LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Fiscalitat Internacional
IRNR - Impost sobre la renda dels no-residents fiscals
CDI - Convenis per evitar les dobles imposicions


Lleis

Reglaments

Convenis doble imposició

Jurisprudència

IRNR

No es trobaren registres

CDI


Comunicats tècnics de tributs


Consultes vinculants a tributs

22/09/2023Implicacions tributàries derivades del trasllat de la residència fiscal d'una societat andorrana
28/06/2023Consideració de cànon
11/05/2023Consideració de cànon
06/03/2023Obligacions formals declaratives del retenidor
10/02/2022Obligació de retenir sobre la renda satisfeta per la transmissió de les participacions d’una societat andorrana
01/02/2022Obligació de retenir sobre una renda satisfeta a una persona resident fiscal a Espanya
26/10/2021Establiment permanentefectes de la imposició directa i sobre la consideració d’empresari o professional a efectes de la imposició indirecta
28/11/2019Determinació de la base de tributació corresponent a les rendes de capital immobiliari
18/06/2019Consideració de cànon als efectes de l’aplicació del CDI entre Andorra i Espanya i sobre els conceptes que constitueixen la base de tributació de l’impost
22/05/2019Gravamen dels rendiments del treball obtinguts per treballadors que no són residents fiscals a Andorra, derivats d’una activitat desenvolupada en territori andorrà
08/11/2018Consideració d’establiment permanent
20/07/2018Tributació de la renda obtinguda per una entitat no-resident fiscal a Andorra generada per la transmissió de les participacions en una societat andorrana
04/06/2018Consideració d’establiment permanent, les normes de localització dels serveis i l’aplicació del CDI entre Andorra i Espanya sobre les rendes obtingudes en territori andorrà per empreses residents fiscals a Espanya
27/07/2017Determinació de la base de tributació corresponent a les rendes obtingudes per obligats tributaris de l’impost sense mediació d’establiment permanent
27/07/2017Subjecció a l’impost de les rendes percebudes per una empresa no resident a Andorra que presta serveis d’emmagatzematge i gestió de dades
07/03/2017Retenció de l’impost sobre la renda dels no-residents fiscals i a l’aplicació del CDI entre Andorra i França sobre les rendes derivades del desenvolupament de l’activitat de reassegurança obtingudes per empreses residents fiscals a França
22/02/2017Retenció de l’impost sobre la renda dels no residents fiscals i aplicació del CDI entre Andorra i Espanya sobre les rendes obtingudes en territori andorrà per artistes, directors, compositors i productors d’espectacles residents fiscals a Espanya
26/10/2016Subjecció a l’impost general indirecte d’unes aportacions econòmiques realitzades per entitats no establertes a Andorra a favor d’una entitat andorrana. D’altra banda, la consulta també fa referència a la tributació d’uns premis monetaris percebuts per esportistes residents i no residents fiscals a Andorra
03/03/2016Beneficis empresarials i obligació d’acreditar la residencia fiscal de l’empresa beneficiaria de la renda
18/01/2016Subjecció a l’IRNR de les rendes satisfetes per una societat andorrana a persones no residents fiscals a Andorra i a la subjecció a l’IGI de les prestacions de serveis realitzades per persones no residents fiscals a Andorra a la societat andorrana
29/07/2015Atribució del resultat derivat de la transmissió d’un bé immoble
14/07/2015Deduïbilitat de la despesa dels interessos dels préstecs participatius a la base de tributació de l’impost sobre societats, a la subjecció dels préstecs participatius a l’impost general indirecte i a la subjecció dels interessos a l’impost sobre la renda dels no residents fiscals
16/06/2015Transmissió de la participació d’una societat andorrana de la qual més del 50 % del seu actiu està format per béns immobles, la transmissió en qüestió es realitza entre dues societats estrangeres
07/05/2015Possibilitat d’acollir-se al règim especial de treballadors temporers i fronterers per a una persona no resident fiscal a Andorra que percep una pensió d’invalidesa de la Caixa Andorrana de Seguretat Social
27/04/2015Subjecció a l’impost dels salaris satisfets per empreses andorranes a favor de persones físiques no residents fiscals a Andorra. El treball de les persones en qüestió es realitza a l’estranger