera temporal o permanent, quan no puguin romandre a la seva llar.
Funcions - Oferir acolliment, informació, orientació i acompanyament.
- Promoure l’autonomia personal i les relacions socials.
- Donar suport a les activitats de la vida diària i al manteniment funcional.
- Proporcionar allotjament.
- Proporcionar manutenció.
- Oferir teràpia ocupacional.
- Organitzar activitats d’oci, lleure i cultural.
- Donar suport i assessorament a la família.
- Fer el seguiment i l’avaluació continuada.
- Funcions complementàries: oferir pedicura i podologia.
Naturalesa - Social.
- De concurrència.
Aportacions econòmiques - Copagament del preu públic.
- Si no es disposa de recursos suficients: possibilitat de demanar ajuts econòmics ocasionals.
Persones beneficiàries - Persones amb discapacitat i persones amb problemes de salut mental: grau de menyscabament mínim del 33% i amb autonomia lleu o moderada.
- Gent gran: grau de dependència lleu o moderada (GDA 1 i 2).
- En ambdós casos cal que per circumstàncies personals, familiars o socials o de l’estat de l’habitatge les persones beneficiàries no puguin continuar vivint a la seva llar.
Requisits d’accés específics Valoració, orientació i prescripció:
- Persones amb discapacitat i persones amb problemes de salut mental: Conava.
- Persones grans: Covass.
Recursos humans Professionals d’atenció directa: auxiliars, teràpia ocupacional i treball social (supervisió).
Altres aspectes específics - Aquest servei residencial pot estar ubicat un edifici independent o en un edifici amb altres serveis.
- El servei s’ha d’estructurar en unitats de convivència, que són el lloc on conviu un grup de persones en un ambient casolà per facilitar el desenvolupament del seu projecte de vida, d’acord amb els seus valors i preferències.
- S’ha de reservar un 5% de les places per a prestacions de respir o situacions d’urgència.

iv) Servei de residència assistida:


Objectiu Atendre en l’àmbit residencial i prestar assistència integral a les persones grans, les persones amb discapacitat o les persones amb problemes de salut mental en situació de dependència greu i molt greu, ja sigui de manera temporal o permanent, quan no puguin romandre a la seva llar.
Funcions - Oferir acolliment, informació, orientació i acompanyament.
- Promoure l’autonomia personal.
- Donar suport a les activitats de la vida diària i al manteniment funcional.
- Organitzar activitats terapèutiques, de rehabilitació, d’assistència i de podologia.
- Prestar atenció higienico-sanitària i facilitar l’accés als recursos sanitaris.
- Proporcionar allotjament.
- Proporcionar manutenció.
- Oferir teràpia ocupacional.
- Organitzar activitats d’oci, de lleure i culturals.
- Donar suport i assessorament a la família.
- Fer el seguiment i l’avaluació continuada.
Naturalesa - Sociosanitària.
- Garantida en situacions de dependència greu i molt greu.
- Concurrència en les altres situacions.
Aportacions econòmiques - Copagament del preu públic.
- Si no es disposa de recursos suficients: possibilitat de demanar ajuts econòmics ocasionals i fer un reconeixement de deute.
Persones beneficiàries - Persones amb discapacitat i persones amb problemes de salut mental: menyscabament igual o superior al 60%.
- Persones grans: grau de dependència greu, molt greu i total (GDA 3, 4 i 5).
- En ambdós casos, cal que per circumstàncies personals, familiars, socials o degut a la seva situació de dependència les persones beneficiàries no puguin continuar vivint a la seva llar i requereixin suports d’alta intensitat i una assistència sanitària especialitzada i permanent.
Requisits específics d’accés Valoració, orientació i prescripció:
- Persones amb discapacitat i persones amb problemes de salut mental: Conava.
- Persones grans: Covass.
Recursos humans i àrees professionals bàsiques Professionals d’atenció directa: treball social, teràpia ocupacional, psicologia, medicina, infermeria, fisioteràpia, podologia i auxiliars.
Altres aspectes específics - Aquest servei residencial pot estar ubicat en un edifici independent o en un edifici amb altres serveis.
- Aquest servei s’estructura en unitats de convivència, que són el lloc on conviu un grup de persones en un ambient casolà per facilitar el desenvolupament del seu projecte de vida, d’acord amb els seus valors i preferències.
- El servei de pedicura i podologia formen part dels serveis bàsics de la residència assistida.
- S’ha de reservar un 5% de les places per a prestacions de respir o situacions d’urgència.
- Requisits tecnico-sanitaris: vegeu article 11, lletra c, d’aquest Reglament.

e) Prestacions de suport:
i) Servei de tutela:


Objectiu Protegir els drets de les persones menors d’edat i de les persones adultes que ho requereixen per exercir la seva capacitat jurídica.
Funcions - Oferir acolliment, informació, orientació i acompanyament.
- Defensar els drets, les decisions i les preferències de la persona, i donar suport en tot tipus de tràmits i actes per als quals la persona necessiti complementar la seva capacitat d’obrar (tutela o curatela).
- Promoure l’autonomia personal i la inclusió social.
- Garantir la cobertura de les necessitats bàsiques: educació, salut, seguretat, allotjament, manutenció, etc.
- Exercir altres funcions atribuïdes per la normativa aplicable i les atencions personals en funció de les seves capacitats, per afavorir el seu desenvolupament integral.
- Donar suport psicopedagògic.
- Fer el seguiment i l’avaluació continuada.
Naturalesa - Social.
- Garantida.
Aportacions econòmiques Gratuït.
Persones beneficiàries - Persones menors d’edat i majors d’edat amb la capacitat modificada judicialment o en procés de modificació.
- Persones majors d’edat en situació de vulnerabilitat que voluntàriament demanin l’assistència al servei de tutela, degut a una minva de les seves competències, quan no cal la modificació judicial de les seves capacitats.
Requisits específics d’accés - Resolució del batlle o el tribunal competent que atribueixi la tutela o la curatela al ministeri de les persones menors d’edat i majors d’edat amb la capacitat modificada judicialment o en procés de ser-ho.
- En cas que la persona concernida demani voluntàriament l’assistència al servei de tutela, cal formalitzar-ho davant de notari.
Recursos humans i àrees professionals bàsiques Professionals d’atenció directa: treball social, educació social, psicologia, dret, monitors i auxiliars especialitzats.
Altres aspectes específics Els que estableix la Llei qualificada de l’adopció i de les altres formes de protecció del menor desemparat, del 21 de març de 1996; la Llei 15/2004, del 3 de novembre, qualificada d’incapacitació i organismes tutelars, i el Conveni de les Nacions Unides relatiu als drets de les persones amb discapacitat.

ii) Servei d’atenció a les víctimes de la violència de gènere i domèstica:


Objectiu Protegir i atendre de forma integral les víctimes de la violència de gènere i domèstica perquè puguin mantenir l’autonomia personal i les relacions socials, tot potenciant el seu desenvolupament personal i les seves capacitats i habilitats.
Funcions - Oferir acolliment, informació, assessorament i acompanyament.
- Facilitar un entorn segur a la víctima i els seus fills menors d’edat.
- Prestar atenció integral i pluridisciplinària (social, jurídica i psicològica), relacionada amb la protecció, la informació, l’orientació, l’assessorament, l’assistència i la recuperació.
- Garantir la cobertura de les necessitats bàsiques a la dona i els seus fills.
- Facilitar la formació i la capacitació.
- Fer el seguiment i l’avaluació continuada.
Naturalesa - Social.
- Garantida.
Aportacions econòmiques Gratuït, sense perjudici de l’obligació dels responsables de la situació de satisfer-ne el cost.
Persones beneficiàries Les dones víctimes de la violència de gènere i domèstica i, si escau, els seus fills menors d’edat.
Requisits específics d’accés Valoració, orientació i prescripció: Servei Especialitzat d’Atenció a les Víctimes de la Violència de Gènere i Domèstica.
Recursos humans Professionals d’atenció directa: treball social, educació social, psicologia i dret.
Altres aspectes específics Els que estableix la Llei 1/2015, del 15 de gener, per l’erradicació de la violència de gènere i de la violència domèstica.

iii) Servei d’assistència personal:


Objectiu - Facilitar l’autonomia, la vida independent i la inclusió social i, així mateix, evitar l’aïllament o la separació de la comunitat, de les persones amb discapacitat o en situació de dependència funcional.
- Ajudar les persones amb discapacitat a dur a terme les activitats que desitgin fer i no poden per si mateixes a causa de la seva diversitat funcional, mitjançant l’assistent personal.
Funcions - Promoure l’autonomia personal i la integració social i comunitària.
- Donar suport a les activitats de la vida diària i al manteniment funcional.
- Oferir acompanyament en activitats laborals, ocupacionals, formatives o de lleure.
- Fer el seguiment i l’avaluació continuada.
Naturalesa - Social.
- De concurrència.
Aportacions econòmiques - Copagament del preu públic.
- Si no es disposa de recursos suficients: possibilitat de demanar ajuts econòmics ocasionals.
Persones beneficiàries Persones majors d’edat amb discapacitat que:
- Tenen dificultats per dur a terme les activitats de la vida diària.
- Tenen reconeguda la condició de discapacitat..
- Superen el barem que acredita la necessitat d’ajuda d’una tercera persona.
Requisits específics d’accés Valoració, orientació i prescripció: professionals de l’Àrea de Promoció de l’Autonomia Personal.
Recursos humans Assistent personal amb formació específica.

iv) Servei de suport a la inclusió laboral:


Objectiu Facilitar la inclusió laboral de les persones amb dificultats especials per a l’accés al mercat laboral.
Funcions - Oferir acolliment i informació sobre els diversos recursos laborals i la formació ocupacional.
- Promoure l’autonomia personal.
- Facilitar l’orientació i l’assessorament individualitzat.
- Oferir capacitació laboral.
- Donar suport en el lloc de treball.
- Fer el seguiment i l’avaluació continuada.
Naturalesa - Sociolaboral.
- Garantit.
Aportacions econòmiques - Informació sobre els recursos i assessorament individualitzat: gratuït.
- Resta de funcions: copagament del preu públic.
- Si no es disposa de recursos suficients: possibilitat de demanar ajuts econòmics ocasionals.
Persones beneficiàries - Persones amb discapacitat.
- Persones amb problemes de salut mental.
- Altres col·lectius vulnerables.
- En tots els casos han de complir el pla individual, que ha d’incloure accions de capacitació, laborals i socials.
Requisits específics d’accés Valoració:
- Persones amb discapacitat i persones amb problemes de salut mental: Conava.
- Altres col·lectius vulnerables: professionals del Departament d’Afers Socials i del Servei d’Ocupació.
- Orientació i capacitació: Servei d’Ocupació.
Recursos humans i àrees professionals bàsiques Professionals d’atenció directa:
- Orientadors i preparadors laborals especialistes en inclusió laboral.
- Altres professionals especialitzats en inclusió laboral.
Altres aspectes específics Les funcions s’han de realitzar mitjançant la coordinació amb el Servei d’Ocupació.

v) Servei complementari de caràcter sanitari:


Objectiu Complementar mitjançant prestacions sanitàries les prestacions pròpies dels serveis socials per aconseguir una atenció global i integral.
Funcions Facilitar l’accés a prestacions sanitàries associades a les que es reben dels serveis socials: logopèdia, fisioteràpia i altres prestacions relacionades.
Naturalesa - Sociosanitària.
- De concurrència.
Aportacions econòmiques Segons les tarifes sanitàries.
Persones beneficiàries Persones amb discapacitat beneficiàries dels serveis socials que requereixen prestacions sanitàries associades.
Requisits específics d’accés Validació per la Conava.
Recursos humans Professionals de la salut de l’especialitat que correspongui.
Altres aspectes específics - Les prestacions de serveis socials i sanitàries s’han de rebre de forma col·lectiva en el centre de serveis socials o sociosanitaris que atengui les persones beneficiàries.
- Requisits tecnico-sanitaris: vegeu l’article 11, lletra c, d’aquest Reglament.

vi) Serveis de respir:


Objectiu Contribuir a alleugerir la sobrecàrrega i a reduir la tensió de les famílies cuidadores, especialment del cuidador principal, de persones amb dificultats degudes a la discapacitat, la dependència, els problemes de salut mental o amb carències, perquè la persona pugui romandre en el seu domicili habitual i afavorir, mitjançant el respir, una adequada situació de cura.
Funcions - Oferir acolliment i acompanyament a la família i la persona cuidadora.
- Donar suport a la família i a la persona cuidadora, a través de l’atenció a la persona atesa mitjançant:
- Estades residencials temporals en llars residencials o residències assistides.
- Estades temporals en centres de dia, cases de colònies, albergs, etc.
- Dies de respir per alleugerir la situació de tensió de la persona cuidadora.
- Servei de suport directe a la família i la persona cuidadora, amb una persona de suport especialitzada per a les vacances, festius, viatges, lleure, etc.
Naturalesa - Social o sociosanitària, segons el tipus de respir que es faciliti.
- Garantida o de concurrència segons la prestació tècnica en què es concreti el respir.
Aportacions econòmiques - Copagament del preu públic segons la prestació tècnica en què es concreti el respir.
- Si no es disposa de recursos suficients: possibilitat de demanar ajuts econòmics ocasionals.
Persones beneficiàries Familiars i cuidadors de persones amb dificultats degudes a una discapacitat, a la dependència o a problemes de salut mental.
Requisits d’accés específics Valoració, orientació i prescripció: treballador social dels serveis d’atenció primària o un professional d’un dels serveis especialitzats de valoració, orientació i assessorament.
Recursos humans Segons el servei de respir que es faciliti.

vii) Servei telefònic d’urgència:


Objectiu Atendre les demandes de caràcter urgent relacionades amb l’àmbit dels serveis socials, especialment en casos de situacions de risc o de maltractament, d’abús, de violència, d’abandonament, de tràfic d’éssers humans o en altres situacions peremptòries.
Funcions - Informar, assessorar i orientar demandes urgents.
- Derivar aquestes situacions al servei adequat d’atenció.
Naturalesa - Social.
- Garantida.
Aportacions econòmiques Gratuït.
Persones beneficiàries - Persones que es trobin en situacions de risc, de maltractament, abús, violència o abandonament d’infants, o de maltractament, abús o violència de gènere.
- Altres situacions socials que també requereixen una resposta immediata.
Recursos humans Professionals especialitzats en atenció, informació i orientació.
Altres aspectes específics Queden excloses les urgències mèdiques que s’han de canalitzar a través del telèfon específic existent a aquest efecte.

viii) Servei d’atenció a les víctimes del tràfic d’éssers humans:


Objectiu Oferir protecció integral i atenció interdisciplinària a les víctimes del tràfic d’éssers humans i als seus fills menors d’edat.
Funcions - Oferir acolliment, informació, assessorament i acompanyament.
- Facilitar un entorn segur a la víctima i els seus fills menors d’edat.
- Prestar atenció integral i pluridisciplinària (social, jurídica i psicològica), relacionada amb la protecció, la informació, l’orientació, l’assessorament, l’assistència i la recuperació.
- Garantir la cobertura de les necessitats bàsiques a la víctima i els seus fills.
- Fer el seguiment i l’avaluació continuada.
Naturalesa - Social.
- Garantida.
Aportacions econòmiques Gratuït.
Persones beneficiàries Persones que són víctimes del tràfic d’essers humans i els seus fills menors d’edat.
Requisits específics d’accés Valoració, orientació i prescripció: Servei Especialitzat d’Atenció a les Víctimes del Tràfic d’Éssers Humans.
Recursos humans Professionals d’atenció directa: treball social, educació social, psicologia i dret.
Altres aspectes específics Els que estableix la Llei 9/2017, del 25 de maig, de mesures per lluitar contra el tràfic d’éssers humans i protegir-ne les víctimes, i el Conveni del Consell d’Europa sobre la lluita contra el tràfic d’éssers humans.

ix) Acció voluntària social:


Objectiu Implicar la societat mitjançant la col·laboració de l’acció voluntària en els serveis socials i sociosanitaris.
Funcions del servei Col·laborar, en el marc de la Llei 90/2010, del 16 de desembre, del voluntariat d’Andorra, en programes i accions de serveis socials i sociosanitaris.
Naturalesa Voluntariat social.
Aportacions econòmiques Gratuït.
Persones beneficiàries - Persones ateses en serveis o programes de serveis socials i sociosanitaris.
- Persones voluntàries.
Recursos humans Professionals d’atenció directa: voluntaris socials, treball social o educació social (coordinació i supervisió).
Altres aspectes específics Els que estableix la Llei 90/2010, del 16 de desembre, del voluntariat d’Andorra.

x) Servei de transport adaptat sociosanitari:


Objectiu Prestar el transport adaptat per a les persones que no es poden desplaçar mitjançant la xarxa pública per assistir a un servei social, sociosanitari o a altres activitats laborals, de formació, relacionals o sanitàries no urgents i que necessiten acompanyant.
Funcions del servei - Promoure l’autonomia personal i la mobilitat de la persona.
- Donar suport a les activitats de la vida diària.
- Prestar el servei de transport adaptat, intern i programat.
- Facilitar la mobilitat i la seguretat mitjançant l’acompanyant.
Naturalesa - Sociosanitària.
- De concurrència.
Aportacions econòmiques - Copagament del preu públic.
- Si no es disposa de recursos suficients: possibilitat de demanar ajuts econòmics ocasionals.
Persones beneficiàries - Destinataris prioritaris: persones amb discapacitat i persones en situació de dependència amb problemes de mobilitat greus que requereixin l’assistència d’algú que les acompanyi per traslladar-se a un servei sociosanitari.
- Altres: persones amb problemes greus de mobilitat, preferentment que requereixin l’assistència d’algú que les acompanyi, per traslladar-se a centres de serveis socials, de formació, laboral o sanitaris no urgents, o per portar a terme activitats relacionals.
Requisits d’accés específics - Persones amb discapacitat o en situació de dependència amb problemes de mobilitat greus per desplaçar-se a serveis sociosanitaris: prescripció per un professional del Servei d’Atenció Primària o d’un equip especialitat de valoració, o pel responsable d’un servei sociosanitari.
- Altres situacions: prescripció per un professional de l’àmbit sociosanitari.
- En ambdós casos cal l’aprovació de l’Àrea de Serveis Sociosanitaris.
Recursos humans Professionals d’atenció directa: conductor de vehicle adaptat, monitor o auxiliar acompanyant amb capacitació per a l’atenció de les persones amb discapacitat i amb problemes de mobilitat, treball social (supervisió).
Altres aspectes específics Requisits tecnico-sanitaris: vegeu l’article 11, lletra c, d’aquest Reglament.

d) Prestacions de valoració, orientació i assessorament:


Objectiu Valorar, orientar, assessorar i fer el seguiment de diversos col·lectius que presenten situacions i necessitats específiques, mitjançant els serveis especialitzats següents:
- Servei Especialitzat d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (social).
- Servei Especialitzat d’Adopcions i Acolliments Familiars (social).
- Servei Especialitzat d’Atenció a les Víctimes de la Violència de Gènere i Domèstica (social).
- Servei Especialitzat d’Atenció a les Víctimes del Tràfic d’Éssers Humans (social).
- Servei Especialitzat de Valoració i Orientació de les Persones amb Discapacitat (sociosanitari).
- Servei Especialitzat de Valoració de les Situacions de Dependència (sociosanitari).
Funcions del servei - Proporcionar valoració, orientació, assessorament i seguiment tècnic.
- Prescriure determinades prestacions tècniques i tecnològiques.
- Recolzar i col·laborar amb els serveis d’atenció primària.
Naturalesa - Sociosanitària: valoració i orientació de les persones amb discapacitat o que es troben en situacions de dependència.
- Social.
- Garantida.
Aportacions econòmiques - Gratuït.
Persones beneficiàries - Infants i adolescents (menors de 18 anys) i joves vulnerables.
- Persones que sol·liciten adopcions i acolliments familiars.
- Dones víctimes de la violència de gènere i els seus fills menors d’edat.
- Persones víctimes del tràfic d’éssers humans i els seus fills menors d’edat.
- Persones amb discapacitat.
- Persones en situació de dependència.
Requisits específics d’accés Cal tenir en compte, segons el tipus de valoració, la normativa següent:
- la Llei qualificada de l’adopció i de les altres formes de protecció del menor desemparat, del 21 de març de 1996, i les normes reglamentàries que la desenvolupen;
- la Llei de garantia dels drets de les persones amb discapacitat, del 17 d’octubre del 2002, i les normes reglamentàries que la desenvolupen;
- la Llei 1/2015, del 15 de gener, per a l’eradicació de la violència de gènere i de la violència domèstica, i les normes reglamentàries que la desenvolupen;
- la Llei 9/2017, del 25 de maig, de mesures per lluitar contra el tràfic d’éssers humans i protegir-ne les víctimes;
- el Reglament de regulació de la Comissió Nacional de Valoració (Conava) i d’establiment dels criteris i els barems per al diagnòstic i la valoració de les disfuncions, les discapacitats i els handicaps, del 10 de juny del 2004, amb les successives modificacions posteriors eventuals;
- el Reglament de regulació de la Comissió de Valoració Sociosanitària (Covass) i d’establiment dels barems per a la valoració de la dependència i dels criteris d’assignació de recursos de suport de la Xarxa d’atenció sociosanitària, del 25 de febrer del 2009, amb les successives modificacions posteriors eventuals.
Recursos humans Equips interdisciplinaris amb la composició que estableixen les lleis i els reglaments esmentats anteriorment.
Altres aspectes específics - Els altres aspectes que estableixin les lleis i els reglaments corresponents.
- Requisits tecnico-sanitaris dels equips sociosanitaris: vegeu l’article 11, lletra c, d’aquest Reglament.

2. Prestacions tecnològiques:

Serveis d’assessorament i de subministrament de productes de suport:

Objectiu - Millorar l’autonomia de les persones mitjançant accions adreçades a prevenir, compensar, controlar, mitigar o neutralitzar deficiències, limitacions en l’activitat i restriccions en el desenvolupament de la vida diària i la participació en la societat.
- Informar i assessorar les persones amb dificultats funcionals i de comunicació i les seves famílies i cuidadors, així com les entitats prestadores de serveis, sobre les prestacions disponibles i el control de la qualitat.
Funcions - Promoure l’autonomia personal.
- Donar suport a les activitats de la vida diària i al manteniment funcional.
- Subministrar productes de suport (dispositius, instruments, tecnologies i programari de caràcter recuperable i no recuperable).
- Fer la valoració de seguiment.
Naturalesa - Assessorament de productes de suport: social i garantida.
- Subministrament de productes de suport: social i sociosanitària, i de concurrència, excepte els productes adreçats a persones en situació de dependència greu i molt greu que són garantits.
Aportacions econòmiques - Assessorament de productes de suport: gratuït.
- Subministrament de productes de suport no renovables: copagament del preu públic.
- Subministrament de productes de suport renovables: gratuït, excepte el transport. Es pot demanar un dipòsit.
- Si no es disposa de recursos suficients: possibilitat de demanar ajuts econòmics ocasionals.
Persones beneficiàries - Persones amb dificultats funcionals i de comunicació.
- Les famílies i els cuidadors de les persones beneficiàries.
- Les entitats prestadores de serveis socials i sociosanitaris.
Requisits d’accés - No tenir dret a rebre els ajuts econòmics o els productes de suport d’una entitat nacional o estrangera o de la CASS.
- Valoració, orientació i assessorament: professional dels serveis d’assessorament i subministrament de productes de suport.
Recursos humans i àrees professionals bàsiques - Professionals d’atenció directa: teràpia ocupacional i treball social (supervisió).
- Col·laboració de la Comissió per al Foment de l’Accessibilitat per a les qüestions que tinguin a veure amb l’accessibilitat.
Altres aspectes específics Resten exclosos els productes de suport que siguin ortoprotèsics i altres de caràcter sanitari.