LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Llei 4/2022, del 31 de gener, del pressupost per a l’exercici del 2022 (Text refós per LesLleis.com)


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 31 de gener del 2022 ha aprovat la següent:

Llei 4/2022, del 31 de gener, del pressupost per a l’exercici del 2022

Exposició de motius

El marc normatiu del pressupost general de l’Estat per a l’exercici del 2022 es fonamenta en la Constitució del Principat d’Andorra, del 28 d’abril del 1993; la Llei general de les finances públiques, del 19 de desembre del 1996, i la Llei 32/2014, del 27 de novembre, de sostenibilitat de les finances públiques i d’estabilitat pressupostària i fiscal, i les seves modificacions posteriors, respectivament.

La Llei del pressupost general regula les obligacions que, com a màxim, poden reconèixer durant l’exercici del 2022 l’Administració general, les entitats parapúbliques o de dret públic i les societats públiques participades per l’Administració general, i els drets que es preveuen liquidar durant el mateix exercici, d’acord amb els principis pressupostaris que estableix la Llei general de les finances públiques i d’acord amb el marc pressupostari o, cosa que és el mateix, la projecció pressupostària per als anys de mandat en què s’emmarquen els pressupostos anuals de la legislatura.

En concret, la Llei inclou un contingut necessari constituït per la determinació de la previsió d’ingressos per a l’exercici del 2022 i les obligacions que, com a màxim, poden reconèixer durant l’exercici del 2022 l’Administració general i les seves entitats dependents o vinculades. I també, les regles o els criteris d’execució del pressupost general per a l’exercici del 2022, per mitjà de l’articulat i les disposicions de la Llei, que es limita a les matèries o qüestions que tenen relació directa amb les previsions d’ingressos, les habilitacions de despesa i els criteris de política econòmica general.

Si bé la Llei del pressupost anual es pot qualificar com una norma essencialment temporal, es fa necessari incloure-hi, mitjançant disposicions finals i derogatòries, modificacions i derogacions amb caràcter permanent de normes legals que regulen aspectes relacionats amb les finances públiques, la funció pública i l’activitat econòmica del sector públic. Les disposicions finals de modificació de normes vigents són per vetllar per l’equilibri en l’execució del marc pressupostari i per vetllar per la utilització dels recursos disponibles d’acord amb el principi de bona gestió (economia, eficiència i eficàcia) a l’efecte de garantir el compliment de les obligacions establertes en la Llei 32/2014, del 27 de novembre, de sostenibilitat de les finances públiques i d’estabilitat pressupostària i fiscal, i les seves modificacions posteriors.

El marc pressupostari del Govern, actualitzat per al període que va de l’exercici 2020 a l’exercici 2023, ambdós inclosos, suporta el programa del Govern del mandat legislatiu, que al seu torn és fruit dels objectius estratègics per al mandat. Més concretament, tant la Llei del pressupost com el marc pressupostari donen suport al programa Horitzó 23, que ha reestructurat els eixos estratègics de l’acció política del Govern per a aquesta legislatura a causa de la pandèmia del SARS-CoV-2. Aquest marc pressupostari, que inclou el pressupost de l’exercici del 2022, s’ha posat al dia d’acord amb el Pla d’equilibri financer 2020-2025, que s’annexa a aquesta Llei i que correspon, alhora, al Pla d’equilibri actualitzat del pressupost extraordinari, destinat a finançar les despeses derivades de la situació d’emergència sanitària provocada per la pandèmia del SARS-CoV-2 –aprovat mitjançant la disposició addicional primera de la Llei 5/2020.

Cal fer avinent que les mesures econòmiques per fer front a la crisi pel nou coronavirus SARS-CoV-2 que s’han desenvolupat al 2020 i al 2021 han provocat un incompliment de les obligacions que estableix la Llei 32/2014, del 27 de novembre, de sostenibilitat de les finances públiques i d’estabilitat pressupostària i fiscal i les seves modificacions posteriors. El pla d’equilibri financer preveu tornar a la situació d’equilibri pressupostari abans no s’acabi l’exercici pressupostari del 2025, arran de la desviació pressupostària i la superació d’alguns paràmetres del marc pressupostari de l’Administració general de l’Estat per al temps corresponent al mandat 2020-2023 provocades per l’aprovació dels pressupostos extraordinaris per la crisi del coronavirus.

La part essencial de la Llei del pressupost es recull en el capítol primer, “Els crèdits i les seves modificacions”, atès que s’hi defineix l’àmbit del pressupost de l’Estat, i s’aprova la totalitat dels estats d’ingressos i despeses del sector públic estatal. El capítol primer també conté les normes de modificació i ampliació dels crèdits pressupostaris que clarifiquen, matisen i complementen el que regula la Llei general de les finances públiques en aquest sentit.

El capítol segon de la Llei del pressupost, “Gestió pressupostària i despesa pública”, regula els aspectes en matèria de contractació pública, d’ajuts, de la funció pública i de les finances públiques que concreten i permeten aplicar i executar per a cada exercici pressupostari els preceptes aplicables.

En particular, aquest capítol estableix les retribucions i el règim de la contractació de personal de l’Administració general, de l’Administració de justícia, de les societats públiques, de les entitats parapúbliques, de dret públic i altres organismes públics i de les entitats autònomes les despeses corrents de les quals es financen mitjançant transferència corrent del Govern.

En relació amb les retribucions del personal, la Llei estableix que s’actualitzaran durant l’exercici del 2022 en funció de l’evolució de l’índex de preus de consum (IPC).

Quant al règim de contractació de personal, la Llei continua corregint les distorsions que s’han produït en l’aplicació de la Llei de la funció pública i de la Llei 31/2018, del 6 de desembre, de relacions laborals –aplicable a les entitats dependents o vinculades a l’Administració general– i que s’han generat arran de les restriccions legals del període que va de l’any 2009 al 2015, ambdós inclosos, per contractar personal fix i també personal eventual. En aquest sentit, igual que els anys 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 i 2021, la Llei determina que les places vacants que estan ocupades per personal interí es poden cobrir amb personal fix, d’acord amb els principis de publicitat, igualtat i concurrència amb acord del Govern o de l’òrgan competent, i amb els informes previs preceptius. La Llei també preveu la possibilitat de cobertura de les places vacants generades fins avui i que no es troben ocupades.

Igualment, la Llei autoritza amb caràcter rigorosament excepcional la creació de determinades places en llocs de treball concrets i vinculats a necessitats urgents i inajornables. La provisió d’aquestes places l’acorda l’òrgan competent amb el vistiplau del departament responsable dels recursos humans de les administracions o entitats que integren el pressupost general de l’Estat, respectivament. Per a la provisió d’aquestes places, es requereix l’informe preceptiu de la Direcció sobre la seva idoneïtat i en què quedi evidenciada l’eficiència econòmica, d’acord amb la metodologia i les directrius aprovades prèviament pels òrgans competents.

El capítol tercer de la Llei del pressupost general, “Operacions financeres”, regula en un primer article la fixació de l’interès legal i, des de l’exercici 2015, de l’interès moratori. I, en un segon article, el règim de l’endeutament i la fixació, per a l’exercici del 2022, de la quantitat màxima d’endeutament i de la prestació de garanties mitjançant aval, que és una matèria que la mateixa norma de les finances públiques determina que cal aprovar per llei per a cada exercici pressupostari.

Després, els tres articles següents actualitzen preceptes, en virtut de la Llei 17/2008, del 3 d’octubre, de la seguretat social i les seves modificacions posteriors. El primer article determina l’actualització dels preus de compra i de venda del punt de jubilació d’acord amb l’índex de preus de consum. El segon estableix la revaloració de les prestacions econòmiques pagades per la Caixa Andorrana de Seguretat Social l’import de les quals, un cop deduïdes les cotitzacions de la persona assegurada, sigui inferior a dos vegades el salari mínim establert per a l’any 2022 i no siguin objecte d’increment en aplicació de l’article 7 de la Llei 23/2019, que es revaloren durant l’any 2022 d’acord amb l’índex de preus de consum (IPC). La resta de prestacions econòmiques pagades per la Caixa Andorrana de Seguretat Social no es revaloren. I el tercer determina que l’índex d’actualització de les cotitzacions que s’ha d’aplicar en el càlcul dels capitals de jubilació és l’índex de preus de consum.

El darrer article d’aquest capítol tercer és el referent a la determinació com a valor de referència del 0% quan l’índex de preus de consum (IPC) sigui negatiu al final de l’any 2021.

La Llei del pressupost general per a l’exercici del 2022 conté dos disposicions addicionals, una disposició derogatòria i disset disposicions finals.

La disposició addicional primera aprova l’actualització del Pla d’equilibri financer 2020-2025 del pressupost extraordinari destinat a finançar les despeses derivades de la situació d’emergència sanitària causada per la pandèmia del SARS-CoV-2, aprovat mitjançant la disposició addicional primera de la Llei 5/2020, del 18 d’abril, de noves mesures excepcionals i urgents per la situació d’emergència causada per la pandèmia del SARSCoV-2, que s’annexa a aquesta Llei.

En concret, el Consell General va aprovar –mitjançant la Llei 3/2020, del 23 de març; la Llei 5/2020, del 18 d’abril; la Llei 18/2020, del 17 de desembre, i la Llei 18/2021, del 8 de juliol– un pressupost extraordinari i les seves actualitzacions, que supera els límits de deute i de despesa permesos, destinat a finançar les despeses derivades de la situació d’emergència sanitària causada pel nou coronavirus SARS-CoV-2.

Aquest pressupost extraordinari i les seves actualitzacions s’acompanyen d’un Pla d’equilibri financer –la darrera actualització del qual s’annexa a aquesta Llei– per tornar a la situació d’estabilitat pressupostària abans de la finalització de l’exercici pressupostari del 2025, arran de la desviació pressupostària i la superació d’alguns paràmetres del marc pressupostari de l’Administració general de l’Estat per al temps corresponent al mandat 2020-2023, provocades per l’aprovació del pressupost extraordinari per fer front a la crisi causada pel coronavirus SARS-CoV-2. Cal destacar que en el cas concret de la Llei del pressupost del 2022 tan sols es superarà el nivell d’endeutament de l’Estat ja que el nivell de despesa permesa ja es torna a alinear amb el que preveu la normativa.

La disposició addicional segona desenvolupa un nou mecanisme potestatiu de flexibilització de la gestió de les concessions amb l’objectiu de tenir més eines per a poder minimitzar els impactes econòmics de la pandèmia en les empreses concessionades.

La disposició derogatòria aixeca amb caràcter permanent unes mesures de la Llei 2/2012, del 15 de març, de mesures de contenció de la despesa pública en matèria de personal que van limitar el desenvolupament professional dels professionals que formen part del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària fins a la data d’avui. Considerant que farà gairebé deu anys que el personal d’aquesta entitat de dret públic està sotmès a aquestes restriccions, i tenint en compte la situació d’emergència sanitària, que té una incidència especial atès que posa en situació de pressió contínua el sistema sanitari, i especialment el seu personal, es considera convenient aixecar la suspensió pel que fa a la progressió d’aquest personal en el pla de carrera del SAAS. La finalitat és incentivar-lo, fidelitzar-lo i aconseguir més compromís, amb el desenvolupament i la millora dels objectius i la missió d’aquesta entitat, l’objectiu principal de la qual és millorar el sistema sanitari andorrà i la qualitat dels serveis assistencials que es presten a la ciutadania.

La Llei es tanca amb un conjunt de disposicions finals que recullen les modificacions efectuades, amb caràcter permanent, de diverses normes legals; una disposició final, la dissetena, que encomana al Govern publicar al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra els textos consolidats de les lleis que es modifiquen mitjançant disposicions derogatòries o finals amb caràcter permanent per la Llei del pressupost per a l’exercici del 2022, i una disposició final divuitena, sobre l’entrada en vigor de la norma.

La disposició final primera reprèn la modificació en relació amb les lleis dels pressupostos dels exercicis 2017, 2018, 2019, 2020 i 2021: de l’article 7 de la Llei 2/2012, del 15 de març, de mesures de contenció de la despesa pública en matèria de personal, quant a la suspensió de l’aplicació del sistema de gestió i avaluació de l’acompliment en l’etapa de gestió corresponent, i matisa que aquesta suspensió és fins a l’aprovació del reglament sobre els processos, sistemes i instruments de l’avaluació de l’acompliment que determina l’article 63.7 de la Llei 1/2019, del 17 de gener, de la funció pública.

La disposició final segona adequa els coeficients d’actualització utilitzats en el càlcul de la base de tributació establerts en la Llei 21/2006, del 14 de desembre, de l’impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries, d’acord amb la disposició addicional segona de la mateixa Llei.

La disposició final tercera modifica els articles següents de la Llei general de les finances públiques (LGFP), del 19-12-1996.

En primer lloc, modifica l’apartat 5 de l’article 33, “Ordenació de pagaments: pagaments en ferm i a justificar”, de l’LGFP i estableix que, excepcionalment, en el cas de les subvencions amb pagaments a la bestreta, el termini de justificació –que és abans del 15 de gener de l’exercici següent per a la resta de pagaments que s’han de justificar– serà el que es determini en les bases reguladores. L’objectiu d’aquesta modificació és facilitar la tasca de gestió de les entitats subvencionades.

En segon lloc, modifica l’article 26, “Modificació quantitativa: (III) Transferències de crèdit”, de l’LGFP per encabir-hi, principalment, els supòsits de caràcter permanent –pel fet que s’han previst de manera reiterada en l’articulat de les lleis del pressupost dels exercicis anteriors– en què l’òrgan competent pot autoritzar transferències de crèdit.

En tercer lloc, modifica l’article 29, “Extensió temporal dels crèdits: despeses pluriennals”, en concret l’apartat 4, per clarificar el procediment administratiu de l’execució dels crèdits de despeses pluriennals, i els apartats 8 i 9, per concretar que els contractes de concessió són els que poden requerir aportacions (en concepte de despeses corrents o de capital) per part de l’Administració que s’estenguin més de enllà del límit d’anualitats de cinc anys i que aquest supòsit, amb la quantitat màxima i les anualitats de les aportacions, ha de quedar establert en la llei del pressupost general.

La disposició final quarta modifica els articles següents de la Llei 32/2014, del 27 de novembre, de sostenibilitat de les finances públiques i d’estabilitat pressupostària i fiscal (LSFP). D’una banda, modifica l’article 19, amb la modificació de l’apartat 4 i l’addició de dos nous apartats –el cinquè i el sisè–, que estableixen els requisits d’inversió i de dipòsit dels fons de compensació. De l’altra, modifica l’article 12, amb l’addició d’un nou paràgraf a l’apartat 5, per clarificar la limitació de l’endeutament pel que fa a les entitats que estan vinculades a l’Administració general.

La disposició final cinquena modifica els articles 6 i 13 de la Llei 20/2018, del 13 de setembre, reguladora del Fons Andorrà de Garantia de Dipòsits i del Sistema andorrà de garantia d’inversions, anomenats “Naturalesa, règim jurídic i econòmic”, en concret l’apartat primer de cadascun dels articles, amb l’objectiu de clarificar el caràcter privat del Fons Andorrà de Garantia de Dipòsits (Fagadi) i del Sistema andorrà de garantia d’inversions (SAGI), respectivament.

La disposició final sisena modifica els articles següents de la Llei 17/2008, del 3 d’octubre, de la seguretat social:

- La lletra b) de l’article 19 on s’afegeix que la demostració que l’administrador d’una societat no percep una remuneració, amb caràcter periòdic o no, fixa o variable, o que exerceix el càrrec de forma gratuïta, correspon a la persona interessada. Es considera demostrada aquesta circumstància mitjançant la presentació d’una acta de la junta general de la societat on s’estableix que el càrrec d’administrador no és retribuït, sempre que no hi hagi prova en contrari. La Caixa Andorrana de Seguretat Social tindrà per vigent aquesta informació mentre no li consti, o l’administrador no li ho comuniqui, el contrari.
- L’article 93, amb la finalitat d’establir un nou règim de recàrrecs que presenti un caràcter més dissuasiu i, alhora, que faciliti la gestió dels deutes.
- Els apartats 1 i 4 de l’article 96, per tal d’esclarir el període de liquidació de les quotes corresponents a indemnitzacions reconegudes per sentència judicial, mediació o arbitratge. En tot cas, la presentació dels documents de cotització és sempre obligatòria. En aquest document l’empresa ha d’especificar, de manera individual per cada treballador, les hores de treball efectiu realitzades durant el període de liquidació.
- L’apartat 1 de l’article 174, per tal de precisar que en el moment de transformar una pensió d’invalidesa en pensió de jubilació s’ha de considerar com a període cotitzat tot el període durant el qual la persona interessada ha percebut la pensió d’invalidesa.
- L’apartat 2 de l’article 181, per tal de precisar un dels requisits per atorgar una pensió de viduïtat a les persones que han estat vinculades a la persona assegurada difunta per matrimoni o unió estable de parella, quan aquest vincle s’ha extingit o s’ha produït la separació abans de la defunció. També se suprimeix el requisit de convivència prèvia amb la parella per generar dret a pensió de viduïtat.
- L’apartat 2 de l’article 195, que flexibilitza els requisits perquè una persona que té dret a percebre una pensió de jubilació pugui optar per substituir-la per un capital de jubilació.
- L’article 204, que fa possible que, en determinades circumstàncies, les persones que en arribar a l’edat ordinària de jubilació no reuneixen les condicions necessàries per obtenir una pensió de jubilació s’acullin al règim de jubilació retardada per complir aquestes condicions.
- L’apartat 2 de l’article 205, per establir que la incompatibilitat entre la percepció d’una pensió de jubilació anticipada i l’exercici d’una activitat laboral o professional deixa d’existir a partir del moment en què la persona que percep la prestació de jubilació anticipada arriba a l’edat de jubilació ordinària.
- L’article 219, amb la inclusió de dos nous règims especials: els corresponents als esportistes d’alt nivell de 25 a 30 anys, a banda dels estudiants d’aquesta franja d’edat; i les persones beneficiàries d’un ajut econòmic ocasional per protecció sanitària mínima.
- L’article 220 ter, de nova creació, que té per objecte establir un nou règim especial per a les persones beneficiàries d’un ajut econòmic ocasional per protecció sanitària mínima, regulat reglamentàriament.
- L’article 222, que regula el règim especial de les persones amb discapacitat subjectes a l’àmbit d’aplicació de la Llei de garantia dels drets de les persones amb discapacitat.
- L’apartat 1 de l’article 223 bis, per establir un nou règim especial per a les persones que són esportistes d’alt rendiment d’una edat compresa entre els 25 i 30 anys. Aquest règim és similar al que ja existia per als estudiants de la mateixa franja d’edat.
- L’apartat 1 de l’article 225, per tal que les persones de menys de 65 anys puguin acollirse al règim especial de les persones prejubilades.


Finalment, s’aporta una modificació puntual als articles 238 i 239, amb la finalitat de qualificar com a falta greu un comportament que, fins ara, estava qualificat de falta lleu, i de donar-hi un caràcter homogeni per a les diferents categories de persones (empresaris, persones assalariades i prestadors de serveis).

La disposició final setena modifica la disposició final dotzena de la Llei 14/2019, del 15 de febrer, qualificada dels drets dels infants i els adolescents perquè el centre residencial de protecció intensiva es pugui crear i posar en funcionament sense un programa pilot.

La disposició final vuitena modifica els articles 81 i 94 de la Llei 4/2021, del 22 de març, de text consolidat de regulació dels jocs d’atzar. En primer lloc, l’apartat 3, lletra d), de l’article 81, respecte als recursos de què disposa el Consell Regulador Andorrà del Joc per al compliment dels seus fins, per afegir-hi els ingressos obtinguts per la contraprestació econòmica dels operadors amb els quals hagin signat un conveni, per a la venda i la comercialització de les seves loteries al Principat d’Andorra; i l’apartat 4 del mateix article 81, perquè els ingressos del Consell Regulador Andorrà del Joc, per qualsevol concepte, després de deduir-ne totes les despeses i amortitzacions, es transfereixin al Govern. En segon lloc es modifica l’article 94, quant a la forma i la redacció, per clarificar-ne el contingut.

La disposició final novena modifica l’apartat 3 de l’article 11 bis de la Llei 7/2017, del 20 d’abril, del Cos de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvaments i les seves modificacions posteriors, pel que fa a les activitats que es consideren de risc.

La disposició final desena modifica la disposició final setena de la Llei 20/2017, del 27 d’octubre, de drets i deures dels usuaris i dels professionals del sistema sanitari i sobre la història clínica perquè, mentre no s’aprovi la Llei corresponent, el dictamen de la Comissió Nacional d’Accés i Avaluació de la Documentació (CNAAD) sigui vinculant respecte als arxius i la gestió de documents del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària.

La disposició final onzena modifica la lletra c) de l’apartat 1 de l’article 20 de la Llei 31/2021, del 22 de novembre, de text consolidat qualificada de seguretat pública, respecte a les finalitats d’acord amb les quals les administracions públiques poden posar en funcionament sistemes de videovigilància a la via pública i als espais públics.

La disposició final dotzena modifica els articles següents de la Llei 6/2015, del 15 de gener, del Fons de reserva de jubilació, per tal d’adaptar alguns dels paràmetres de la gestió del Fons a canvis estructurals que s’han produït en els mercats financers i clarificar possibles dubtes d’interpretació: l’article 26, apartat 3, lletra d); l’article 27, apartat 1, lletres a) i c); l’article 31, apartat 4 i 5; l’article 36, apartat 3, i l’article 37, apartat 2.

La disposició final tretzena modifica la disposició addicional setena de la Llei 23/2014, del 30 d’octubre, qualificada de creació i de regulació del pla de pensions de la funció pública –en relació amb la prestació que han de percebre els membres del Cos d’Educació en arribar a l’edat de 65 anys, quan prèviament s’havien acollit a la jubilació voluntària establerta a la disposició addicional setena d’aquest mateix cos normatiu–, per clarificar que en arribar a l’edat de 65 anys els membres del Cos d’Educació que s’havien acollit a la jubilació voluntària resten en idèntiques condicions que la resta de treballadors públics a efectes de la prestació de jubilació obligatòria.

La disposició final catorzena preveu quatre modificacions de la Llei 21/2006, del 14 de desembre, de l’impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries, que modifiquen el fet generador, el meritament i el moment en el que es determina la base de tributació de l’impost en les promeses de compravenda on s’estipuli el pagament d’un preu superior al vint per cent del preu total que s’hagi pactat, així com el termini per a comprovar el valor real dels béns o drets transmesos i també el seu valor d’adquisició. D’aquesta manera, es poden tenir en compte per a determinar la base de tributació de l’impost totes les inversions o millores realitzades en el bé objecte de transmissió fins a la data en que es formalitzi la transmissió o es posin a disposició de l’adquirent els béns immobles

La disposició final quinzena modifica l’apartat 3 de l’article 10 de la Llei de taxes judicials de 22-6-2000, adaptant a la situació econòmica actual el preu de les còpies en paper a l’administració de justícia, tenint en compte la funció de servei públic que té, i per tal que l’administrat pugui exercitar el seu dret de defensa de la millor manera possible.

Per acabar, la disposició final setzena modifica dos articles de la Llei general d’ordenació del territori i urbanisme del 29 de desembre del 2000.

D’una banda, modifica la Disposició Final Tercera de la Llei general d’ordenació del territori i urbanisme del 29 de desembre del 2000. Aquesta Llei fixà que tots els terrenys comunals de caràcter demanial han de ser classificats com a Sòl No Urbanitzable. Tot i això, amb criteri de prudència i ponderació, la mateixa Llei hi introduí una excepció, mitjançant la Disposició Final Tercera, per la qual tota la urbanització de Sant Pere del Pas de la Casa queda exclosa de la classificació de Sòl No Urbanitzable. La raó que justifica aquesta excepció és la preexistència del conjunt d’edificis i parcel·les del Pas de la Casa, degudament autoritzats en el seu dia, amb anterioritat a la Llei, de conformitat amb les normatives llavors aplicables, i mitjançant les fórmules de dret de superfície i/o ocupació del sòl que corresponen. Així doncs, la Disposició Final Tercera de la Llei respon a la voluntat de dotar aquestes edificacions de la necessària seguretat jurídica, així com evitar els greus perjudicis que hauria significat situar els esmentats edificis en règim de fora d’ordenació. Ara bé, posteriorment a l’aprovació de la Llei s’ha constatat que l’excepció descrita no inclogué alguns pocs edificis preexistents que responen a una casuística similar.

Amb la voluntat de corregir l’error detectat s’introdueix una Disposició Final a la Llei de Pressupost de l’exercici 2022, la qual modifica la Disposició Final Tercera de la Llei general d’ordenació del territori i urbanisme del 29 de desembre del 2000, per tal d’ampliar l’abast de l’esmentada excepció als edificis existents en la zona del Cap del Port d’Envalira, les àrees denominades “Delimitació dels solars de sòl urbà consolidat a la zona del Cap del Port d’Envalira”, les àrees corresponents a dos edificis existents a la zona del Grau Roig, i els seus entorns immediats, i les àrees corresponents a dos edificis existents a la zona d’Engolasters, i els seus entorns immediats. L’excepció queda delimitada, de forma precisa i restrictiva, mitjançant els plànols adjunts a la Llei.

D’altra banda, es modifica l’apartat 3 a l’article 27.

Capítol primer. Els crèdits i les seves modificacions

Article 1. Àmbit del pressupost general de l’Estat

1. En el pressupost general de l’Estat per a l’exercici del 2022 s’hi integren:
LesLleis.com

a) El pressupost de l’Administració general.
b) Els pressupostos de cada una de les entitats parapúbliques o de dret públic:
- Caixa Andorrana de Seguretat Social
- Fons de Reserva de Jubilació
- Autoritat Financera Andorrana
- Servei Andorrà d’Atenció Sanitària
- Forces Elèctriques d’Andorra
- Escola de Formació de Professions Esportives i de Muntanya
- Institut d’Estudis Andorrans
- Universitat d’Andorra
- Fòrum Nacional de la Joventut d’Andorra
- Societat de Gestió Col·lectiva de Drets d’Autor i Drets Veïns del Principat d’Andorra
- Consell Regulador Andorrà del Joc
- Agència Estatal de Resolució d’Entitats Bancàries
- Agència Andorrana Antidopatge
- Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra
- Institut Nacional de l’Habitatge

c) Les previsions dels programes d’actuació de les societats públiques participades per l’Administració general:
- Andorra Telecom SAU
- Ràdio i Televisió d’Andorra SA
- Ramaders d’Andorra SA
- Andorra Turisme SAU
- Centre de Tractament de Residus d’Andorra SA
- Andorra Desenvolupament i Inversió SAU
- FEDA Solucions SAU
- Capçalera d’Infraestructures Energètiques SAU

Article 2. Estat d’ingressos i despeses

1. En l’estat de despeses de l’Administració general s’atorguen crèdits per afrontar les despeses ordinàries per un import total de 491.503.880,56 euros i crèdits per fer front a l’exigibilitat dels actius i passius financers per un import de 729.332.814,11 euros.

El pressupost de despeses de l’Administració general es finança:

a) Amb els drets econòmics que es preveuen liquidar durant l’exercici, especificats en l’estat d’ingressos ordinaris, estimats en 465.008.298,40 euros;
b) Amb l’import de les operacions d’endeutament que s’assenyalen a l’article 22.
c) Amb ingressos per romanent d’exercicis anteriors en la variació d’actius financers.


2. Els pressupostos de les entitats parapúbliques i de dret públic a les quals es refereix l’apartat b de l’article 1 s’aproven amb el desglossament següent:

En el pressupost de la Caixa Andorrana de Seguretat Social s’atorguen crèdits per atendre la totalitat de les seves obligacions per un import de 341.794.973,00 euros. Els recursos previstos durant l’exercici són de 341.794.973,00 euros.

En el pressupost del Fons de Reserva de Jubilació s’atorguen crèdits per atendre la totalitat de les seves obligacions per un import de 21.247.464,86 euros. Els recursos previstos durant l’exercici són de 21.247.464,86 euros.

En el pressupost de l’Autoritat Financera Andorrana s’atorguen crèdits per atendre la totalitat de les seves obligacions per un import de 21.150.042,29 euros. Els recursos previstos durant l’exercici són de 21.150.042,29 euros.

En el pressupost del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària s’atorguen crèdits per atendre la totalitat de les seves obligacions per un import de 85.298.751 euros. Els recursos previstos durant l’exercici sumen 85.298.751 euros.

En el pressupost de Forces Elèctriques d’Andorra s’atorguen crèdits per atendre la totalitat de les seves obligacions per un import de 86.281.950,16 euros. Els recursos previstos durant l’exercici sumen 86.281.950,16 euros.

En el pressupost de l’Escola de Formació de Professions Esportives i de Muntanya s’atorguen crèdits per atendre la totalitat de les seves obligacions per un import de 397.193,35 euros. Els recursos previstos durant l’exercici pugen a 397.193,35 euros.

En el pressupost de l’Institut d’Estudis Andorrans s’atorguen crèdits per atendre la totalitat de les seves obligacions per un import d’1.075.365,99 euros. Els recursos previstos durant l’exercici són d’1.075.365,99 euros.

En el pressupost de la Universitat d’Andorra s’atorguen crèdits per atendre la totalitat de les seves obligacions per un import de 3.982.353 euros. Els recursos previstos durant l’exercici són de 3.982.353 euros.

En el pressupost del Fòrum Nacional de la Joventut d’Andorra s’atorguen crèdits per atendre la totalitat de les seves obligacions per un import de 52.254,52 euros. Els recursos previstos durant l’exercici són de 52.254,52 euros.

En el pressupost de la Societat de Gestió Col·lectiva de Drets d’Autor i Drets Veïns del Principat d’Andorra s’atorguen crèdits per atendre la totalitat de les seves obligacions per un import de 634.754,88 euros. Els recursos previstos durant l’exercici són de 634.754,88 euros.

En el pressupost del Consell Regulador Andorrà del Joc s’atorguen crèdits per atendre la totalitat de les seves obligacions per un import de 745.164,58 euros. Els recursos previstos durant l’exercici són de 745.164,58 euros.

En el pressupost de l’Agència Estatal de Resolució d’Entitats Bancàries s’atorguen crèdits per atendre la totalitat de les seves obligacions per un import d’22.310.000 euros. Els recursos previstos durant l’exercici són de 22.310.000 euros.

En el pressupost de l’Agència Andorrana Antidopatge s’atorguen crèdits per atendre la totalitat de les seves obligacions per un import de 140.556,83 euros. Els recursos previstos durant l’exercici són de 140.556,83 euros.

En el pressupost de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra s’atorguen crèdits per atendre la totalitat de les seves obligacions per un import de 1.032.068,36 euros. Els recursos previstos durant l’exercici són de 1.032.068,36 euros.

En el pressupost de l’Institut Nacional de l’Habitatge s’atorguen crèdits per atendre la totalitat de les seves obligacions per un import de 268.953,40 euros. Els recursos previstos durant l’exercici són de 268.953,40 euros.

3. Els pressupostos de les societats públiques participades per l’Administració general a les quals es refereix l’apartat c de l’article 1 s’aproven amb el desglossament següent:

En el pressupost d’Andorra Telecom SAU s’atorguen crèdits per atendre la totalitat de les seves obligacions per un import de 98.611.581 euros. Els recursos previstos durant l’exercici són de 98.611.581 euros.

En el pressupost de Ràdio i Televisió d’Andorra SA s’atorguen crèdits per atendre la totalitat de les seves obligacions per un import de 4.156.351,05 euros. Els recursos previstos durant l’exercici pugen a 4.156.351,05 euros.

En el pressupost de la societat Ramaders d’Andorra SA s’atorguen crèdits per atendre la totalitat de les seves obligacions per un import d’1.696.715 euros. Els recursos previstos durant l’exercici són d’1.696.715 euros.

En el pressupost de la societat Andorra Turisme SAU s’atorguen crèdits per atendre la totalitat de les seves obligacions per un import de 17.216.044,99 euros. Els recursos previstos durant l’exercici pugen a 17.216.044,99 euros.

En el pressupost de la societat Centre de Tractament de Residus d’Andorra SA s’atorguen crèdits per atendre la totalitat de les seves obligacions per un import de 10.603.466 euros. Els recursos previstos durant l’exercici ascendeixen a 10.603.466 euros.

En el pressupost de la societat Andorra Desenvolupament i Inversió SAU s’atorguen crèdits per atendre la totalitat de les seves obligacions per un import d’3.515.487 euros. Els recursos previstos durant l’exercici ascendeixen a 3.515.487 euros.

En el pressupost de la societat FEDA Solucions, SAU s’atorguen crèdits per atendre la totalitat de les seves obligacions per un import de 1.059.178,12 euros. Els recursos previstos durant l’exercici ascendeixen a 1.059.178,12 euros.

En el pressupost de la societat Capçalera d’Infraestructures Energètiques, SAU s’atorguen crèdits per atendre la totalitat de les seves obligacions per un import de 6.193.780,98 euros. Els recursos previstos durant l’exercici ascendeixen a 6.193.780,98 euros.
Article 3. Transferències de crèdit

1. D’acord amb l’article 26 de la Llei general de les finances públiques i les seves modificacions posteriors, el ministre encarregat de les finances pot, a proposta del ministre que correspongui, autoritzar transferències entre crèdits dintre d’un mateix programa per a les despeses corrents.

2. El punt 1 d’aquest article és aplicable també a les entitats parapúbliques o de dret públic. En aquest cas, les referències als òrgans de l’Administració general s’entenen substituïdes pels òrgans competents de les entitats parapúbliques o de dret públic.

3. El Govern ha de comunicar al Consell General les modificacions de crèdit efectuades sobre la base de qualsevol dels supòsits exposats anteriorment, en el decurs dels trenta dies hàbils que segueixen la modificació esmentada.
Article 4. Crèdits ampliables Image

En qualsevol cas, en aplicació de l’article 25 de la Llei general de les finances públiques i les seves modificacions posteriors, tenen caràcter d’ampliables fins a una suma igual a les obligacions que calgui comprometre, amb el compliment previ de les normes vigents, els crèdits següents amb aplicació a totes les seccions o els ministeris del Govern i entitats parapúbliques i de dret públic:

1. Els crèdits que es destinin al pagament de comissions, al pagament de fiances, al pagament d’interessos i amortitzacions d’operacions d’endeutament i a la devolució de retencions de garantia.

2. Els crèdits destinats a satisfer, mitjançant una transacció judicial o sentència judicial ferma, les responsabilitats pecuniàries i les despeses derivades de procediments contenciosos.

3. Els crèdits destinats a atendre altres despeses derivades de preceptes legals o d’obligacions contractuals directament lligades als ingressos de l’Estat.

4. Els crèdits corresponents a despeses derivades d’obligacions sobrevingudes a l’Administració i alienes a la seva actuació d’acord amb el procés administratiu pertinent als crèdits ampliables.

5. Els crèdits corresponents a despeses derivades de les actuacions encomanades al saig per a l’execució forçosa dels actes administratius executoris en el marc de la Llei 43/2014, del 18 de desembre, del saig i del Reglament regulador dels barems dels honoraris remuneradors dels serveis del saig.

6. Els subconceptes destinats a finançar les despeses causades per danys que cobreix l’assegurança.

7. Les partides de retribució del personal següents:

a) El concepte 100, anomenat “Retribucions bàsiques i altres remuneracions d’alts càrrecs”.
b) El concepte 110, anomenat “Remuneracions bàsiques i altres remuneracions de personal fix”, a excepció del subconcepte 11080, anomenat “Noves contractacions de personal fix”.
c) El concepte 130, anomenat “Remuneracions bàsiques i altres remuneracions de personal interí”.
d) El concepte 160, anomenat “Quotes seguretat social”.
e) El concepte 161, anomenat “Prestacions socials”.
f) El concepte 163, anomenat “Despeses socials del personal”.


8. Les partides següents, dintre dels ministeris encarregats dels afers socials, de la joventut, de la igualtat i de la salut:

a) El subconcepte 22160, anomenat “Productes farmacèutics i sanitaris”, per atendre les necessitats de l’aparició d’una pandèmia.
b) El subconcepte 22760, anomenat “Treballs realitzats per empreses. Estudis i treballs tècnics”, i el subconcepte 22790, anomenat “Altres treballs a l’exterior”, per fer front a les despeses d’aquesta naturalesa derivades de possibles accions o treballs per contenir la pandèmia.
c) El subconcepte 22760, anomenat “Treballs realitzats per empreses. Estudis i treballs tècnics”, per atendre les despeses de transport sanitari no assistit.
d) El subconcepte 41111, anomenat “Servei Andorrà d’Atenció Sanitària”, per fer front a les despeses de funcionament del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària.
e) El subconcepte 41112, anomenat “Caixa Andorrana de Seguretat Social”, per fer front a les despeses a càrrec del Govern del sistema de seguretat social, d’acord amb els articles 86.3 i 220.6 de la Llei 17/2008, del 3 d’octubre, de la seguretat social i les seves modificacions posteriors.
f) El subconcepte 48202, anomenat “Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell”.
g) El subconcepte 48240, anomenat “Institucions sense finalitat de lucre, associacions col·laboradores”.
h) El subconcepte 48255, anomenat “Ajudes a la cobertura sanitària”.
i) El subconcepte 48260, anomenat “Pensions adults discapacitats i de beneficència”.
j) El subconcepte 48263, anomenat “Pensions de solidaritat”.
k) El subconcepte 48265, anomenat “Ajudes inserció sociolaboral”.
l) El subconcepte 48266, anomenat “Ajuts a l’habitatge de lloguer”.
ll) El subconcepte 48267, anomenat “Ajuts a fills a càrrec”.
m) El subconcepte 48290, anomenat “A famílies”.


9. Els subconceptes del projecte “Cooperació Andorra-UE”, de la Secretaria d’Estat d’Afers Europeus, destinats a finançar les despeses derivades de la negociació d’un acord d’associació amb la Unió Europea.

10. Les partides següents del ministeri encarregat de la justícia i interior:

a) El subconcepte 22630, anomenat “Jurisdicció i contenciosos”, per fer front a les despeses derivades de l’assistència lletrada per torn de guàrdia i d’ofici davant del Cos de Policia i dels batlles i tribunals.
b) El subconcepte 22790, anomenat “Altres treballs a l’exterior”, del projecte “Justícia juvenil i mesures penals alternatives” destinat a fer front a les despeses derivades de les condemnes de menors en aplicació de la Llei 15/2019, del 15 de febrer, qualificada de la responsabilitat penal de les persones menors d’edat, respectivament.
c) El subconcepte 22720, anomenat “Treballs realitzats per empreses de valoracions i peritatges”, per fer front a les despeses derivades de proves pericials, altres peritatges, autòpsies i reconeixements mèdics, del Departament de Justícia i Interior.
d) El subconcepte 22150, anomenat “Productes alimentaris”, per fer front a la manutenció dels interns del Centre Penitenciari; el subconcepte 22160, “Productes farmacèutics i sanitaris”, per fer front al subministrament de medicaments no proveïts pel Centre Hospitalari; el subconcepte 22170, “Primeres matèries, fungibles i serveis”, per fer front al subministrament del material per als tallers ocupacionals que duen a terme els interns del Centre Penitenciari; i el subconcepte 22640, anomenat “Despeses serveis sanitaris”, per fer front a les visites mèdiques als interns del Centre Penitenciari; tots del Departament d’Institucions Penitenciàries.
e) El subconcepte 48290, anomenat “A famílies”, per realitzar les cotitzacions a la CASS dels interns del Centre Penitenciari, tal com preveu l’article 221 de la Llei 17/2008, del 3 d’octubre, de la seguretat social i les seves modificacions posteriors.
f) El subconcepte 22640, anomenat “Despeses serveis sanitaris”, del Departament d’Immigració, per fer front a les despeses de les revisions mèdiques del Servei d’Immigració.
g) El subconcepte 22900, anomenat “Imprevistos o insuficiències”, del Departament de Protecció Civil i Gestió d’Emergències, per fer front a despeses derivades de situacions d’emergència.
h) Els subconceptes següents del Departament de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvaments, per fer front a despeses derivades de situacions d’emergència o imprevistos:
- 22160, anomenat “Productes farmacèutics i sanitaris”.
- 22900, anomenat “Imprevistos o insuficiències”
- 60380, anomenat “Maquinària i equipament industrial”
- 60390, anomenat “Altra maquinària i equipament”
- 60410, anomenat “Vehicles pesants”
- 60870, anomenat “Equipaments de seguretat”


11. El subconcepte 22340, anomenat “Transport helicòpter”, del projecte “Mitjans de transport aeri”, per fer front a les despeses de contractació dels serveis d’helicòpter.

12. Les partides següents del Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior:

a) Els subconceptes destinats al pagament dels ajuts atorgats en el marc de la Llei 9/2014, del 3 de juny, d’ajuts a l’estudi i les seves modificacions posteriors.
b) El subconcepte 22320, anomenat “Col·lectiu persones”, i el subconcepte 48235, anomenat “Subvencions AbonAndBus Nacional”, del Departament de Sistemes Educatius, Ensenyament Superior i Relacions Internacionals, per fer front a les despeses derivades del projecte “AbonAndBus”.
c) El subconcepte 22683, anomenat “Promoció esportiva”, per fer front a les despeses derivades de l’activitat d’esquí escolar, d’acord amb els articles 5, 14, 15, 16 i 20 del Reglament de l’esquí escolar, del 8 de gener del 2020.
d) El subconcepte 48202, anomenat “Escola Especialitzada Nostra Senyora de Meritxell”, per fer front a les despeses derivades del projecte Progrés.
e) Els subconceptes 22320, anomenat “Col·lectiu persones”, i 48231, anomenat “Subvencions bus lliure”, del Departament de Sistemes Educatius, Ensenyament Superior i Relacions Internacionals, per fer front a les despeses derivades del bus lliure.
f) El subconcepte 48238, anomenat “Subvencions esquí extraescolar”, per fer front al pagament de les subvencions dels forfets extraescolars, universitaris i acompanyants, d’acord amb l’edicte del 21-20-2020 pel qual es fan públics els preus del forfet escolar diari i l’hora de monitor per alumne i de la subvenció corresponent als forfets d’esquí.


13. Els crèdits destinats al pagament de dividends que les entitats parapúbliques o de dret públic i les societats públiques han de fer efectius durant l’exercici pressupostari del 2022.

14. El concepte 224, anomenat “Primes d’assegurances”, per fer front a les primes de responsabilitat civil, els accidents individuals, els vehicles i ginys, l’assistència a persones, el multirisc d’incendi i el robatori.

15. El subconcepte 22720, anomenat “Treballs realitzats per empreses de valoracions i peritatges”, per fer front a les despeses dels peritatges efectuats, en relació amb el cobrament de l’impost de transmissions patrimonials, d’acord amb l’article 14 de la Llei de l’impost sobre transmissions patrimonials immobiliàries, del 29 de desembre del 2000 i les seves modificacions posteriors, i en relació amb el cobrament de l’impost general indirecte de transmissions patrimonials entre empresaris, d’acord amb l’article 48 de la Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’impost general indirecte i les seves modificacions posteriors.

16. Les partides següents del Ministeri d’Afers Exteriors:

a) El subconcepte 22635, anomenat “Repatriació de nacionals”, del Departament d’Afers Bilaterals i Consulars.
b) El subconcepte 49206, anomenat “A organismes internacionals”, del Departament d’Afers Multilaterals i Cooperació, per atendre les quotes obligatòries derivades de possibles adhesions a organismes internacionals.
c) El subconcepte 49210, anomenat “Consell d’Europa”, del Departament d’Afers Multilaterals i Cooperació, per atendre les contribucions obligatòries al Consell d’Europa.
d) El subconcepte 49220, anomenat “ONU”, del Departament d’Afers Multilaterals i Cooperació, per atendre les contribucions obligatòries a les Nacions Unides.
e) El subconcepte 49245, anomenat “Retorn taxes diplomàtiques”, del Departament d’Afers Bilaterals i Consulars, destinat al retorn d’impostos al personal diplomàtic segons les disposicions de les convencions de Viena sobre relacions diplomàtiques i sobre relacions consulars.
f) El subconcepte 49270, anomenat “Cooperació per al desenvolupament i altres”, del Departament d’Afers Multilaterals i Cooperació, per prestar ajuda en casos de catàstrofes.


17. Les partides següents del Departament d’Agricultura:

a) El subconcepte 47240, anomenat “Gestió de l’escorxador (ENA)”, per fer front a les despeses per poder tornar a licitar i adjudicar la concessió de la gestió del servei públic de l’Escorxador Nacional, per al sacrifici i la transformació del bestiar de renda per produir les canals de carn i altres productes derivats que se n’obtenen, així com la distribució posterior.
b) El subconcepte 21300, anomenat “Reparació i conservació de maquinària, instal·lacions i equipament” per fer front a les despeses derivades d’eventuals intervencions d’urgència en qualsevol de les finques agràries de Casa Rossell que el Govern té arrendades a tercers.
c) El subconcepte 22160, anomenat “Productes farmacèutics i sanitaris”, per atendre les necessitats urgents de vacunació o tractament massiu de part o de la totalitat de la cabana ramadera nacional en cas d’alerta sanitària, en aplicació de les decisions preses pel Govern i les obligacions contretes per Andorra amb els organismes internacionals de salut animal.
d) El subconcepte 22700, anomenat “Treballs realitzats per empreses de neteja i sanejament”, per procedir al finançament de les despeses d’intervenció en cas d’alerta sanitària, en aplicació de les decisions preses pel Govern, la legislació vigent i les obligacions contretes per Andorra amb els organismes internacionals de salut animal.
e) El subconcepte 22760, anomenat “Treballs realitzats per empreses. Estudis i treballs tècnics”, per finançar les accions de desenvolupament del Programa d’ajuts indirectes en benefici de les produccions agroalimentàries locals o de les produccions alimentàries artesanes, en aplicació de les decisions preses pel Govern en matèria de foment de les produccions locals.
f) El subconcepte 47290, anomenat “Altres empreses privades”, del projecte “Sanitat animal”, per fer front a les indemnitzacions als titulars d’explotacions ramaderes en cas d’haver de sacrificar part o la totalitat dels animals d’una o diverses explotacions a causa de la detecció de malalties infeccioses o altres processos de risc per a la salut, en aplicació de la normativa vigent en matèria de vigilància sanitària del bestiar de renda.
g) El subconcepte 61310, anomenat “Reposició i millora de maquinària i equipaments”, del projecte “Escorxador Nacional”, per poder finançar la reposició de maquinària i altres millores dels equipaments de l’escorxador amb la finalitat de poder assegurar la continuïtat de la prestació del servei públic i el manteniment de la seva homologació d’acord amb els estàndards normatius establerts.


18. El subconcepte 48210, anomenat “Federacions i clubs esportius”, de la Secretaria d’Estat d’Esports, per fer front al pagament dels ajuts als esportistes i als tècnics inclosos dins del programa d’alt rendiment (beques ARA), d’acord amb l’articulat del capítol segon de la Llei 37/2018, del 20 de desembre, de l’esport del Principat d’Andorra.

19. Les partides següents del Departament d’Ordenament Territorial:

a) El subconcepte 21400, anomenat “Reparació i conservació. Material de transport”, del projecte “Obres públiques” per fer front a les despeses imprevistes de reparació de vehicles de la flota del Govern.
b) El subconcepte 22190, anomenat “Altres subministraments”, del projecte “Viabilitat hivernal”, per fer front al subministrament de sal de desgel per a la temporada d’hivern.
c) El subconcepte 47290, “A altres empreses privades”, per fer front a la subvenció en concepte de compensació a l’empresa concessionària per no cobrar peatge en cas de fortes nevades pel tancament del port d’Envalira.


20. El subconcepte 22760, anomenat “Treballs realitzats per empreses. Estudis i treballs tècnics”, destinat a assessoraments relacionats amb qüestions estratègiques del Govern en el marc de les relacions internacionals, en matèria de blanqueig i en matèria tributària, principalment, en concordança amb l’obertura econòmica i l’apropament a Europa; els subconceptes del projecte anomenat “Iniciatives monetàries i econòmiques” de la Secretaria d’Estat d’Afers Financers Internacionals; i el subconcepte 41119, anomenat “Agència Estatal de Resolució d’Entitats Bancàries”, per respondre a la transferència corrent per finançar les despeses d’aquesta entitat, en cas que aquesta institució no obtingui ingressos extraordinaris durant l’exercici del 2022.

21. Les partides següents dintre del pressupost del Consell Regulador Andorrà del Joc:

a) El subconcepte 22630, anomenat “Jurídic i contenciós”, per fer front a les despeses derivades dels diferents processos jurisdiccionals que es pugin esdevenir arran de les activitats del Consell Regulador Andorrà del Joc.
b) El subconcepte 41120, anomenat “Consell Regulador Andorrà del Joc”, destinat a la transferència corrent al Consell Regulador Andorrà del Joc per fer front a les seves despeses de funcionament.
En qualsevol cas, aquest subconcepte solament és ampliable si hi ha un decalatge en el temps quant a la liquidació dels ingressos previstos en concepte de les taxes respectives, o bé, en el cas que esdevingui necessari finançar despeses en concepte de “treballs realitzats per empreses, estudis i treballs tècnics” relacionats amb la redacció de la legislació en matèria de joc i finançar despeses en concepte de jurisdicció i contenciosos relacionades amb els processos jurisdiccionals que es puguin esdevenir arran de les activitats del Consell Regulador Andorrà del Joc.
c) El subconcepte 94100, anomenat, “Fiança de concursos i subhastes”, dintre del pressupost del Consell Regulador Andorrà del Joc, que queda habilitat per fer front al retorn de les fiances provisionals dipositades pels concursants en la licitació d’una llicència de classe A per instal·lar i explotar un casino de joc al Principat d’Andorra que no resultin adjudicataris un cop finalitzat el concurs.
L’ampliació d’aquest subconcepte es finança amb el romanent de tresoreria de l’entitat que correspon als ingressos liquidats i cobrats en l’exercici 2017 en concepte de fiances provisionals.


22. Les partides següents del ministeri encarregat del medi ambient i de la sostenibilitat:

a) El subconcepte 20100, anomenat “Centre de Tractament de Residus d’Andorra SA”, per fer front a la despesa de gestió de fang de les depuradores.
b) El subconcepte 20103, anomenat “Estacions depuradores d’aigües residuals”.
c) Els subconceptes 22700, anomenat “Treballs realitzats per empreses de neteja i sanejament”, i 22760, anomenat “Treballs realitzats per empreses. Estudis i treballs tècnics”, per fer front a treballs de descontaminació de sòls amb caràcter d’emergència, tal com preveu el Reglament de sòls contaminats, del 17 de febrer del 2010.
d) El subconcepte 48240, anomenat “Institucions sense finalitat de lucre, associacions col·laboradores”, per fer front al reemborsament de les quotes de caça i pesca de la Federació Andorrana de Caça i Pesca.
e) Els subconceptes 49200, anomenat “A l’exterior”; 49206, anomenat “A Organismes Internacionals”, i 49260, anomenat “CTP”, per respondre a les obligacions adquirides per Andorra prop dels organismes nacionals i internacionals.
f) El subconcepte 78245, anomenat “A famílies”, per respondre al Programa de finançament preferent per al foment de la rehabilitació del parc immobiliari, la millora de l’eficiència energètica dels edificis i l’ús de les energies renovables, d’acord amb les disposicions addicionals primera i segona de la Llei 21/2013, del 10 d’octubre, per al foment de la rehabilitació del parc immobiliari, la millora de l’eficiència energètica dels edificis i l’ús de les energies renovables, i el Reglament regulador del Programa esmentat.


23. Les partides següents del Ministeri de Presidència, Economia i Empresa:

a) El subconcepte 47260, anomenat “Línies de transport regular nacional de viatgers”, del “Projecte d’administració del transport”, per fer front a l’eventual dèficit ocasionat per l’explotació de les concessions de les línies de transport.
b) El subconcepte 47290, anomenat “A altres empreses privades”, del projecte “Conveni aeroport Andorra- La Seu”, per fer front a les despeses de promoció de l’aeroport en el cas d’existir una aerolínia comercial.
c) El subconcepte 41214, anomenat “Cambra de Comerç”.


24. La partida següent del Ministeri de Cultura i Esports i concretament el subconcepte 22680 de política lingüística i promoció del català.

25. Les partides següents dintre del pressupost de Forces Elèctriques d’Andorra:

a) El subconcepte 21391, “Reparacions per avaries”.
b) El subconcepte 21392, “Modificacions a demanda”.
c) El subconcepte 22630, “Jurisdicció i contenciosos”.
d) El subconcepte 22810, “Compra d’energia”.
e) El subconcepte 22811, “Serveis de transformació d’energia”
f) El subconcepte 22820, “Material per a vendes”
g) Subconcepte 60366, “Línies de mitjana tensió” (petició abonats)
h) Subconcepte 60367, “Estació transformadora” (petició abonats)
i) Subconcepte 60369, “Quadres i comptadors” (petició abonats)
- totes elles destinades a respondre a la demanda dels clients

j) El concepte 801, “Deute del sector públic a llarg termini”, per gestionar els excedents de tresoreria de l’ens”.
k) Els crèdits destinats a l’adquisició d’accions per compra o ampliació de capital de les societats dependents de FEDA, reflectides en el concepte 820, “Adquisicions d’accions del sector públic”.


26. Les partides següents dintre del pressupost de la Caixa Andorrana de Seguretat Social:

a) El subconcepte 22630, “Jurídic i contenciós”.
b) El concepte 227, “Treballs realitzats per empreses”, per a estudis i treballs tècnics relacionats amb la implementació i modificacions normatives derivades de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de las persones físiques, i de la Llei 17/2008, del 3 d’octubre, de la seguretat social, i les seves modificacions posteriors, així com els que es derivin de la reforma sanitària.
c) El concepte 421, “Transferències corrents per prestacions de branca general”.
d) El concepte 423, “Transferències corrents per prestacions de branca jubilació”.
e) El concepte 711, “Transferències al Fons de reserva de jubilació”
f) El concepte 831, “Préstecs a mitjà i llarg termini”, per a despeses derivades dels convenis amb les seguretats socials espanyola, francesa i portuguesa i per a préstecs financers.


27. Les partides següents dintre del pressupost del Fons de Reserva de Jubilació:

a) El subconcepte 22601, “Serveis bancaris”
b) El concepte 349, “Altres despeses financeres”
c) El concepte 811, “Aportacions a fons de reserves”
d) El subconcepte 89000, “Altres variacions d’actius financers”


28. Les partides següents dintre del pressupost del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària:

a) El concepte 213, “Reparació i conservació. Maquinària, instal·lacions”.
b) El concepte 216, “Reparació i conservació d’equipaments informàtics”.
c) El concepte 218, “Reparació i conservació d’aparells i instruments mèdics”.
d) El subconcepte 22040, anomenat “Material d’informàtica”
e) El concepte 221, “Subministraments”, per atendre les necessitats derivades de l’activitat hospitalària.
f) El subconcepte 22340, anomenat “Transport helicòpter”, per fer front a les despeses a càrrec del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària del contracte dels serveis d’helicòpter formalitzat pel Govern.
g) El concepte 227, “Treballs realitzats per altres empreses”.
Sempre que les despeses associades als conceptes esmentats afectin o puguin afectar el desenvolupament normal de l’activitat hospitalària.
h) El subconcepte 47290, “Transferències corrents a empreses privades”, per atendre la subvenció a l’explotació per garantir el servei de transport sociosanitari intern programat, individual i col·lectiu, que duu a terme la Creu Roja Andorrana fins que s’adjudiqui en el marc d’un nou contracte de servei de transport sanitari no assistit; i d’altra banda, per finançar els imports relatius al restabliment de l’equilibri econòmic dels contractes pels quals l’Administració ha de compensar el contractista.


29. Les partides següents dintre del pressupost de l’Autoritat Financera Andorrana (AFA):

a) El subconcepte 22760, “Treballs realitzats per empreses. Estudis i treballs tècnics”, per fer front a les despeses d’assessoraments legals per a defensa de l’AFA en el cas de litigis derivats de demandes judicials o reclamacions administratives no notificades en la data d’elaboració del pressupost, així com a les despeses per a estudis i treballs tècnics derivades de la implementació de l’Acord monetari.
Les partides destinades a optimitzar els rendiments dels saldos de tresoreria:
b) El concepte 800, “Adquisició de deute del sector públic a curt termini”.
c) El concepte 801, “Adquisició de deute del sector públic a llarg termini”.


30. Les partides següents dintre del pressupost de l’Agència Andorrana Antidopatge:

a) El subconcepte 22300, “Transport de mercaderies”, per atendre les necessitats de transport extra de les mostres dels controls de dopatge requerits per part de l’Agència Mundial Antidopatge, alguna altra agència antidopatge o alguna empresa d’extracció de mostres.
b) El subconcepte 22160, “Productes farmacèutics i sanitaris”, per atendre les necessitats d’adquisició de material de control de dopatge, fruit de requeriments d’anàlisis extraordinaris per part de l’Agència Mundial Antidopatge, alguna altra agència antidopatge o alguna empresa d’extracció de mostres; de casos analítics adversos o de passaports biològics sospitosos.
c) El subconcepte 22161, “Anàlisis clíniques”, per atendre les necessitats d’anàlisis de mostres de control de dopatge, fruit de requeriments extraordinaris per part de l’Agència Mundial Antidopatge, alguna altra agència antidopatge o alguna empresa d’extracció de mostres; de casos analítics adversos o de passaports biològics sospitosos.
d) El subconcepte 22760, “Treballs realitzats per empreses. Estudis i treballs tècnics”, per fer front a les despeses d’assessoraments legals per a la defensa de l’AGAD en el cas d’al·legacions en el si de la Comissió de Disciplina contra el dopatge per part dels acusats d’infracció de les normes antidopatge, o per part dels esportistes en relació amb suspensions provisionals o decisions del Comitè d’Autoritzacions d’Ús Terapèutic.


31. Els crèdits destinats al pagament de l’impost de societats que les entitats públiques i parapúbliques i de dret públic han de fer efectius durant l’exercici pressupostari del 2022, d’acord amb el que preveu la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats, i les seves modificacions posteriors.

32. El concepte 841, d’actius financers per fer front al pagament de la prestació de garanties mitjançant un aval en el marc dels programes següents:

a) Programa de crèdits destinat al finançament privilegiat d’empreses de valor afegit i/o de caràcter innovador, i programa de microcrèdits destinat al finançament privilegiat d’empreses o negocis de nova creació o establerts al país, d’acord amb el Decret del 13 de març del 2013, respectivament.
b) Programa de finançament preferent d’acord amb la Llei 21/2013, del 10 d’octubre, per al foment de la rehabilitació del parc immobiliari, la millora de l’eficiència energètica dels edificis i l’ús de les energies renovables, amb els Reglaments reguladors d’aquest programa, anomenat “Renova”.
c) Programa extraordinari d’avals per la situació d’emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2 destinat al finançament de les empreses i els negocis que s’acullin als supòsits fixats per decret, d’acord amb la disposició addicional primera de la Llei 5/2020, del 18 d’abril, de noves mesures excepcionals i urgents per la situació d’emergència sanitària causada per la pandèmia del SARS-CoV-2.


33. El subconcepte 87102, “Aportació de capital a un fons públic privat per l’habitatge”, per desenvolupar un fons públic privat d’inversió que ajudi a incrementar l’oferta d’habitatge de lloguer.

34. El subconcepte 48292, “Mútua dels empleats de l’Administració general i justícia”, per fer front a les despeses derivades dels accidents de treball i per assumir la despesa de la cobertura del 100% de les baixes superiors a 150 dies.

35. La tramitació dels crèdits ampliables ha d’incloure la determinació dels ingressos concrets destinats a finançar-los, que poden ser una recaptació d’ingressos més gran del que s’ha previst, una transferència d’altres crèdits que s’estimin reduïbles o una disminució de tresoreria. Únicament es poden finançar mitjançant els ingressos provinents d’un nou endeutament, autoritzat a aquest efecte per la Llei del pressupost de l’Administració general, els crèdits ampliables relatius a les obligacions corresponents a les eventuals execucions de les prestacions de garanties mitjançant avals establertes en les lleis vigents.

36. El Govern ha de comunicar al Consell General qualsevol ampliació efectuada sobre la base de qualsevol dels supòsits exposats anteriorment, en el decurs dels trenta dies hàbils que segueixen a l’ampliació esmentada.

Mostra redacció anterior, vigent del 15/02/2022 al 19/10/2022
Article 4. Crèdits ampliables

En qualsevol cas, en aplicació de l’article 25 de la Llei general de les finances públiques i les seves modificacions posteriors, tenen caràcter d’ampliables fins a una suma igual a les obligacions que calgui comprometre, amb el compliment previ de les normes vigents, els crèdits següents amb aplicació a totes les seccions o els ministeris del Govern i entitats parapúbliques i de dret públic:

1. Els crèdits que es destinin al pagament de comissions, al pagament de fiances, al pagament d’interessos i amortitzacions d’operacions d’endeutament i a la devolució de retencions de garantia.

2. Els crèdits destinats a satisfer, mitjançant una transacció judicial o sentència judicial ferma, les responsabilitats pecuniàries i les despeses derivades de procediments contenciosos.

3. Els crèdits destinats a atendre altres despeses derivades de preceptes legals o d’obligacions contractuals directament lligades als ingressos de l’Estat.

4. Els crèdits corresponents a despeses derivades d’obligacions sobrevingudes a l’Administració i alienes a la seva actuació d’acord amb el procés administratiu pertinent als crèdits ampliables.

5. Els crèdits corresponents a despeses derivades de les actuacions encomanades al saig per a l’execució forçosa dels actes administratius executoris en el marc de la Llei 43/2014, del 18 de desembre, del saig i del Reglament regulador dels barems dels honoraris remuneradors dels serveis del saig.

6. Els subconceptes destinats a finançar les despeses causades per danys que cobreix l’assegurança.

7. Les partides de retribució del personal següents:

a) El concepte 100, anomenat “Retribucions bàsiques i altres remuneracions d’alts càrrecs”.
b) El concepte 110, anomenat “Remuneracions bàsiques i altres remuneracions de personal fix”, a excepció del subconcepte 11080, anomenat “Noves contractacions de personal fix”.
c) El concepte 130, anomenat “Remuneracions bàsiques i altres remuneracions de personal interí”.
d) El concepte 160, anomenat “Quotes seguretat social”.
e) El concepte 161, anomenat “Prestacions socials”.
f) El concepte 163, anomenat “Despeses socials del personal”.


8. Les partides següents, dintre dels ministeris encarregats dels afers socials, de la joventut, de la igualtat i de la salut:

a) El subconcepte 22160, anomenat “Productes farmacèutics i sanitaris”, per atendre les necessitats de l’aparició d’una pandèmia.
b) El subconcepte 22760, anomenat “Treballs realitzats per empreses. Estudis i treballs tècnics”, i el subconcepte 22790, anomenat “Altres treballs a l’exterior”, per fer front a les despeses d’aquesta naturalesa derivades de possibles accions o treballs per contenir la pandèmia.
c) El subconcepte 22760, anomenat “Treballs realitzats per empreses. Estudis i treballs tècnics”, per atendre les despeses de transport sanitari no assistit.
d) El subconcepte 41111, anomenat “Servei Andorrà d’Atenció Sanitària”, per fer front a les despeses de funcionament del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària.
e) El subconcepte 41112, anomenat “Caixa Andorrana de Seguretat Social”, per fer front a les despeses a càrrec del Govern del sistema de seguretat social, d’acord amb els articles 86.3 i 220.6 de la Llei 17/2008, del 3 d’octubre, de la seguretat social i les seves modificacions posteriors.
f) El subconcepte 48202, anomenat “Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell”.
g) El subconcepte 48240, anomenat “Institucions sense finalitat de lucre, associacions col·laboradores”.
h) El subconcepte 48255, anomenat “Ajudes a la cobertura sanitària”.
i) El subconcepte 48260, anomenat “Pensions adults discapacitats i de beneficència”.
j) El subconcepte 48263, anomenat “Pensions de solidaritat”.
k) El subconcepte 48265, anomenat “Ajudes inserció sociolaboral”.
l) El subconcepte 48266, anomenat “Ajuts a l’habitatge de lloguer”.
ll) El subconcepte 48267, anomenat “Ajuts a fills a càrrec”.
m) El subconcepte 48290, anomenat “A famílies”.


9. Els subconceptes del projecte “Cooperació Andorra-UE”, de la Secretaria d’Estat d’Afers Europeus, destinats a finançar les despeses derivades de la negociació d’un acord d’associació amb la Unió Europea.

10. Les partides següents del ministeri encarregat de la justícia i interior:

a) El subconcepte 22630, anomenat “Jurisdicció i contenciosos”, per fer front a les despeses derivades de l’assistència lletrada per torn de guàrdia i d’ofici davant del Cos de Policia i dels batlles i tribunals.
b) El subconcepte 22790, anomenat “Altres treballs a l’exterior”, del projecte “Justícia juvenil i mesures penals alternatives” destinat a fer front a les despeses derivades de les condemnes de menors en aplicació de la Llei 15/2019, del 15 de febrer, qualificada de la responsabilitat penal de les persones menors d’edat, respectivament.
c) El subconcepte 22720, anomenat “Treballs realitzats per empreses de valoracions i peritatges”, per fer front a les despeses derivades de proves pericials, altres peritatges, autòpsies i reconeixements mèdics, del Departament de Justícia i Interior.
d) El subconcepte 22150, anomenat “Productes alimentaris”, per fer front a la manutenció dels interns del Centre Penitenciari; el subconcepte 22160, “Productes farmacèutics i sanitaris”, per fer front al subministrament de medicaments no proveïts pel Centre Hospitalari; el subconcepte 22170, “Primeres matèries, fungibles i serveis”, per fer front al subministrament del material per als tallers ocupacionals que duen a terme els interns del Centre Penitenciari; i el subconcepte 22640, anomenat “Despeses serveis sanitaris”, per fer front a les visites mèdiques als interns del Centre Penitenciari; tots del Departament d’Institucions Penitenciàries.
e) El subconcepte 48290, anomenat “A famílies”, per realitzar les cotitzacions a la CASS dels interns del Centre Penitenciari, tal com preveu l’article 221 de la Llei 17/2008, del 3 d’octubre, de la seguretat social i les seves modificacions posteriors.
f) El subconcepte 22640, anomenat “Despeses serveis sanitaris”, del Departament d’Immigració, per fer front a les despeses de les revisions mèdiques del Servei d’Immigració.
g) El subconcepte 22900, anomenat “Imprevistos o insuficiències”, del Departament de Protecció Civil i Gestió d’Emergències, per fer front a despeses derivades de situacions d’emergència.
h) Els subconceptes següents del Departament de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvaments, per fer front a despeses derivades de situacions d’emergència o imprevistos:
- 22160, anomenat “Productes farmacèutics i sanitaris”.
- 22900, anomenat “Imprevistos o insuficiències”
- 60380, anomenat “Maquinària i equipament industrial”
- 60390, anomenat “Altra maquinària i equipament”
- 60410, anomenat “Vehicles pesants”
- 60870, anomenat “Equipaments de seguretat”


11. El subconcepte 22340, anomenat “Transport helicòpter”, del projecte “Mitjans de transport aeri”, per fer front a les despeses de contractació dels serveis d’helicòpter.

12. Les partides següents del Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior:

a) Els subconceptes destinats al pagament dels ajuts atorgats en el marc de la Llei 9/2014, del 3 de juny, d’ajuts a l’estudi i les seves modificacions posteriors.
b) El subconcepte 22320, anomenat “Col·lectiu persones”, i el subconcepte 48235, anomenat “Subvencions AbonAndBus Nacional”, del Departament de Sistemes Educatius, Ensenyament Superior i Relacions Internacionals, per fer front a les despeses derivades del projecte “AbonAndBus”.
c) El subconcepte 22683, anomenat “Promoció esportiva”, per fer front a les despeses derivades de l’activitat d’esquí escolar, d’acord amb els articles 5, 14, 15, 16 i 20 del Reglament de l’esquí escolar, del 8 de gener del 2020.
d) El subconcepte 48202, anomenat “Escola Especialitzada Nostra Senyora de Meritxell”, per fer front a les despeses derivades del projecte Progrés.
e) Els subconceptes 22320, anomenat “Col·lectiu persones”, i 48231, anomenat “Subvencions bus lliure”, del Departament de Sistemes Educatius, Ensenyament Superior i Relacions Internacionals, per fer front a les despeses derivades del bus lliure.
f) El subconcepte 48238, anomenat “Subvencions esquí extraescolar”, per fer front al pagament de les subvencions dels forfets extraescolars, universitaris i acompanyants, d’acord amb l’edicte del 21-20-2020 pel qual es fan públics els preus del forfet escolar diari i l’hora de monitor per alumne i de la subvenció corresponent als forfets d’esquí.


13. Els crèdits destinats al pagament de dividends que les entitats parapúbliques o de dret públic i les societats públiques han de fer efectius durant l’exercici pressupostari del 2022.

14. El concepte 224, anomenat “Primes d’assegurances”, per fer front a les primes de responsabilitat civil, els accidents individuals, els vehicles i ginys, l’assistència a persones, el multirisc d’incendi i el robatori.

15. El subconcepte 22720, anomenat “Treballs realitzats per empreses de valoracions i peritatges”, per fer front a les despeses dels peritatges efectuats, en relació amb el cobrament de l’impost de transmissions patrimonials, d’acord amb l’article 14 de la Llei de l’impost sobre transmissions patrimonials immobiliàries, del 29 de desembre del 2000 i les seves modificacions posteriors, i en relació amb el cobrament de l’impost general indirecte de transmissions patrimonials entre empresaris, d’acord amb l’article 48 de la Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’impost general indirecte i les seves modificacions posteriors.

16. Les partides següents del Ministeri d’Afers Exteriors:

a) El subconcepte 22635, anomenat “Repatriació de nacionals”, del Departament d’Afers Bilaterals i Consulars.
b) El subconcepte 49206, anomenat “A organismes internacionals”, del Departament d’Afers Multilaterals i Cooperació, per atendre les quotes obligatòries derivades de possibles adhesions a organismes internacionals.
c) El subconcepte 49210, anomenat “Consell d’Europa”, del Departament d’Afers Multilaterals i Cooperació, per atendre les contribucions obligatòries al Consell d’Europa.
d) El subconcepte 49220, anomenat “ONU”, del Departament d’Afers Multilaterals i Cooperació, per atendre les contribucions obligatòries a les Nacions Unides.
e) El subconcepte 49245, anomenat “Retorn taxes diplomàtiques”, del Departament d’Afers Bilaterals i Consulars, destinat al retorn d’impostos al personal diplomàtic segons les disposicions de les convencions de Viena sobre relacions diplomàtiques i sobre relacions consulars.
f) El subconcepte 49270, anomenat “Cooperació per al desenvolupament i altres”, del Departament d’Afers Multilaterals i Cooperació, per prestar ajuda en casos de catàstrofes.


17. Les partides següents del Departament d’Agricultura:

a) El subconcepte 47240, anomenat “Gestió de l’escorxador (ENA)”, per fer front a les despeses per poder tornar a licitar i adjudicar la concessió de la gestió del servei públic de l’Escorxador Nacional, per al sacrifici i la transformació del bestiar de renda per produir les canals de carn i altres productes derivats que se n’obtenen, així com la distribució posterior.
b) El subconcepte 21300, anomenat “Reparació i conservació de maquinària, instal·lacions i equipament” per fer front a les despeses derivades d’eventuals intervencions d’urgència en qualsevol de les finques agràries de Casa Rossell que el Govern té arrendades a tercers.
c) El subconcepte 22160, anomenat “Productes farmacèutics i sanitaris”, per atendre les necessitats urgents de vacunació o tractament massiu de part o de la totalitat de la cabana ramadera nacional en cas d’alerta sanitària, en aplicació de les decisions preses pel Govern i les obligacions contretes per Andorra amb els organismes internacionals de salut animal.
d) El subconcepte 22700, anomenat “Treballs realitzats per empreses de neteja i sanejament”, per procedir al finançament de les despeses d’intervenció en cas d’alerta sanitària, en aplicació de les decisions preses pel Govern, la legislació vigent i les obligacions contretes per Andorra amb els organismes internacionals de salut animal.
e) El subconcepte 22760, anomenat “Treballs realitzats per empreses. Estudis i treballs tècnics”, per finançar les accions de desenvolupament del Programa d’ajuts indirectes en benefici de les produccions agroalimentàries locals o de les produccions alimentàries artesanes, en aplicació de les decisions preses pel Govern en matèria de foment de les produccions locals.
f) El subconcepte 47290, anomenat “Altres empreses privades”, del projecte “Sanitat animal”, per fer front a les indemnitzacions als titulars d’explotacions ramaderes en cas d’haver de sacrificar part o la totalitat dels animals d’una o diverses explotacions a causa de la detecció de malalties infeccioses o altres processos de risc per a la salut, en aplicació de la normativa vigent en matèria de vigilància sanitària del bestiar de renda.
g) El subconcepte 61310, anomenat “Reposició i millora de maquinària i equipaments”, del projecte “Escorxador Nacional”, per poder finançar la reposició de maquinària i altres millores dels equipaments de l’escorxador amb la finalitat de poder assegurar la continuïtat de la prestació del servei públic i el manteniment de la seva homologació d’acord amb els estàndards normatius establerts.


18. El subconcepte 48210, anomenat “Federacions i clubs esportius”, de la Secretaria d’Estat d’Esports, per fer front al pagament dels ajuts als esportistes i als tècnics inclosos dins del programa d’alt rendiment (beques ARA), d’acord amb l’articulat del capítol segon de la Llei 37/2018, del 20 de desembre, de l’esport del Principat d’Andorra.

19. Les partides següents del Departament d’Ordenament Territorial:

a) El subconcepte 21400, anomenat “Reparació i conservació. Material de transport”, del projecte “Obres públiques” per fer front a les despeses imprevistes de reparació de vehicles de la flota del Govern.
b) El subconcepte 22190, anomenat “Altres subministraments”, del projecte “Viabilitat hivernal”, per fer front al subministrament de sal de desgel per a la temporada d’hivern.
c) El subconcepte 47290, “A altres empreses privades”, per fer front a la subvenció en concepte de compensació a l’empresa concessionària per no cobrar peatge en cas de fortes nevades pel tancament del port d’Envalira.


20. El subconcepte 22760, anomenat “Treballs realitzats per empreses. Estudis i treballs tècnics”, destinat a assessoraments relacionats amb qüestions estratègiques del Govern en el marc de les relacions internacionals, en matèria de blanqueig i en matèria tributària, principalment, en concordança amb l’obertura econòmica i l’apropament a Europa; els subconceptes del projecte anomenat “Iniciatives monetàries i econòmiques” de la Secretaria d’Estat d’Afers Financers Internacionals; i el subconcepte 41119, anomenat “Agència Estatal de Resolució d’Entitats Bancàries”, per respondre a la transferència corrent per finançar les despeses d’aquesta entitat, en cas que aquesta institució no obtingui ingressos extraordinaris durant l’exercici del 2022.

21. Les partides següents dintre del pressupost del Consell Regulador Andorrà del Joc:

a) El subconcepte 22630, anomenat “Jurídic i contenciós”, per fer front a les despeses derivades dels diferents processos jurisdiccionals que es pugin esdevenir arran de les activitats del Consell Regulador Andorrà del Joc.
b) El subconcepte 41120, anomenat “Consell Regulador Andorrà del Joc”, destinat a la transferència corrent al Consell Regulador Andorrà del Joc per fer front a les seves despeses de funcionament.
En qualsevol cas, aquest subconcepte solament és ampliable si hi ha un decalatge en el temps quant a la liquidació dels ingressos previstos en concepte de les taxes respectives, o bé, en el cas que esdevingui necessari finançar despeses en concepte de “treballs realitzats per empreses, estudis i treballs tècnics” relacionats amb la redacció de la legislació en matèria de joc i finançar despeses en concepte de jurisdicció i contenciosos relacionades amb els processos jurisdiccionals que es puguin esdevenir arran de les activitats del Consell Regulador Andorrà del Joc.
c) El subconcepte 94100, anomenat, “Fiança de concursos i subhastes”, dintre del pressupost del Consell Regulador Andorrà del Joc, que queda habilitat per fer front al retorn de les fiances provisionals dipositades pels concursants en la licitació d’una llicència de classe A per instal·lar i explotar un casino de joc al Principat d’Andorra que no resultin adjudicataris un cop finalitzat el concurs.
L’ampliació d’aquest subconcepte es finança amb el romanent de tresoreria de l’entitat que correspon als ingressos liquidats i cobrats en l’exercici 2017 en concepte de fiances provisionals.


22. Les partides següents del ministeri encarregat del medi ambient i de la sostenibilitat:

a) El subconcepte 20100, anomenat “Centre de Tractament de Residus d’Andorra SA”, per fer front a la despesa de gestió de fang de les depuradores.
b) El subconcepte 20103, anomenat “Estacions depuradores d’aigües residuals”.
c) Els subconceptes 22700, anomenat “Treballs realitzats per empreses de neteja i sanejament”, i 22760, anomenat “Treballs realitzats per empreses. Estudis i treballs tècnics”, per fer front a treballs de descontaminació de sòls amb caràcter d’emergència, tal com preveu el Reglament de sòls contaminats, del 17 de febrer del 2010.
d) El subconcepte 48240, anomenat “Institucions sense finalitat de lucre, associacions col·laboradores”, per fer front al reemborsament de les quotes de caça i pesca de la Federació Andorrana de Caça i Pesca.
e) Els subconceptes 49200, anomenat “A l’exterior”; 49206, anomenat “A Organismes Internacionals”, i 49260, anomenat “CTP”, per respondre a les obligacions adquirides per Andorra prop dels organismes nacionals i internacionals.
f) El subconcepte 78245, anomenat “A famílies”, per respondre al Programa de finançament preferent per al foment de la rehabilitació del parc immobiliari, la millora de l’eficiència energètica dels edificis i l’ús de les energies renovables, d’acord amb les disposicions addicionals primera i segona de la Llei 21/2013, del 10 d’octubre, per al foment de la rehabilitació del parc immobiliari, la millora de l’eficiència energètica dels edificis i l’ús de les energies renovables, i el Reglament regulador del Programa esmentat.


23. Les partides següents del Ministeri de Presidència, Economia i Empresa:

a) El subconcepte 47260, anomenat “Línies de transport regular nacional de viatgers”, del “Projecte d’administració del transport”, per fer front a l’eventual dèficit ocasionat per l’explotació de les concessions de les línies de transport.
b) El subconcepte 47290, anomenat “A altres empreses privades”, del projecte “Conveni aeroport Andorra- La Seu”, per fer front a les despeses de promoció de l’aeroport en el cas d’existir una aerolínia comercial.
c) El subconcepte 41214, anomenat “Cambra de Comerç”.


24. La partida següent del Ministeri de Cultura i Esports i concretament el subconcepte 22680 de política lingüística i promoció del català.

25. Les partides següents dintre del pressupost de Forces Elèctriques d’Andorra:

a) El subconcepte 21391, “Reparacions per avaries”.
b) El subconcepte 21392, “Modificacions a demanda”.
c) El subconcepte 22630, “Jurisdicció i contenciosos”.
d) El subconcepte 22810, “Compra d’energia”.
e) El subconcepte 22811, “Serveis de transformació d’energia”
f) El subconcepte 22820, “Material per a vendes”
g) Subconcepte 60366, “Línies de mitjana tensió” (petició abonats)
h) Subconcepte 60367, “Estació transformadora” (petició abonats)
i) Subconcepte 60369, “Quadres i comptadors” (petició abonats)
- totes elles destinades a respondre a la demanda dels clients

j) El concepte 801, “Deute del sector públic a llarg termini”, per gestionar els excedents de tresoreria de l’ens”.
k) Els crèdits destinats a l’adquisició d’accions per compra o ampliació de capital de les societats dependents de FEDA, reflectides en el concepte 820, “Adquisicions d’accions del sector públic”.


26. Les partides següents dintre del pressupost de la Caixa Andorrana de Seguretat Social:

a) El subconcepte 22630, “Jurídic i contenciós”.
b) El concepte 227, “Treballs realitzats per empreses”, per a estudis i treballs tècnics relacionats amb la implementació i modificacions normatives derivades de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de las persones físiques, i de la Llei 17/2008, del 3 d’octubre, de la seguretat social, i les seves modificacions posteriors, així com els que es derivin de la reforma sanitària.
c) El concepte 421, “Transferències corrents per prestacions de branca general”.
d) El concepte 423, “Transferències corrents per prestacions de branca jubilació”.
e) El concepte 711, “Transferències al Fons de reserva de jubilació”
f) El concepte 831, “Préstecs a mitjà i llarg termini”, per a despeses derivades dels convenis amb les seguretats socials espanyola, francesa i portuguesa i per a préstecs financers.


27. Les partides següents dintre del pressupost del Fons de Reserva de Jubilació:

a) El subconcepte 22601, “Serveis bancaris”
b) El concepte 349, “Altres despeses financeres”
c) El concepte 811, “Aportacions a fons de reserves”
d) El subconcepte 89000, “Altres variacions d’actius financers”


28. Les partides següents dintre del pressupost del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària:

a) El concepte 213, “Reparació i conservació. Maquinària, instal·lacions”.
b) El concepte 216, “Reparació i conservació d’equipaments informàtics”.
c) El concepte 218, “Reparació i conservació d’aparells i instruments mèdics”.
d) El subconcepte 22040, anomenat “Material d’informàtica”
e) El concepte 221, “Subministraments”, per atendre les necessitats derivades de l’activitat hospitalària.
f) El subconcepte 22340, anomenat “Transport helicòpter”, per fer front a les despeses a càrrec del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària del contracte dels serveis d’helicòpter formalitzat pel Govern.
g) El concepte 227, “Treballs realitzats per altres empreses”.
Sempre que les despeses associades als conceptes esmentats afectin o puguin afectar el desenvolupament normal de l’activitat hospitalària.
h) El subconcepte 47290, “Transferències corrents a empreses privades”, per fer front a la subvenció a l’explotació per garantir el servei de transport sociosanitari intern programat, individual i col·lectiu, que duu a terme la Creu Roja Andorrana fins que s’adjudiqui en el marc d’un nou contracte de servei de transport sanitari no assistit.


29. Les partides següents dintre del pressupost de l’Autoritat Financera Andorrana (AFA):

a) El subconcepte 22760, “Treballs realitzats per empreses. Estudis i treballs tècnics”, per fer front a les despeses d’assessoraments legals per a defensa de l’AFA en el cas de litigis derivats de demandes judicials o reclamacions administratives no notificades en la data d’elaboració del pressupost, així com a les despeses per a estudis i treballs tècnics derivades de la implementació de l’Acord monetari.
Les partides destinades a optimitzar els rendiments dels saldos de tresoreria:
b) El concepte 800, “Adquisició de deute del sector públic a curt termini”.
c) El concepte 801, “Adquisició de deute del sector públic a llarg termini”.


30. Les partides següents dintre del pressupost de l’Agència Andorrana Antidopatge:

a) El subconcepte 22300, “Transport de mercaderies”, per atendre les necessitats de transport extra de les mostres dels controls de dopatge requerits per part de l’Agència Mundial Antidopatge, alguna altra agència antidopatge o alguna empresa d’extracció de mostres.
b) El subconcepte 22160, “Productes farmacèutics i sanitaris”, per atendre les necessitats d’adquisició de material de control de dopatge, fruit de requeriments d’anàlisis extraordinaris per part de l’Agència Mundial Antidopatge, alguna altra agència antidopatge o alguna empresa d’extracció de mostres; de casos analítics adversos o de passaports biològics sospitosos.
c) El subconcepte 22161, “Anàlisis clíniques”, per atendre les necessitats d’anàlisis de mostres de control de dopatge, fruit de requeriments extraordinaris per part de l’Agència Mundial Antidopatge, alguna altra agència antidopatge o alguna empresa d’extracció de mostres; de casos analítics adversos o de passaports biològics sospitosos.
d) El subconcepte 22760, “Treballs realitzats per empreses. Estudis i treballs tècnics”, per fer front a les despeses d’assessoraments legals per a la defensa de l’AGAD en el cas d’al·legacions en el si de la Comissió de Disciplina contra el dopatge per part dels acusats d’infracció de les normes antidopatge, o per part dels esportistes en relació amb suspensions provisionals o decisions del Comitè d’Autoritzacions d’Ús Terapèutic.


31. Els crèdits destinats al pagament de l’impost de societats que les entitats públiques i parapúbliques i de dret públic han de fer efectius durant l’exercici pressupostari del 2022, d’acord amb el que preveu la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats, i les seves modificacions posteriors.

32. El concepte 841, d’actius financers per fer front al pagament de la prestació de garanties mitjançant un aval en el marc dels programes següents:

a) Programa de crèdits destinat al finançament privilegiat d’empreses de valor afegit i/o de caràcter innovador, i programa de microcrèdits destinat al finançament privilegiat d’empreses o negocis de nova creació o establerts al país, d’acord amb el Decret del 13 de març del 2013, respectivament.
b) Programa de finançament preferent d’acord amb la Llei 21/2013, del 10 d’octubre, per al foment de la rehabilitació del parc immobiliari, la millora de l’eficiència energètica dels edificis i l’ús de les energies renovables, amb els Reglaments reguladors d’aquest programa, anomenat “Renova”.
c) Programa extraordinari d’avals per la situació d’emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2 destinat al finançament de les empreses i els negocis que s’acullin als supòsits fixats per decret, d’acord amb la disposició addicional primera de la Llei 5/2020, del 18 d’abril, de noves mesures excepcionals i urgents per la situació d’emergència sanitària causada per la pandèmia del SARS-CoV-2.


33. El subconcepte 87102, “Aportació de capital a un fons públic privat per l’habitatge”, per desenvolupar un fons públic privat d’inversió que ajudi a incrementar l’oferta d’habitatge de lloguer.

34. El subconcepte 48292, “Mútua dels empleats de l’Administració general i justícia”, per fer front a les despeses derivades dels accidents de treball i per assumir la despesa de la cobertura del 100% de les baixes superiors a 150 dies.

35. La tramitació dels crèdits ampliables ha d’incloure la determinació dels ingressos concrets destinats a finançar-los, que poden ser una recaptació d’ingressos més gran del que s’ha previst, una transferència d’altres crèdits que s’estimin reduïbles o una disminució de tresoreria. Únicament es poden finançar mitjançant els ingressos provinents d’un nou endeutament, autoritzat a aquest efecte per la Llei del pressupost de l’Administració general, els crèdits ampliables relatius a les obligacions corresponents a les eventuals execucions de les prestacions de garanties mitjançant avals establertes en les lleis vigents.

36. El Govern ha de comunicar al Consell General qualsevol ampliació efectuada sobre la base de qualsevol dels supòsits exposats anteriorment, en el decurs dels trenta dies hàbils que segueixen a l’ampliació esmentada.

Modificada la lletra h de l’apartat 28 per la disposició final primera de la Llei 34/2022, del 6 d’octubre, d’actuacions urgents en matèria de desenvolupament econòmic, d’habitatge i d’educació, i de desenvolupament dels sistemes d’informació, entre d’altres.


Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.